Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CRP: C-Reactive Protein (Protein phản ứng)

CRP: C-Reactive Protein (Protein phản ứng)

Tải bản đầy đủ - 0trang

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ...................................................................................................1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN...........................................................................3

1.1. Một số khái niệm.....................................................................................3

1.2. Lịch sử nghiên cứu virus CMV...............................................................3

1.3. Đặc điểm dịch tễ học...............................................................................6

1.3.1. Nguồn bệnh.......................................................................................6

1.3.2. Phương thức lây truyền.....................................................................6

1.3.3. Khối cảm nhiễm................................................................................8

1.3.4. Phân bố và sự lưu hành.....................................................................8

1.3.5. Tần xuất mắc bệnh............................................................................9

1.4. Đặc điểm lâm sàng VP có nhiễm CMV................................................10

1.4.1. Triệu chứng lâm sàng tại phổi........................................................10

1.4.2. Triệu chứng ngoài phổi...................................................................12

1.5. Đặc điểm cận lâm sàng.........................................................................13

1.5.1. Đặc điểm xét nghiệm sinh hóa và huyết học..................................13

1.5.2. Chẩn đốn hình ảnh.......................................................................13

1.5.3. Các phương pháp chẩn đoán nhiễm vi rút CMV............................14

1.6. Chẩn đoán xác định...............................................................................19

1.7. Chẩn đoán phân biệt..............................................................................19

1.8. Điều trị..................................................................................................20

1.8.1. Nguyên tắc điều trị.........................................................................20

1.8.3. Thuốc kháng vi rút..........................................................................21

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..............25

2.1. Đối tượng nghiên cứu...........................................................................25

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu.....................................................................25

2.1.2. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân:...........................................................252.1.3. Tiêu chuẩn loại trừ..........................................................................26

2.1.4. Địa điểm nghiên cứu.......................................................................26

2.1.5. Thời gian nghiên cứu......................................................................26

2.2. Phương pháp nghiên Cứu......................................................................26

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu........................................................................26

2.2.2. Cỡ mẫu nghiên cứu.........................................................................27

2.2.3. Các chỉ số nghiên cứu và tiêu chuẩn đánh giá các chỉ số nghiên cứu. 27

2.2.4. Quy trình nghiên cứu......................................................................32

2.3. Thống kê và xử lí số liệu.......................................................................33

2.4. Đạo đức trong nghiên cứu.....................................................................33

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.........................................................34

3.1. Một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng của viêm phổi có nhiễm CMV...34

3.1.1. Phân bố bệnh nhân theo tuổi..........................................................34

3.1.2. Phân bố bệnh nhân theo giới..........................................................34

3.1.3. Phân bố bệnh nhân nhập viện theo tháng.......................................35

3.1.4. Đặc điểm tiền sử bệnh....................................................................36

3.1.5. Triệu chứng cơ năng trước khi nhập viện.......................................37

3.1.6. Triệu chứng thực thể khi nhập viện...............................................37

3.1.7. Độ bão hòa oxi mao mạch khi nhập viện ......................................38

3.1.8. Phân bố theo mức độ nặng của bệnh theo nhóm tuổi.....................38

3.1.9. Các triệu chứng ngồi phổi.............................................................39

3.1.10. Đặc điểm X quang phổi................................................................39

3.1.11. Đặc điểm huyết học......................................................................40

3.1.12. Sự thay đổi men gan.....................................................................41

3.1.13. Đặc điểm về tình trạng đồng nhiễm..............................................41

3.1.14. Đặc điểm về sự thay đổi miễn dịch Elisa....................................41

3.1.15. Sự phân bố tải lượng virus............................................................423.1.16. Phân nhóm tải lượng virus............................................................43

3.1.17. Phân bố tải lượng virus theo nhóm tuổi........................................43

3.1.18. Mối liên quan giữa tải lượng virus và thay đổi IgM.....................44

3.1.19. Mối liên quan giữa tải lượng virus tình trạng viêm phổi..............44

3.2. Kết quả điều trị......................................................................................45

3.2.1. Kết quả điều trị chung....................................................................45

3.2.2. Sự thay đổi các dấu hiệu lâm sàng theo tải lượng virus.................45

3.2.3. Mối liên quan giữa tải lượng virus và số ngày điều trị...................46

3.2.4. Sự thay đổi các dấu hiệu lâm sàng với mức độ viêm phổi.............47

3.2.5. Sự thay đổi tải lượng vi rút trong quá trình điều trị........................47

3.2.6. Sự thay đổi của hình ảnh X quang trong quá trình điều trị.............48

3.2.7. Sự thay đổi về huyết học trong quá trình điều trị...........................48

3.2.8. Sự thay đổi về men gan trong quá trình điều trị............................49

3.2.9. Biến chứng trong quá trình điều trị................................................49

Chương 4. BÀN LUẬN.................................................................................50

4.1. Một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và cận lâm sàng của VP có nhiễm CMV..50

4.1.1. Phân bố viêm phổi có nhiễm CMV theo tuổi................................50

4.1.2. Phân bố bệnh nhân theo giới..........................................................51

4.1.3. Phân bố bệnh nhân theo thời gian trong năm.................................52

4.1.4. Mối liên quan giữa tiền sử với tình trạng viêm phổi nhiễm CMV....52

4.1.5. Triệu chứng cơ năng trước khi nhập viện.......................................53

4.1.6. Triệu chứng thực thể.......................................................................54

4.1.7. Độ bão hòa oxi mao mạch khi nhập viện.......................................56

4.1.8. Phân bố theo mức độ nặng của bệnh theo nhóm tuổi.....................56

4.1.9. Triệu chứng ngồi phổi...................................................................57

4.1.10. Đặc điểm X quang phổi................................................................58

4.1.11. Đặc điểm huyết học......................................................................584.1.12. Sự thay đổi men gan.....................................................................60

4.1.13. Đặc điểm về tình trạng đồng nhiễm.............................................60

4.1.14. Đặc điểm về sự thay đổi miễn dịch Elisa....................................61

4.1.15. Sự phân bố tải lượng virus............................................................62

4.1.16. Phân nhóm tải lượng virus............................................................62

4.1.17. Phân bố tải lượng virus theo nhóm tuổi........................................62

4.1.18. Mối liên quan giữa tải lượng virus và IgM...................................63

4.1.19. Mối liên quan giữa tải lượng virus và tình trạng viêm phổi.........63

4.2. Kết quả điều trị......................................................................................63

4.2.1. Kết quả điều trị chung....................................................................63

4.2.2. Sự thay đổi các triệu chứng lâm sàng theo tải lượng virus.............64

4.2.3. Mối liên quan giữa tải lượng virus và số ngày điều trị...................64

4.2.4. Sự thay đổi các triệu chứng lâm sàng với mức độ viêm phổi.........65

4.2.5. Sự thay đổi tải lượng vi rút trong quá trình điều trị........................65

4.2.6. Sự thay đổi X-quang trong quá trình điều trị..................................65

4.2.7. Sự thay đổi về huyết học trong quá trình điều trị...........................65

4.2.8. Sự thay đổi về men gan trong quá trình điều trị:............................66

4.2.9. Biến chứng trong quá trình điều trị................................................66

KẾT LUẬN....................................................................................................67

KIẾN NGHỊ...................................................................................................69

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤCDANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1. Phân bố bệnh nhân theo tuổi...........................................................34

Bảng 3.2. Đặc điểm tiền sử bệnh.....................................................................36

Bảng 3.3: Triệu chứng cơ năng trước khi nhập viện.......................................37

Bảng 3.4: Đặc điểm các triệu chứng thực thể khi nhập viện...........................37

Bảng 3.5: Độ bão hòa oxi mao mạch khi nhập viện.......................................38

Bảng 3.6: Phân bố theo mức độ nặng của bệnh theo nhóm tuổi.....................38

Bảng 3.7. Đặc điểm về các triệu chứng ngoài phổi theo nhóm nghiên cứu....39

Bảng 3.8. Đặc điểm X quang phổi..................................................................39

Bảng 3.9. Đặc điểm biến đổi huyết học theo nhóm nghiên cứu......................40

Bảng 3.10. Đặc điểm biến đổi men gan theo nhóm nghiên cứu......................41

Bảng 3.11. Đặc điểm về tình trạng đồng nhiễm..............................................41

Bảng 3.12: Đặc điểm về sự thay đổi miễn dịch Elisa.....................................41

Bảng 3.13. Đặc điểm tải lượng virus của bệnh nhân.......................................43

Bảng 3.14. phân bố tải lượng virus theo tuổi..................................................43

Bảng 3.15: Mối liên quan giữa tải lượng virus và tình trạng IgM..................44

Bảng 3.16. Mối liên quan giữa tải lượng virus và tình trạng viêm phổi.........44

Bảng 3.17. Kết quả điều trị chung...................................................................45

Bảng 3.18. Sự thay đổi các dấu hiệu lâm sàng................................................45

Bảng 3.19. Sự thay đổi các dấu hiệu lâm sàng và mức độ viêm phổi.............47

Bảng 3.20. Sự thay đổi của hình ảnh X quang trong quá trình điều trị...........48

Bảng 3.21. Sự thay đổi về huyết học trong quá trình điều trị.........................48

Bảng 3.22. Biến chứng trong quá trình điều trị...............................................49DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 3.1. Phân bố bệnh nhân theo giới.......................................................34

Biểu đồ 3.2. Phân bố bệnh nhân theo tháng nhập viện...................................35

Biểu đồ 3.3 Sự phân bố tải lượng virus...........................................................42

Biểu đồ 3.4. Liên quan giữa tải lượng virus và số ngày điều trị.....................46

Biểu đồ 3.5 Thay đổi tải lượng trong quá trình điều trị ..................................47

Biểu đồ 3.6. Sự thay đổi men gan trong quá trình điều trị.............................49DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1:Cấu trúc phân tử của Cytomegalovirus.........................................6Hình 1.2:Tổn thương trên phim X-quang, CT và hình ảnh nhuộm soi......14Hình 1.3:Hình ảnh “mắt cú”.......................................................................15Hình 2.1:Sơ đồ thiết kế nghiên cứu............................................................32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CRP: C-Reactive Protein (Protein phản ứng)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×