1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Về loại dịch truyền trong mổ

Về loại dịch truyền trong mổ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Truyền máu

(ml)

<=500

<=1000

>1000Tăng natri máukhơngTruyền máu

(ml)

<=500

<=1000

>1000Hạ natri máukhơng100%

100%

100%100%

100%

100%Thuốc sử dụng:

Thuốc sử dụngTăng natri máukhơngLợi tiểu

Corticoid

Thuốc sử dụng

Lợi tiểu

Corticoid100%

100%

Hạ natri máukhơng

100%

100%CHƯƠNG 4

DỰ KIẾN BÀN LUẬN

Bàn luận theo kết quảTÀI LIỆU THAM KHẢO1. Cuesta. Diagnosis and treatment of hyponatraemia in neurosurgical

patients. Dublin, Ireland : s.n., 2016.

2. GE, Sviri. Brain natriuretic peptide and cerebral vasospasm in

subarachnoid hemorrhage. Clinical and TCD correlations. Haifa, Israel. :

s.n., 2000.

3. Nguyễn Viết Quang. nghiên cứu sự rối loạn natri huyết tương ở bệnh

nhân chấn thương sọ não nặng. 2013.

4. Miller, D. Miller's anesthesia. California : Elsevier, 2015.

5. Ngô Quý Châu. bệnh học nội khoa. Hà Nội : nhà xuất bản y học, 2012.

6. Deepak Sharma. anesthesia for patient with acute traumatic brain injury.

2018.

7. Nicole siparsky. overview of postoperative electrolyte abnormalities. 2018.

8. Audibert G, Hoche J, Baumann A, Mertes PM. Water and electrolytes

disorders after brain: mechanism and treatment. 2012.

9. Adiga, Usha S. Electrolyte derangements in traumatic brain injury. 2012.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về loại dịch truyền trong mổ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×