1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ thông tin >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TỐI ƯU TIẾN HÓA

TỐI ƯU TIẾN HÓA

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1.3. Kết quả thực nghiệm

Đây là bộ kết quả của 4 trường hợp, với số lần chạy cho mỗi trường hợp là 50

lần. Kết quả của mỗi trường hợp là trung bình kết quả của 50 lần chạy.

Trích chọn hai giá trị cơ bản để đánh giá tối ưu thuật toán: Giá trị hàm mục

tiêu và thời gian chạy thuật toán.

Trường hợp 1:

Số cụm:

Tham số mờ:

Tham số Eps:

Số lần lặp tối đa:

Kết quả trường hợp 1:C=2

m=2

Eps = 0.01

maxTest = 1000Trường hợp 1FCMFJMVNSFPSOGiá trị hàm mục tiêu441.4696395.965394.9931443.7865Thời gian chạy8.09233333.9027542.705547.2175Bảng 3.1: Kết quả thực nghiệm trường hợp 1

Trường hợp 2:

Số cụm:C=3Tham số mờ:m=2Tham số Eps:Eps = 0.01Số lần lặp tối đa:maxTest = 1000Kết quả trường hợp 2:

Trường hợp 2FCMGiá trị hàm mục tiêu294.968267.6997265.8003295.716214.0999.63336419.202425.44633Thời gian chạyFJM60VNSFPSOBảng 3.2: Kết quả thực nghiệm trường hợp 2

Trường hợp 3:

Số cụm:C=4Tham số mờ:m=2Tham số Eps:Eps = 0.01Số lần lặp tối đa:maxTest = 1000Kết quả trường hợp 3:

Trường hợp 3FCMFJMVNSFPSOGiá trị hàm mục tiêu220.8102202.7864202.2623221.7143Thời gian chạy21.3056311.450123.914132.77VNSFPSOBảng 3.3: Kết quả thực nghiệm trường hợp 3

Trường hợp 4:

Số cụm:C=2Tham số mờ:m = 2.5Tham số Eps:Eps = 0.01Số lần lặp tối đa:maxTest = 1000Kết quả trường hợp 4:

Trường hợp 4FCMGiá trị hàm mục tiêu284.5933270.0456264.3133322.589722.8137.7952518.256524.19625Thời gian chạyFJMBảng 3.4: Kết quả thực nghiệm trường hợp 4613.1.4. So sánh hiệu năng thuật toán

Với bốn thuật toán FCM, FJM, VNS và FPSO được so sánh trên tập dữ liệu

mâu Customer_Test.xls mô tả ở trên. Thay đổi các tham số khi chạy thuật toán cụ

thể là thay đổi tham số tâm cụm C cho ta kết quả so sánh ở bảng 3.1, bảng 3.2 và

bảng 3.3. Thay đổi tham số m cho ta kết quả so sánh ở bảng 3.4

Qua giá trị của các bảng cho thấy giá trị hàm mục tiêu và thời gian tính tốn

của 2 thuật tốn FCM và FPSO ln cao hơn nhiều so với các giá trị của hai hàm

FJM và VNS. Có thể thấy ngay hai hàm FCM và FPSO là không tối ưu.

So sánh hai hàm FJM và VNS thì về thời gian tính tốn của FJM nhanh hơn

VNS, luôn luôn thấp nhất và khá nhỏ. Giá trị hàm mục tiêu của hai hàm gần tương

đương nhau, giá trị hàm mục tiêu FJM cao hơn VNS. Có thể thấy hàm FJM tối ưu

hơn hàm VNS.

Chúng tơi chọn thuật tốn tối ưu FJM để thực nghiệm cho bài toán dưới đây.

3.2. Ứng dụng

3.2.1. Bài tốn

Một cơng ty chun cung cấp các thiết bị y tế cho 500 bệnh viện [26] ở Mỹ.

Cơng ty muốn tìm giải pháp để tăng doanh số bán hàng. Cơng ty muốn tìm ra bệnh

viện có mức tiêu thụ cao các thiết bị y tế.

3.2.2. Dữ liệu

Dữ liệu đầu vào file Customer.xls được biểu diễn gồm: 19 trường và 4000 bản

ghi.

Các trường:

1.ZIP: Mã bưu điện

622.HID: ID bệnh viện3.CITY: Tên thành phố4.STATE: Tên tiểu bang5.BEDS: Số giường bệnh6.RBEDS: Số giường chỉnh hình7.OUT-V: số lượt khám ngoại trú8.ADM: Chi phí hành chính (1000 $/năm)9.SIR: Thu từ nội trú.10.SALESY: Bán trang thiết bị phục hồi chức năng từ ngày 1 tháng 111.SALES12: Bán trang thiết bị phục hồi chức năng cuối tháng 1212.HIP95: Số hoạt động cho hông trong năm 199513.KNEE95: Số hoạt động đầu gối trong năm 199514.TH: Có hoạt động dạy học khơng? 0, 115.TRAUMA: Có chấn thương khơng? 0, 116.REHAB: Có chỉnh hình khơng? 0, 117.HIP96: Số hoạt động cho hông cho năm 199618.KNEE96: Số hoạt động đầu gối cho năm 199619.FEMUR96: Số hoạt động cho xương đùi cho năm 1996.Tóm tắt các trường của dữ liệu đầu vào:63Hình 3. 2. Tóm tắt trường dữ liệu đầu vàoHình 3. 3. Tóm tắt trường dữ liệu đầu vào (tiếp)Hình 3. 4. Tóm tắt trường dữ liệu đầu vào (tiếp)

Dữ liệu được xử lý:

64Hình 3.5. Minh họa dữ liệu đầu vào cho bài toán ứng dụng lưu trên tệp exel

3.2.3. Kết quả chạy thực nghiệm bài toán

Sau khi xử lý dữ liệu, tôi thực hiện gom cụm dữ liệu bằng thuật toán FJM với

bộ dữ liệu như sau:

Thuật toán chạy với tham số cụm c=3 với nhãn các cụm như sau: Bệnh viện có

mức tiêu thiết bị y tế thấp; Bệnh viện có mức tiêu thụ thiết bị y tế trung bình; Bệnh

viện có mức tiêu thụ thiết bị y tế cao. Tham số mờ m=2, tiêu chuẩn hội tụ (epsilon)

Eps = 0.01, và số lần lặp tối đa MaxTest =1000.Hình 3.6. Ma trận mờ thuộc

65Với quy tắc, khách hàng sẽ thuộc về cụm mà có độ thuộc lớn nhất. Nếu có từ

hai độ thuộc lớn nhất bằng nhau trở lên thì chọn một trong số các cụm đó để đưa

vào.

Cụm 1: Gồm những khách hàng là những bệnh viện có mã bệnh viện ID và độ

thuộc: ID(37011) với độ thuộc (0.3723); ID (55511) và độ thuộc (0.3728);

ID(24016) và độ thuộc (0.3698); ID(2016) và độ thuộc (0.3763); ID(53016) và độ

thuộc (0.3764); ...

IDBEDSRBEDSOUT -VADMSIRSALESYSALES12HIP95KNEE95THTRAUMAREHABHIP96KNEE96FEMUR9637011250121072979203550311664610191476255512362526318978916748336656101657052240161551053398753064261138241015439572016475136365617424109400015411210114712413753016320184855611935111858161264710114580127................................................Bảng 3.5. Bệnh viện thuộc cụm 1

Cụm 2: Gồm những khách hàng là những bệnh viện có mã bệnh viện ID và độ

thuộc: ID(1104) với độ thuộc ( 0.4234); ID(1602) với độ thuộc (0.4517 ); ID(1605)

với độ thuộc (0.2738 ); ID(1801) với độ thuộc (0.4082 ); ID(1830) với độ thuộc

(0.4662 ); ID(1841) với độ thuộc (0.4303 ); ...

IDBEDSRBEDSOUT -VADMSIRSALESYSALES12HIP95KNEE95THTRAUMAREHABHIP96KNEE96FEMUR96110432409570210406136482829122940001529511616028080090703184910000100016052110927575711576627751320914310020717817718018282044005082000010001830151025550619952571216401500039198718412900927688662538856965526000494080................................................Bảng 3.6. Bệnh viện thuộc cụm 2

66Cụm 3: Gồm những khách hàng là những bệnh viện có mã bệnh viện ID và độ

thuộc: ID(43014) với độ thuộc (0.4406); ID(21514) độ thuộc (0.4469); ID(46014)

với độ thuộc (0.4402); ID(62014) với độ thuộc (0.4859); ID(78014) với độ thuộc

(0.4938); ID(20901) với độ thuộc (0.48844); ID(153014) với độ thuộc (0.4874);

ID(174014) với độ thuộc (0.4083); ...IDBEDSRBEDS43014100502151471046014OUT -VADMSIRSALESYSALES12HIP95KNEE95THTRAUMAREHABHIP96KNEE96FEMUR96504125 3421427830025042711105192893030421456 37745257960046145811043737216921904703678299163618663463100618410516201439100145948852713824911080477778014290072061117677426007851100101531032090142750118791878864731155130100523268153014321066061174759375001049311010260109................................................Bảng 3.7. Bệnh viện thuộc cụm 3

Xây dựng hàm thuộc cho các biến ngôn ngữ:

- Xác định biến ngôn ngữ:

RBEDS = {RBEDS thấp; RBEDS cao}

67OUT_V = {OUT_V thấp; OUT_V cao}

ADM ={ADM thấp; ADM cao}

SIR = {SIR thấp; SIR cao}

SALESY = {SALESY thấp; SALESY cao}

SALES12 = {SALES12 thấp; SALES12 cao}

HIP95 = {HIP95 thấp; HIP95 cao}

KNEE95 = {KNEE95 thấp; KNEE95 cao}

HIP96 = {HIP96 thấp; HIP96 cao}

KNEE96 = {KNEE96 thấp; KNEE96 cao}

FEMUR96 ={FEMUR96 thấp; FEMUR96 cao}Không gian tham chiếu của các thuộc tính ở bảng 3.8

BEDSRBEDSOUT -VADMSIRSALESYSALES12HIP95KNEE95THTRAUMAREHABHIP96KNEE96FEMUR96Min000000000000000Max147685070300120927701421868111137310814891987000 66440Bảng 3.8. Khơng gian tham chiếu của các thuộc tính

- Xác định hàm thuộc cho các biến ngôn ngữ:

Với biến X, và khơng gian tham chiếu U = [0,u]. Khi đó:

X cao ( x ) = x / u;0 ≤ x ≤ u

X thấp ( x ) = 1 − x / u

Ví dụ: Với thuộc tính BEDS: 0 ≤ BEDS ≤ 1476; với BEDS = 1001 thì BEDS

cao (1001) =1001/ 1476 = 0.678184; BEDS thấp = 1- 0.678184

Tương tự với các thuộc tính còn lại.

68- Xác định luật mờ: (theo MISO - với n đầu vào và 1 đầu ra)

Luật 1: Nếu BEDS cao và RBEDS cao và OUT_V cao và REHAB cao thì Tiêu

thụ mức cao

Luật 2: Nếu RBED cao và OUT_V cao và SIR cao và HIP95 cao thì Tiêu thụ

mức cao

Luật 3: Nếu BEDS cao và RBEDS thấp và HIP95 cao và KNEE95 cao thì Tiêu

thụ mức trung bình

Luật 4: Nếu BEDS thấp và RBEDS cao và HIP95 thấp và KNEE95 thấp thì

Tiêu thụ mức thấp.

Luật 5: Nếu BEDS cao và RBEDS thấp và HIP96 cao và KNEE96 cao thì Tiêu

thụ mức trung bình

Luật 6: Nếu BEDS thấp và RBEDS cao và HIP96 thấp và KNEE96 thấp thì

Tiêu thụ mức thấp.

Luật 7: Nếu BEDS thấp và RBEDS cao và OUT_Vcao và REHAB thấp thì

Tiêu thụ mức thấp.

Luật 8: Nếu BEDS thấp và RBEDS thấp và TH cao và REHAB cao thì Tiêu

thụ ở mức Trung bình

Luật 9: Nếu BEDS cao và RBEDS thấp và TH cao và REHAB cao thì Tiêu thụ

ở mức cao.

Luật 10: Nếu BEDS cao và RBEDS thấp và HIP96 cao và KNEE96 cao thì

Tiêu thụ ở mức cao

Luât 11: Nếu BEDS thấp và RBEDS thấp và SALELY cao và SALES12 cao

thì Tiêu thụ ở mức thấp

69Luật 12: Nếu BEDS cao và RBEDS cao và SALELY cao và SALES12 cao thì

Tiêu thụ ở mức cao

Qua tính tốn với số liệu cụ thể ở các bảng trên cho thấy:

Cụm 1 là nhóm các bệnh viện có các chỉ số RBEDS (số giường chỉnh hình)

cao và chỉ số REHAB (có chỉnh hình) thường xun, có chỉ số TH (có hoạt động

dạy học) thường xuyên. Các chỉ số khác của các thuộc tính ở mức trung bình. Cụm

1 là cụm các bệnh viện có mức tiêu thụ thiết bị y tế mức trung bình

Cụm 2 là nhóm các bệnh viện có chỉ số SALELY (bán trang thiết bị phục hồi

chức năng ngày 1 tháng 1) và chỉ số SALES12 (bán trang thiết bị phục hồi chức

năng cuối tháng 12) cao hơn. Các chỉ số khác của các thuộc tính ở mức thấp. Cụm

2 là cụm các bệnh viện có mức tiêu thụ thiết bị y tế mức thấp

Cụm 3 là nhóm các bệnh viện có chỉ số ADM (chi phí hành chính), SIR (thu từ

nội trú), HIP95 (số hoạt động cho hông năm 1995), KNEE95 (số hoạt động cho

đầu gối năm 1995), TH (có hoạt động dạy học), HIP96 (số hoạt động cho hông năm

1996), KNEE96 (số hoạt động cho đầu gối năm 1996), FEMUR96 (số hoạt động

cho xương đùi năm 1996) cao hơn. Cụm 3 là cụm các bệnh viện có mức tiêu thụ

thiết bị y tế mức cao.

Vậy để tăng doanh thu cho công ty kinh doanh các thiết bị y tế, công ty sẽ tập

trung vào 3 nhóm khách hàng với những chiếm lược khác nhau cho từng nhóm:

Với nhóm 1, cơng ty tập trung vào cung cấp các thiết bị liên quan đến hoạt

động chỉnh hình và các thiết bị phục vụ cho quá trình học tập và đào tạo chun

mơn.

Với nhóm 2, cơng ty tập trung cung cấp các trang thiết bị liên quan đến phục

hồi chức năng.

70Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TỐI ƯU TIẾN HÓA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×