Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Nồng độ Glucose trung bình của đối tượng nghiên cứu là: 5,47 ± 1,17 (mmol/L). Trong đó có 34 người bệnh có nồng độ Glucose máu bình thường, chiếm 77,3% (giá trị tham chiếu: 3,9 – 6,4 mmol/L), 8 người bệnh (18,2%) có Gluco máu tăng và 2 người bệnh (4,5%)

- Nồng độ Glucose trung bình của đối tượng nghiên cứu là: 5,47 ± 1,17 (mmol/L). Trong đó có 34 người bệnh có nồng độ Glucose máu bình thường, chiếm 77,3% (giá trị tham chiếu: 3,9 – 6,4 mmol/L), 8 người bệnh (18,2%) có Gluco máu tăng và 2 người bệnh (4,5%)

Tải bản đầy đủ - 0trang

43là 6,8% còn 93,2% người bệnh có LDL-C bình thường (giá trị tham chiếu: ≤

3,9 mmol/L), khơng có trường hợp nào giảm LDL-C

- Nồng độ AST trung bình ở đối tượng nghiên cứu là: 30,09 ± 20,47 U/L.

Trong đó, có 86,4% người bệnh có AST bình thường (giá trị tham chiếu: ≤ 37

U/L) và 13,6% có AST tăng.

- Nồng độ ALT trung bình là: 36,83 ± 26,63 U/L. Trong đó, có 79,5%

người bệnh có ALT bình thường (giá trị tham chiếu: ≤ 40 U/L) và 20,5% có ALT

tăng.

3.2. Xác định nồng độ TRAb, TSH, hormon tuyến giáp của đối tượng

nghiên cứu trước và sau điều trị bằng thuốc Thiamazole

3.2.1. Nồng độ TRAb, TSH và các hormon tuyến giáp

Bảng 3.4: Nồng độ TRAb, TSH và các hormon tuyến giáp của đối tượng

nghiên cứu trước điều trị

Chỉ sốBình thườngTăngGiảm± SDn%n%n%TRAb (U/l)00441000018,18 ± 12,28TSH (µU/ml)24,5004295,50,046 ± 0,18T3 (nmol/L)818,23579,512,36,6 ± 3,1T4 (nmol/L)2045,52454,500189,8 ± 66,35FT3 (pmol/L)715,93784,10026,81 ± 15,86FT4 (pmol/L)49,14090,90062,6 ± 31,37Nhận xét:

- Nồng độ trung bình của TRAb và hormon tuyến giáp ở nhóm nghiên

cứu trước điều trị đều tăng cao, nồng độ TSH giảm

- 100% người bệnh có nồng độ TRAb tăng (TRAb > 1,58 U/L). Nồng độ

TRAb trung bình của đối tượng nghiên cứu là: 18,18 ± 12,28 U/L44- 42/44 người bệnh có nồng độ TSH giảm thấp < 0,27 U/mL (chiếm

95,5%), có 2 người bệnh (4,5%) có nồng độ TSH trong giới hạn bình thường

(0,27 – 4,2 U/mL). Nồng độ TSH trung bình của ĐTNC là: 0,046 ± 0,18 U/mL

- Nồng độ trung bình của T3, T4, FT3 và FT4 ở nhóm nghiên cứu lần

lượt là: 6,6 ± 3,1 nmol/L, 189,8 ± 66,35 nmol/L, 26,81 ± 15,86 pmol/L và

62,6 ± 31,37 pmol/L

- Có 79,5% người bệnh có nồng độ T3 tăng (T3 > 3,1 nmol/L), 18,2% có

nồng độ T3 trong giới hạn bình thường (1,3 < T3 < 3,1 nmol/L) và 2,3% có

nồng độ T3 trước điều trị giảm.

- Số người bệnh có nồng độ T4 tăng (T4 > 180 nmol/L) là 54,5% và

45,5% có nồng độ T4 trong giới hạn bình thường (60 < T4 < 180 nmol/L)

- Có 84,1% người bệnh có nồng độ FT3 tăng (FT3 > 6,8 pmol/L) và

15,9% có nồng độ FT3 trong giới hạn bình thường (3,0 < FT3 < 6,8 pmol/L)

- 90,9% người bệnh có nồng độ FT4 tăng (FT4 > 22 pmol/L) và 9,1% có

nồng độ FT4 trong giới hạn bình thường (12 < FT4 < 22 pmol/L)

3.2.2. Liên quan giữa TRAb với giới tính, thời gian mắc bệnh

Bảng 3.5. Liên quan giữa nồng độ TRAb trung bình trước điều trị với giới

tính của đối tượng nghiên cứu

GiớinX± SDNam918,38 ± 14,78Nữ3518,13 ± 11,79Tổng số4418,18 ± 12,28PP > 0,05Nhận xét:

- Nồng độ TRAb trung bình trước điều trị của người bệnh ở cả 2 giới

nam và nữ lần lượt là: 18,38 ± 14,78 và 18,13 ± 11,79 đều cao hơn rất nhiều

so với bình thường.45- Khơng có khác biệt có ý nghĩa thống kê (với P > 0,05) của nồng độ

TRAb trung bình trước điều trị giữa 2 nhóm nam và nữ

Bảng 3.6: Mối liên quan giữa nồng độ TRAb trung bình trước điều trị và

thời gian mắc bệnh

Thời giannXP± SD (U/L)≤ 6 tháng1816, 65 ± 11,76> 6 tháng2619,71 ± 12,87P > 0,05Nhận xét:

- Nồng độ TRAb trung bình ở nhóm có thời gian mắc bệnh dưới 6 tháng

thấp hơn nhóm có thời gian mắc bệnh trên 6 tháng.

- Sự khác biệt về nồng độ TRAb giữa 2 nhóm thời gian mắc bệnh dưới 6

tháng và trên 6 tháng khơng có ý nghĩa thống kê với P > 0,05.

3.2.3. Thay đổi nồng độ TRAb sau điều trị

Bảng 3.7. Thay đổi nồng độ TRAb sau điều trị 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng

so với trước điều trị

GiảmTăngThời gian

điều trịn%n%Sau 1 tháng3988,64511,3617,75 ± 11,88Sau 3 tháng4295,4624,5416,61 ± 10,99Sau 6 tháng441000011,36 ± 8,55X± SD (U/L)Nhận xét:

- Nồng độ TRAb trung bình của đối tượng nghiên cứu sau điều tri 1

tháng, 3 tháng, 6 tháng lần lượt là 17,75 ± 11,88; 16,61 ± 10,99 và 11,36 ±

8,55 U/L46- Sau 1 tháng điều trị 39/44 người bệnh có nồng độ TRAb giảm xuống

(chiếm tỷ lệ 88,64%). Chỉ có 5 người bệnh có nồng độ TRAb tăng lên chiếm

tỷ lệ 11,36%.

- Tỷ lệ người bệnh có nồng độ TRAb giảm sau 3 tháng điều trị chiếm

95,46% và chỉ có 2/44 người bệnh (chiếm 4,54%) có nồng độ TRAb tăng lên

so với trước điều trị

- Sau 6 tháng điều trị 100% người bệnh có nồng độ TRAb giảm xuống

thấp hơn so với trước điều trị nhưng chỉ có 2/44 người bệnh có TRAb bình

thường

Thay đổi nồng độ TRAb sau điều trị

100%

90%4.5411.3680%Tỷ lệ %70%

60%

50%

40%88.6495.46100Sau 3 thángSau 6 thángTăng

Giảm30%

20%

10%

0%Sau 1 thángThời gian điều trị

Biểu đồ 3.2: Thay đổi nồng độ TRAb sau điều trị

3.2.4. Thay đổi nồng độ Hormon tuyến giáp sau điều trị

Bảng 3.8: Thay đổi nồng độ Hormon T3 của đối tượng nghiên cứu sau điều trị

Thời gian

điều trịBình thường

n

%Cao

n%Thấp

n

%± SD47Trước điều trị

Sau 1 tháng

Sau 3 tháng

Sau 6 tháng8

20

31

3918,2

45,5

70,5

88,635

23

11

279,5

52,3

25,0

4,51

1

2

32,3

2,3

4,5

6,8(nmol/L)

6,6 ± 3,1

3,94 ± 2,58

2,65 ± 1,4

1,96 ± 0,69Biểu đồ 3.3: Thay đổi nồng độ T3 sau điều trị

Nhận xét:

- So sánh nồng độ T3 của đối tượng nghiên cứu sau điều trị 1 tháng, 3

tháng và 6 tháng với giá trị tham chiếu nhận thấy:

+ Sau 1 tháng điều trị: Có 45,5% người bệnh có nồng độ T3 trở về bình

thường, 52,3% có nồng độ T3 cao và 2,3% nồng độ T3 thấp.

+ Sau 3 tháng điều trị: có 70,5 % người bệnh có nồng độ T3 trong giới

hạn bình thường, 25 % T3 cao và 4,5% T3 ở mức thấp.

+ Sau 6 tháng điều trị: nồng độ T3 của hầu hết đối tượng nghiên cứu đã

trở về bình thường (88,6%), nồng độ T3 cao có 4,5% và 6,8% người bệnh có

nồng độ T3 thấp.48- Nồng độ T3 trung bình giảm dần theo thời gian điều trị. Nồng độ T3

trung bình sau điều trị 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng ở ĐTNC lần lượt là: 3,94 ±

2,58 nmol/L; 2,65 ± 1,4 nmol/L và 1,96 ± 0,69 nmol/L

Bảng 3.9: Thay đổi nồng độ FT4 của đối tượng nghiên cứu sau điều trị

Thời gian

điều trị

Trước điều trị

Sau 1 tháng

Sau 3 tháng

Sau 6 thángBình thường

n

%

4

24

30

419,1

54,5

68,2

93,2Cao

n

40

13

5

0%

90,9

29,6

11,3

0Thấp

n

%

0

7

9

30

15,9

20,5

6,8X± SD(pmol/L)

62,6 ± 31,37

26,85 ± 18,49

16,27 ± 6,47

14,98 ± 3,25Biểu đồ 3.4: Thay đổi nồng độ FT4 sau điều trị

Nhận xét:

- So sánh nồng độ FT4 của người bệnh sau điều trị với giá trị tham chiếu

chúng tôi nhận thấy:

+ Sau 1 tháng điều trị: có 54,5% người bệnh có nồng độ FT4 bình

thường, 29,6% FT4 ở mức cao và 15,9% FT4 thấp.49+ Sau 3 tháng điều trị: có 68,2% người bệnh có nồng độ FT4 bình

thường, 11,3% FT4 cao và 20,5% FT4 thấp.

+ Sau 6 tháng điều trị: nồng độ FT4 trở về bình thường ở hầu hết các

người bệnh (93,2%), có 6,8% người bệnh có nồng độ FT4 thấp và khơng có

người bệnh nào có nồng độ FT4 cao.

- Nồng độ trung bình của FT4 sau điều trị giảm dần, nồng độ FT4 trung

bình sau điều trị 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng lần lượt là: 26,85 ± 18,49

pmol/L; 16,27 ± 6,47 pmol/L và 14,98 ± 3,25 pmol/L.

Bảng 3.10: Thay đổi nồng độ TSH của đối tượng nghiên cứu sau điều trị

Bình thườngCaoThấp± SDn%n%n%(µU/mL)Trước điều trị24,5004295,50,046 ± 0,18Sau 1 tháng818,2003681,80,13 ± 0,29Sau 3 tháng1534,124,52761,40,96 ± 1,75Sau 6 tháng3579,536,8613,61,42 ± 1,5950Biểu đồ 3.5: Thay đổi nồng độ TSH sau điều trị

Nhận xét:

- So sánh nồng độ TSH của người bệnh sau điều trị với giá trị tham chiếu

nhận thấy:

+ Sau 1 tháng điều trị: có 18,2% người bệnh có nồng độ TSH trở về bình

thường và có tới 81,8% người bệnh nồng độ TSH vẫn ở mức thấp

+ Sau điều trị 3 tháng: 34,1% người bệnh có nồng độ TSH bình thường,

61,4% vẫn thấp và 4,5% có nồng độ TSH tăng cao hơn giá trị tham chiếu.

+ Sau 6 tháng điều trị: có tới 79,5% người bệnh có nồng độ TSH trở về bình

thường và nồng độ TSH thấp chỉ còn 13,6%, nồng độ TSH cao chiếm 6,8%.

- Nồng độ TSH trung bình của người bệnh sau điều trị tăng dần, nồng độ

TSH trung bình sau điều trị 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng lần lượt là: 0,13 ±

0,29 µU/mL; 0,96 ± 1,75 µU/mL và 1,42 ± 1,59 µU/mL513.3. Giá trị và mối liên quan của TRAb với các yếu tố lâm sàng và cận lâm

sàng khác trong theo dõi điều trị Basedow bằng Thiamazole

3.3.1. Mối liên quan của TRAb với hormon tuyến giáp

Bảng 3.11. So sánh nồng độ TRAb trung bình trước và sau điều trị của đối

tượng nghiên cứu

Thời giannXP± SD (U/L)Trước điều trị4418,18 ± 12,28Sau điều trị 1 tháng4417,75 ± 11,88P0,1 > 0,054416,61 ± 10,99P0,3 < 0,01 P1,3

< 0,0111,36 ± 8,55P0,6 < 0,01 P1,6

< 0,01 P3,6 <

0,01Sau điều trị 3 thángSau điều trị 6 tháng44Nhận xét:

- Nồng độ TRAb trung bình sau điều trị 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng lần

lượt là: 17,75 ± 11,88 U/L; 16,61 ± 10,99 U/L và 11,36 ± 8,55 U/L.

- Nồng độ TRAb trung bình của đối tượng nghiên cứu giảm dần sau điều trị:

+ So với nồng độ TRAb trung bình trước điều trị thì nồng độ TRAb

trung bình sau điều trị 1 tháng giảm khơng có ý nghĩa thống kê với P 0,1 > 0,05,

nhưng nồng độ TRAb sau điều trị 3 tháng, 6 tháng giảm có ý nghĩa thống kê

với P0,3 < 0,01 và P0,6 < 0,01.

+ Sự khác biệt giữa nồng độ TRAb sau điều trị 1 tháng và 3 tháng là sự

khác biệt có ý nghĩa thống kê với P1,3 < 0,01.

+ Sự khác biệt giữa nồng độ TRAb sau điều trị 1 tháng và 6 tháng là sự

khác biệt có ý nghĩa thống kê với P1,6 < 0,01.

+ Sự khác biệt giữa nồng độ TRAb sau điều trị 3 tháng và 6 tháng là sự

khác biệt có ý nghĩa thống kê với P3,6 < 0,01.52Bảng 3.12: Tương quan giữa nồng độ TRAb với hormon tuyến giáp và

TSH trước điều trị

Phương trình tương quanrPTRAb = 1,959 x T3 + 5,2460,495< 0,01TRAb = 0,072 x T4 + 4,50,39< 0,05TRAb = 0,359 x FT3 + 8,5510,464< 0,01TRAb = 0,149 x FT4 + 8,8670,38< 0,05- 0,243> 0,05TRAb = - 17,02 x TSH + 18,98 Tương quan giữa nồng độ TRAb và T3 trước điều trị

TRAb = 1,959 x T3 + 5,246

r = 0,495Biểu đồ 3.6: Tương quan giữa nồng độ TRAb và T3 trước điều trị

Nhận xét:

- Nồng độ TRAb và T3 của đối tượng nghiên cứu trước điều trị có mối

tương quan thuận mức độ vừa với hệ số tương quan r = 0,495 và P < 0,01.

 Tương quan giữa nồng độ TRAb và T4 trước điều trị:53TRAb = 0,072 x T4 + 4,5

r = 0,39Biểu đồ 3.7: Tương quan giữa nồng độ TRAb và T4 trước điều trị

Nhận xét:

- Nồng độ TRAb và T4 của đối tượng nghiên cứu trước điều trị có mối

tương quan thuận mức độ ít với hệ số tương quan r = 0,39 và P < 0,05.

 Tương quan giữa nồng độ TRAb và FT3 trước điều trị:

TRAb = 0,359 x FT3 + 8,551

r = 0,464Biểu đồ 3.8: Tương quan giữa nồng độ TRAb và FT3 trước điều trị

Nhận xét:

- Nồng độ TRAb và FT3 của đối tượng nghiên cứu trước điều trị có mối

tương quan thuận mức độ vừa với hệ số tương quan r = 0,464 và P < 0,01.

 Tương quan giữa nồng độ TRAb và FT4 trước điều trịTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Nồng độ Glucose trung bình của đối tượng nghiên cứu là: 5,47 ± 1,17 (mmol/L). Trong đó có 34 người bệnh có nồng độ Glucose máu bình thường, chiếm 77,3% (giá trị tham chiếu: 3,9 – 6,4 mmol/L), 8 người bệnh (18,2%) có Gluco máu tăng và 2 người bệnh (4,5%)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×