1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Đặc điểm lâm sàng, siêu âm, cộng hưởng từ và mô bệnh học u tuyến nước bọt mang tai

2 Đặc điểm lâm sàng, siêu âm, cộng hưởng từ và mô bệnh học u tuyến nước bọt mang tai

Tải bản đầy đủ - 0trang

38

Bình

thường

Khó khăn2686,670413,33Nhận xét: Khối vùng tuyến mang tai chiếm tỷ lệ 100%. Các triệu chứng

khác: đau,tê bì,khó nuốt gặp với tỷ lệ lần lượt là: 6,67%; 6,67%và 3,33%. 4

bệnh nhân (13,33%) gặp khó khăn khi há miệng rộng.

- Thực thể

Biểu đồ 3.3. Triệu chứng thực thể

Nhận xét:

Biểu hiện u tuyến mang tai: khối vùng tuyến mang tai chiếm tỷ

lệ100%, không thâm nhiễm da chiếm tỷ lệ 96,7%, lỗ Stenon đầy chiếm tỷ lệ

87,2%, Amiđan bị đẩy dồn chiếm tỷ lệ thấp nhất chỉ có 9,8%.39

Bảng 3.4. Tính chất u trên lâm sàng

Tỷ lệ

Tính chất

Kích thướcMật độ

Ranh giới

u

Di độngKhít hàm

Tê thần

kinh mặtUBMLTUBMATTổngn%n%n%< 2 cm1344,83001343,332- 4 cm1651,72001653,344- 6 cm0001100013,33Mềm0724,1400723,33Chắc2275,86002276,67Cứng0001100013,332793,10011002893,33Khơng rõ026,9000026,672275,860002273,33Khơng0724,14011000826,67Ít000000000620,69011000723,33Khơng2379,310002376,67013,4501100026,67Khơng2896,550002893,33Nhận xét:

- Kích thước khối u 2-4cm (53,33%) và 4-6cm chỉ gặp (3,33%)

- Mật độ u chắc gặp tỷ lệ cao nhất với 76,67%; mật độ cứng gặp ở 01

bệnh nhân chiếm 3,33% là bệnh nhân có u ác tính và mật độ mềm có 07 BN

chiếm tỷ lệ 23,23% chỉ gặp ở BN u lành tính.

- Ranh giới u đa số là ranh giới rõ chiếm 93,33%.

- Khối u di động dễ chiếm tỷ lệ 73,33% và 26,67% khối u không di

động khi thăm khám.

- Tỷ lệ BN bị khít hàm có 7/30 BN chiếm 23,33%; trong đó có 6/29

BN ở nhóm UBMLT chiếm 20,69.

- Bệnh nhân khơng tê bì thần kinh mặt chiếm tỷ lệ 93,33%40

3.2.2. Hình ảnh u tuyến mang tai trên siêu âm

Bảng 3.5. Vị trí khối u xác định trên siêu âm

Nhóm bệnhUBMLTUBMATTổngVị trín%n%n%Thùy nơng2896,550002893,34Thùy sâu013,45000013,33Thùy nơng + thùy sâu0001100013,33Tổng số2996,67013,3330100Nhận xét:

Trên hình ảnh siêu âm Doppler ta thấy: vị trí hay gặp nhất là thủy nơng

93,34%; chỉ có 3,33% gặp ở thủy sâu và 3,33% gặp ở cả thùy nơng và thùy sâu.

Bảng 3.6. Kích thước khối u xác định trên siêu âm

Nhóm bệnhUBMLTUBMATTổngKích thướcn%n%n%< 2 cm1034,50001033,332- 4 cm1758,61001756,67>4 cm026,89011000310,0Nhận xét:

- Qua siêu âm, kích thước khối u chiếm tỷ lệ lớn nhất là 2-4cm

(56,67%), tiếp theo đó khối u có kích thước dưới 2cm có 10/30 BN chiếm

33,33% và kích thước >4 cm chỉ gặp ở 3 bệnh nhân (10%). Kích thước khối u

của BN UBMATlà>4cm.41

Bảng 3.7. Số lượng khối u trên 1 tuyến xác định trên siêu âm

Nhóm bệnhUBMLTUBMATTổngSố lượngn%n%n%Một khối2793,110002790Nhiều hơn 1 khối026,89011000310Nhận xét:

- Một khối u là số lượng hay gặp nhất với tỷ lệ 90% và nhiều hơn một

khối chiếm tỷ lệ 10%; nhiều khối u gặp 01 trường hợp ở BN UBMLT và 01

bệnh nhân UBMAT thấy có nhiều khối u.

Bảng 3.8. Hình dạng và ranh giới xác định trên siêu âm

Nhóm bệnhUBMLTUBMATn%n%n%2379,33011002480,0Khơng rõ0620,670000620Tròn2586,210002583,33Bầu dục0413,79011000516,67Múi00000000Đặc điểm

Ranh giớiHình dạngTổngNhận xét:

- Ranh giới rõ ràng là chủ yếu (24/30 bệnh nhân) chiếm tỷ lệ 80%.

- Hình dạng khối u trên siêu âm đa số là hình tròn, chiếm tỷ lệ 83,33%;

hình bầu dục 16,67% và khơng gặp bất kì hình múi nào.

Đối với 01 bệnh nhân UBMAT khi siêu âm nhìn thấy khối u có ranh giới

rõ, hình bầu dục.42Bảng 3.9. Đặc điểm mật độ và cấu trúc âm

Nhóm bệnh

Đặc điểm

Giảm âmUBMLT

n

%UBMAT

n

%Tổng

n

%2379,3011002480,01

053

3,39

17,20

00

01

053,33

16,6725

048

86,11

13,801

0100

026

0286,67

13,33Mật độ

Trống âm

Tăng âm

Cấu trúc Đồng nhất

Khơng đồng nhất9

Nhận xét:

-Ở nhóm bệnh nhân UBMLT, có mật độ giảm âm gặp nhiều nhất với

23/28 BN chiếm tỷ lệ 80%, tăng âm có 05/30 BN chiếm tỷ lệ 16,67 % và

3,33% tỷ lệ trường hợp trống âm. Cấu trúc đồng nhất là chủ yếu, chiếm tỷ lệ

86,67%; không đồng nhất chỉ gặp ở 13,33%.-Đối với 01 BN ở nhóm UBMAT có khối u với mật độ giảm âm và cấu

trúc đồng nhất.

Bảng 3.10 Hình ảnh tín hiệu mạch trên siêu âm

Nhóm bệnhUBMLTUBMATTín hiệu mạchn%n%n%Ít tăng tín hiệu2586,1

90002583,33Tăng tín hiệu0413,8

1011000516,67Nhận xétChung43

- Đối với nhóm bệnh nhân UBMLT có hình ảnh ít tăng tín hiệu mạch

chiếm tỷ lệ nhiều nhất 83,33% đối với hình ảnh tăng tín hiệu chiếm tỷ lệ thấp

16,67%.

- Đối với 01 bệnh nhân UBMAT có khối u khơng tăng tín hiệu mạch.

3.2.3. Triệu chứng trên cộng hưởng từ

Bảng 3.11. Triệu chứng trên cộng hưởng từ

Đặc điểmVị tríSố lượngKích

thướcCấu trúcTỉ trọngUBMLTUBMATTổngn%n%n%Thùy nơng2896,6

7002893,3

4Thùy sâu013,3300013,33Cả 2 thùy000110

0013,331 khối2793,11002790>1 khối026,890110

00310<20 mm1241,4

000124020 – 39 mm1448,3

0001446,6

7>40 mm0310,3

00110

00413,3

3Đồng nhất2482,8

00110

02583,3

3Không đồng nhất0517,2

0000516,6

7Tăng1034,5001033,3

3Giảm1965,5001963,3444Ranh giớiXâm lấnĐồng000000Hốn hợp000110

0013,332172,4

00102273,3

3Khơng rõ0827,6

00000326,6

70517,1

90110

00620,0Khơng2482,8

10002480,0Nhận xét:

- Vị trí khối u: chủ yếu gặp ở thùy nông, với tỉ lệ 93,33%; 01 trường

hợp thùy sâu chiếm 3,33%, và có duy nhất 1 trường hợp bắt gặp ở cả 2 thùy.

- Số lượng: 27 trường hợp nghiên cứu chỉ xuất hiện 1 khối u chiếm

90%. 3 BN có xuất hiện nhiều khối u chiếm 10%.

- Kích thước: 20 -39mm là kích thước chủ yếu của các khối u bắt gặp

trong nghiên cứu, chiếm tỉ lệ 50%. Khối u < 20mm cũng khá nhiều với 9

trường hợp và bằng 34,62%. Kích thước khối u lớn (>40mm) chỉ gặp ở 4

bệnh nhân, trong đó có cả bệnh nhân UBMAT

- Đa số (22/26 trường hợp) khối u có cấu trúc đồng nhất (bệnh nhân

UBMAT cũng có cấu trúc này). Chỉ có 4 trường hợp bắt gặp không đồng nhất.

- Tỉ trọng của khối u chủ yếu là giảm, chiếm tỉ lệ 65,38%. Khơng có

khối u nào có tỉ trọng đồng nhất. Duy nhất 1 trường hợp có tỉ trọng hỗn hợp,

đây là trường hợp của bệnh nhân UBMAT.45

- Đa số các khối u có ranh giới rõ ràng và khơng có hiện tượng xâm lấn

và đều chiếm tỉ lệ 88,46%.Bệnh nhân có UBMAT có khối u với ranh giới rõ

ràng và có hiện tượng xâm lấn.

3.2.4. Mô bệnh học

Bảng 3.12. Đặc điểm mô bệnh học

Đặc điểmn%U nang lympho TNB0723,33U tuyến đa hình1343,33U tế bào biểu mơ013,33U hỗn hợp093030100Tổng

Nhận xét:- Hình ảnh mơ bệnh học của 30 bệnh nhân nghiên cứu, nhận thấy hình

ảnh u tuyến đa hình chiếm tỷ lệ nhiều nhất với tỷ lệ 43,33%; u hỗn hợp chiếm

tỷ lệ30%; u nang Lympho chiếm tỷ lệ23,33%; và ít gặp nhất là u tế bào biểu

mô 3,33%.

3.3. Đối chiếu đặc điểm lâm sàng, siêu âm, cộng hưởng từ của u lành tính

và u ác tính tuyến nước bọt mang tai.

3.3.1. Đối chiếu đặc điểm lâm sàng, siêu âm, cộng hưởng từ của u ác tính

tuyến nước bọt mang tai

Bệnh nhân nữ 65 tuổi, có tiền sử mổ u tuyến nước bọt mang tai cách

đây 20 năm. Gần đây, u xuất hiện trở lại, kích thước tăng dần; không đau.

Khám thấy khối sưng vùng mang tai phải, kích thước 8x7cm, chắc, di động ít.

Siêu âm vùng tuyến mang tai phải bằng đầu dò nơng, có kết hợp Doppler thấy

thùy nơng tuyến mang tai phải có khối giảm âm dạng hỗn hợp kích thước

28x35 cm, bên trong có tín hiệu mạch.46(Hình ảnh của bệnh nhân Đỗ Thị Nh. 65 tuổi)

Trên cộng hưởng từ có tiêm thuốc đối quang từ, hình ảnh khối kích

thước 75x36x60mm, tín hiệu khơng đều trên T2W, có nhiều vùng giảm tín

hiệu trên T2W, sau tiêm ngấm thuốc mạnh không đều. – nếu đưa ảnh bệnh

nhân phải che mắt

3.3.2. Đối chiếu đặc điểm lâm sàng, siêu âm, cộng hưởng từ của u lành

tính tuyến nước bọt mang tai.

Bảng 3.13. Đối chiếu đặc điểm lâm sàng của u lành

Đặc điểmVị trí

KíchU nang

lympho NTBU tuyến đa

hìnhU hỗn hợpn%n%n%Trái342,9969,2555,6Phải457,1430,4444,4< 2 cm114,3646,2555,6p0,51

0,2047thướcMật

độ

Ranh

giới u

Di

động2- 4 cm685,7753,8444,44- 6 cm000000Mềm000000Chắc571,41184,6777,8Cứng228,6215,422,22710013100777,8Khơng rõ0000222,2685,7969,2666,7Khơng114,3430,833,330,090,092

0,65Nhận xét:

Đối chiếu đặc điểm lâm sàng của u lành thì chưa tìm ra sự khác biệt về

vị trí, kích thước, mật độ, ranh giới u và di động giữa các u lành tuyến mang

tai với nhau; sự khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê với p > 0,05.3.3.3. Đối chiếu đặc điểm lâm sàng, siêu âm, cộng hưởng từ của u lành

tính với u ác tính ở tuyến nước bọt mang tai.

Bảng 3.14. Đối chiếu hình ảnh siêu âm của các nhóm u lành

Đặc điểmVị trí uU nang

lympho

NTBU tuyến đa

hìnhU hỗn hợp

pn%n%n%Nơng71001292,3888,8Sâu0017,7000,4748Nơng và

sâu0000111,2< 2 cm00538,5444,42- 4 cm7100646,2444,44- 6 cm00215,4111,21 khối710013100666,7nhiều khối0000333,3Ranh

giới u685,71076,9777,8Khơng rõ114,3323,1222,2Tín hiệu

mạch71001184,6666,7Khơng00215,4333,3Kích

thước

Số lượng0,150,024

0,89

0,01Nhận xét:

Đối chiếu hình ảnh siêu âm của u lành thì chưa tìm ra sự khác biệt về vị

trí, kích thước, ranh giới u của các u lành tuyến mang tai với nhau; sự khác

biệt khơng có ý nghĩa thống kê với p > 0,05.

Đối với số lượng khối u giữa các u lành; u nang lympho NTB và u

tuyến đa hình 100% tỷ lệ có 1 khối u; trong khi đó u hỗn hợp có đến 33,3% u

có nhiều khối; sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

Đối với tín hiệu mạch giữa các u lành; u nang lympho NTB có tỷ lệ là

100% có tín hiệu mạch; trong khi đó u hỗn hợp và u tuyến đa hình có tỷ lệ

khơng có tín hiệu mạch; sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

Bảng 3.15. Đối chiếu tính chất u trên lâm sàng của hai nhóm bệnh

Tỷ lệ

Tính chất

Kích thước

Mật độUBMLTUBMATn%n%< 2 cm1344,83002- 4 cm1651,72004- 6 cm0001100Mềm0724,1400p0,00Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Đặc điểm lâm sàng, siêu âm, cộng hưởng từ và mô bệnh học u tuyến nước bọt mang tai

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×