Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các số liệu và thông tin trong nghiên cứu là hoàn toàn chính xác, trung thực và khách quan, đã được xác nhận và chấp thuận của cơ sở nơi nghiên cứu.

Các số liệu và thông tin trong nghiên cứu là hoàn toàn chính xác, trung thực và khách quan, đã được xác nhận và chấp thuận của cơ sở nơi nghiên cứu.

Tải bản đầy đủ - 0trang

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1

Chương 1: TỔNG QUAN...............................................................................3

1.1. Giải phẫu mũi.........................................................................................3

1.2. Các phân loại về hình thái của mũi........................................................4

1.2.1. Phân loại sống mũi dựa vào đường nối gốc chóp mũi..................6

1.2.2. Phân loại hình dạng mũi theo chỉ số của mũi................................7

1.3. Một số kích thước, tỷ lệ của mũi ở khn mặt.......................................8

1.4. Một số nghiên cứu về hình thái, kích thước, tỷ lệ của mũi ở khuôn mặt...11

1.4.1. Những nghiên cứu về hình thái, kích thước và tỷ lệ của mũi ở

khn mặt trên thế giới...............................................................11

1.4.2. Những nghiên cứu về hình thái, kích thước và tỷ lệ của mũi ở

khn mặt tại Việt Nam..............................................................12

1.5. Phương pháp đo trên ảnh chuẩn hoá....................................................13

1.5.1. Ưu điểm của phương pháp đo trên ảnh chụp chuẩn hóa.............14

1.5.2. Nhược điểm của phương pháp đo trên ảnh chụp chuẩn hóa.......14

1.5.3. Kỹ thuật chụp ảnh chuẩn hố......................................................16

1.5.4. Bố cục vị trí đặt máy ảnh............................................................17

1.6. Giới thiệu về người dân tộc Tày ở Lạng Sơn.......................................17

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..............19

2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu........................................................19

2.2. Đối tượng nghiên cứu...........................................................................19

2.2.1. Tiêu chuẩn lựa chọn....................................................................19

2.2.2. Tiêu chuẩn loại trừ.......................................................................19

2.3. Phương pháp nghiên cứu......................................................................19

2.3.1. Thiết kế nghiên cứu.....................................................................192.3.2. Cỡ mẫu........................................................................................19

2.3.3. Phương pháp chọn mẫu: Có chủ đích.........................................20

2.3.4. Phương tiện nghiên cứu..............................................................21

2.4. Các bước tiến hành nghiên cứu............................................................22

2.5. Các điểm mốc giải phẫu cần xác định, các kích thước, góc, chỉ số cần

đo bằng phương pháp đo trên ảnh chuẩn hóa thẳng, nghiêng.............23

2.5.1. Các điểm mốc giải phẫu trên ảnh chuẩn hố:.............................23

2.5.2. Các kích thước, góc được sử dụng để phân tích trên ảnh chuẩn hố..25

2.6. Biến số và chỉ số nghiên cứu................................................................27

2.6.1. Biến số và chỉ số nghiên cứu theo mục tiêu 1.............................27

2.6.2. Biến số nghiên cứu theo mục tiêu 2............................................29

2.7. Sai số và cách khống chế sai số............................................................31

2.7.1. Sai số ngẫu nhiên trong khi làm nghiên cứu - Cách khắc phục. .31

2.7.2. Sai số hệ thống trong khi làm nghiên cứu – Cách khắc phục.....31

2.7.3. Vấn đề đạo đức nghiên cứu.........................................................32

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU........................................................33

3.1. Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu..................................................33

3.2. Đặc điểm hình thái mũi của tồn bộ mẫu nghiên cứu..........................33

3.2.1. Hình dạng mũi theo chỉ số mũi...................................................33

3.2.2. Số đo các góc của mũi.................................................................35

3.3. Một số kích thước, tỷ lệ của mũi ở trên khn mặt của đối tượng

nghiên cứu...........................................................................................39

3.3.1. Kích thước của mũi ở trên khuôn mặt của đối tượng nghiên cứu....39

3.3.2. Tỷ lệ của mũi ở trên khuôn mặt của đối tượng nghiên cứu.........42

Chương 4: BÀN LUẬN.................................................................................46

4.1. Nhận xét về hình thái mũi của một nhóm người dân tộc Tày ở tỉnh

Lạng Sơn 18-25 tuổi............................................................................46

4.1.1. Hình dạng mũi theo phân loại dựa vào chỉ số mũi......................46

4.2. Về một số kích thước, tỷ lệ của mũi ở khn mặt của nhóm đối tượng trên554.2.1. So sánh kích thước, tỷ lệ của mũi ở khn mặt người Tày với các

nghiên cứu khác..........................................................................55

4.2.2. So sánh một số tỷ lệ của mũi ở khuôn mặt người Tày với tiêu chuẩn

tân cổ điển....................................................................................60

KẾT LUẬN....................................................................................................63

KHUYẾN NGHỊ............................................................................................65

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤCDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

P

SD

X

XQ:

:

:

:Giá trị p của kiểm định 2 phía

Độ lệch chuẩn

Trung bình

X quangDANH MỤC BẢNGBảng 1.1. Phân loại dạng mũi dựa theo Olivier và Trần Thị Anh Tú ..............7

Bảng 1.2. Một số quan điểm Tân cổ điển về các tỷ lệ của mũi.........................8

Bảng 2.1. Các điểm mốc giải phẫu trên ảnh thẳng chuẩn hóa........................24

Bảng 2.2. Các điểm mốc giải phẫu trên ảnh nghiêng chuẩn hoá....................24

Bảng 2.3. Một số kích thước trên ảnh chuẩn hóa............................................25

Bảng 2.4. Một số góc mũi được đo trên ảnh chuẩn hóa..................................27

Bảng 2.5. Biến số nghiên cứu theo mục tiêu 1................................................29

Bảng 2.6. Biến số nghiên cứu theo mục tiêu 2................................................29

Bảng 3.1. Chỉ số mũi trung bình của nhóm đối tượng nghiên cứu.................34

Bảng 3.2. Hình dạng mũi theo chỉ số mũi trên đối tượng nghiên cứu ...........34

Bảng 3.3. Số đo các góc mũi trên đối tượng nghiên cứu ...............................35

Bảng 3.4. Số đo góc trán mũi theo từng dạng mũi .........................................36

Bảng 3.5. Số đo góc mũi môi theo từng dạng mũi ........................................37

Bảng 3.6. Số đo góc mũi cằm theo từng dạng mũi........................................38

Bảng 3.7. Số đo các góc mũi trung bình theo từng dạng mũi........................38

Bảng 3.8. Các kích thước ngang của mũi và khn mặt ở trên ảnh thẳng

chuẩn hóa .......................................................................................39

Bảng 3.9. Các kích thước dọc của mũi và khn mặt trên ảnh nghiêng chuẩn hóa 40

Bảng 3.10. Chiều dài mũi theo dạng mũi .......................................................41

Bảng 3.11. Chiều rộng mũi theo dạng mũi ....................................................42

Bảng 3.12. Các tỷ lệ của mũi trên ảnh thẳng chuẩn hóa ................................43

Bảng 3.13. Các tỷ lệ của mũi trên ảnh nghiêng chuẩn hóa ............................44

Bảng 3.14. Các tỷ lệ của mũi theo dạng mũi trên ảnh thẳng chuẩn hóa ........44

Bảng 3.15. Các tỷ lệ của mũi theo dạng mũi trên ảnh nghiêng chuẩn hóa ....45

Bảng 4.1. So sánh chỉ số mũi người Tày với người Kinh...............................46

Bảng 4.2. So sánh chỉ số mũi của người Tày với các chủng tộc khác............48Bảng 4.3. So sánh các góc mũi ở nam người Tày với người Kinh.................50

Bảng 4.4. So sánh các góc mũi ở nữ người Tày với người Kinh....................50

Bảng 4.5. So sánh các góc mũi nam giới người Tày 18 – 25 tuổi và số đo góc

mũi lý tưởng....................................................................................51

Bảng 4.6. So sánh các góc mũi nữ giới người Tày 18 – 25 tuổi và số đo góc

mũi lý tưởng....................................................................................51

Bảng 4.7. So sánh góc trán mũi của người Tày với chủng tộc/quốc gia khác 52

Bảng 4.8. So sánh góc mũi mơi của người Tày với chủng tộc/quốc gia khác 54

Bảng 4.9. So sánh kích thước mũi nam người Tày so với nam người Kinh...56

Bảng 4.10. So sánh kích thước mũi nữ người Tày so với nữ người Kinh.......57

Bảng 4.11. So sánh tỷ lệ mũi của nam người Tày so với người Kinh.............58

Bảng 4.12. So sánh tỷ lệ mũi của nữ người Tày so với người Kinh...............59

Bảng 4.13. Một số tỷ lệ trên khuôn mặt của người Tày so với Tân cổ điển...61DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 3.1. Phân bố theo giới tính của đối tượng nghiên cứu.......................33DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Khung xương sụn của mũi ngồi......................................................3

Hình 1.2. Thành trong của mũi..........................................................................4

Hình 1.3. Các hình thái của mũi........................................................................5

Hình 1.4. Phân loại các dạng mũi dựa vào góc mũi mơi...................................5

Hình 1.5. Phân loại hình thái mũi dựa vào đường nối gốc chóp mũi................6

Hình 1.6. Phân tích góc mũi mơi theo Sheidemann.......................................10

Hình 1.7. Các góc mũi trên khn mặt...........................................................10

Hình 1.8. Ảnh chụp chuẩn hóa........................................................................13

Hình 1.9. Những sai lệch trên ảnh do tư thế đầu khơng ổn định.....................16

Hình 1.10. Bố cục vị trí đặt máy ảnh..............................................................17

Hình 2.1. Máy ảnh, ống kính, hắt sáng, chân máy ảnh và thước đo có thủy

bình được sử dụng trong nghiên cứu..............................................21

Hình 2.2. Giao diện phần mềm VNCEPH được sử dụng trong nghiên cứu. . .23

Hình 2.3. Các điểm mốc giải phẫu trên ảnh thẳng..........................................25

Hình 2.4. Các điểm mốc giải phẫu trên ảnh nghiêng......................................25

Hình 2.5. Các kích thước mũi trên ảnh theo kích thước thẳng, nghiêng.........26

Hình 2.6.1 Cơng thức tính chỉ số mũi của Olivier..........................................28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các số liệu và thông tin trong nghiên cứu là hoàn toàn chính xác, trung thực và khách quan, đã được xác nhận và chấp thuận của cơ sở nơi nghiên cứu.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×