1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.1: Đánh giá mức độ hoàn thành Quý của nhân viên

Bảng 3.1: Đánh giá mức độ hoàn thành Quý của nhân viên

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mã hiệu: HR 02ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH QUÝ CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ

Lần ban hành/sửa đổi: 01/10

Quý: ……….. Năm…….

( Áp dụng mẫu này cho Cán bộ quản lý từ Tổ trưởng trở lên)Họ và tên:

Chức danh:Đơn vị:CÁC NỘI DUNGHỆ

SỐ

1MỨC ĐỘ

HỒN

THÀNH CHỈ

TIÊU CƠNG

TÁC

TN THỦ

KỶ LuẬTKết quả thực

hiện chỉ tiêu

cơng tác trong

kỳ

Chấp hành quy

chế/quy địnhCÁN BỘ QUẢN LÝ

TRỰC TIẾP ĐÁNH

GIÁCBNV TỰ ĐÁNH

GIÁ

234512345CÁN BỘ QUẢN LÝ

TRÊN MỘT CẤP

ĐÁNH GIÁ

12345TổngTỷ

trọng150.00.01534%50.00.0511%81LẬP VÀ

THỰC HIỆN

KẾ HOẠCHTỔ CHỨCchung của

Công ty

Đạt mục tiêu

đã được phê

duyệt cho bộ

phận/đơn vị

Kiểm soát về

rủi ro các vấn

dề phát sinh

Lập kế hoạch

tương lai cho

bộ phận/đơn vị

Thực hiện các

chính sách

nhân sự của

Cơng ty đến bộ

phận

Tổ chức triển

khai các dự án

đến bộ

phận/đơn vị50.00.050.00.050.00.010.00.010.00.0821534%37%ĐIỀU HÀNHKIỂM TRA

GIÁM SÁTTạo mơi

trường làm

việc tích cực

tại bộ

phận/đơn vị

Điều hồ các

nguồn lực cho

cơng việc

Giải quyết các

vấn đề trong

và ngồi

Phổ biến và áp

dụng các

Chính

sách/Quy trình

nghiệp vụ

Thực hiện các

Quy chế kiểm

tra kiểm sốt

của Công ty10.00.010.00.010.00.010.00.010.00.08337%37%Đo lường kết

quả hoạt động

của CBNV

trong đơn vị

Giám sát việc

thực hiện các

Quy trình Thủ tục của

CBNV

Tổng

Điểm bình quân(Tổng/44)10.00.010.00.00.0

0.00.0

0.0Bảng 3.2: Đánh giá mức độ hoàn thành Quý của Cán bộ quản lý8444100%85Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.1: Đánh giá mức độ hoàn thành Quý của nhân viên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×