1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Sinh học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

12. Võ Đại Lược, Lê Bộ Lĩnh (2000), Đầu tư trực tiếp nước ngoài và phát

triển kinh tế, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội.

13. Trương Giang Long - Nguyễn Chơn Trung (2004), “Phát triển các khu

công nghiệp, khu chế xuất trong q trình cơng nghiệp hóa, hiện đại hố”,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

14. Phùng Xn Nhạ (1998), “Đầu tư trực tiếp nước ngoài của các nước

ASEAN ở Việt Nam”, Tạp chí Những vấn đề của kinh tế thế giới số 2.

15. Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008, Quy định về khu công

nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

16. Lê Xuân Trinh (1998), “Đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển khu

công nghiệp”, Hà Nội.

17. Nguyễn Xuân Thu - Nguyễn Văn Phú (2006), “Phát triển kinh tế vùng

trong q trình cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Nhà xuất bản Chính trị

Quốc gia, Hà Nội.

18. Phan Thanh Tịnh (2009), “Còn quá nhiều dự án chậm giải ngân”, trong

mục sự kiến và vấn đề Thu hút FDI số liệu và thực tế,Thời báo Kinh tế

Sài Gòn số 28.

19. Tỉnh ủy Hà Nam, Nghị quyết số 04-NQ/TU về phát triển công nghiệp

đến năm 2015.

20. UBND tỉnh Hà Nam, Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu KT-XH

năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 của tỉnh Hà Nam.

21. Phạm Văn Việt (2005), “Luật đầu tư”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

22. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XVIII.

23. Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TƯ- Đánh giá tổng thể tình hình KTXH Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO sự (2013), Hà Nội.

24. Vụ Quản lý các khu kinh tế - Bộ Kế hoạch & Đầu tư (tháng 7/2006), kỷ

yếu hội nghị - hội thảo quốc gia, “15 năm xây dựng và phát triển các khu

công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam (1991-2006)”, Long An.

xcviii25. Vụ Quản lý các khu kinh tế - Bộ Kế hoạch & Đầu tư, kỷ yếu hội thảo

khoa học tháng 6/2004, “Phát triển các khu cơng nghiệp, khu chế xuất ở

các tỉnh phía Bắc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, Thanh Hóa.

26. Đinh Quý Xuân (2007), “Triển vọng phát triển kinh tế - Xã hội Việt

Nam đến 2010”, Nxb Thống kê, Hà Nội.

27. Website:

http\\: www.mpi.gov.vn

http\\: www.vneconomy.com.vn

http\\: www.hanam.gov.vn

http\\: www.izbacninh.gov.vn

http\\: www.hungyen.gov.vn

http\\: www.namdinh.gov.vn

http\\: www.izhanam.gov.vnxcixPHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1

BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT

Hà Nam, ngày 05 tháng 5 năm 2015Người gửi phiếu: Trần Văn Kiên–Phó trưởng Ban quản lý các KCN Hà Nam

Hiện nay, Tôi đang khảo sát điều tra số liệu thực hiện luận văn tốt

nghiệp cao học với đề tài “Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các

Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam ”. Ngoài việc làm căn cứ để thực

hiện Luận văn, Kết quả của đề tài sẽ là cơ sở quan trọng nhằm cung cấp

những khuyến nghị đối với Lãnh đạo tỉnh Hà Nam trong việc xây dựng những

giải pháp để thu hút vốn FDI vào các KCN. Với ý nghĩa đó, Tác giả đánh giá

cao ý kiến trả lời của quý Công ty và xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của

quý Công ty!HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

*Câu hỏi: Quý Công ty đánh giá thế nào về khả năng đáp ứng của hệ thống hạ

tầng trong các KCN Hà Nam?

Kém 1 --------------------> 5 Rất tốtTiêu chí12345Hệ thống xử lý nước thải

*Trả lời: Q cơng ty cho điểm theo quan điểm của mình bằng việc đánh dấu x vào ô

điểm tương ứng ở bảng trên.11. Xin q Cơng ty vui lòng cho cho biết quan điểm của mình về mức độ

thuận lợi về vị trí của các KCN Hà Nam trong lĩnh vực giao thông?

Hệ thốngKhông thuận lợi 1----------------------> 5

Rất thuận lợi

12345Đường bộ

Đường sắt

Đường thuỷ

Đường hàng không

Các tuyến xe bus

2. Xin quý Công ty hãy cho ý kiến của mình về kỹ năng, trình độ của lao

động và mức độ thuận lợi trong việc tuyển dụng các loại lao động này tại Hà

Nam?

Trình độ, kỹ năng

Tuyển dụng

Rất kém -------->

Rất khó --------->

Chỉ tiêu

Rất tốt

Rất dễ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Cán bộ quản lý

Kỹ sư

Cử nhân kinh tế

Phiên dịch, biên dịch

Cơng nhân kỹ thuật

(Trình độ trung cấp hoặc

tương đương)

Lao động phổ thông

3. Xin quý Công ty đánh giá thế nào về khả năng đáp ứng của hệ thống

hạ tầng của các KCN Hà Nam?

Kém 1 -----------------> 5 Rất

tốt

Chỉ tiêu

1

2

3

4

5

Hệ thống cung cấp điện

Hệ thống cung cấp nước

Hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống cung cấp các dịch vụ

Hệ thống các doanh nghiệp trong lĩnh

vực công nghiệp phụ trợ

4. Xin quý Công ty đánh giá thế nào về giá đối với các sản phẩm, dịch vụ sau tại

Hà Nam?2Rất đắt 1 ----------------> 5

Quá rẻ

1

2

3

4

5Chỉ tiêu

Giá thuê đất đã có cơ sở hạ tầng

Phí bảo dưỡng hạ tầng hàng năm

Cước phí vận chuyển

Giá cấp điện

Giá nước cấp

Chi phí xử lý nước thải

Chi phí ăn, ở và giải trí của người lao động

Lương công nhân

Lương của kỹ sư và cán bộ quản lý

Các chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính5. Xin quý Công ty đánh giá thế nào về các thủ tục hành chính (thời

gian, tính minh bạch và thái độ của công chức) khi thực hiện đầu tư và sản

xuất, kinh doanh tại Hà Nam?

Rất lâu, khó thực

Rất kém -------->

hiện ---> Rất nhanh, đơn Rất thân thiện và chuyên

Chỉ tiêu

giản

nghiệp

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư

Đăng ký cấp chứng chỉ quy hoạch,

giấy phép xây dựng

Đăng ký cấp Giấy phép lao động

Các thủ tục liên quan đến đất đai

Các thủ tục liên quan đến thuế

Thủ tục hải quan

6. Quý Công ty đã tìm hiểu các thơng tin về các KCN Hà Nam thông qua

những kênh thông tin nào dưới đây, trước khi đầu tư vào các KCN Hà Nam?

□ Internet

□ Điện thoại

□ Bạn bè giới thiệu

□ Gặp gỡ trực

tiếp

□ Thông qua các hiệp hội

□ Thông qua các công ty tư vấn đầu tưKhác

…………………………………………………………………………

7. Xin Quý công ty cho biết lý do mà Quý công ty lựa chọn đầu tư

(chuẩn bị đầu tư) vào các KCN Hà Nam. (Xin ghi rõ một lý do đươc coi là

quan trọng nhất)

…………………………………………………………………………………

38. Xin Quý công ty cho biết khi đầu tư vào các KCN Hà Nam q cơng

ty gặp phải khó khăn gi nhất? ( Xin ghi một khó khăn mà q cơng ty cho là

khó khăn nhất)

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……

THƠNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯƠC PHỎNG VẤN

Xin Q cơng ty vui lòng cho biết các thơng tin sau:

1. Họ và tên: …………………………........ …….. Chức vụ ……………………..

2. Tên Công ty …………………………………… Quốc tịch đầu tư………………

3. Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính: ………………………………………..

………………………………………………………………………………

4. Tổng vốn đăng ký đầu tư ………………………………Triệu USD/Tỷ đồng.Xin trân trọng cảm ơn Quý công ty đã dành thời gian trảlời.

Chúc Quý công ty kinh doanh thành đạt!PHỤ LỤC 2

Các bản đồ và hình ảnh hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Hà

Nam

4Hình 2.1 Bản đồ vị trí địa lý tỉnh Hà Nam5Hình 2.2: Bản đồ hành chính tỉnh Hà Nam6Hình 2.3 Bản đồ quy hoạch các khu cơng nghiệp tỉnh Hà Nam7Hình 2.4. Trao Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp tại Nhật BảnHình 2.5. Trao đổi hợp tác với tỉnh Kumamoto – Nhật Bản8Hình 2.6. Bản đồ đề xuất quy hoạch định hướng phát triển các KCN9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×