Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Từ mặt phẳng dọc giữa qua mỏm ngang, trượt nhẹ đầu dò về đường giữa cho đến khi quan sát thấy một đường tăng âm liên tục như hình cái bướu. Trong mặt phẳng này, mỗi cái bướu đại diện cho một khớp giữa mỏm khớp trên và mỏm khớp dưới của các đốt sống kế tiế

Từ mặt phẳng dọc giữa qua mỏm ngang, trượt nhẹ đầu dò về đường giữa cho đến khi quan sát thấy một đường tăng âm liên tục như hình cái bướu. Trong mặt phẳng này, mỗi cái bướu đại diện cho một khớp giữa mỏm khớp trên và mỏm khớp dưới của các đốt sống kế tiế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Từ mặt phẳng dọc giữa qua mỏm ngang, trượt nhẹ đầu dò về đường giữa cho đến khi quan sát thấy một đường tăng âm liên tục như hình cái bướu. Trong mặt phẳng này, mỗi cái bướu đại diện cho một khớp giữa mỏm khớp trên và mỏm khớp dưới của các đốt sống kế tiế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×