Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xin Liu and Kent-Man Chu, (2014), Review Article E-Cadherin and Gastric Cancer: Cause, Consequence, and Applications, BioMed Research International Volume 2014.

Xin Liu and Kent-Man Chu, (2014), Review Article E-Cadherin and Gastric Cancer: Cause, Consequence, and Applications, BioMed Research International Volume 2014.

Tải bản đầy đủ - 0trang

50.Hugo Pinheiro, Renata Bordeira-Carric, (2009), Allele-specific CDH1

downregulation and hereditary diffuse gastric cancer, Hum Mol Genet.

19(5):943-52.51. Carla Oliveira, et al, (2002), Screening E-Cadherin In Gastric Cancer

Families Reveals Germline Mutations Only In Hereditary, Human

mutation 19:510517.`

52. Oliveira, C., R. Seruca, and F. Carneiro (2009), Hereditary gastric

cancer. Best Pract Res Clin Gastroenterol, 23(2), 147-57.

53.Richards FM, McKee SA, Rajpar MH, Cole TR, Evans DG, Jankowski

JA, McKeown C, Sanders DS, Maher ER. Germline E-cadherin gene(CDH1) mutations predispose to familial

54. Guilford PJ, Hopkins JB, Grady WM, Markowitz SD et al. E-cadherin

germline mutations define an inherited cancer syndrome dominated

by diffuse gastric cancer. Hum Mutat 1999;14:249–255.

55. Keller G, Vogelsang H, Becker I et al. Diffuse type gastric and lobular

breast carcinoma in a familial gastric cancer patient with an Ecadherin germline mutation. Am J Pathol 1999; 155:337–342.

56. BC Cancer Agency researcher—inspired by her own family cancer

experience—leads study to help those at risk of deadly hereditary

stomach cancer, 2015.

57. . Khuất Hữu Thanh (2006). Nguyên lý kỹ thuật gen. Kỹ thuật gen –

Nguyên lý và ứng dụng, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật. 102-123

58. Chacon-Cortes D, Griffiths LR. Methods for extracting genomic DNA

from whole blood samples: current perspectives, 2014.

59.Djurkin Kušec, I., Radišić, Ž., Komlenić, M., Kušec, G, Comparison of

commercial dna kits and traditional dna extraction procedure in pcr

detection of pork in dry/fermented sausages. 2015.60.Gianpaolo S., MariaJ., David H. E-cadherin germline missense

mutations and cell phenotype: evidence for the independence of cellinvasion on the motile capabilities of the cells. 2003.

61. G.Corsoab, Rovielloa J.P. Characterization of the P373L E-cadherin

germlinemissensemutationandimplicationforclinicalmanagement Author links open overlay panel, 2007.

62. Burcu S., Emre Baris, Tulin Oygur et al. Comparison of Methods for

the Extraction of DNA from Formalin-Fixed, Paraffin-Embedded

Archival Tissues,2014.

63. Sergey K. and Martyn B. . DNA Methylation Analysis: Choosing the

Right Method, 2016.

64. Reem A., Zainab A, Mol Bi. Region of interest methylation analysis:

a comparison of MSP with MS-HRM and direct BSP, 2017.

65. Kague E1. Methylation status of CDH1 gene in samples of gastric

mucous from Brazilian patients with chronic gastritis infected by

Helicobacter pylori. Arq Gastroenterol. 2010 Jan-Mar;47(1):7-12.

66. Li L.C., Dahiya R. (2002), “MethPrimer: designing primers for

methylation PCRs”, Bioinformatics, 18(11), pp. 1427-1431

67. Long-Cheng Li and Rajvir Dahiya . MethPrimer: designing primers

for methylation PCRs, 2002.

68. Giovanni C., Joana C. and Daniele M.Somatic Mutations andDeletions of the E-Cadherin Gene Predict Poor Survival of Patients

With Gastric Cancer , , Journal of Clinical Oncology 31, no. 7. 2013.

868-875.

69. Carla S.anb Hugo P. of Epigenetic and Genetic 2nd Hits in CDH1

During Hereditary Diffuse Gastric Cancer Syndrome Progression ,

gastroenterology , June 2009.(136) 7. P.2137–2148

70. Haroon R., Khursheed A., Dil Adfroze . Hypermethylation Status of

the E-Cadherin Gene in Gastric Cancers in a High Incidence Area.71. Machado JC1, Oliveira C.. E-cadherin gene (CDH1) promoter

methylation as the second hit in sporadic diffuse gastric carcinoma.

Oncogene. 2001 Mar 22;20(12):1525-8.

72.

Choi IS, Wu TT. (2005). Epigenetic alterations in gastric

Carcinogenesis. Cell Res, 15, 247-54.

73. Graziano F, et al. Prognostic analysis of E-cadherin gene promoter

hypermethylation in patients with surgically resected, node-positive,

diffuse gastric cancer. Clin Cancer Res. 2004

74. Gyeong H., Hyeon J. and Kyu S . 2003. .Aberrant CpG Island

Hypermethylation of Chronic Gastritis, in Relation to Aging, Gender,

Intestinal Metaplasia, and Chronic Inflammation. Am J Pathol.

163(4): 1551–1556

75. Phạm Thị Bích . (2011). Phân tích biến đổi của gen CXCL12 ở bệnh

nhân ung thư đại trực tràng. Luận văn thạc sỹ. Trường ĐH khoa học

tự nhiên. 2011.

76. Goffin J, Eisenhauer E. DNA methyltransferase inhibitors—state of

the art. Ann Oncol 2002; 13: 1699–1716.

77. Baylin SB., Belinsky SA. , Herman JG. Aberrant methylation of gene

promoters in cancer. Concepts, misconcepts and promise. J Natl

Cancer Inst 2000; 92: 1460–1461.

78.

K. Christman, “5-Azacytidine and 5-aza-2′-deoxycytidine as

inhibitors of DNA methylation: mechanistic studies and their

implications for cancer therapy,” Oncogene, vol. 21, no. 35, pp. 5483–

5495, 2002.

79. R. L. Momparler, “Epigenetic therapy of cancer with 5-aza-2′deoxycytidine (decitabine),” Seminars in Oncology, vol. 32, no. 5, pp.

443–451, 2005.

80. C. Zhao and X. Bu, “Promoter methylation of tumorrelated genes in

gastric carcinogenesis,” Histology and Histopathology, vol. 27, no. 10,

pp. 1271–1282, 2012.PHỤ LỤC 1: BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

Mã bệnh án:............................................

Bệnh viện:.............................................

Mã bệnh nhân:

1. Phần hành chính

Họ và tên: ..........................................Tu ổi:..........

Gi ới: □ Nam □ N ữ

Địa chỉ:..........................................................................................................

Điện thoại:.....................................................................................................

Nghề nghiệp:.....................................................Dân t ộc:...............................

Người thân:.......................................................Đi ện tho ại:...........................

Điều trị nội trú tại:.........................................................................................

Ngày vào viện:........./......../......... Ngày ra vi ện:........./........./.........

2. Phần nghiên cứu

2.1. Lý do vào viện

□ Đau thượng vị □ Sút cân

□ Khó nuốt □ Xu ất huy ết tiêu hóa

□ Khác.....................................................................................................

2.2. Tiền sử

2.2.1. Tiền sử bản thân

- Hút thuốc lá: □ Có

số điếu/ngày:

Th ời

gian:

- Uống rượu:□ Cósố ml/ngày:Th ờigian:

- Tiền sử bệnh nội khoa:

Viêm loét dạ dày □ Có

Th ời gian:

□ Khơng

Điều trị □ Có

□ Khơng

- Kết quả điều trị: □ Khỏi

□ Không khỏi

□ Khác

- Tiền sử ngoại khoa:

□ Phẫu thuật cắt dạ dày

□ Khác...........................................................................................

2.2.2. Tiền sử gia đình (3 thế thệ: ơng bà, cha mẹ và anh chị em

ruột thịt)

- Người thân mắc KDD □ Có

□ Không

- Số người mắc

1□

2□

Nhi ều h ơn □

- Tuổi mắc

< 50 □

> 50 □

- Có điều trị tại bệnh viện □

Thời gian:- Khác:

2.2.3. Triệu chứng lâm sàng

Đau thượng vị 

Thiếu máu 

Gầy sút cân 

Váng da, vàng mắt 

Buồn nôn/nôn 

Gan lớn  Báng 

Chán ăn 

Ấn thượng vị đau 

Nơn ra máu và/hoặ c đi ngồi phân đen  Hạch nách 

Khó nuốt 

Hạch thượng đòn 

2.2.3. Hình ảnh nội soi dạ dàyNgày nội soi:....................................□ Bình thường

□ Có t ổn th ương

- Vị trí:

□ Hang vị; □ Tiền mơn vị; □ Hang mơn vị; □ Tâm vị;□ Phìnhvị; □ Thân vị; □ Bờ cong nhỏ; □ Bờ cong lớn

□ Khác:.........................................................................................

- Kích thước:

□ <1cm; □ 1 – 2cm; □ 2,1 – 3cm; □>3cm

□ Khác:.........................................................................................

- Tổn thương:.......................................................................

2.2.4. Kết quả mô bệnh học

Mã tiêu bản:......................Bác sĩ.......................................................

Nơi đọc...............................................................................................

Mô bệnh học: UTDD thể nhẫn.

Kết luận: K dạ dày thể nhẫn. Có tính chất gia đình  Giai đo ạn:

GHI CHÚ:

3.

Mẫu nghiên cứu:

Loại mẫuNgày lấyNgày tách

chiếtLưu mẫu/vị

tríỐng chống đơng

EDTA

Ống huyết thanh

Mẫu mơ GPB

4.Kết quả phân tích gen

GenKết quảThời gianLặp lạiCDH1

GHI CHÚ:

Người xem xétNghiên c ứu viênPHỤ LỤC 2: DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ TỰ NGUYỆN

THAM GIA NGHIÊN CỨU

STT

1

2

3

4

5

6

7Mã bệnh nhân

B4

B277

B144

B335

B444

B445

B97Họ và tên

Phạm Văn H

Nguyễn Thị Tr

Trịnh Thị Huyền C

Đinh Trọng K

Đinh Trọng Tr

Nguyễn Đức H

Nguyễn Thị BGiới

Nam

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

Nam

NữTuổi

29

23

33

49

75

39

67Xác nhận của giáo viên hướn g dẫnPGS.TS. Đặng Thị Ngọc Dung.BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y T ẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

======NGÔ DIỆU HOANGHI£N CøU §éT BIÕN ë MéT Sè VïNG TRäNG

§IĨM

Vµ MøC §é METHYL HóA GEN CDH1 ở BệNH

NHÂN

UNG THƯ Dạ DàY LAN TỏA DI TRUN

Chun ngành: Hóa sinhMã số: 60720106LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. ĐẶNG THỊ NGỌC DUNGHÀ NỘI – 2017

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành luận văn này tơi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình

của các thầy cơ, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình. Nhân d ịp này em xin

bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến:

Ban giám hiệu, Phòng đào tạo sau đại học và Bộ mơn Hố sinh Trường Đại học Y Hà Nội.

Ban giám đốc Bệnh viện K Tân Triều, bệnh viện Đại học Y Hà Nội,

bệnh viện Việt Đức đã tạo điều kiện thuận l ợi cho tơi trong q trình

học tập và nghiên cứu.

Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS. TS Đặng Thị

Ngọc Dung - người thầy đã tận tình dạy bảo và trực tiếp hướng dẫn cho

em trong quá trình học tập và thực hiện nghiên cứu đề tài này.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới GS. TS Tạ Thành Văn – Hiệu phó,

trưởng Bộ mơn Hố sinh, giảng viên trường Đại học Y Hà Nội đã luôn

động viên, tạo điều kiện cho em trong suốt quá trình h ọc tập và th ực

hiện nghiên cứu đề tài.

Tôi xin trân trọng cảm ơn tập thể các bác sỹ, y tá, đồng nghiệp t ại

các khoa Hoá sinh, khoa giải phẫu bệnh, khoa ngoại Tam Hiệp, khoa

ngoại Tân Triều, khoa Nội 3, phòng nội soi, phòng KHTH bệnh viện K

Tân Triều, khoa giải phẫu bệnh bệnh viện Việt Đức, Trung tâm kiểm

chuẩn chất lượng xét nghiệm Y học đã giúp đ ỡ tôi trong quá trình h ọc

tập, và thực hiện nghiên cứu đề tài.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô trong hội đồng thông

qua đề cương, các thầy cô trong hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp đã cho

em những ý kiến quý báu để em có thể thực hiện và hoàn thành luận văn tốt

nghiệp.

Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới nh ững người thân

trong gia đình và bạn bè, những người đã luôn ở bên, giúp đỡ và động

viên tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đề tài, đ ể tôi yên tâm

học tập, vượt qua những khó khăn và hồn thành luận văn này.

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017Ngô Diệu Hoa

LỜI CAM ĐOAN

Tôi là Ngơ Diệu Hoa, lớp BSNT hóa sinh khóa 40, Trường Đại học Y

Hà Nội, chuyên ngành Hóa Sinh, xin cam đoan:

1. Đây là luận văn do bản thân tôi trực tiếp th ực hiện d ưới h ướng

dẫn của PGS.TS. Đặng Thị Ngọc Dung.

2. Cơng trình này khơng trùng lặp với bất kỳ nghiên c ứu nào khác đã

được công bố tại Việt Nam.

3. Các số liệu và thông tin trong nghiên cứu là hồn tồn chính xác,

trung thực và khách quan, đã được xác nhận và ch ấp thu ận c ủa

cơ sở nơi nghiên cứu.

Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết

này.

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

Tác giảNgô Diệu HoaDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TĂT

UTDDUng thư dạ dàyH. pyloriHelicobacter pylori .IARCInternational Agency for Research on Cancer (Tổ chức nghiên

cứu ung thư quốc tế)CTChụp cắt lớp vi tínhPETChụp cắt lớp phát PositronMSPMethylation – Specific PCR ( PCR đặc hiệu methyl hóa)XLXử lýTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xin Liu and Kent-Man Chu, (2014), Review Article E-Cadherin and Gastric Cancer: Cause, Consequence, and Applications, BioMed Research International Volume 2014.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×