Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các số liệu và thông tin trong nghiên cứu là hoàn toàn trung thực và khách quan, đã được xác nhận và chấp thuận của cơ sở nơi nghiên cứu

Các số liệu và thông tin trong nghiên cứu là hoàn toàn trung thực và khách quan, đã được xác nhận và chấp thuận của cơ sở nơi nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

BN

GPB

MRI

NST

Sonde dd

VPM: Bệnh nhân

: Giải phẫu bệnh

:Magnetic resonance imaging (chụp cộng hưởng từ)

: Nhiễm sắc thể

: Sonde dạ dày

: Viêm phúc mạcMỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU............................................................3

1.1. Dịch tễ học..............................................................................................3

1.2. Phôi thai học của ống tiêu hóa bình thường............................................3

1.3. Bệnh ngun, bệnh sinh của viêm phúc mạc bào thai............................5

1.4. Sinh lý bệnh của viêm phúc mạc bào thai..............................................7

1.5 Các thể giải phẫu lâm sàng......................................................................8

1.6. Triệu chứng lâm sàng..............................................................................9

1.7. Triệu chứng cận lâm sàng.....................................................................10

1.7.1. Chẩn đoán trước sinh......................................................................10

1.7.2. Cận lâm sàng chẩn đoán sau sinh...................................................14

1.8. Điều trị viêm phúc mạc bào thai...........................................................16

1.8.1. Điều trị nội......................................................................................16

1.8.2. Điều trị phẫu thuật..........................................................................16

1.9. Tình hình nghiên cứu viêm phúc mạc bào thai trên thế giới và ở Việt Nam. .20

1.9.1. Tình hình nghiên cứu viêm phúc mạc bào thai trên thế giới..........20

1.9.2. Tình hình nghiên cứu về điều trị viêm phúc mạc bào thai tại Việt Nam. 21

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..............23

2.1. Đối tượng và tiêu chuẩn nghiên cứu.....................................................23

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu.....................................................................23

2.1.2. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân............................................................23

2.1.3. Tiêu chuẩn loại trừ..........................................................................23

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu.........................................................23

2.2.1. Thời gian nghiên cứu......................................................................23

2.2.2. Địa điểm nghiên cứu......................................................................232.3. Phương pháp nghiên cứu......................................................................24

2.3.1. Thiết kế nghiên cứu........................................................................24

2.3.2. Mẫu nghiên cứu..............................................................................24

2.4. Nội dung và biến số nghiên cứu...........................................................24

2.4.1. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân viêm phúc mạc

bào thai ở trẻ sơ sinh.........................................................................24

2.5. Phương pháp phẫu thuật.......................................................................28

2.5.1. Dẫn lưu ổ bụng đơn thuần..............................................................28

2.5.2. Dẫn lưu hai đầu ruột thì đầu...........................................................28

2.5.3. Cắt nối ruột ngay............................................................................29

2.6. Đánh giá về kết quả điều trị các yếu tố liên quan đến tử vong của điều

trị phẫu thuật viêm phúc mạc bào thai..................................................29

2.7. Phương pháp thu thập số liêu................................................................30

2.8. Phương pháp xử lý số liệu....................................................................30

2.9. Đạo đức trong nghiên cứu.....................................................................30

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU........................................................31

3.1. Đặc điểm chung....................................................................................31

3.1.1. Đặc điểm về tuổi, giới, cân nặng....................................................31

3.1.2. Địa chỉ............................................................................................33

3.1.3. Tiền sử liên quan đến mẹ và gia đình.............................................34

3.1.4. Tiền sử............................................................................................34

3.2. Triệu chứng lâm sàng............................................................................35

3.2.1. Triệu chứng toàn thân.....................................................................35

3.2.2. Triệu chứng đường tiêu hóa............................................................36

3.3. Đặc điểm cận lâm sàng.........................................................................37

3.3.1. Siêu âm chẩn đốn trước sinh.........................................................37

3.3.2. Xquang bụng khơng chuẩn bị.........................................................393.3.3. Siêu âm ổ bụng sau sinh.................................................................39

3.3.4. Xét nghiệm máu.............................................................................40

3.4.Các kết quả nghiên cứu trong phẫu thuật...............................................41

3.5. Kết quả điều trị sau phẫu thuật.............................................................44

3.6. Kết quả xa sau mổ.................................................................................47

Chương 4: BÀN LUẬN.................................................................................48

4.1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng.........................................................48

4.1.1. Đặc điểm chung..............................................................................48

4.1.2. Tiền sử liên quan đến mẹ và gia đình.............................................51

4.1.3. Đặc điểm lâm sàng.........................................................................53

4.1.4. Đặc điểm cận lâm sàng...................................................................57

4.1.5. Các dị tật phối hợp.........................................................................62

4.2. Kết quả điều trị viêm phúc mạc bào thai..............................................63

4.2.1. Hồi sức trước trong và sau mổ.......................................................63

4.2.2. Đánh giá thương tổn trong mổ.......................................................64

4.2.3. Các thể giải phẫu bệnh...................................................................66

4.2.4. Hậu phẫu.........................................................................................66

4.2.5. Theo dõi xa.....................................................................................68

KẾT LUẬN....................................................................................................69

KIẾN NGHỊ...................................................................................................71

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤCDANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1: Nhóm tuổi thai khi sinh..................................................................33

Bảng 3.2: Tuổi mẹ khi mang thai....................................................................34

Bảng 3.3. Tiền sử sản khoa và gia đình...........................................................34

Bảng 3.4. Triệu chứng tồn thân.....................................................................35

Bảng 3.5. Triệu chứng đường tiêu hóa............................................................36

Bảng 3.6. Dị tật phối hợp................................................................................37

Bảng3.7: Hình ảnh siêu âm chẩn đoán trước sinh...........................................38

Bảng 3.8: Mối liên quan giữa siêu âm trước sinh và tuổi điều trị...................38

Bảng 3.9. Kết quả chụp X quang ổ bụng không chuẩn bị...............................39

Bảng 3.10. Kết quả siêu âm ổ bụng.................................................................39

Bảng 3.11. Kết quả các xét nghiệm huyết học................................................40

Bảng 3.12. Giá trị sinh hóa máu......................................................................40

Bảng 3.13. Nguyên nhân gây viêm phúc mạc bào thai...................................41

Bảng 3.14. Phương pháp phẫu thuật...............................................................41

Bảng 3.15. Thời gian phẫu thuật của từng phương pháp................................42

Bảng 3.16. Xử trí thì 2 với các BN dẫn lưu ổ bụng đơn thuần.......................42

Bảng 3.17. Chẩn đoán thể lâm sàng trong mổ................................................42

Bảng 3.18. Thời gian trung bình phẫu thuật của từng thể giải phẫu bệnh......43

Bảng 3.19.Chiều dài đoạn ruột non còn lại.....................................................43

Bảng 3.20. Hậu phẫu sau mổ...........................................................................44

Bảng 3.21. Các biến chứng sau mổ.................................................................44

Bảng 3.22. Số ngày nằm viện theo từng phương pháp mổ.............................45

Bảng 3.23. Các yếu tố liên quan đến tử vong sau mổ.....................................46

Bảng 3.24: Đánh giá kết quả sớm...................................................................47

Bảng 3.25: Các biểu hiện lầm sàng.................................................................47

Bảng 3.26. Đánh giá kết quả xa......................................................................47DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 3.1: Nhóm tuổi điều trị......................................................................31

Biểu đồ 3.2: Phân bố về giới...........................................................................32

Biểu đồ 3.3: Phân bố theo cân nặng................................................................32

Biểu đồ 3.4: Phân bố theo địa chỉ....................................................................33

Biểu đồ 3.5: Tuổi thai phát hiện viêm phúc mạc bào thai...............................37

Biểu đồ 3.6: Tỷ lệ tử vong...............................................................................45DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1: Các bước hình thành lòng ống của ruột............................................4

Hình 1.2: Các giai đoạn phát triển của ổ nhớp..................................................5

Hình 1.3: Một số hình ảnh viêm phúc mạc bào thai trên siêu âm...................11

Hình 1.4: Calci hóa trong ổ bụng kèm giãn các quai ruột và dịch tự do ổ bụng..12

Hình 1.5: Xquang viêm phúc mạc bào thai.....................................................15

Hình 1.6: Hình ảnh Calci hóa trong viêm phúc mạc hình thành nang giả...........15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các số liệu và thông tin trong nghiên cứu là hoàn toàn trung thực và khách quan, đã được xác nhận và chấp thuận của cơ sở nơi nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×