Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trong suốt quá trình nghiên cứu của chúng tôi không có bệnh nhân nào tử vong tại bệnh viện hoặc tử vong do có liên quan đến phẫu thuật thay VHL. Tỉ lệ này ở các nghiên cứu của các tác giả khác trong nước và trên thế giới đều cao hơn như: Nguyễn Hồng Hạnh

Trong suốt quá trình nghiên cứu của chúng tôi không có bệnh nhân nào tử vong tại bệnh viện hoặc tử vong do có liên quan đến phẫu thuật thay VHL. Tỉ lệ này ở các nghiên cứu của các tác giả khác trong nước và trên thế giới đều cao hơn như: Nguyễn Hồng Hạnh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trong suốt quá trình nghiên cứu của chúng tôi không có bệnh nhân nào tử vong tại bệnh viện hoặc tử vong do có liên quan đến phẫu thuật thay VHL. Tỉ lệ này ở các nghiên cứu của các tác giả khác trong nước và trên thế giới đều cao hơn như: Nguyễn Hồng Hạnh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×