Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giá trị của CHTP trong chẩn đoán UTP.

Giá trị của CHTP trong chẩn đoán UTP.

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Có khả năng đánh giá u trong vùng phổi xẹp và sự lan rộng phần mềm của

u tốt hơn CLVT, tỷ lệ xâm lân phần mềm trên CHTN là 70,2%, CVLT là

59,6%.

 Kích thước khối u: có sự đánh giá như nhau về kích thước khối u giữa

CHTN và PET - CT, kết quả kiểm định trung vị kích thước khối khơng có

sự khác biệt (test Wilcoxon N = 20, P > 0.05).

 Đánh giá giai đoạn theo T: CHTN có sự đánh giá giai đoạn UTP theo T là

tương đương PET - CT (chỉ số Kappa = 0,601, P < 0,05). Đánh giá giai

đoạn theo T trên CHTP là đặc biệt hữu ích.

 Đánh giá di căn hạch trung thất: Hai phương pháp có đánh giá khá tương

đồng (chỉ số Kappa = 0,516, P < 0,05)TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.American Cancer Society (2007), Global Cancer Facts & Figures 2007.2.American Cancer Society (2010), Cancer Statistics 2010.CA Cancer J Clin.3.Bùi Công Tồn, Hồng Đình Châu (2008), Bệnh ung thư phổi: NXB Y

học, Hà Nội.4.Satoh, S., et al. (2008), Can Malignant and Benign Pulmonary Nodules

Be Differentiated with Diffusion-Weighted MRI?.American Journal of

Roentgenology. 191(2): p. 464-470.5.Metintasa M., et al. (2007), Detecting extrathoracic metastases in

patients with non-small cell lung cancer: Is routine scanning

necessary?.Lung Cancer. 58(1): p. 59-67.6.Tô Thị Kiều Dung (1995), "Đối chiếu lâm sàng, X-quang phổi với các

type mô bệnh học và giai đoạn bệnh của ung thư phổi nguyên phát ở

những bệnh nhân đã phẫu thuật". Luận án Phó tiến sĩ Y học. Học viện

Quân Y, Hà Nội.7.Trần Nguyên Phú (2005), Nghiên cứu lâm sàng và phân loại TNM ung

thư phế quản tế bào không nhỏ tại Bệnh viện Bạch Mai.Luận văn tốt

nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp II. Trường Đại học Y Hà Nội.8.Phan Sỹ An, M.T.K.v.C. (2005), Bài giảng Y học hạt nhân. NXB Y Hoc,

Hà Nội ed.9.Ngô Quý Châu (2002), Ảnh hưởng của hút thuốc lá chủ động và thụ

động lên sức khoẻ.Thông tin Y học lâm sàng. NXB Y học, 6: p. 18- 21.10. Ngô Quý Châu (2008), Ung thư phổi. NXB Y học, Hà Nội.

11. Detterbeck FC., Boffa DJ., Tanoue LT. (2009), The New Lung Cancer

Staging System.Chest. 136: p. 260-271.12. CC, J. (2006), Measureso fresponse: RECIST, WHO, and new alter

natives. p. l24:3245–3251.

13. Brambilla E., Travis WD., Colby TV. (2001), The new World Health

Organization classification of lung tumours.Eur Respir J. 18: p. 1059–1068.

14. Dales RE., Stark RM., Raman S. (1990), Computed tomography to stage

lung cancer: approaching a controversy using meta-analysis.Am Rev

Respir Dis. 141: p. 1096–1101.

15. Ngô Quý Châu, và CS. (2007), Nội soi phế quản. NXB Y học, Hà Nội.

16. Thân Trọng Hưng (2002), Góp phần nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình

ảnh chụp cắt lớp vi tính xoắn ốc trong ung thư phế quản tại Bệnh viện

Bạch Mai.Luận văn Thạc sĩ Y học. Trường Đại học Y Hà Nội.

17. Pass HI., et al. (2005), Lung Cancer: Principles & Practice. 3rd Ed. ed.

18. Salvatierra A., et al. (1990), Extrathoracic Staging of Bronchogenic

Carci noma.Chest. 97: p. 1052-1058.

19. Taneja, S. (2007), Incidence of Asymptomatic Brain Metastasis in Lung

Cancer Patients at initial Staging Work-up – a Study of 211 Cases.

20. Schweitzer ME, L., MitchellDG, GannonFH, GomeliaLG (1993),

Bull’seyesandhalos: useful MR discriminator so fosse ous metastases. p.

188:249–252.

21. Yi, C.A., et al. (2007), 3-T MRI: usefulness for evaluating primary lung

cancer and small nodules in lobes not containing primary tumors.AJR

Am J Roentgenol. 189(2): p. 386-92.

22. Lê Tiến Dũng (2000), Ung thư phế quản: một số đặc điểm lâm sàng và vai

trò chụp cắt lớp điện tốn trong chẩn đoán .Luận án Tiến sĩ Y học.

Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.

23. Albert RK., Spiro SG., Jett JR. (2008), Clinical Respiratory Medicine. 3rd

Ed. ed: Philadelphia, PA 19103-2899.24. Beckles MA., et al. (2003), Tests, and Paraneoplastic Syndromes:

Symptoms, Signs, Laboratory: Cancer Initial Evaluation of the Patient

With Lung.Chest. 123: p. 97S-104S.

25. Fishman AP., Fishman's Pulmonary Diseases and Disorders. 2008.

26. Dillemans B., et al. (1994), Value of computed tomography and

mediastinoscopy in preoperative evaluation of mediastinal nodes in

non-small cell lung cancer .Eur J Cardio-thorac Surg. 8: p. 37-42.

27. Donmez, F.Y., et al. (2007), Dynamic contrast enhancement patterns of

solitary pulmonary nodules on 3D gradient-recalled echo MRI.AJR Am J

Roentgenol. 189(6): p. 1380-6.

28. Bùi Xuân Tám, Tô Kiều Dung, và CS. (1996), Tổng kết nghiên cứu về

lâm sàng, XQ phổi chuẩn và các kỹ thuật xâm nhập chẩn áp dụng khoa

học kỹ thuật phòng chống ung thư phổi ở Việt Nam. Tổng hội Y dược

học Việt Nam, Hội lao và bệnh phổi, Viện lao và bệnh phổi. Hà Nội: p.

43 - 80.

29.American Cancer Society (2007), Cancer Statistics 2007.CA Cancer J Clin.

30. EdelmanRR, G., WedeenVJetal, (1994), Invivo measurement of water

diffusion in the human heart. Magn ResonMed. p. 423-428.

31. IchikawaT, H., HachiyaJ, NitatoriT, ArakiT, (1999), "Diffusion-weighted

MR imaging with single-shot echo-planar imagingin the upper abdomen:

preliminary clinical experiencein 61 patients. Abdom Imaging". 24: p.

456-461.

32. Glockner JF, H., StanleyKHUếCH TÁN, AngelosL, KingK (2005)

Parallel MRimaging: auser’s guide. 1279–1297.

33. Munden RF., et al. (2005), Imaging of the Patient with Non–Small Cell

Lung Cancer.Radiology. 237: p. 803–818.34. WA, W. (2006), Positron emission tomography asan imaging biomarker.

p. l24: 3282–3292.

35. Glazer HS., et al. (1985), Pleural and Chest Wall Invasion in

Bronchogenic

36. Yi, C.A., et al. (2008), Non-small cell lung cancer staging: efficacy

comparison of integrated PET/CT versus 3.0-T whole-body MR

imaging.Radiology. 248(2): p. 632-42.

37. Prassad R., Verma SK., Saniay. (2010), Comparison between young and

old patients with bronchogenic carcinoma.J Cancer Res Ther. 5(1): p.

31-35.

38. Travis W.P, et al., Histological of lung and pleural tumours. International

39. Khan B., Mushtaq M. (2010), Setting the ‘Stage’ for the New TNM

Lung.Lung Cancer. 4(6): p. 195-197.

40. Mai Trọng Khoa, T.Đ.H.v.c.c.s. (2010), Giá trị của PET/CT trong chẩn

đốn ung thư phổi khơng tế bào nhỏ.Tạp trí Ung thư Bạch Mai.

41. Theo Lê Tuấn Anh và Nguyễn Ngọc Bảo Hoàng (2013), Đặc điểm lâm

sàng và điều trị của 1158 bệnh nhân ung thư phổi tại trung tâm ung bướu

chợ rẫy. Tạp chí Y học Thực Hành, số 1 tập 17.

42. Hayashida, Y., et al. (2006), "Diffusion-weighted imaging of metastatic

brain tumors: comparison with histologic type and tumor cellularity".

AJNR Am J Neuroradiol. 27(7): p. 1419-25.

43. Ohno, Y., et al. (2008), "Non-small cell lung cancer: whole-body MR

examination for M-stage assessment--utility for whole-body diffusionweighted imaging compared with integrated FDG PET/CT". Radiology.

248(2): p. 643-54.44. Yang P., et al. (2005), Clinical Features of 5,628 Primary Lung Cancer

Patients: Experience at Mayo Clinic From 1997 to 2003.Chest. 128: p.

452-462.

45. Funakoshi Y., et al. (2008), Clinical Characteristics and Surgery of

Primary Lung Cancer in Younger Patients.Asian Cardiovasc Thorac

Ann. 16: p. 387–391.

46. Bùi Thương Thương, Nguyễn Trọng Chăm, và CS. (2001), Áp dụng phân

loại mô học đối với ung thư phổi của Tổ chức Y tế thế giới năm 1999

bằng các kỹ thuật xâm nhập qua soi phế quản ống mềm.Nội san lao và

bệnh phổi, tổng hội Y Dược học Việt Nam. tập 33: p. 37-42.

47. Cung Văn Công (2015). Nghiên cứu đặc điểm hình cảnh cắt lớp vi tính đa

dãy đầu thu ngực trong chẩn đoán ung thư phổi nguyên phát ở người lớn.

Luận án tiến sỹ.

48. Nguyễn Quang Đợi (2008), Đối chiếu lâm sàng, hính ảnh chụp cắt lớp vi

tính và nội soi phế quản với mô bệnh học của ung thư phế quản.Luận

văn Thạc sĩ Y học. Trường Đại học Y Hà Nội.

49. Yang F., et al. (2010), Relationship between tumor size and disease stage

in non-small cell lung cancer.BMC Cancer. 10: p. 1-6.

50. Kwee, T.C., et al. (2008), Diffusion-weighted whole-body imaging with

background body signal suppression (khuếch tán BS): features and

potential applications in oncology.Eur Radiol. 18(9): p. 1937-52.

51. Murtz, P., et al. (2007), "Diffusion-weighted whole-body MR imaging

with background body signal suppression: a feasibility study at 3.0

Tesla". Eur Radiol. 17(12): p. 3031-7.

52. Kwee, T.C., T. Takahara, T. Niwa (2010), "Diffusion-weighted wholebody imaging with background body signal suppression facilitates

detection and evaluation of an anterior rib contusion". Clin Imaging.

34(4): p. 298-301.53.Plathow, C., et al. (2008), Positron emission tomography/computed

tomography and whole-body magnetic resonance imaging in staging of

advanced nonsmall cell lung cancer--initial results.Invest Radiol. 43(5):

p. 290-7.BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NICUNG VN ễNGNghiên cứu giá trị của chụp Cộng Hởng

Từ

trong chẩn đoán ung th phổi

Chuyờn ngnh: Chõn oỏn hỡnh nh

Mó số: 60720166

LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC

Người hướng dẫn khoa học:

GS.TS. PHẠM MINH THÔNGHÀ NỘI – 2017

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ...................................................................................................1

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU.............................................................3

1.1. Giải phẫu ứng dụng trong ung thư phổi..................................................3

1.1.1. Cây phế quản..................................................................................3

1.1.2. Các phân thùy phổi.........................................................................6

1.1.3. Hệ thống Hạch................................................................................7

1.2. Dịch tễ học ung thư phổi........................................................................9

1.2.1. Tình hình của UTP trên thế giới.....................................................9

1.2.2. Tình hình ung thư phổi tại Việt Nam............................................10

1.3. Các nguyên nhân gây ung thư phổi......................................................10

1.4. Các đặc điểm lâm sàng của ung thư phổi.............................................11

1.4.1. Các triệu chứng phế quản..............................................................11

1.4.2. Hội chứng nhiễm trùng phế quản- phổi........................................11

1.4.3. Các dấu hiệu liên quan với sự lan toả tại chỗ của u......................12

1.4.4. Các triệu chứng toàn thân.............................................................13

1.4.5. Các hội chứng cận ung thư...........................................................13

1.5. Các phương pháp cận lâm sàng trong chẩn đoán ung thư phổi............13

1.5.1. Các phương pháp chẩn đốn hình ảnh..........................................13

1.5.2. Nội soi phế quản...........................................................................17

1.5.3. Sinh thiết xuyên thành ngực.........................................................18

1.5.4. Các phương pháp khác.................................................................18

1.6. Cộng hưởng từ u phổi...........................................................................19

1.6.1. Giới thiệu......................................................................................19

1.6.2. Chỉ định, chống chỉ định...............................................................241.7. Mô bệnh học ung thư phổi....................................................................25

1.7.1. Ung thư biểu mô vảy....................................................................25

1.7.2. Ung thư biểu mô tế bào nhỏ.........................................................26

1.7.3. Ung thư biểu mô tuyến.................................................................26

1.7.4. Ung thư biểu mô tế bào lớn..........................................................26

1.7.5. Ung thư biểu mô tuyến- vảy.........................................................26

1.7.6. Ung thư biểu mô với các thành phần đa hình thể, sarcome và dạng

sarcome........................................................................................26

1.7.7. U carcinoid....................................................................................26

1.7.8. Ung thư biểu mô dạng tuyến nước bọt.........................................26

1.7.9. Ung thư biểu mô không xếp loại..................................................26

1.8. Hệ thống phân loại giai đoạn ung thư phổi:.........................................26

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..............31

2.1. Đối tượng nghiên cứu...........................................................................31

2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân..........................................................31

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân......................................................31

2.2. Phương pháp nghiên cứu......................................................................31

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu......................................................................31

2.2.2. Cách thức tiến hành......................................................................32

2.2.3. Các biến số nghiên cứu.................................................................35

2.2.4. Phân tích và xử lý số liệu..............................................................37

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.........................................................38

3.1. Đặc điểm chung....................................................................................38

3.1.1 Đặc điểm phân bố theo tuổi và giới...............................................38

3.1.2. Đặc điểm giới trong nghiên cứu:..................................................39

3.1.3. Kết quả giải phẫu bệnh UTP.........................................................39

3.2. Đặc điểm hình ảnh tổn thương UTP nguyên phát và sự lan rộng tại chỗcủa U...................................................................................................40

3.2.1. Vị trí khối U nguyên phát.............................................................40

3.2.2. Kích thước khối U nguyên phát....................................................41

3.2.3. Đặc điểm bờ và cấu trúc khối.......................................................41

3.2.4. Đặc điểm ngấm thuốc đối quang từ..............................................42

3.2.5. Đặc điểm giảm khuếch tán trên xung Diffusion của khối U phổi

nguyên phát:................................................................................43

3.2.6. Xâm lấn của UTP ra xung quanh..................................................45

3.2.7. Biến chứng tại phổi của UTP........................................................46

3.3 Đặc điểm hạch di căn.............................................................................46

3.3.1. Kết quả đánh giá có hay khơng sự di căn UTP tới hạch...............46

3.3.2. Vị trí hạch di căn...........................................................................47

3.3.3. Số lượng hạch di căn ở BN UTP..................................................47

3.6 Giá giá trị của CHT trong chẩn đoán ung thư phổi...............................47

3.6.1. Đánh giá độ nhạy của CHTN và CLVT trong chẩn đốn ung thư phổi

....................................................................................................48

3.6.2. Đánh giá kích thước khối UTP đối chiếu giữa CHTN với FDG-PETCT...............................................................................................49

3.6.3. Đánh giá UTP theo T đối chiếu giữa CHTN với FDG-PET-CT...49

3.6.3. Đánh giá UTP theo N đối chiếu giữa CHTN với FDG-PET-CT. .50

Chương 4. BÀN LUẬN.................................................................................51

4.1 Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu....................................................51

4.1.1 Đặc điểm tuổi.................................................................................51

4.1.2 Đặc điểm giới.................................................................................52

4.1.4 Mô bệnh học..................................................................................52

4.2 Đặc điểm khối UTP nguyên phát và đặc điểm di căn của UTP trên

CHTP...................................................................................................53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giá trị của CHTP trong chẩn đoán UTP.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×