1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tất cả các bệnh nhân đều được đo mật độ xương vùng cột sống thắt lưng L1 -L4 và cổ xương đùi theo phương pháp hấp thụ tia X năng lượng kép (DEXA).

Tất cả các bệnh nhân đều được đo mật độ xương vùng cột sống thắt lưng L1 -L4 và cổ xương đùi theo phương pháp hấp thụ tia X năng lượng kép (DEXA).

Tải bản đầy đủ - 0trang

35- Bệnh nhân được giải thích rõ về tình trạng bệnh và phương pháp thăm

khám và chẩn đoán.

- Bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu.Sơ đồ quy trình nghiên cứu

BN đủ tiêu chuẩn lựa chọn

Nhóm nghiên cứu36CHƯƠNG 3

KẾT QUẢ-Nhóm bệnh

Nhóm chứng

3.1.Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu.

BN lần đầu được chẩn đoán xác

- BN khỏe mạnh đến khám sức

3.1.1.Đặc điểm đặc trưng của đối tượng nghiên cứu.

định Basedow chưa điều trị.

khỏe định kỳ.

Khai thác tiền

sử. 3.1. Phân bố giới tính của

- Khám

lâm sàng

bìnhcứu

thường và

Bảng

đối tượng

nghiên

Khám lâm sàng và CLS

CLS

Nhóm Basedow ( n = 60)GiớiNhóm chứng (n = 50)Tần số (n)Tỷ lệ (%)Tần số (n)Tỷ lệ (%)1626,678164284Nam

Nữ44Phân tích và xử

73,33

lý số liệup*0,17* test χ2: kiểm định cho tỷ lệ của 2 nhómNhận xét:

Sự1. phân

bốxét

về mật

giớiđộ

ở cả

nhómở bệnh

và nhómmới

chứng

chủ

yếu là ở giới nữ.

Nhận

xương

BN Basedow

phát

hiện.

hiểu

mộtchiếm

số yếu

tố liêntrong

quan khi

đến đó

mậtnam

độ xương.

Giới nữ2. ở Tìm

nhóm

bệnh

73,33%

giới nhóm bệnh chiếm

26,67% giới 2 nhóm tương đồng nhau; sự khác biệt là khơng có ý nghĩa thống

kê với p > 0,05.

Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ giới tính của nghiên cứu

Nhận xét:

110 BN ở nghiên cứu này: tỷ lệ nữ giới

chiếm nhiều nhất là 78,18%

21,82%

trong khi đó nam giới chỉ có 21,82%; Tỷ lệ nam/nữ là 1/3,58.

Bảng 3.2. Trung bình tuổi, chiều cao, cân nặng của đối tượng nghiên cứu

78,18%Tuổi trung bình (năm)

Chiều cao

trung bình (cm)Nhóm BasedowNhóm chứng( n = 60)(n = 50)37,43 ± 9,5841,52 ± 6,850,01159,11 ± 6,76156,64 ± 6,010,04p*37Cân nặng

trung bình (kg)

BMI49,85 ± 7,2453,24 ± 7,090,0219,66 ± 2,2821,68 ± 2,710,001*Ttest: kiểm định cho 2 giá trị trung bìnhNhận xét:

Độ tuổi trung bình của nhóm chứng là 41,52 ± 6,85 cao hơn so với nhóm

bệnh là 37,43 ± 9,58; sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

Chiều cao trung bình của nhóm chứng là 156,64 ± 6,01cm thấp hơn so với

nhóm bệnh là 159,11 ± 6,76cm; sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p <

0,05. Cân nặng trung bình của nhóm chứng là 53,24 ± 7,09 kg cao hơn so với

nhóm bệnh là 49,85 ± 7,24 kg; sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p <

0,05. BIM trung bình của nhóm chứng là 21,68 ± 2,71 cao hơn so với nhóm

bệnh là 19,66 ± 2,28; sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,01.

3.1.2. Đặc điểm về BMI

Bảng 3.3. Phân bố BMI của đối tượng nghiên cứu

Nhóm Basedow ( n = 60)Nhóm chứng (n = 50)Tần số (n)Tỷ lệ (%)Tần số (n)Tỷ lệ (%)<18,5183071418,5 – 22,93558,33316223 – 24,9610714≥2511,67510BMIp*0,073* test χ2: kiểm định cho tỷ lệ của 2 nhómNhận xét:

Nhóm chứng có BMI bình thường chiếm tỷ cao đều trên 58%. Tỷ lệ BN

bị béo phì ở nhóm chứng chiếm 10% cao hơn nhóm bệnh 1,67%; trong khi đó38tỷ lệ suy dinh dưỡng ở nhóm Basedow là 30% cao hơn nhóm chứng là 14%; sự

khác biệt về BMI của 2 nhóm này khơng có ý nghĩa thống kê với p > 0,05.

3.2. Đặc điểm nhóm Basedow (n=60)

3.2.1. Đặc điểm độ bướu giáp

Bảng 3.4. Phân bố độ bướu

Độ bướu

Độ I

Độ II

Độ IIITần số (n = 60)

25

31

4Tỷ lệ (%)

41,67

51,67

6,66Nhận xét:

Độ bướu của bệnh nhân Basedow chủ yếu ở độ II chiếm 51,67%, tiếp

đến là độ I chiếm 41,67%, thấp nhất là độ III chiếm 6,66%.

3.3. Đặc điểm về mật độ xương và loãng xương ở bệnh nhân Basedow

3.3.1.Mật độ xương và tỷ lệ loãng xương.

Bảng 3.5. Phân loại mật độ xương theo T-score

MĐX

Vị trí

(n = 60)Khơng LX

(T-score ≥-1)Giảm mật độ xương

(-2,5


LX

(T-score ≤-2,5)n%n%n%Cổ xương đùi36602033,3446,66Cột sống thắt lưng4371,67152523,33Nhận xét:

Tỷ lệ bệnh nhân có lỗng xương đo ở vị trí cổ xương đùi là 4 BN chiếm

6,66%; trong khi đó ở vị trí cột sống thắt lưng là 2 BN chiếm 3,33%; tỷ lệ khơng

lỗng xương đo ở cả 2 vị trí cổ xương đùi và cột sống thắt lưng đều trên 60%.

3.3.2.Giá trị trung bình của mật độ xương

Bảng 3.6.Giá trị trung bình MĐX

Nhóm BasedowNhóm chứngp*39Cổ xương đùin

60X ± SD

- 0,89 ± 1,07n

50X ± SD

- 0,58 ± 1,060,13Cột sống thắt lưng60- 0,35 ± 1,22500,068 ± 1,060,05*Ttest: sự dụng kiểm định cho 2 giá trị trung bình

Nhận xét:

MĐX trung bình của nhóm mắc Basedow thấp hơn so với nhóm chứng.

Khi đo ở vị trí cổ xương đùi: MĐX ở nhóm Basedow là - 0,89 ± 1,07 (T - score)

còn ở nhóm chứng là - 0,58 ± 1,06 (T - score) sự khác biệt của hai nhóm khơng

có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. Khi đo MĐX ở vị trí cột sống thắt lưng: MĐX

ở nhóm Basedow là - 0,35 ± 1,22 (T - score) còn ở nhóm chứng là 0,068 ± 1,06

(T - score) sự khác biệt của hai nhóm này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

3.3.3. Đặc điểm độ bướu giáp

Bảng 3.7. Độ to của bướu giáp với MĐX được đo ở vị trí cổ xương đùi

MĐXKhơng LX

(T – score ≥ - 1 )Giảm MĐX

LX

(-2,5 < T( T – score ≤ score < -1 )

2,5 )

n

%

n

%Độ bướun%Độ I1233,3311552Độ II2261,117352Độ III

2

5,56

p*

*test χ2 sự dụng kiểm định tỷ lệTổng

n%502541,672503151,6710

0

0,42046,67Nhận xét:

So sánh tìm mối tương quan giữa độ bướu và phân loại mật độ xương thấy

sự khác biệt giữa các tỷ lệ này khơng có ý nghĩa thống kê với p > 0,05.

3.3.4. Giá trị trung bình của các chỉ số sinh hóa

Bảng 3.8. Giá trị trung bình của các chỉ số sinh hóa

Các chỉ số

FT4 (pmol/l)n

110X ± SD

37,83 ± 29,48Giá trị bình thường

12 - 2240TSH (μIU/ml)

Calci thành phần (mmol/l)

Calci ion hóa (mmol/l)110

110

1100,80 ± 1,03

2,37 ± 0,11

1,22 ± 0,110,27 - 4,20

2,10 - 2,60

1,15 -1,3Nhận xét:

Với 4 chỉ số sinh hóa chỉ có FT4 có giá trị trung bình vượt quá mức giá

trị bình thường; giá trị đo được là 37,83 ± 29,48 pmol/l trong khi đó giá trị

bình thường là 12 - 22pmol/l. Các chỉ số TSH, Calci thành phần, Calci ion

hóa đều ở mức bình thường.

3.4. Các yếu tố liên quan đến MĐX

3.4.1.Mối liên quan giữa BMI và MĐX

Bảng 3.9. Mối liên quan giữa giá trị trung bình MĐX và BMI

Thơng số MĐX cổ xương đùi trung bình MĐX CSTL trung bình

BMI

n

X ± SD

n

X ± SD

≤ 18,5

25

-1,25 ± 1,01

25

- 0,52 ± 1,25

18,6 – 22,9

6

- 0,59 ± 1,12

66

- 0,10 ± 1,17

23 – 24,9

13

- 0,53 ± 0.79

13

0,36 ± 1,02

≥ 25

6

- 0,93 ± 0,82

6

- 0,5 ± 0,58

p*

0,14

0,78

* Ttest: kiểm định giá trị trung bình của hai nhóm

Nhận xét:

Mối liên quan giữa BMI và mật độ xương cho thấy khơng có sự khác

biệt về mật độ xương so với tình trạng sức khỏe qua chỉ số BMI.

Bảng 3.10. Mối liên quan giữa BMI và MĐX cổ xương đùi theo T- score

Thông số

BMI

< 18,6

18,7 – 23

23 – 24,9MĐX cổ xương đùi theo T - score

Giảm MĐX

LX

Không LX

(-2,5 < T- score ( T – score ≤ p*

(T – score ≥ - 1 )

< -1 )

- 2,5 )

n

%

n

%

n

%

10

40

12

48

3

12

25,7

46

69,70

17

3

4,55

6

0,07

11

84,62

2

15,3

0

0

841≥ 253503Tổng7063,643450

30,9

10065,45test χ2: kiểm định cho tỷ lệ của 2 nhóm

Nhận xét:

Có 63,64% BN có mật độ xương đo ở vị trí cổ xương đùi là bình thường;

giữa BMI và mật độ cổ xương đùi khơng có mối liên quan với p > 0,05.

Bảng 3.11. Liên quan BMI với MĐX CSTL theo T - score

ThôngMĐX CSTL theo T - scoresốKhông LX

BMIGiảm MĐXLX(T – score ≥ - 1 ) (-2,5 < T- score ( T – score ≤ < -1 )

2,5 )

n%n%n%< 18,615609361418,7 – 235380,301218,1811,5223 – 24,91292,3117,6900≥ 25583,33116,6700Tổng8577,272320,9121,82p*0,36test χ2: kiểm định cho tỷ lệ của 2 nhóm

Nhận xét:

Có 77,27% BN có mật độ xương đo ở vị trí CSTL là bình thường; giữa

BMI và mật độ CSTL khơng có mối liên quan với p > 0,05.

3.3.2. Mối liên quan giữa hormone với MĐX.

3.3.2.1.Mối liên quan giữa nồng độ FT4 với MĐX

Bảng 3.12. Liên quan giá trị trung bình của nồng độ FT4 với MĐX42Thơng sốMĐX cổ xương đùi

MĐX CSTL

FT4(Pmol/L)

trung bình (X ± SD) trung bình (X ± SD)

< 50

- 0,68 ± 1,11

- 0,16 ± 1,11

≥ 50

- 0,96 ± 0,97

- 0,14 ± 1,32

p*

0,24

0,18

*Ttest: kiểm định sự khác biệt của 2 nhóm giá trị trung bình

Nhận xét:

Vị trí cổ xương đùi ở những bệnh nhân có nồng độ FT4 < 50pmol/l có

mật độ xương - 0,68 ± 1,11 T - score cao hơn so với những bệnh nhân có

nồng độ FT4 ≥ 50 pmol/l có mật độ xương - 0,96 ± 0,97 T-score. Tuy nhiên,

sự khác biệt này khơng có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. Vị trí CSTL ở những

bệnh nhân có nồng độ FT4 < 50 pmol/l có mật độ xương - 0,16 ± 1,11 T score thấp hơn so với những bệnh nhân có nồng độ FT4 ≥ 50 pmol/l có mật

độ xương - 0,14 ± 1,32 T – score. Tuy nhiên, sự khác biệt này khơng có ý

nghĩa thống kê với p > 0,05.

Bảng 3.13. Liên quan nồng độ FT4 với MĐX đùi theo T - score

Thông

số

FT4

< 50

≥ 50

TổngMĐX đùi theo T - score

Không LX

Giảm MĐX

LX

p*

(T – score ≥ (-2,5 < T- score < ( T – score ≤ - 2,5 )

1)

-1 )

n

%

n

%

n

%

62

77,50

17

21,25

1

1,25

0,76

23

76,67

6

20

1

3,33

85

77,27

23

20,91

2

1,82*test χ2: kiểm định cho tỷ lệ của 2 nhóm

Nhận xét:

Tỷ lệ lỗng xương khi đo ở cổ xương đùi chiếm tỷ lệ thấp chỉ 1,82%; tỷ

lệ giảm mật độ xương giảm ở nhóm FT4 < 50pmol/l cao hơn so với những

bệnh nhân có nồng độ FT4 ≥ 50 pmol/l. Tuy nhiên, sự khác biệt khơng có ý43nghĩa thống kê với p > 0,05.

Bảng 3.14. Liên quan nồng độ FT4 với MĐX CSTL theo T - score

Thông

sốMĐX CSTL theo T - score

Không LX(T – score ≥ (-2,5 < T- score < -1 )

1)

FT4LXGiảm MĐXp*( T – score ≤ 2,5 )n%n%n%< 505265,02328,7556,25≥ 501860,01136,6713,33Tổng7063,643430,9165,450,64*test χ2: kiểm định cho tỷ lệ của 2 nhóm

Nhận xét:

Khi so sánh về nồng độ FT4 với MĐX đo ở cột sống thắt lưng theo Tscore nhận thấy tỷ lệ nhóm giảm MĐX ở nhóm BN có nồng độ FT4 ≥ 50

pmol/l là 36,67% cao hơn nhóm BN có nồng độ FT4 < 50 pmol/l là 28,75%;

tỷ lệ BN lỗng xương ở nhóm FT4 có nồng độ FT4 ≥ 50 pmol/l là 3,33% lại

thấp hơn những BN ở nhóm FT4 có nồng độ FT4 <50 pmol/l là 6,25%. Tuy

nhiên, sự khác biệt này khơng có ý nghĩa thống kê với p > 0,05.443.3.2.2.Mối liên quan giữa nồng độ TSH với MĐX

Bảng 3.15. Liên quan giá trị trung bình của MĐX và nồng độ TSH

Thơng sốMĐX cổ xương đùi

(X ± SD)MĐX CSTL

(X ± SD)< 0,05- 0,37 ± 1,22- 0,93 ± 0,14≥ 0,050,07 ± 0,15- 0,56 ± 1,07p*0,040,07TSH(μIU/ml)* Ttest: kiểm định cho 2 giá trị trung bình

Nhận xét:

MĐX trung bình theo thang đo T - score ở cổ xương đùi có sự khác biệt

ở BN có nồng độ TSH < 0,05 μIU/ml có mật độ xương là - 0,37 ± 1,22μIU/ml

thấp hơn so với những BN có nồng độ TSH ≥ 0,05μIU/ml có mật độ xương là

0,07 ± 0,15μIU/ml, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. MĐX

trung bình theo thang đo T - score ở cột sống thắt lưng ở BN có nồng độ TSH

< 0,05 μIU/ml có mật độ xương là - 0,93 ± 0,14μIU/ml thấp hơn so với những

BN có nồng độ TSH ≥ 0,05μIU/ml có mật độ xương là -0,56 ± 1,07μIU/ml,

sự khác biệt này khơng có ý nghĩa thống kê với p > 0,05.

Bảng 3.16. Liên quan TSH với MĐX đùi theo T - score

ThôngMĐX đùi theo T - score

số

Không LX

Giảm MĐX

LX

(T – score ≥ (-2,5 < T- score <

( T – score ≤ 1)

-1 )

2,5 )

TSH

n

%

n

%

n

%

< 0,05

42

71,19

15

25,42

2

3,39

≥ 0,05

43

84,31

8

15,69

0

0

Tổng

85

77,27

23

20,91

2

1,82

*test χ2: kiểm định cho tỷ lệ của 2 nhóm

Nhận xét:p*0,1645Khơng có sự khác biệt về phân loại MĐX được đo ở cổ xương đùi: bình

thường, giảm mật độ xương và lỗng xương so với nồng độ TSH ở những BN

có nồng độ TSH < 0,05 μIU/ml và TSH ≥ 0,05 μIU/ml với p > 0,05.

Bảng 3.17. Liên quan TSH với MĐX CSTL theo T - score

Thông số

TSH

<0,05MĐX CSTL theo T - score

Không LX

Giảm MĐX

LX

(T – score ≥ - (-2,5 < T- score < -1 ) ( T – score ≤ 1)

2,5 )

n

%

n

%

n

%

35

59,32

20

33,90

4

6,78≥0,05

35

68,63

14

27,45

70

63,64

34

30,91

Tổng

*test χ2: kiểm định cho tỷ lệ của 2 nhóm2

63,92

5,45p*0,56Nhận xét:

Khơng có sự khác biệt về phân loại MĐX được đo ở cột sống thắt lưng:

bình thường, giảm mật độ xương và loãng xương so với nồng độ TSH ở những

BN có nồng độ TSH < 0,05 μIU/ml và TSH ≥ 0,05 μIU/ml với p > 0,05.

3.3.3. Mối liên quan độ bướu với MĐX

Bảng 3.18. Mối liên quan giữa độ bướu với MĐX

MĐ xương cổ xương đùi

MĐX CSTL

(X ± SD)

(X ± SD)

Độ I

- 0,7 ± 1,0

- 1,3 ± 0,9

Độ II

- 0,0 ± 1,3

- 0,6 ± 1,2

Độ III

- 0,5 ± 1,3

- 0,8 ± 0,8

p*

0,52

0,34

* Sự dụng test Anova để kiểm định nhiều giá trị trung bình trong nhóm

Độ bướuNhận xét:

Xét mối liên quan giữa mật độ xương trung bình ở cổ xương đùi và mật

độ xương trung bình ở cột sống thắt lưng so với các độ bướu nhận thấy:

không có sự khác biệt về mật độ xương so với độ bướu với p > 0,05.

Bảng 3.19. Liên quan độ bướu với MĐX đùi theo T - scoreTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tất cả các bệnh nhân đều được đo mật độ xương vùng cột sống thắt lưng L1 -L4 và cổ xương đùi theo phương pháp hấp thụ tia X năng lượng kép (DEXA).

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×