Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Qua nghiên cứu 90 mắt của 90 bệnh nhân bị chấn thương nhãn cầu hở được điều trị tại khoa Chấn thương Bệnh viện Mắt Trung ương, chúng tôi xin được rút ra những nhận xét như sau:

Qua nghiên cứu 90 mắt của 90 bệnh nhân bị chấn thương nhãn cầu hở được điều trị tại khoa Chấn thương Bệnh viện Mắt Trung ương, chúng tôi xin được rút ra những nhận xét như sau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

47theo đó mà ít hơn cả.

4.1.2. Đặc điểm bệnh nhân theo giới

Kêt quả nghiên cứu của chúng tơi có sự khác biệt rõ ràng về giới tính,

nam giới chiếm 81,1% và nữ giới chiếm 18,9%, tương đương với tỉ lệ 4,3/1.

Bảng 4.2. Đặc điểm về giới theo các tác giả

Tác giả

Bejiga A (2001) [31]

Rao L G (2010) [32]

Oluyemi F (2011) [2]

L.V.Cường, T.T.K.Vân

(2018)Nam (%)

75,5%

90%

80%

81,1%Nữ (%)

25,5%

10%

20%

18,9%Hầu hết các kết quả nghiên cứu đều chỉ ra rằng nam giới có tỷ lệ bị

chấn thương nhãn cầu hở cao hơn nữ giới, có lẽ nam giới là thường là người

làm những công việc lao động nặng nhọc hơn và nhất là những công việc có

mức độ chấn thương cao, hơn nữa những thanh thiếu niên nam cũng là đối

tượng năng động, thích đùa nghịch hơn cũng như thường xuyên tham gia vào

các hoạt động có tính chất đối kháng nhiều hơn như bóng đá…, trẻ em nam

cũng thường hiếu động hơn trẻ em nữ giới nên tỉ lệ nam giới bị chấn thương

cao hơn.

4.1.3.Đặc điểm BN theo nghề nghiệp

Biểu đồ 3.2 cho thấy nghề nghiệp lao động chân tay có tỷ lệ bị chấn

thương nhãn cầu hở cao nhất là 56,7%, sau đó là trẻ em và học sinh với

28,9%, những người làm việc trí thức là 10%, người già có tỉ lệ bị bệnh là

thấp nhất với 4,4%. Kết quả này cũng tương đương với các nghiên cứu của

Đỗ Long – Phan Văn Năm [7] về đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị ban

đầu vết thương xuyên nhãn cầu với tỷ lệ người lao động chân tay là 61,7%,

học sinh là 17,02%, 4,26% trí thức, 6,38% người già. Kết quả này được giải48thích bởi lẽ nhóm đối tượng lao động chân tay có nguy cơ đối diện với nhiều

rủi ro hơn cả, nhất là với sự hiểu biết còn hạn chế cũng như việc thiếu những

trang thiết bị bảo hộ lao động còn phổ biến hiện nay. Đối tượng trí thức và

người già là những đối tượng ít thực hiện những hoạt động mạnh nên ít bị

chấn thương nhãn cầu hở hơn.

4.1.4. Đặc điểm về mắt chấn thương

Trong nghiên cứu của chúng tôi, các chấn thương đều sảy ra ở 1 mắt,

khơng có bệnh nhân nào bị chấn thương 2 mắt. Tỷ lệ chấn thương ở mắt phải

và mắt trái tương đương nhau (44,4% và 55,6%) và khơng có sự khác biệt có

ý nghĩa thống kê với P = 0,292.

Bảng 4.3. Phân bố mắt chấn thương theo các tác giả

Mắt Chấn ThươngMắt PhảiTác giả

Hatice D. I – 2013, [33](n = 90)n%

55 (61.11%)Mắt Trái

n%

35

(38.89%)Howard .B – 2013, [34](n =131)76 (58.0%)55 (42%)X Liu – 2014, [35] (n = 137)60 (43,8%)74 (54%)Cecilia O. O – 2015, [36] (n = 78)25 (32%)53 (68%)278 (50,1%)277

(49,9%)Ng.T.T.Yên, Tr.Quyết – 2015 (n = 555)

L.V.Cường, T.T.K.Vân (2018) (n=90)44,4%

55,6%

Khi so sánh với các nghiên cứu khác về chấn thương nhãn cầu hởchúng tôi cũng thu được kết quả tương tự là khơng có sự khác biệt về tỷ lệ

chấn thương nhãn cầu hở ở mắt phải và mắt trái.

4.1.5. Hoàn cảnh chấn thương

Biểu đồ 3.4 cho thấy tai nạn sinh hoạt là nguyên nhân gây chấn thương

thương thường gặp nhất trong nghiên cứu của chúng tôi ( 53,3%). Tiếp đến là

tai nạn lao động chiếm 43,3%, tai nạn giao thông chiếm 3,3%. Nghiên cứu của49Đỗ Long – Phan Văn Nam [7] cũng cho thấy chấn thương nhãn cầu hở do sinh

hoạt luôn chiếm tỷ lệ cao nhất trong các nguyên nhân gay sang chấn với tỷ lệ là

74,46% . Nghiên cứu của Oluyemi F [2], tai nạn sinh hoạt là 63,7%, tai nạn lao

động là 20%, tai nạn giao thông là 10,4%. Chúng tôi cho rằng tai nạn sinh hoạt

phổ biến là do việc ý thức của người dân về việc tự bảo vệ còn hạn chế cũng

như các thiết bị bảo hộ ở nước ta còn chưa được người dân quan tâm nhiều,

chính vì vậy dẫn đến việc chấn thương khá phổ biến.

Tai nạn giao thông của chúng tôi rất ít gặp có lẽ do đa phần bệnh nhân bị

tai nạn giao thông là bệnh nhân đa chấn thương và chúng ta chưa có sự phối

hợp tốt giữa chuyên khoa Mắt và các chuyên khoa khác. Vì vậy sau thời gian

cấp cứu ban đầu tại các cơ sở chuyên khoa như Việt Đức, Tai mũi họng, bệnh

nhân quay lại với tình trạng mắt rất nặng khơng còn chỉ định can thiệp điều trị

phục hồi do teo nhãn cầu, mất chức năng nên thường không được nhập viện để

theo dõi và điều trị.

4.1.6. Thời gian vào viện sau chấn thương

Phần lớn BN đến viện trong khoảng trước 24 giờ sau chấn thương

(78,9%). Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của Oluyemi F [2] có trên

75% BN đến viện trong 24 giờ đầu sau chấn thương. Điều này bởi lẽ ngày nay

phương tiện giao thông thuận tiện hơn, nhận thức của người dân ngày càng

cao, người bệnh được quan tâm hơn nên khi phát hiện có tổn thương họ đến

bệnh viện sớm hơn. Bên cạnh đó vẫn tồn tại một tỷ lệ BN đến viện khá muộn,

có 8 BN (8,9%) đến viện sau 72h, trong đó có 1 BN đến viện sau 720h chấn

thương, điều này được giải thích do khoảng cách về địa lý và sự chủ quan của

một bộ phận nhỏ trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân và người thân.

4.1.7. Hình thái chấn thương

Hình thái chấn thương nhãn cầu hở chủ yếu là VTXNC với 61 BN

chiếm 67,8%, vỡ nhãn cầu có 26 BN chiếm 28,9% và VTXTNC chỉ gặp 3 ca50tương ứng vỡi 3,3%. Kết quả này tương đương với nghiên cứu Yu Meng và

cộng sự (2015) [10] VTXNC chiếm tỉ lệ lớn với 61,12%, trong nghiên cứu

của Q. Islam (2016) [23] tỉ lệ VTXNC là 63,55%.

Bảng 4.4. Tỷ lệ dị vật nội nhãn theo các tác giả

Tác giả

Q. Islam (2016) [23]

Yu Meng (2015) [10]

Oluyemi F (2011) [2]

L.V.Cường, T.T.K.Vân (2018)Tỷ lệ dị vật nội nhãn

33,64

26,43%

4,4%

16,7%Tỷ lệ dị vật nội nhãn trong nghiên cứu của chúng tôi là 16,7%, thấp hơn

nghiên cứu của Q. Islam (2016) [23] tỷ lệ dị vật nội nhãn là 33,64% và Yu

Meng (2015) [10] : 24,4%. Tỷ lệ dị vật nội nhãn trong nghiên cứu của chúng

tôi cao hơn nghiên cứu của Oluyemi F.

4.1.8 Đặc điểm thị lực lúc vào viện

Thị lực của bệnh nhân bị chấn thương nhãn cầu hở lúc vào viện thường

rất thấp phần lớn là từ ST(+)/BBT với 50% số bệnh nhân, thị lực ≥ 20/40 chỉ

có 3 BN (3,3%), có 5 mắt (5,6%) khi vào viện mất chức năng hoàn toàn.51Bảng 4.5. Thị lực vào viện của bệnh nhân CTNCH theo

các tác giả

Thị lựcST(-)ST(+)/ 1/200 – 20/200 ≥20/40Tác giả

Yu Meng(2015) [10]9,6%BBT

46,8%19/200 - 20/50

22%

17,8%3,8%X Liu (2014) [37]9%42,2%21,7%22,2%4,9%Rao L G (2010) [32]7%64%6%10%12%L.V.Cường, T.T.K.Vân5,6%50%24,4%16,7%3,3%(2018)

Chúng tôi cho rằng nguyên nhân thị lực lúc vào viện của bệnh nhân chấn

thương nhãn cầu hở thường ở mức thấp là do chấn thương nhãn cầu hở thường

rất nặng nề, bên cạnh các tổn thương thành nhãn cầu ( giác mạc, củng mạc) là

các tổn thương khác của môi trường trong suốt như xuất huyết tiền phòng, đục

vỡ thủy tinh thể, xuất huyết dịch kính… Khi đánh giá lại trong y văn chúng tơi

nhận thấy kết quả của chúng tôi tương đương tương với nghiên cứu của Yu

Meng(2015) [10], có 147 BN (46,8%) có thị lực là ST(+)/BBT, chỉ có 12 BN

(3,8%) có thị lực ≥20,40 và còn 9,6% bệnh nhân là thị lực ST(-). Rao L G

(2010) [32] có 44 bệnh nhân (64%) có thị lực lúc vào viện là ST(+)/BBT, có 5

bệnh nhân (7%) thị lực lúc vào viện là ST(-) và có 8 bệnh nhân (12%) có thị

lực vào viện ≥20/40.

4.2. Đặc điểm lâm sàng chấn thương nhãn cầu hở

4.2.1 Đặc điểm tổn thương giác mạc – củng mạc

Trong nghiên cứu của chúng tôi tổn thương chỉ đi qua giác mạc chiếm tỷ

lệ cao nhất 69 mắt (76,7%), tiếp theo là tổn thương giác củng mạc 19 mắt

(21,1%). Tổn thương củng mạc đơn thuần chỉ có 2,2%. Kết quả thu được của

chúng tôi tương đương với nghiên cứu của N.T.T. Yên(2014) [38] trên nhómTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Qua nghiên cứu 90 mắt của 90 bệnh nhân bị chấn thương nhãn cầu hở được điều trị tại khoa Chấn thương Bệnh viện Mắt Trung ương, chúng tôi xin được rút ra những nhận xét như sau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×