Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nồng độ TRAb huyết thanh ở người bệnh Basedow trước và sau điều trị bằng Thiamazole:

Nồng độ TRAb huyết thanh ở người bệnh Basedow trước và sau điều trị bằng Thiamazole:

Tải bản đầy đủ - 0trang

83hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm có biến chứng mắt có nồng độ TRAb

trước điều trị, sau điều trị 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng lần lượt là: 27,32 ±

12,32 U/mL; 26,41 ± 11,97 U/mL; 24,72 ± 11,06 U/mL; 16,93 ± 8,54 U/mL.

- Sau 6 tháng điều trị 100% người bệnh đã đạt trạng thái bình giáp nhưng

chỉ có 2/44 NB có nồng độ TRAb bình thường (chiếm 4,5%), 42/44 NB có

nồng độ TRAb vẫn cao hơn giá trị tham chiếu.8384KIẾN NGHỊ

Từ kết quả thu được chúng tôi đề xuất kiến nghị:

- Sử dụng xét nghiệm TRAb để theo dõi sau điều trị là rất hữu ích và cần thiết

đặc biệt là ở giai đoạn trước khi quyết định ngừng thuốc.

- Cần nghiên cứu đánh giá vai trò của TRAb trong theo dõi tái phát ở người

bệnh sau khi ngừng thuốc.84TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Nguyễn Quang Bảy (2018). Bệnh cường giáp. Bệnh học nội khoa, tập2.2. Trường đại học Y Hà Nội, Nhà xuất bản Y học, 310 - 322.

Nguyễn Hải Thủy (2015). Bệnh Basedow, Bệnh nội tiết chuyển hóa,3.Nhà xuất bản Giáo dục, 195 - 223

Carvalho GA1, Perez CL, Ward LS.(2013) The clinical use of thyroid4.function tests, Arq Bras Endocrinol Metab vol.57 no.3, 193 – 204.

Ngô Thị Phượng (2008). Nghiên cứu nồng độ TRAb, TPOAb và TgAb ở

bệnh nhân basedow trước và sau điều trị bằng propylthouracil, Luận5.án tiến sĩ y học, Học viện quân y.

Lê Nhân Tuấn, Mai Trọng Khoa, Nguyễn Thành Danh (2011). Biến đổi

nồng độ TRAb ở bệnh nhân Basedow trước và sau điều trị bằng I-131,6.tạp chí y học thực hành số 10/2011, 39 – 41.

Ioannis Legakis1 (2013). Thyroid Function and Prevalence of AntiThyroperoxidase (TPO) and AntiThyroglobulin (Tg) Antibodies in

Outpatients Hospital Setting in an Area with Sufficient Iodine Intake:7.Influences of Age and Sex, Acta Medica Iranica, (1), 25-34.

Ngô Văn Đăng, Nguyễn Văn Huy (2006). Hệ nội tiết, Giải phẫu người,8.

9.nhà xuất bản đại học Y Hà Nội.383 – 387.

Bài giảng giải phẫu bệnh (2012), Đại học y Hà Nội. Nhà xuất bản Y học

Trần Thị Chi Mai (2015). Tuyến giáp, Hóa sinh lâm sàng, Đại học Y hà10.Nội, Nhà xuất bản Y học, 235 - 249.

Nguyễn Ngọc Lanh (2004). Sinh lý bệnh tuyến nội tiết, sinh lý bệnh11.học, nhà xuất bản y học, Hà Nội, trang 418 – 452.

Thái Hồng Quang (2001). Bệnh nội tiết nhà xuất bản y học, Hà Nội,12.418 – 452.

Ginsberg J. (2003). Diagnosis and management of Graves' disease .13.Cmaj 168, 575 – 585.

Leslie J DeGroot, M.D (2011): Graves’ Disease and the Manifestations

of Thyrotoxicosis, www.endotext.org.8514.Trần Đức Thọ (2001). Bệnh Basedow, Nội khoa cơ sở tập II, nhà xuất15.bản y Hà Nội, trang 104 – 109.

Trần Đức Thọ (2002). Điều trị bệnh Basedow, Điều trị học nội khoa16.tập II, nhà xuất bản y Hà Nội, 183 – 186.

Bệnh viện nội tiết (2007). Tài liệu bệnh học tuyến giáp, Hà Nội, trang17.69 – 129.

Roche diagnostic: Hướng dẫn sử dụng hóa chất: T3, T4, FT3, FT4,18.TSH, TRAb, TPOAb của hãng Roche.

Phan Sỹ An, Trần Xuân Trường, Phan Thanh Sơn (2008). Bước đầu

nghiên cứu chẩn đoán bệnh cường giáp tự miễn bằng định lượng nồng19.độ kháng thể tự miễn tự miễn kháng Receptor của TSH, medic.com.vn

Gisah Amaral de Carvalho; Camila Luhm Silva Perez; Laura Sterian

Ward (2013). The clinical use of thyroid function tests, Arq Bras20.Endocrinol Metab vol.57 no.3.

Phạm Văn Choang (1996). Siêu âm tuyến giáp, Bệnh tuyến giáp và rối21.loạn do thiếu Iod, Nhà xuất bản Y Hà Nôi, 143 – 161.

Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thy Khê (2003). Siêu âm Doppler tuyến

giáp trong bệnh Basedow, Hội nghị khoa học toàn quốc lần II, Nhà22.xuất bản Y Hà Nội, 392 - 403.

Trần Hoài Nam, Nguyễn Quang Tập, Đào Văn Tùng (2017). Xác định

nồng độ TRAb và mối liên quan với TSH, FT3, FT4 ở bệnh nhân

Basedow tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, tạp chí y học Việt Nam, tập23.470, 88 – 94.

Đỗ Gia Nam (2014). Nhận xét sự thay đổi nồng độ hormon tuyến giáp

và TRAb ở bệnh nhân Basedow mang thai, Luận văn thạc sỹ y học. Đại24.học Y Hà Nội.

Nguyễn Minh Hùng (2015). Nhiên cứu mối liên quan giữa tự kháng

thể TRAb và một số thông số sinh học đến kết quả điều trị bệnh

Basedow bằng methimazole ở trẻ em, Luận văn tiến sỹ y học. Đại học

Y Hà Nội.8625.Emese.M, Orsolya.N, Beata.B (2007), Relapse of hyperthyroidism in

Graves’disease after long-term drug treatment, Endocrine Abstracts,26.Vol. 14, pp. 472.

Jack DeRuiter (2002), Thyroid hormone tutorial: Drug and other

therapies,27.Endocrine Pharmacotherapy Module: Thyroid Section,Spring, 1 – 19.

Phan Văn Duyệt, Phạm Thiên Hương, Trần Đình Hà (1987). Tìm hiểu

những thay đổi về máu ở bệnh nhân Basedow được điều trị bằng Iod

phóng xạ, Kỷ yếu cơng trình nghiên cứu y học hạt nhân 1981 – 1985,28.Nhà xuất bản Y Hà Nội, 145 - 148.

Terry F Davies Douglas S Ross (2013). Pathogenesis of Graves'29.disease. Up to Date.

Nguyễn Ngọc Lanh (2002). Định lượng Kháng thể kháng thụ thể TSH

(TRAb) ở bệnh nhân mới mắc Basedow, Tạp chí Nghiên cứu Y hoc, 8,30.15 - 17.

ZakarijaMJ(1983).Immunochemicalcharacterizationofthethyroidstimulating antibody (TSab) of Graves' disease: evidence for

31.restricted heterogeneity, J Clin Lab Immunol, (10), 77 - 85.

Sabitha Kandi, Pragna Rao (2012), Anti-thyroid peroxidase antibodies:

Its effect on thyroid gland and breast tissue, Annal of tropical medicine32.and public heath, vol 5, 1 – 2.

Ghada Ab.Elfadil, Isam Eddin M Eltahir, Abdelgadir A. Elmugadam

(2014). Anti-TRA-Ab, Anti-TPO-Ab, and FT3 as a Biochemical Panel

for Differential Diagnosis of Graves' Disease from Hyperthyroidism,33.Article in Indian Journal of Applied Research, vol 5, 408 – 410.

Phan Huy Anh Vũ (2008). Giá trị định lượng TRAb trong chẩn đoán

và theo dõi tái phát sau điều trị nội khoa bệnh nhân Basedow. Luận án

tiến sỹ Y học, Học viện Quân Y87Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nồng độ TRAb huyết thanh ở người bệnh Basedow trước và sau điều trị bằng Thiamazole:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×