Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đặc điểm điện sinh lý của đường dẫn truyền phụ ở nhóm bệnh nhân có xuất hiện cơn AVRT khi kích thích tim là TGCKKT gây blốc đường phụ cũng như TGTHQ đường phụ ngắn hơn (đồng nghĩa với dẫn truyền tốt hơn) so với nhóm không xuất hiện cơn AVRT cả chiều xuôi

Đặc điểm điện sinh lý của đường dẫn truyền phụ ở nhóm bệnh nhân có xuất hiện cơn AVRT khi kích thích tim là TGCKKT gây blốc đường phụ cũng như TGTHQ đường phụ ngắn hơn (đồng nghĩa với dẫn truyền tốt hơn) so với nhóm không xuất hiện cơn AVRT cả chiều xuôi

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc điểm điện sinh lý của đường dẫn truyền phụ ở nhóm bệnh nhân có xuất hiện cơn AVRT khi kích thích tim là TGCKKT gây blốc đường phụ cũng như TGTHQ đường phụ ngắn hơn (đồng nghĩa với dẫn truyền tốt hơn) so với nhóm không xuất hiện cơn AVRT cả chiều xuôi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×