1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trước hoặc cùng thời điểm chẩn SLE

Trước hoặc cùng thời điểm chẩn SLE

Tải bản đầy đủ - 0trang

49Bệnh nhân SLE có hội chứng Raynaud có áp lực động mạch phổi trung

bình là khoảng 48 mmHg, cao hơn nhóm bệnh nhân SLE khơng có hội chứng

Raynaud. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p = 0.000.503.2.4. Mối liên quan giữa hội chứng Raynaud và tăng áp động mạch phổi ở

bệnh nhân SLE.

Bảng 3.14. Mối liên quan giữa hội chứng Raynaud và tăng áp động mạch

phổi ở bệnh nhân SLE.Tăng áp động mạch phổi

Không tăng áp động

mạch phổi

TổngNhómNhómbệnh

19chứng

613243230pOR0.025.846CI 95%

[1.871;

18.267]Nhận xét:

Có mối liên quan giữa hội chứng Raynaud và tăng áp động mạch phổi

ở bệnh nhân SLE (p = 0.02). Nguy cơ mắc tăng áp động mạch phổi ở bệnh

nhân SLE có hội chứng Raynaud cao gấp 5.846 lần so với bệnh nhân SLE

khơng có hội chứng Raynaud, khoảng tin cậy 95% là [1.871; 18.267].513.2.5. Mức độ tăng áp động mạch phổi ở bệnh nhân SLE có hội chứng

Raynaud.

Bảng 3.15. Mức độ tăng áp động mạch phổi ở bệnh nhân SLE có hội

chứng Raynaud

ST

T

1

2

3Mức độ

TAĐMP

(mmHg)

37 - 50

51 - 70

> 70Nhóm bệnh

n

%Nhóm chứng

n

%8

5

66

0

042

26

32p100

0

00.045Nhận xét:

Có 58% bệnh nhân SLE có hội chứng Raynaud có mức độ tăng áp động

mạch phổi > 50 mmHg (trong đó 32% bệnh nhân có tăng áp động mạch phổi

> 70 mmHg). Ngược lại so với nhóm bệnh nhân SLE khơng có hội chứng

Raynaud, khơng có bệnh nhân nào có tăng áp động mạch phổi > 50 mmHg.

Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p = 0.045.

3.2.6. Mối tương quan giữa thời gian mắc hội chứng Raynaud và tăng áp

động mạch phổi.

Bảng 3.16. Mối tương quan giữa thời gian mắc hội chứng Raynaud và

tăng áp động mạch phổi.Thời gian mắc

hội chứng

Raynaud

Tăng áp động

mạch phổiHệ số tương quan

p

N

Hệ số tương quan

p

NThời gian mắc

hội chứng

Raynaud

1

32

- 0.169

0.356

32Tăng áp động

mạch phổi

- 0.169

0.356

32

1

3252Biểu đồ 3.7. Mối liên quan giữa thời gian xuất hiện Raynaud và áp lưc

động mạch phổi.

Nhận xét:

Khơng có mối tương quan giữa thời gian mắc hội chứng Raynaud và

tăng áp động mạch phổi (p = 0.356).

3.2.7. Tổn thương tim mạch của bệnh nhân SLE có hội chứng Raynaud.

Bảng 3.17. Tổn thương tim mạch của bệnh nhân SLE có hội chứng

Raynaud

Nhóm bệnhNhóm chứngn%n%Huyết áp cao721.9723.32Huyết áp thấp515.6003Suy tim phải1443.8000.004Suy tim trái0026.70.234Tràn dịch màng

ngoài tim1237.59300.535Rối loạn nhịp tim13.2001.00STTĐặc điểm1p0.08Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trước hoặc cùng thời điểm chẩn SLE

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×