1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Giáo dục học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Về phía bản thân học sinh

3 Về phía bản thân học sinh

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Chiến lược dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản

2. Đặng Thị Phương Hoa (2013), “Vận dụng cơng tác xã hội nhóm nhằm nâng cao

nhận thức về sức khỏe sinh sản cho học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu

– Nghệ An”

3. Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan – Nguyễn Văn Thàng, “Tâm lý học lứa tuổi và tâm

lý học sư phạm”, NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

4. Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2009.

5. Trần Văn Kham, “Lý thuyết công tác xã hội”.

6. Nguyễn Quang Mai và cộng sự (1997), “Sức khỏe sinh sản vị thành niên”.

7. Nguyễn Duy Nhiên, “Giáo trình cơng tác xã hội nhóm”, NXB Đại Học Sư

Phạm Hà Nội.

8. UNFPA, VINAFPA, 2002, “Sức khỏe sinh sản vị thành niên”, Dự án

RAS/98/P1

9. Ths. Đỗ Nghiêm Thanh Phương, “Giáo trình cơng tác xã hội trường học”.

10. Sở y tế và Sở Giáo dục&Đào tạo của UBND tỉnh Cao Bằng, “Bộ tài liệu

hướng dẫn: Giáo dục và Truyền thông trong trường học về Sức khỏe Sinh sản và

Tình dục Vị thành niên”.

11. Tài liệu giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và phòng HIV (dùng cho

học viên sơ cấp nghề và học nghề dưới 3 tháng tại các cơ sở dạy nghề).

12. PGS.TS. Trần Quốc Thành, TS. Nguyễn Thị Mùi, Ths. Lê Thị Hồng Ân, “Giáo

trình giáo dục dân số - sức khỏe sinh sản”

13. Nguyễn Thị Thủy (2018), “Vận dụng cơng tác xã hội nhóm trong nâng cao

nhận thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh trường trung học phổ

thông Hàm Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang”.

14. Ths. Phạm Văn Tư, “Tâm lý học phát triển”.

15. Ths. Phạm Văn Tư, Ths. Nguyễn Thu Trang, CN. Trịnh Phương Thảo (2012),

“Tập bài giảng môn: Lý thuyết công tác xã hội”

16. Tổng cục dân số - kế hoạch hóa gia đình (2017), Tài liệu tư vấn về các phương

tiện tránh thai.

1417. Nguyễn Thị Trang (2016), “Vận dụng cơng tác xã hội nhóm với việc nâng cao

nhận thức về sức khỏe sinh sản của học sinh trường THCS Hội Hợp – thành phố

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc”.

18. Nguyễn Thiện Trưởng, Hội nghị quốc tế dân số và phát triển Cairo và chương

trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của Việt Nam với vấn đề sức khỏe sinh sản vị

thành niên.

19. Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành, http://ntthnue.edu.vn/

20. Nguyễn Liên, “Giáo dục giới tính tồn cầu”, https://www.tienphong.vn/giaoduc/giao-duc-gioi-tinh-toan-cau-119700.tp0

21. Nguyễn Hoàng Anh, “Nhu cầu giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên của

học sinh phổ thông trung học hiện nay (nghiên cứu trường hợp trường phổ thơng

trunghọcnHòa,quậnCầuGiấy,thànhphốNội”,https://text.123doc.org/document/2613225-nhu-cau-giao-duc-suc-khoe-sinh-sanvi-thanh-nien-cua-hoc-sinh-pho-thong-trung-hoc-hien-nay-nghien-cuu-truong-hoptruong-ptth-yen-hoa-quan-cau-giay-truong-ptt155238.htm

22. Trần Thị Loan (2014), “Nhu cầu giáo dục kiến thức sức khỏe sinh sản của học

sinh trung học phổ thông (nghiên cứu trường hợp trường THPT Hoằng Hóa II –

Hoằng Kim – Hoằng Hóa – Thanh Hóa),

http://repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/12736/1/02050002552.pdf

23. TS. Thái Lâm Tồn, “Chun đề: kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường

phổ thông”, https://www.slideshare.net/mobile/thailamtoan/ky-nang-song-cho-hsptthvienme-kongthang112012

24. Khoa Nghiên cứu chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản (2011),

“Nạo phá thai ở Việt Nam với công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình”,

http://www.hspi.org.vn/vcl/Nao-pha-thai-o-Viet-Nam-voi-cong-tac-Dan-so---kehoach-hoa-gia-dinh-t67-1186.html

25. Thúy Quỳnh, “Quan hệ tình dục sớm tuổi vị thành niên ảnh hưởng sức khỏe

tâm sinh lý”, https://vnexpress.net/suc-khoe/quan-he-tinh-duc-som-tuoi-vi-thanhnien-anh-huong-suc-khoe-tam-sinh-ly-3861560.html15Tóm tắt: Vấn đề nạo phá thai trẻ hóa, làm bố mẹ trẻ khi chưa sẵn sàng,…luôn là

vấn đề nhức nhối ở Việt Nam. Đề tài “Công tác xã hội nhóm nhằm nâng cao thực

hành kỹ năng an tồn về sức khỏe sinh sản cho học sinh trường Trung học phổ

thông Nguyễn Tất Thành – quận Cầu Giấy – thành phố Hà Nội” nghiên cứu thực

trạng thực hành kỹ năng an toàn về sức khỏe sinh sản và thực trạng hoạt động trợ

giúp nâng cao thực hành kỹ năng an toàn về sức khỏe sinh sản của học sinh trường

THPT Nguyễn Tất Thành. Từ đó, vận dụng cơng tác xã hội nhóm nhằm nâng cao

thực hành kỹ năng an tồn về sức khỏe sinh sản cho học sinh THPT, giảm thiểu các

vấn đề nhức nhối nêu trên.

Summary: The teenager’s abortion, be parents when is still teenager,…is always a

concerning one. The thesis “Social work with groups to improve practicing

reproductive health’s safe skill for Nguyen Tat Thanh high school’s students”

studies the actual situation of practice and support activities to improve

reproductive health’s safe skill for Nguyen Tat Thanh high school’s students. From

there, the author uses social work with groups to improve practicing reproductive

health’s safe skill for high school’s students, decrease issues above.16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Về phía bản thân học sinh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×