Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Xác định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực:

4 Xác định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực:

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD:Ths.Nguyễn Tiến NhânHình 4.2 : Sơ đồ phân bố trục I và trục II

Trục I:

-Chiều dài mayơ bánh răng trụ:

lm13= (1,2÷1,5)d1= (1,2÷1,5).30= (36÷45) (mm) � chọn lm13=

40mm

-Chiều dài mayơ của nửa khớp nối:

lm12= (1,4÷2,5)d1= (1,4÷2,5).30= (42÷75) (mm) � chọn

lm12=60(mm)

- Khoảng cách cơngxơn trên trục I tính từ khớp nối đến gối đỡ:

lc12= 0,5(lm12+b01)+k3+hn= 0,5(60+31) +10+15=70,5(mm)

-Tra bảng 10.4[1] ta có:Nguyễn Thanh Nam – 1611030186 – 16DCTA232ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD:Ths.Nguyễn Tiến Nhân•l13= 0,5(lm13+b01)+k1+k2= 0,5(40+31)+10+5= 50,5(mm)

•l12= -lc12= -70,5(mm)

•l11= 2l13= 2.50,5= 101(mm)

Với trị số các khoảng cách chọn k 1=10; k2=5; k3=10; hn=15 ta tra

trong bảng 10.3[1]

l  101(mm)

�11l  l

 70,5(mm)

c12

�12l  50,5(mm)13l

 60(mm)�m12

l

 40(mm)� Trên trục I ta có: �m13Trục II:

-Chiều dài mayơ bánh răng trụ:

lm23= (1,2÷1,5)d2= (1,2÷1,5).40=(48÷60) (mm) � chọn lm23=

50mm

-Chiều dài mayơ đĩa xích:

lm22= (1,2÷1,5)d2= (1,2÷1,5).40= (48÷60)(mm) � chọn lm22=

50mm

- Khoảng cách cơngxơn trên trục II tính từ đĩa xích đến gối đỡ:

lc22= 0,5(lm22+b02)+k3+hn= 0,5(50+23)+10+15= 61,5(mm)

-Tra bảng 10.4[1] ta có:

•l23= 0,5(lm23+b02)+k1+k2= 0,5(50+23)+10+5= 51,5(mm)

•l22= -lc22= -61,5(mm)

•l21= 2.l23= 2.51,5 = 103(mm)

Với trị số các khoảng cách chọn k 1=10; k2=5; k3=10; hn=5 ta tra

trong bảng 10.3[1]l  103(mm)�21l  l

 61,5(mm)

�22

c22l  51,5(mm)23l

l

 50(mm)

�m23 m22

� Trên trục II ta có: �Nguyễn Thanh Nam – 1611030186 – 16DCTA233ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD:Ths.Nguyễn Tiến Nhân4.5 Tính Trục I :Hình 4.3: Sơ đồ phân bố lực trên trục I

a) Lực tác dụng lên trục và các mơmen:

•Phương trình mơmen tại 2-1 trong mặt phẳng (zoy):

Có:2T

2.82875

F F  1 

 2589,84( N )

t1 t2 dw

64

1

F .tgtw 2589,84.tg 20,56

F  F  t1 996,15( N )

r1 r2

cos

cos12,8

F  F  F .tg   2589,84.tg12,8  588,39( N )

a1 a2

t1Lực từ khớp nối tác dụng lên trục :2T1

Dtkn

82875

= (0,20,3).2. 90 = (368,33552,5) (N) => Chọn Ftkn =Ftkn  (0, 2 �0,3).

=> Ftkn

400NM YE ( F )  0

� F .101  F .70,5  F .0,5.d W1  0

y1

r1

a1

 F .70,5  F .0,5.d W1

a1

� F  r1

y1

101

Fy1996,15.70,5  588,39.0,5.73,9101 480,07( N )Nguyễn Thanh Nam – 1611030186 – 16DCTA234ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYFy  0 � FGVHD:Ths.Nguyễn Tiến NhânF 0

y 2 r1

� F   F  F  480,07  996,15  516,08( N )

y2

y1 r1

•Theo phương oy:y1F•Theo phương ox:M XE ( F )  0

� F .70,5  F .101  F (70,5  101)  0

t1

x1

tkn

F 70,5  F (70,5  101)

tkn

� F   t1

x1

101

2589,54.70,5  400(70,5  101)

F 

 2486,75( N )

x1

101

Fx  0 � F  F  F  F  0

x1 t1 x 2 tkn

� F  F  F  F (N )

x2

x1 t1 tkn

F  2486, 75  2589,84  400  503,09( N )

x2

Vậy trục 1 sau khi tính các lực phân bố thực có hướng như sau :b) Biểu đồ mômen :Nguyễn Thanh Nam – 1611030186 – 16DCTA235ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD:Ths.Nguyễn Tiến NhânTRỤC IHình 4.4: Biểu đồ mơmen phân bố trên trục INguyễn Thanh Nam – 1611030186 – 16DCTA236ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD:Ths.Nguyễn Tiến Nhânc) Mômen uốn tổng, mômen tương đương và đường kính:

2

2

�M j  M yj  M xj ( N .mm)

2

2

�M tđj  M j  0,75Tj ( N .mm)

Mtđj

3

(mm)

�d j 

0,1[ ]

Trong đó :

+)Mj ,Mtđj,dj - lần lượt là môment uốn tổng, môment tương đương,

đường kính trục tại các tiết diện j trên chiều dài trục.

+)Myj,Mxj - mô men uốn trong mặt phẳng yoz và zox tại các thiết diện

thứ j.

+)[σ]- Ứng suất cho phép chế tạo trục, tra bảng 10.5[1] có

[σ]=65MPa

•Tiết diện 1-3:M  0( N .mm)

13

M

 0( N .mm)

tđ 13•Tiết diện 1-1:Mtđ 11 178502  0,75.488692  45932( N .mm)45932

d �3

 19,39(mm)

11

0,1.63• Tiết diện 1-2:Mtđ 12 60051,612  38679,32  0,75.488692  83026,17( N .mm)83026,17d �3

 23,62(mm)

12

0,1.63

dTiết diện nguy hiểm tại bánh răng nên chọn 12 tại bánh răng là 25,

do có then nên :d12� 25.0,05+25=26,25(mm)�d  d  30(mm)

�11

13d  35(mm)

�12

� Chọn �Nguyễn Thanh Nam – 1611030186 – 16DCTA237ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD:Ths.Nguyễn Tiến NhânTRỤC I :Hình 4.5 : Đường kính các đoạn phân bố trên trục I

d) Chọn và kiểm nghiệm then:

Chọn then bằng thỏa mãn điều kiện:2T 

�[ ]d dl h  t

dt

12Tc 

�[ c ]dl

b

t

Trong đó:

-σd,[ σd]: Ứng suất dập và ứng suất dập cho phép;

[ σd]=100MPa tra bảng 9.5[1]

-τc,[ τc]: Ứng suất cắt và ứng suất cắt cho phép

[ τc]=40÷60MPa khi chịu tải trọng va đập nhẹ

-T- Mơ men xoắn trên trục

-d- đường kính trục

-lt, h, b, t – kích thước tra bảng 9.1a[1]

Ta có :

Tại vị trí lắp bánh răng :

b= 10 ; h=8 ; t1=5 ; t2=3,3

Tại vị trí khớp nối :

b=8 ; h=7 ; t1=4 ; t2=2,8

Chiều dài then chọn lt=50mm

•Tại vị trí lắp bánh răng:

lt= (0,8÷0,9)lm13= (0,8÷0,9).40= (32-36) � Chọn lt=35(mm)2.48869 

 18,61( MPa) �[ ]=150(MPa)d

� d1 35.50  8  52.48869 

 5,58( MPa) �[ c ]=60(MPa)c

1

35.50.10

� Thỏa mãn.Tại vị trí khớp nối:lt= (0,8÷0,9)lm13=(0,8÷0,9).40=(32-36) � Chọn lt=35(mm)Nguyễn Thanh Nam – 1611030186 – 16DCTA238ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD:Ths.Nguyễn Tiến Nhân2.48869 

 26,06( MPa)  [ ]=150(MPa)d

2

d

25.50  7  4 

2.48869 

 9,77( MPa) �[ c ]  150( MPa)�c1 25.50.8� Thỏa mãne) Kiểm nghiệm trục về độ bền mỏi:

Kết cấu trục cần đảm bảo hệ số an toàn tại các tiết diện nguy hiểm

thỏa mãn điều kiện:sj s j .s j

�[s]

2

2

s j  s jTrong đó:

[s]-Hệ số an tồn cho phép;[s]=2,5

sσjvà sτj-Hệ số an toàn chỉ xét riêng ứng suất pháp và hệ số an

toàn chỉ xét riêng ứng suất tiếp tại tiếp diện j:1

1

s j 

s j 

K

    mj

K    mj

 dj aj

 dj aj

;

Trong đó:σ-1 ,τ-1-giới hạn mỏi uốn và mỏi xoắn ứng với chu kỳ đối

xứng.

Với thép 45 có σb=600MPa ; σ-1=0,436; σb=262MPa

τ-1=0,58; σ-1=152MPa

Theo bảng 10.7[1] ta có hệ số kể đến ảnh hưởng của trị số ứng suất

trung bình đến độ bền mỏi: ψσ=0,05 , ψτ=0.

Các trục của hộp giảm tốc đều quay, ứng suất uốn thay đổi theo chu

kỳ đối xứng, do đó:

Mj

 0

aj w

mj

j

;

Tiết diện nguy hiểm trên trục II là tiết diện lắp bánh răng (tiết diện 12)

Theo công thức trong bảng 10.6[1] và tra thông số của then trong

bảng 9.1a[1] với trục có 1 rãnh then ta có:d 3 bt (d  t )2 3,14.353 10.5(35  5)2

21  1 21 1 

w  3564,25

11

32

2d

32

2.35

12

135378,63

� 

 37,98( MPa)

a1 3564,25Tại vị trí ổ lăn ta có:d 3 3,14.303

w  11 

 2649,375

22

32

32Nguyễn Thanh Nam – 1611030186 – 16DCTA239ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY�a2GVHD:Ths.Nguyễn Tiến Nhân89774,3

 33,88( MPa)

2649,375Tại vị trí lắp khớp nối

Trục có 2 rảnh then: d 3 bt (d  t )2 3,14.253 8.4(25  4)2

w 23  10  1 10 1  968,72

32

d

32

25

23

0

� 

 0(MPa)

a3 968,72

Khi trục quay 1 chiều ứng suất xoắn thay đổi theo chu kỳ mạch động

do đó: mj   aj  max j

2j2w0jTheo cơng thức trong bảng 10.6[1]và tra thông số của then trong

bảng 9.1a[1] với trục khơng có rãnh then ta có: tại vị trí ổ lăn:d113 3,14.303 5298,75

o11 16

1648869   max1 

 9,22( MPa)

m2 a 2 2.w o11 2.5298,75

wTrục có 1 rãnh then: tại vị trí bánh răng2

 d123 bt1(d12  t1)

3,14.353 10.5(35  5)2

w

 7771,36

o12 16

2.d

16

2.35

1248869

    max3 

 3,14( MPa)

m1 a1 2.w o11 2.7771,36Kσdj và Kτdj- Hệ số xác định theo công thức:K

 K x 1



K dj

KyK

 K x 1



K dj

Ky;

Trong đó:

Kx-Hệ số tập trung ứng suất do trạng thái bề mặt, phụ thuộc

vào phương pháp gia công và độ nhẵn bề mặt. Theo bảng 10.8[1]

với yêu cầu các trục được gia công trên máy tiện,tại cá tiết diện

nguy hiểm yêu cầu đạt

Ra=2,5÷0,63 μm,chọn Kx=1,06Nguyễn Thanh Nam – 1611030186 – 16DCTA240ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD:Ths.Nguyễn Tiến NhânKy-Hệ số tăng bền bề mặt trục, không dùng phương pháp tăng

bền có Ky=1

εσ, ετ –Hệ số kích thước,kể đến ảnh hưởng của tiết diện trục đến

giới hạn mỏi theo bảng 10.10[1] ta có: εσ=0,88 ; ετ=0,81

Kσ , Kτ-Hệ số tập trung ứng suất thực tế khi uốn và xoắn. Tra

bảng 10.12[1] có: Kσ=1,76 ; Kτ=1,54

Do đó ta có:1,76

1,54

 1,06  1

 1,06 1

0,88

0,81

K 2,06 K 1,96

 d11

1

1

;  d11Từ các kết quả tính tốn trên ta có:

Tại vị trí bánh răng:

262

1

s  14,05

 1 K    

2,06.9,050,05.0

mj

 dj aj152

1

s  8,83

 1 K   

1,96.8,780.8,78

mj

 dj ajs 

11s j .s j

14,05.8,83 7,47 �[s]

2

2

2

2

s j  s j

14, 05  8,83

� Thỏa mãn điều kiện bền.

Tại vi trí ổ lăn:

262

1

s

 4,8

 2 K    

2,06.26, 48  0,05.0

mj

 dj aj152

1

s  6,67

 2 K   

1,96.11,610.13,96

mj

 dj ajs22 s j .s j

4,8.6,67 3,89 �[s]

2

2

2

2

s j  s j

4,8  6,67

� Thỏa mãn điều kiện bền.f) Chọn và kiểm nghiệm ổ lăn trục I:•Chọn ổ:F  F 2  F 2  (480, 07)2  (2486,75)2  2532,66( N )

r1

x1 y1Nguyễn Thanh Nam – 1611030186 – 16DCTA241ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD:Ths.Nguyễn Tiến NhânF  F 2  F 2  (503, 09)2  (516,08)2  720,72( N )

r2

x2

y2

;/

� Fat  0Ta chọn ổ đỡ 1 dãy cỡ trung:

Tra theo bảng P2.7[1] có các thơng số của ổ lăn:

hiệ

uổ

30

6d

m

m

30D

m

m

72D1

m

md1

m

mB

m

m

19C1

m

mr

r1

m

m

m

m

2,0α

C

(o) kNC0

kN22

,015,

10Bảng 4.5.1: Các thông số ổ lăn trên trục I.

•Kiểm nghiệm ổ theo khả năng tải động:C  Qm L

dVới ổ bi đỡ chặn: Q=(XVFr+YFa)kt,kđ

-V – hệ số kể đến vòng nào quay; với vòng trong quay có V=1

-kt – hệ số kể đến ảnh hưởng của nhiệt độ, có kt=1 khi nhiệt độ

θ=1050

-kđ- hệ số kể đến đặc tính tải trọng, tra bảng 11.3[1] ta có

kđ=1,1

-X- hệ số tải trọng hướng tâm

-Y- hệ số tải trọng dọc trục

Q=F

r1 =1077,32(N)C Q m L

0

dVới m bậc của đường cong mỏi; ổ bi có m=3

L : tuổi thọ (triệu vòng quay) ;L  60n.L .106  60.1460.21000.106  1839,6

h

(triệu vòng)

m

C  Q L  1077,32.31839,6  13200,06( N )  C  22000( N )

� d

� Thỏa

0mãn.

•Kiểm nghiệm ổ theo khả năng tải tĩnh:Qt �C

0Với C0-khả năng tải tĩnh của ổ; C0=15,10kN

Qt-tải trọng tĩnh quy ước; Qt= X1Fr1+Y1Fa1

Tra bảng 11.6[1] ta có:

� Qt=2,47kN < C0=15,10 kN � thỏa mãn.Nguyễn Thanh Nam – 1611030186 – 16DCTA242Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Xác định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×