1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Cách khống chế sai số

* Cách khống chế sai số

Tải bản đầy đủ - 0trang

35CHƯƠNG 3

KẾT QUẢ

3.1. Đặc điểm của nhóm đối tượng nghiên cứu

3.1.1. Giới

32%

Nam

Nữ

68%Biểu đồ 3.1. Đặc điểm về giới

Nhận xét:

Trong số người bệnh nghiên cứu, nữ giới cao hơn nam. Tỷ lệ nữ/ nam

xấp xỉ 2/1.

3.1.2. Tuổi

Trong nghiên cứu, chúng tôi chia người bệnh thành 4 nhóm tuổi dưới 20,

từ 20 đến 29, từ 30 đến 39 tuổi và trên 40 tuổi.

Bảng 3.1. Tỷ lệ đối tượng theo nhóm tuổi

GiớiNamNữChung 2

giới%<202131020-298111963.3330-3913413.33>4004413.34Nhóm tuổiTuổi trung bình

Tổng28.1

111930100 %36

Nhận xét:

- Trong các đối tượng nghiên cứu, người bệnh nhỏ tuổi nhất là 17 tuổi và

cao tuổi nhất là 58 tuổi.

- RLTDH thường gặp ở độ tuổi 20-29, chiếm tỷ lệ 63.33%

3.1.3. Thời điểm đến khám từ khi xuất hiện bệnh

Bảng 3.2. Thời điểm người bệnh đến khám

Thời gianTrước 66 tháng- 12thángthángNam461Nữ1072Tổng14133Giới>12 thángNhận xét:

- Người bệnh nữ đến khám trước 6 tháng từ khi xuất hiện triệu chứng

nhiều hơn nam với tổng số là 14

- Tỷ lệ người bệnh đến khám sau 12 tháng là thấp nhất

Như vậy, người bệnh nữ có xu hướng quan tâm đến khám sớm hơn so

với người bệnh nam.

Trong nghiên cứu, chúng tôi đã khảo sát một số yếu tố được xem là yếu

tố nguy cơ thường gặp của RLTDH. Kết quả là các yếu tố xuất hiện với tỷ lệ

thấp (<10%): nghiến răng 6.7%, chấn thương 3.34%, trật khớp 3.34%; các

yếu tố chiếm tỉ lệ cao như: phục hình 23.33%, nhổ răng 36.67%, nhai thuận 1

bên 36%37

3.2. Các phương pháp điều trị đã dùng

100%

90%0.30%80%

70%

60%0.94%1.80%0.07%

Vật lí trị liệu0.10%

Column1

Các điều trị khác50%

40%0.70%30%

20%

10%

0%Dùng thuốcBiểu đồ 3.2.Các phương pháp điều trị đã dùng

Nhận xét:

Các bệnh nhân đến khám thì có 70% đã sử dụng thuốc điều trị rối loạn

chức năng khớp thái dương hàm, dùng vật lí trị liệu có 6.7%, và các điều trị

khác là 10% như máng dẻo.

3.3. Các yếu tố nguy cơ của bệnh rối loạn chức năng khớp thái dương hàm

Các yếu tố nguy cơ

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%Ni

hath63.336466.6793.3uận1nNghngn

iế96.66Nng

h

Chnng

ươ

h

t100Pch

hụh

ìnỉnh

Cha

nh83.3396.66ớp

kh

tTrT

trịều

Đi

Column1 CóBiểu đồ 3.3. Một số các yếu tố nguy cơ của RLTDHD

M38

3.4. Đặc điểm lâm sàng của nhóm nghiên cứu

3.4.1. Triệu chứng cơ năng

Các dấu hiệu cơ năng thường gặp là : đau (vùng khớp, cơ), tiếng kêu

khớp, bán trật khớp

Bảng 3.3. Tỷ lệ các triệu chứng cơ năng khi tới khám

Tình trạngKhơngTổngDấu hiệun%n%n%Đau13,32996,730100Tiếng click2376,7723,230100Tiếng lạo xạo279031030100Ù tai2273,3826,730100Bán trật khớp2583,3516,730100Nhận xét:

Dấu hiệu đau gặp ở hầu hết các bệnh nhân với 96,67%. Tiếng lạo xạo

khớp là ít gặp nhất với 10%.

3.4.1.1. Các đặc điểm đau

Bảng 3.4. Tỷ lệ đau các vùng ở các bệnh nhân ở thời điểm vào viện

Đặc điểm đauKhơng đauCó đauTổngVùngn%n%n%Vùng khớp413,32686,730100Vùng gò má - ổ mắt248062030100Vùng thái dương1343,31756,730100Vùng góc hàm hàm dưới248062030100Vùng cổ gáy2686,7413,330100Nhận xét:

Số bệnh nhân có triệu chứng đau vùng khớp là cao nhất với 86,7%, tiếp

đến là đau vùng thái dương với 56,7%. Số ít bệnh nhân có đau vùng cổ gáy

với 13,3%.39

3.4.1.2. Dấu hiệu tiếng kêu khớpTỷ lệ bệnh nhân có xuất hiện tiếng click khi vào viện23.33%76.67%KhơngBiểu đồ 3.4. Tỉ lệ bệnh nhân có tiếng kêu khớp khi vào viện

Nhận xét:

Tỷ lệ bệnh nhân có xuất hiện tiếng click khi vào viện chiếm gần ¼ tổng

số bệnh nhân nghiên cứu.

3.4.1.3. Dấu hiệu bán trật khớpTỷ lệ bệnh nhân có bán trật khớp khi vào viện

Khơng

16.67%83.33%Biểu đồ 3.5. Tỷ lệ bệnh nhân có bán trật khớp khi vào viện

Nhận xét:

Tỷ lệ bệnh nhân có bán trật khớp khi vào viện chiếm 17% tổng số bệnh

nhân nghiên cứu.40

3.4.2. Các triệu chứng thực thể

3.4.2.1. Dấu hiệu đau khi thăm khámTỉ lệ đau vùng khớp khi khám

1090

Khơng đauCó đauBiểu đồ 3.6. Tỉ lệ đau vùng khớp khi khám

Nhận xét:

90 % bệnh nhân có đau vùng khớp khi thăm khám

3.4.2.2. Đặc điểm khớp cắn và hướng dấn chuyển động hàm dưới

Bảng 3.5. Tỷ lệ các loại khớp cắn theo Angle ở nhóm bệnh nhân nghiên cứu

Tỷ lệ

n%Khớp cắn loại I930Khớp cắn loại II1240Khớp cắn loại III930Tổng30100Loại khớp cắnNhận xét:

Tỷ lệ bệnh nhân có khớp cắn loại II đến khám và điều trị chiếm tỷ lệ cao

nhất 40%. Tiếp đến là khớp cắn loại I và III với 30% mỗi loại.

Bảng 3.6. Tỷ lệ mòn răng ở nhóm bệnh nhân nghiên cứu41

Tỷ lện%Nhẹ2583,3Vừa413,3Nặng13,4Tổng30100Mức độ mòn răngNhận xét:

Tất cả các bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu đều có mòn răng với tỷ lệ

của mòn răng mức độ nhẹ là nhiều nhất chiếm 83,3%.

Bảng 3.7. Đặc điểm hướng dẫn chuyển động hàm ra trước và sang bên

Các loạiHướng dẫn cắncản trở cắn ra trước khơng đủ

n

%

Tình trạng15

50

Khơng

15

50

Tổng

30

100Hướng dẫnCản trở cắnsang bên

n

%

15

50

15

50

30

100phía sau

n

%

17

56,7

13

43,3

30

100Nhận xét:

Tỷ lệ có hướng dẫn cắn ra trước khơng đủ và hướng dẫn sang bên đều là

50%. Trong khi đó tỷ lệ cản trở cắn phía sau cao hơn với 56,7% có cản trở

cắn phía sau.

3.4.2.3. Nhận xét về đặc điểm phim CBCT trước điều trị

Trên 30 phim CBCT trước điều trị, chúng tơi nhận xét các đặc điểm

chính liên quan đến sự cân đối kích thước của hai lồi cầu, về đặc điểm khe

khớp, về vị trí của lồi cầu mỗi bên và về sự có mặt của các dấu hiệu tổn

thương thối hóa khớp.

Bảng 3.8. Các đặc điểm khớp TD-H trên phim CBCT

Đặc điểm CBCTKhơng42Số lượngTỉ lệ phần

trămSố lượngTỉ lệ phần

trămLC hai bên không đều1240 %1860 %Hõm chảo nông310 %2790 %Hẹp khe khớp310 %2790 %Dấu hiệu thối hóa khớp826.7 %2273.3 %Lệch vị trí LC P1756.7 %1343.3%Lệch vị trí LC T2480 %620 %Các đặc điểm hình ảnh CBCT khớp TD-H

30272527

2422201815

10

51217

1386

30

Tổn thương thối hóa khớp3

Hẹp khe khớp

Có lệch vị trí LC PKhơngBiểu đồ 3.7. Các đặc điểm hình ảnh CBCT khớp TDH

Nhận xét:

Tỉ lệ di lệch ví trí lồi cầu rất thường gặp (24/30 trường hợp chung cho

hai bên), với các vị trí lồi cầu có thể ra trước, xuống dưới, hoặc lên trên, ra

sau hoặc kết hợp hai thay đổi. So sánh cho thấy khơng có vị trí di lệch nào

thường gặp hơn một cách có ý nghĩa (p Fischer exact > 0.05).

3.5. Nhận xét về hiệu quả điều trị

3.5.1. Kết quả điều trị chung theo thời gian

Bảng 3.9. Kết quả điều trị trung bình theo thời gian43

Kết quả

Thời điểm

1 tháng

3 tháng

6 thángTốt

n

12

26

28%

40

86,7

93,3Trung bình

n

%

15

50

3

10

2

6,7Kém

n

3

1

0%

10

3,3

03.5.2. Hiệu quả giảm đau

3.5.2.1. Triệu chứng đau cơ năng

Các giá trị mức đau trên thang điểm 10 (VAS) ở 4 thời điểm: Lúc vào

viện, sau đeo máng 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng.

Bảng 3.10. So sánh hiệu quả điều trị của các bệnh nhân có đau vùng khớp

sau 3 tháng

Triệu chứngLúc vào việnSau điều trị 3

thángpChỉ số VAS5,73 ± 2,531,17 ± 1,410,000Nhận xét:

Sự khác biệt giữa điểm đau trung bình giữa thời điểm vào viện và sau điều trị

3 tháng ở các bệnh nhân có đau vùng khớp là có ý nghĩa thống kê với p<0,05.

Bảng 3.11. So sánh hiệu quả điều trị của các bệnh nhân có đau vùng khớp

sau 6 tháng

Triệu chứngLúc vào việnSau điều trị 6

thángpChỉ số VAS5,73 ± 2,530,07 ± 0,250,000Nhận xét:

Sự khác biệt giữa điểm đau trung bình giữa thời điểm vào viện và sau điều trị

6 tháng ở các bệnh nhân có đau vùng khớp là có ý nghĩa thống kê với p<0,05.

Bảng 3.12. So sánh hiệu quả điều trị của các bệnh nhân có đau vùng thái

dương sau 6 tháng

Triệu chứngLúc vào việnSau điều trị 6

thángpChỉ số VAS2,9 ± 2,90,00 ± 0,000,00044Nhận xét:

Sự khác biệt giữa điểm đau trung bình giữa thời điểm vào viện và sau

điều trị 6 tháng ở các bệnh nhân có đau vùng thái dương là có ý nghĩa thống

kê với p<0,05.

Bảng 3.13. So sánh hiệu quả điều trị của các bệnh nhân có xuất hiện triệu

chứng đau ở các vùng khớp, gò má - ổ mắt, thái dương, góc hàm hàm dưới,

cổ gáy khi vào viện, sau điều trị 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng.

Thời điểm

đánh giáLúc vào

việnSau điều trị Sau điều trị Sau điều trị

1 tháng

3 tháng

6 thángpVùng

Vùng khớp5,73 ± 2,53 3,07 ± 2,13 1,17 ± 1,41 0,07 ± 0,25Vùng gò má- ổ mắt 1,13 ± 2,460,5 ± 1,48Vùng thái dương1,07 ± 1,51 0,57 ± 0,92 0,00 ± 0,00Vùng góc hàm

hàm dưới

Vùng cổ gáy2,9 ± 2,9

1,03 ± 2,190,23 ± 0,90,77 ± 2,11 0,13 ± 0,730,13 ± 0,73 0,03 ± 0,18

0,0000,17 ± 0,65 0,00 ± 0,00

0,1 ± 0,550,00 ± 0,00Nhận xét:

Sự khác biệt giữa điểm đau trung bình ở các vùng khớp, gò má - ổ mắt,

thái dương, góc hàm hàm dưới, cổ gáy khi vào viện, sau điều trị 1 tháng, 3

tháng và 6 tháng là có ý nghĩa thống kế với p<0,0545

3.5.2.2. Dấu hiệu đau thực thể khi thăm khám

Biểu đồ giảm đau vùng khớp khi thăm khám

30

25

20

15

10

5

0Lúc vào viện1 tháng

Ko đau3 tháng6 thángĐauBiểu đồ 3.8. Biểu đồ giảm đau vùng khớp khi thăm khám

Nhận xét:

Dấu hiệu đau vùng khớp và các vùng cơ khi thăm khám với nghiệm pháp

gây đau cũng giảm có ý nghĩa. Sau 6 tháng đeo máng, chỉ còn 2/30 bệnh nhân

có đau nhẹ khi thử nghiệm pháp gây đau

3.5.3. Thay đổi về biên độ há miệng

Bảng 3.14. So sánh biên độ há miệng tối đa trước điều trị, sau 1, 3 và 6 tháng

Biên độ há miệngTrung bìnhpLúc vào viện (T0)38.9 ± 9.21 tháng (T1)43.8 ± 6.6p (T0 và T1) <0.00013 tháng (T3)45.9 ± 6.1P (To và T 3) < 0.00016 tháng (T6)46.4 ± 5.3P (T0 và T6) < 0.0001Nhận xét:

Biên độ há miệng được cải thiện rõ rệt ngay sau 1 tháng đeo máng, mức

tăng trung bình > 5mm, và biên độ há miệng bình thường sau 6 tháng ở tất cả

các trường hợp, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p <0.0001)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Cách khống chế sai số

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×