Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhận xét: Có 36% bệnh nhân có đồng nhiễm vi khuẩn hoặc virus. Tỷ lệ nhóm viêm phổi không nặng có đồng nhiễm là 30,6%, thấp hơn so với nhóm viêm phổi nặng là 39,1%. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p>0,05.

Nhận xét: Có 36% bệnh nhân có đồng nhiễm vi khuẩn hoặc virus. Tỷ lệ nhóm viêm phổi không nặng có đồng nhiễm là 30,6%, thấp hơn so với nhóm viêm phổi nặng là 39,1%. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p>0,05.

Tải bản đầy đủ - 0trang

49

• Khơng36100,0Loại vi khuẩn

• Phế cầu

0

• HI

0

0

• Moracela Catarhalis

0

• Acinetobacter

0

• Escherichia coli

Nhận xét: Nhóm mắc viêm phổi5585,99191,00,0

3

33,3

3

33,3

0,0

2

22,2

2

22,2

0,0

1

11,1

1

11,1

0,0

2

22,2

2

22,2

0,0

1

11,1

1

11,1

nặng có tỷ lệ trẻ đồng nhiễm vikhuẩncao hơn (14,1%), so với nhóm khơng viêm phổi nặng. Sự khác biệt có ý nghĩa

thống kê với p<0,05. Trong đó, có 3 trẻ nhiễm phế cầu, 1 trẻ nhiễm Moracela

Catarhalis và 2 trẻ nhiễm HI.

Bảng 3.10. Đồng nhiễm virusĐặc điểmViêm phổi

khơng nặng

(n=36)

n

%Viêm phổi

nặng

(n=64)

n

%Tổngp(n=100)

N

%Đồng nhiễm virus11

30,6

17 26,6 28 28,0 0,67

Không

25

69,4

47 73,4 72 72,0

Loại virus

Rhinovirus

9

25,0

16 25,0 25 25,0 1,00

RSV

1

2,8

0

0,0

1

1,0 0,36

1

2,8

1

1,6

2

2,0 0,68

Cúm A/B

Nhận xét: Nhóm viêm phổi nặng có tỷ lệ trẻ đồng nhiễm virus là 26,6% thấp

hơn so với nhóm viêm phổi khơng nặng là 30,6% (p>0,05).Trong đó, trẻ chủ

yếu nhiễm Rhinovirus (25,0%), Cúm A/B (2,0%) và RSV (1,0%).

3.2.3. Điều trị

Bảng 3.11. Tình trạng điều trị của bệnh nhânĐặc điểmViêm phổiViêm phổikhôngnặngTổngnặng

(n=36)

n

%(n=64)

n

%(n=100)

N

%p50Thở máy

Thở oxy

Số ngày điều trị0

3

X

14,20,0

8,3

SD

9,03

58

X

25,34,7

90,6

SD

12,93

61

X

21,43,0 0,19

61,0 0,00

SD

12,8 0,00Nhận xét: Số ngày điều trị trung bình trong nhóm trẻ mắc viêm phổi

nặng là 25,3±12,9 ngày cao hơn nhóm trẻ mắc viêm phổi khơng nặng là

14,2±9,0 ngày, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê p<0,01.513.3. Một số yếu tố liên quan tới mức độ nặng của bệnh

Bảng 3.12. Liên quan giữa mắc viêm phổi nặng và đặc điểm chungĐặc điểmGiới

• Nam

• Nữ

Tuổi

• 12 - 36 tháng

• < 12 tháng

• > 36 tháng

Gia đình có người hút thuốc

• Khơng

• Có

Mùa mắc bệnh

• Mùa xn (tháng 2-4)

• Mùa hạ (tháng 5-7)

• Mùa thu (tháng 8-10)

• Mùa đơng (tháng 111)Viêm phổi

không

nặng

(n=36)

n

%Viêm

phổi

nặng

(n=64)

n

%OR95%CIp27 37,5 45 62,5 1

9 25,0 19 67,9 1,27 0,50-3,20 0,62

9 40,9 13 59,1 1

22 33,9 43 66,2 1,35 0,44-4,05 0,55

5 38,5 8 61,5 1,11 0,22-5,82 0,88

7 38,9 11 61,1 1

29 35,4 53 64,6 1,16 0,41-3,32 0,78

12 46,2 14 53,9 1

13 39,4 20 60,6 1,32 0,47-3,73 0,60

4 19,1 17 80,9 3,64

0,950,06

13,84

7 35,0 13 65,0 1,59 0,48-5,28 0,45Nhận xét: Khơng tìm thấy mối liên quan giữa giới, tuổi, nghề nghiệp

bố/mẹ, tình trạng có người hút thuốc trong gia đình và mùa mắc bệnh với tình

trạng mắc viêm phổi nặng.

Bảng 3.13. Liên quan giữa mức độ nặng và tiền sử sản khoa52Đặc điểmViêm phổi

khơng

nặng

(n=36)

n

%Viêm phổi

nặng

(n=64)

n

%Tình trạng khi sinh

•Đẻ mổ2635,647•Đẻ thường1037,017Tuổi thai

•< 36 tuần222,27•≥ 36 tuần3437,457Cân nặng khi sinh

•Bình thường3337,555325,09635,3113036,153•Khơng240,03• Có3435,861•Thấp cân < 2500g

Bệnh bẩm sinh

• Có

•Khơng64,

4

63,

0

77,

8

62,

6

62,

5

75,

0

64,

7

63,

9OR95%CIp0,38-2,890,900,09-2,440,380,45-7,130,400,32-2,890,950,10-10,960,851

1,061

0,481

1,801

0,96Sử dụng kháng sinh trước

nhập viện60,

0

64,

21

1,20Nhận xét: Khơng tìm thấy mối liên quan giữa tình trạng khi sinh, tuổi

thai, cân nặng khi sinh, tổng số con trong gia đình và con thứ với tình trạng

mắc viêm phổi nặng. Khơng có mối liên quan giữa bệnh bẩm sinh, tiêm đủ

vaccine và sử dụng kháng sinh trước nhập viện với tình trạng viêm phổi nặng.53Bảng 3.14. Liên quan giữa mức độ nặng và đặc điểm tiền sử bệnh của trẻ

Đặc điểm

Nguồn lây

• Bệnh nhi

• Gia đìnhViêm phổi

khơng nặng

(n=36)

n

%Viêm phổi

nặng

(n=64)

n

%OR23

1331,1

59,151

968,9

40,91

0,31• Khác

Điều trị trước vào viện

• Có

• Khơng00,04100,0118

1840,0

32,727

3760,0

67,31

1,38Chuyển tuyến

• Có

• Khơng15

2124,2

55,347

1775,8

44,71

0,26Thời gian bị bệnh

trước khi vào viện

• < 1 tuần

• 1-2 tuần19

1242,2

33,326

2457,8

66,71

1,46• > 2 tuần526,31473,72,0595%CIp0,120,83

-0,020,603,110,450,110,610,000,593,63

0,636,660,41

0,23Nhận xét: Nhóm trẻ khơng chuyển tuyến có khả năng mắc viêm phổi

nặng bằng 0,26 lần nhóm có chuyển tuyến, p<0,05. Các bệnh nhi lây bệnh từ

gia đình có khả năng mắc viêm phổi nặng bằng 0,31 lần nhóm có nguồn lây

từ bệnh nhi, p<0,05. Khơng tìm thấy mối liên quan giữa điều trị trước khi vào

viện, thời gian bị bệnh trước khi vào viện với tình trạng viêm phổi nặng.

Bảng 3.15. Liên quan giữa mức độ nặng và x-quang của bệnh nhânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận xét: Có 36% bệnh nhân có đồng nhiễm vi khuẩn hoặc virus. Tỷ lệ nhóm viêm phổi không nặng có đồng nhiễm là 30,6%, thấp hơn so với nhóm viêm phổi nặng là 39,1%. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p>0,05.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×