Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Tải bản đầy đủ - 0trang

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1

Chương 1: TỔNG QUAN...............................................................................3

1.1. Chấn thương nhãn cầu hở.......................................................................3

1.1.1. Định nghĩa và phân loại chấn thương nhãn cầu...............................3

1.1.2 Bệnh học chấn thương nhãn cầu hở..................................................4

1.1.3.Cơ chế................................................................................................5

1.1.4 Chẩn đoán xác định...........................................................................6

1.1.5. Điều trị chấn thương nhãn cầu hở..................................................10

1.2 Một số yếu tố liên quan đến kết quả và tiên lượng thị lực.....................12

1.2.1 Hình thái chấn thương.....................................................................12

1.2.2 Hình thái chấn thương.....................................................................12

1.2.3 Thị lực ban đầu................................................................................13

1.2.4 Tổn hại phản xạ đồng tử hướng tâm................................................13

1.2.5 Bong võng mạc................................................................................13

1.2.6 Viêm mủ nội nhãn...........................................................................14

1.3 Thang điểm OTS và ứng dụng...............................................................15

1.4 Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam và thế giới........................................18

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..........20

2.1. Đối tượng nghiên cứu...........................................................................20

2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân......................................................20

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ..........................................................................20

2.2. Phương pháp nghiên cứu......................................................................202.2.1. Thiết kế nghiên cứu........................................................................20

2.2.2. Cỡ mẫu...........................................................................................20

2.2.3. Phương pháp chọn mẫu..................................................................21

2.2.4. Phương tiện nghiện cứu..................................................................21

2.3. Các bước tiến hành...............................................................................21

2.3.1. Hỏi bệnh.........................................................................................21

2.3.2. Khám lâm sàng...............................................................................22

2.3.3. Khám cận lâm sàng........................................................................22

2.3.4. Theo dõi..........................................................................................22

2.4. Các chỉ số nghiên cứu...........................................................................22

2.4.1. Thông tin chung..............................................................................22

2.4.2. Thông tin về chấn thương...............................................................22

2.4.3. Đặc điểm chấn thương nhãn cầu hở...............................................23

2.5. Đánh giá các chỉ tiêu nghiên cứu..........................................................23

2.5.1. Đánh giá đặc điểm chung...............................................................23

2.5.2. Đặc điểm lâm sàng.........................................................................24

2.6. Xử lý kết quả.........................................................................................27

2.7. Khía cạnh đạo đức đề tài.......................................................................27

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU........................................................28

3.1. Đặc điểm nhóm bệnh nhân nghiên cứu.................................................28

3.1.1. Tuổi.................................................................................................28

3.1.2. Giới.................................................................................................29

3.1.3. Nghề nghiệp...................................................................................293.1.4. Mắt chấn thương.............................................................................30

3.1.5. Hoàn cảnh chấn thương..................................................................30

3.1.6. Thời gian vào viện khi chấn thương...............................................31

3.2. Đặc điểm tổn lâm sáng chấn thương nhãn cầu hở...............................32

3.2.1. Hình thái chấn thương nhãn cầu hở................................................32

3.2.2. Thị lực lúc vào viện........................................................................32

3.2.3. Đặc điểm tổn thương giác - củng mạc............................................33

3.2.4.Đặc điểm kích thước vết thương.....................................................34

3.2.5. Đặc điểm tổn thương mống mắt.....................................................34

3.2.6. Đặc điểm tổn thương tiền phòng....................................................35

3.2.7. Đặc điểm tổn thương thể thủy tinh.................................................36

3.2.8. Đặc điểm tổn thương dịch kính......................................................37

3.2.9. Đặc điểm tổn thương võng mạc.....................................................37

3.2.10. Đặc điểm thang điểm OTS...........................................................38

3.3. Thị lực cuối cùng theo thang điểm OTS...............................................38

3.3.1. Mối liên quan giữa hình thái chấn thương và thị lực đạt được sau 3 tháng....39

3.3.2. Mối liên quan giữa thị lực lúc vào viện với thị lực cuối cùng........40

3.3.3. Mối liên quan giữa bong võng mạc và thị lực đạt được sau 3 tháng.............41

3.3.4. Mối liên quan giữa viêm mủ nội nhãn và thị lực đạt được sau 3 tháng........42

3.3.5 Mối liên quan giữa thang điểm OTS và thị lực cuối cùng..............43

CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN..............................................................................44

4.1. Đặc điểm nhóm bệnh nghiên cứu.........................................................44

4.1.1. Đặc điểm bệnh nhân theo tuổi........................................................444.1.2. Đặc điểm bệnh nhân theo giới........................................................45

4.1.3.Đặc điểm BN theo nghề nghiệp.......................................................46

4.1.4. Đặc điểm về mắt chấn thương........................................................46

4.1.5. Hoàn cảnh chấn thương..................................................................47

4.1.6. Thời gian vào viện sau chấn thương...............................................47

4.1.7. Hình thái chấn thương....................................................................48

4.1.8 Đặc điểm thị lực lúc vào viện..........................................................48

4.2. Đặc điểm lâm sàng chấn thương nhãn cầu hở......................................49

4.2.1 Đặc điểm tổn thương giác mạc – củng mạc....................................49

4.2.2. Đặc điểm kích thước vết thương....................................................50

4.2.3 Đặc điểm tổn thương mống mắt......................................................50

4.2.4 Đặc điểm tổn thương tiền phòng.....................................................51

4.2.5 Đặc điểm tổn thương thể thủy tinh..................................................52

4.2.6 Đặc điểm tổn thương dịch kính, võng mạc.....................................53

4.3 Một số yếu tố liên quan đến thị lực cuối cùng theo thang điểm OTS....53

4.3.1 Liên quan hình thái chấn thương và thị lực cuối cùng....................53

4.3.2 Mối liên quan giữa thị lực lúc vào viện với thị lực cuối cùng.........54

4.3.3 Mối liên quan giữa bong võng mạc và thị lực đạt được sau 3 tháng..............54

4.3.4 Liên quan viêm mủ nội nhãn và thị lực cuối cùng..........................55

4.3.5 Liên quan thang điểm OTS và thị lực cuối cùng.............................56

KẾT LUẬN....................................................................................................59

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤCDANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Thang điểm OTS và các biến số........................................................16

Bảng 1.2. Chuyển đổi từ điểm sang OTS và tiên lượng mức thị lực có thể đạt

được...................................................................................................17

Bảng 3.1. Phân bố BN theo lứa tuổi................................................................28

Bảng 3.2. Phân bố thị lực vào viện..................................................................32

Bảng 3.3. Kích thước vết thương....................................................................34

Bảng 3.4. Đặc điểm tổn thương tiền phòng.....................................................35

Bảng 3.5. Phân bố tổn thương thể thủy tinh....................................................36

Bảng 3.6. Phân bố tổn thương dịch kính.........................................................37

Bảng 3.7. Phân bố tổn thương võng mạc........................................................37

Bảng 3.8. Mức điểm OTS của bệnh nhân.......................................................38

Bảng 3.9. Mối liên quan giữa hình thái chấn thương và thị lực đạt được sau 3 tháng...39

Bảng 3.10. Mối liên quan giữa thị lực vào viện và thị lực đạt được sau 3 tháng...40

Bảng 3.11. Mối liên quan giữa bong võng mạc và thị lực đạt được sau 3 tháng...41

Bảng 3.12 Mối liên quan giữa viêm mủ nội nhãn và thị lực đạt được sau 3 tháng........42

Bảng 3.13. Mối liên quan giữa điểm OTS và thị lực cuối cùng của bệnh nhân

sau 3 tháng.........................................................................................43

Bảng 4.1. Đặc điểm về tuổi theo các tác giả...................................................44

Bảng 4.2. Đặc điểm về giới theo các tác giả...................................................45

Bảng 4.3. Phân bố mắt chấn thương theo các tác giả......................................46Bảng 4.4. Tỷ lệ dị vật nội nhãn theo các tác giả..............................................48

Bảng 4.5. Thị lực vào viện của bệnh nhân CTNCH theo các tác giả..............49

Bảng 4.6. Kích thước vết thương theo các tác giả...........................................50

Bảng 4.7. Tỷ lệ phòi kẹt mống mắt theo các tác giả........................................51

Bảng 4.8. Tỷ lệ xuất huyết tiền phòng theo các tác giả...................................51

Bảng 4.9. Tỷ lệ tổn thương TTT theo các tác giả............................................52

Bảng 4.10. Tỷ lệ bong võng mạc theo các tác giả...........................................53DANH MỤC HÌNH

Biểu đồ 3.1. Phân bố BN theo giới tính..........................................................29

Biểu đồ 3.2. Phân bố theo nghề nghiệp...........................................................29

Biểu đồ 3.3 Phân bố BN theo mắt chấn thương..............................................30

Biểu đồ 3.4. Phân bố hoàn cảnh chấn thương.................................................30

Biểu đồ 3.5. Thời gian vào viện sau chấn thương...........................................31

Biểu đồ 3.6. Hình thái chấn thương nhãn cầu hở............................................32

Biểu đồ 3.7. Đặc điểm tổn thương giác củng mạc..........................................33

Biểu đồ 3.8. Đặc điểm tổn thương mống mắt.................................................34Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×