Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhận xét: Đa số bệnh nhi có biểu hiện dấu ấn CD10 quá mức so với tế bào bình thường (77,08%), 2 bệnh nhi có biểu hiện âm tính với dấu ấn CD10 (4,17%). Sau điều trị số bệnh nhi có biểu hiện quá mức giảm xuống còn 58,33%, số bệnh nhi có biểu hiện âm tính vớ

Nhận xét: Đa số bệnh nhi có biểu hiện dấu ấn CD10 quá mức so với tế bào bình thường (77,08%), 2 bệnh nhi có biểu hiện âm tính với dấu ấn CD10 (4,17%). Sau điều trị số bệnh nhi có biểu hiện quá mức giảm xuống còn 58,33%, số bệnh nhi có biểu hiện âm tính vớ

Tải bản đầy đủ - 0trang

48Nhận xét: Bệnh nhi có quần thể tế bào LXM âm tính với dấu ấn CD20

cao nhất (chiếm 66,7%), 18,8,9% có biểu hiện của dấu ấn CD20 quá mức,

14,6% có sự biểu hiện của dấu ấn CD20 bình thường. Sau điều trị 20,8% quần

thể tế bào ác tính có biểu hiện bình thường, 22,9% có biểu hiện q mức.

Bảng 3.16 Biểu hiện dấu ấn CD34 trước và sau điều trị.

Dấu ấn CD34Trước điều trịSau điều trịn%n%Âm tính1633,33470,8Bình thường48,348,3Q mức2858,31020,8Tổng4810048100Nhận xét: Có sự biểu hiện khác biệt rõ giữa quần thể tế bào LXM và tế

bào bình thường đối với dấu ấn CD34, 58,3% có biểu hiện quá mức. Sau điều

trị 70,8% số bệnh nhi có quần thể tế bào LXM có biểu hiện âm tính với dấu

ấn CD34, còn 20,8% vẫn có biểu hiện CD34 quá mức. Sự khác biệt này có ý

nghĩa thống kê với p<0,05

Bảng 3.17 Biểu hiện dấu ấn CD45 trước và sau điều trị.

Dấu ấn CD45Trước điều trịSau điều trịn%n%Âm tính714,582347,92Dưới mức3777,082245,83Bình thường48,3336,25Tổng481004810049Nhận xét: Đa số các trường hợp có biểu hiện âm tính và dưới mức dấu

ấn CD45 trong quần thể tế bào LXM. Sau điều trị số các trường hợp biểu hiện

dấu ấn CD45 âm tính tăng (47,92%).

Bảng 3.18 Biểu hiện dấu ấn CD38 trước và sau điều trị.

Dấu ấn CD38Trước điều trịSau điều trịn%n%Âm tính510,42%1225%Dưới mức3777,08%3470,83%Bình thường612,50%24,17%Q mức00%00%Tổng4810048100Nhận xét: Đa số các quần thể tế bào LXM có biểu hiện dấu ấn CD38

dưới mức bình thường (77,08%), có 10,42% âm tính. Sau điều trị quần thể tế

bào LXM biểu hiện CD38 dưới mức vẫn giữ tỷ lệ cao (70,83%), 1/4 số trường

hợp có biểu hiện âm tính với CD38.

Bảng 3.19 Biểu hiện dấu ấn CD123 trước và sau điều trị.

Dấu ấn CD123Trước điều trịSau điều trịn%n%Âm tính1939,6%2245,8%Dưới mức714,6%714,6%Bình thường2245,8%1939,6%Q mức00,0%00,0%Tổng48100%48100%Nhận xét: 45,8% các trường hợp có biểu hiện CD123 bình thường ở

quần thể tế bào LXM, 39,6% có biểu hiện âm tính với dấu ấn CD123 trên

quần thể tế bào LXM. Sau điều trị sự thay đổi mức độ biểu hiện của dấu ấn

CD123 gần như khơng có sự thay đổi.50Bảng 3.20. LXM cấp dòng lympho B có biểu hiện các dấu ấn khác dòng.

Trước điều trịSau điều trịn%n%CD1324,2%12,1%CD3324,2%12,1%CD514,2%00%CD312,1%00%Dấu ấn

Dòng tủy

Dòng lympho TNhận xét: Có tỷ lệ nhỏ số trường hợp có biểu hiện dấu ấn dòng khác. Trước

và sau điều trị sự xuất hiện của dấu ấn khác dòng có giảm xuống.

3.4. Đánh giá bệnh tồn dư tối thiểu dựa vào dấu ấn miễn dịch tế bào trên

flow cytometry.

Bảng 3.21 Các LAIPs được lựa chọn đánh giá MRD tại thời

điểm chẩn đoán

Các LAIPs

Biểu hiện quá mức

Biểu hiện dưới mức

Không biểu hiện

Biểu hiện dị dòng

Dòng tủy

Dòng T lympho

Biểu hiện khơng

đồng bộCD10

CD34

CD19

CD38

CD45

CD45n

37

28

6

37

37

7%

77,08%

58,3%

12,5%

77,08%

77,08%

14,58%CD13

CD33

CD5

CD3

CD34/CD45

CD10/CD20

CD34/CD20

CD38/CD342

2

1

1

5

9

6

254,2%

4,2%

2,1%

2,1%

10,4%

18.8%

12,5%

52,08%51CD123/CD342654,2%Nhận xét: Có sự biểu hiện khác biệt rõ giữa tế bào LXM và tế bào bình

thường về biểu hiện của các dấu ấn CD10 (77,08%), CD45 (77,08% +

14,58%), CD34/CD123 (54,2%), CD38/CD34 (52,08%).

Bảng 3.22 Tỷ lệ bệnh nhân theo dõi MRD dựa vào dấu ấn miễn dịch tế bào

và kết quả đánh giá MRD sau điều trị tấn công

Mức nguy cơBN theo dõi

được MRDBN không theo

dõi được MRDn = 48n=7n34%70,83%n7%14,58%n7Cao

(MRD ≥ 0,1%)%14,58%Tổngn

%48

87,27%Rất thấp

( MRD< 0,01%)

Thấp

(MRD 0,01-<0,1%)7

12,73%Tổng55

100%Nhận xét: Trong số 55 bệnh nhi LXM cấp dòng lympho B được nghiên

cứu có 7/55 bệnh nhi không theo dõi được MRD bằng dấu ấn miễn dịch tế

bào. 70,83% có MRD <0,01% là nhóm có nguy cơ rất thấp, nguy cơ cao vẫn

chiếm tỷ lệ cao (14,58%)

Bảng 3.23 Lui bệnh hồn tồn về mặt hình thái học và chỉ số MRD sau

điều trị

n%52Tình trạng lui bệnhHồn tồn48100%về mặt hình tháiKhơng hồn tồn00,0%< 0,01%3470,8%0,01% - < 0,1%714,58%≥ 0,1%714,58%Tồn dư bệnh theo

miễn dịch ( MRD)Nhận xét: Đánh giá tình trạng lui bệnh trên phương diện hình thái học

100% bệnh nhi đạt lui bệnh hoàn toàn. Tuy nhiên khi đánh giá qua MRD

chúng tơi thấy có đến 14,58% bệnh nhi vẫn trong tình trạng nguy cơ cao tái

phát bệnh.

Bảng 3.24 Đánh giá mức độ nguy cơ trước điều trị và

theo MRD sau điều trị.

Nguy cơ

Rất thấpTrước ĐT

nSau ĐT

%n%34(5a)70,83%7(2a)14,58%4185,42%Cao714,58%7 (7b)14,58%Tổng48100%48100%Thấp5a: có 5 bệnh nhi khi chẩn đốn thuộc nhóm nguy cơ cao

2a: có 2 bệnh nhi khi chẩn đốn thuộc nhóm nguy cơ cao

7b: có 7 bệnh nhân khi chẩn đốn thuộc nhóm có nguy cơ thấp

Nhận xét: Tỷ lệ đánh giá nguy cơ trước điều trị dựa vào tuổi mắc bệnh

và số lượng bạch cầu khi chẩn đoán so với chỉ số MRD sau điều trị là như

nhau, tuy nhiên đối tượng bệnh nhân đã thay đổi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận xét: Đa số bệnh nhi có biểu hiện dấu ấn CD10 quá mức so với tế bào bình thường (77,08%), 2 bệnh nhi có biểu hiện âm tính với dấu ấn CD10 (4,17%). Sau điều trị số bệnh nhi có biểu hiện quá mức giảm xuống còn 58,33%, số bệnh nhi có biểu hiện âm tính vớ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×