1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Cơ khí - Vật liệu >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN IV: XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ Ổ LĂN

PHẦN IV: XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ Ổ LĂN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án thiết kế máyGVHD: Dương Đăng

DanhFa: tải trọng dọc trục (KN)

V: hệ số kể đến vòng nào quay. Ở đây vòng trong xoay  V = 1

Kt: hệ số kể đến ảnh hưởng của nhiệt độ t ≈ 1000oC  Kt = 1

Kđ: hệ số kể đến ảnh hưởng của đặc tính tải trọng. Với tải trọng tĩnh, tra bảng 11.3,

trang 215, tài liệu 1 Kđ = 1

L=Lh 60ni

106(tuổi thọ tính bằng triệu vòng quay)

m: bậc của đường cong mỏi khi thử về ổ lăn. Ở đây là ổ bi  m = 3+ Đối với ổ lăn 1: (Tại tiết diện B)

2

FrB = RB2x + RBy

= 889, 7 2 + 3060,82 = 3187,5 NTa có:

Fa = 189,1 NFa

189,1

=

= 0, 06 ≤ 0,3

FrB 3187,5, số vòng quay tương đối cao  chọn ổ bi đở 1 dãy.Với đường kính ngỗng trục dB = 28mm, chọn loại ổ cỡ trung, ký hiệu 306 với các

thông số:

= 72mm

SVTH: Nguyễn Thanh D

Trúc

– MSSV: 1511040182

B = 19mm

Trang 41Đồ án thiết kế máyGVHD: Dương Đăng

Danh

C = 22 kN

C0 = 15,1 kNFa

189,1

=

= 0, 06

V .FrB 1.3187,5

i.Fa

1.189,1

=

= 0, 013

C0 15,1.1000với i là dãy số con lănDựa vào bảng 11.4, trang 215, tài liệu 1 ta có: e = 0,19 >Fa

= 0, 06

VFrB X = 1, Y = 0

Suy ra tải trọng động quy ước Q trên ổ

Q = (XVFr + YFa) Kt Kđ = (1.1.3187,5 + 0.189,1)1.1 = 3187,5N

L=Lh 60ni

106C 22.1000

=

= 6,9

Q 3187,5n1 = 960 (vòng/phút)

 Lh = 5000(h)

L=5000.60.960

= 288 (triệu vòng quay)

106Cd = Q m L = 3,1875. 3 288 = 21, 04 < C = 22 Chọn loại ổ lăn này.

+ Đối với ổ lăn 2: (Tại tiết diện C)

2

2

FrC = RCx

+ RCy

= 1617,112 + 1457,17 2 = 2176, 78 NTa có:

Fa = 189,1 N

Fa

189,1

=

= 0, 09 ≤ 0,3

SVTH: Nguyễn

FrC Thanh

2176,Trúc

78 – MSSV: 1511040182, số vòng quay tương đối cao  chọn ổ bi đở 1 dãy.

Trang 42Đồ án thiết kế máyGVHD: Dương Đăng

DanhVới đường kính ngỗng trục dC = 30mm, chọn loại ổ cỡ trung, ký hiệu 206 với các

thông số:

D = 62mm

B = 16mm

C = 15,3 kN

C0 = 10,2 kNFa

189,1

=

= 0, 09

V .FrC 1.2176, 78

i.Fa

1.189,1

=

= 0, 019

C0 10, 2.1000với i là dãy số con lănDựa vào bảng 11.4, trang 215, tài liệu 1 ta có: e = 0,19 >Fa

= 0, 09

VFrC X = 1, Y = 0

Suy ra tải trọng động quy ước Q trên ổ

Q = (XVFr + YFa) Kt Kđ = (1.1.2176,78 + 0.189,1)1.1 = 2176,78N

L=Lh 60ni

106C 15,3.1000

=

= 7, 02

Q 2176, 78n1 = 960 (vòng/phút)

 Lh = 20000(h)

L=20000.60.960

= 1152 (triệu vòng quay)

106Cd = Q m L = 2,17678. 3 1152 = 22,82 > C = 15,3 Không chọn loại ổ lăn này.

SVTH: Nguyễn

Thanh

1511040182

Chọn loại

cỡ Trúc

nặng –kýMSSV:

hiệu 406

với dB = 30mm

D = 90mm; B = 23mm; C = 37,2 kN; C0 = 27,2 kN

Trang 43Đồ án thiết kế máyGVHD: Dương Đăng

DanhFa

189,1

=

= 0, 09

V .FrC 1.2176, 78i.Fa

1.189,1

=

= 0, 0069

C0 27, 2.1000với i là dãy số con lănDựa vào bảng 11.4, trang 215, tài liệu 1 ta có: e = 0,19 >Fa

= 0, 09

VFrC X = 1, Y = 0

Suy ra tải trọng động quy ước Q trên ổ

Q = (XVFr + YFa) Kt Kđ = (1.1.2176,78 + 0.189,1)1.1 = 2176,78N

L=Lh 60ni

106C 15,3.1000

=

= 7, 02

Q 2176, 78n1 = 960 (vòng/phút)

 Lh = 20000(h)

L=20000.60.960

= 1152 (triệu vòng quay)

106Cd = Q m L = 2,17678. 3 1152 = 22,82 < C = 37, 2 Chọn loại ổ lăn này.

b) Kiểm tra khả năng tải tĩnh của ổ:

Khả năng tải tĩnh:

Qt = X 0 Fr + Y0 FaTrong đó: X0: hệ số tải trọng hướng tâm

Y0: hệ số tải trọng dọc trục

Tra bảng 11.6 trang 221, tài liệu 1  X0 = 0,6, Y0 = 0,5

Qt = FrThanh

(côngTrúc

thức–11.20

trang

221, tài liệu 1)

SVTH: Nguyễn

MSSV:

1511040182

Ổ thứ nhất:

Trang 44Đồ án thiết kế máyGVHD: Dương Đăng

DanhQt = 0,6.889,7 + 0,5.189,1 = 628,37 N

Qt = Fr = 889,7 N < C0 = 22000kN

Ổ thứ hai:

Qt = 0,6.1617,11 + 0,5.189,1 = 1064,82 N

Qt = Fr = 1617,11 N < C0 = 37200kN

* Trục II:

a) Chọn kích thước ổ lăn theo khả năng tải động:

Cd = Q m LTrong đó: Q: tải trọng động quy ước (kN)

Q = (XVFr + YFa) Kt Kđ (công thức 11.3 trang 214, tài liệu 1)

Trong đó:

Fr: tải trọng hướng tâm (KN)

Fa: tải trọng dọc trục (KN)

V: hệ số kể đến vòng nào quay. Ở đây vòng trong xoay  V = 1

Kt: hệ số kể đến ảnh hưởng của nhiệt độ t ≈ 1000oC  Kt = 1

Kđ: hệ số kể đến ảnh hưởng của đặc tính tải trọng. Với tải trọng tĩnh, tra bảng 11.3,

trang 215, tài liệu 1 Kđ = 1

L=Lh 60ni

106(tuổi thọ tính bằng triệu vòng quay)

m: bậc của đường cong mỏi khi thử về ổ lăn. Ở đây là ổ bi  m = 3

+ Đối với ổ lăn 1: (Tại tiết diện B)

2

FrB = RB2x + RBy

= 3232, 282 + 9044, 6 2 = 9604,81NTa có:

Fa = 189,1 NFa

189,1

=

= 0, 02 ≤ 0,3

FrB 9604,81, số vòng quay tương đối cao  chọn ổ bi đở 1 dãy.Với đường

ngỗng

trục d1511040182

B = 55mm, chọn loại ổ cỡ nhẹ, ký hiệu 211với các

SVTH: Nguyễn

Thanhkính

Trúc

– MSSV:

thơng số:

Trang 45Đồ án thiết kế máyGVHD: Dương Đăng

Danh

D = 100mm; B = 21mm; C = 34 kN; C0 = 25,6 kNFa

189,1

=

= 0, 02

V .FrB 1.3187,5

i.Fa 1.189,1

=

= 0, 0055

C0 34.1000với i là dãy số con lănDựa vào bảng 11.4, trang 215, tài liệu 1 ta có: e = 0,19 >Fa

= 0, 02

VFrB X = 1, Y = 0

Suy ra tải trọng động quy ước Q trên ổ

Q = (XVFr + YFa) Kt Kđ = (1.1.9604,81+ 0.189,1)1.1 = 9604,81N

L=Lh 60ni

106C 34.1000

=

= 3,54

Q 9604,81n1 = 320 (vòng/phút)

 Lh = 2000(h)

L=2000.60.320

= 38, 4(triệu vòng quay)

106Cd = Q m L = 9, 60481. 3 38, 4 = 32, 4 < C = 34 Chọn loại ổ lăn này.

+ Đối với ổ lăn 2: (Tại tiết diện D)

2

2

FrD = RDx

+ RDy

= 1063,87 2 + 1420,512 = 1774, 73 NTa có:

Fa = 189,1 N

Fa

189,1

=

= 0,1 ≤ 0,3

FrD 1774, 73

, số

vòng quay tương đối cao  chọn ổ bi đở 1 dãy.

SVTH: Nguyễn

Thanh Trúc – MSSV:

1511040182

Trang 46Đồ án thiết kế máyGVHD: Dương Đăng

DanhVới đường kính ngỗng trục dD = 36mm, chọn loại ổ cỡ nhẹ, ký hiệu 207 với các

thông số:

D = 72mm

B = 17mm

C = 20,1 kN

C0 = 13,9 kNFa

189,1

=

= 0,1

V .FrD 1.1774, 73

i.Fa

1.189,1

=

= 0, 014

C0 13,9.1000với i là dãy số con lănDựa vào bảng 11.4, trang 215, tài liệu 1 ta có: e = 0,19 >Fa

= 0,1

VFrC X = 1, Y = 0

Suy ra tải trọng động quy ước Q trên ổ

Q = (XVFr + YFa) Kt Kđ = (1.1.1774,73 + 0.189,1)1.1 = 1774,73N

L=Lh 60ni

106C 20,1.1000

=

= 11,32

Q 1774, 73n1 = 320 (vòng/phút)

 Lh = 10000(h)

L=10000.60.320

= 192 (triệu vòng quay)

106Cd = Q m L = 1, 77473. 3 192 = 10, 24 > C = 20,1 Chọn loại ổ lăn này.

Bảng thông số các số hiệu đã chọn:

SVTH:

Nguyễn Thanh

Trúc – dMSSV:

Trục

Tiết diện

(mm) 1511040182

Ký hiệu ổD (mm)B (mm)r (mm)

Trang 47Đồ án thiết kế máyTrục I

Trục IIGVHD: Dương Đăng

DanhB2830672192C3020662161,5B55211100212,5D3620772172PHẦN V: THIẾT KẾ VỎ HỘP VÀ BÔI TRƠN

* Vỏ hộp giảm tốc được đúc bằng gang xám, mặt ghép giữa nắp hộp và thân là mặt phẳng

đi qua đường tâm của các trục để việc lắp ghép được dễ dàng.

* Các kích thước cơ bản của vỏ hộp:

Dựa vào bảng 18-1 ta có kích thước sau:

+ Chiều dày:

+ Thân hộp: δ = 0,03. a + 3 = 0,03.300 + 3 = 12mm

với: a là khoảng cách tâm. Chọn a = 300 = d2

+ Nắp hộp: δ1 = 0,9. δ = 0,9.12 = 10,8 mm

+ Gân tăng cường:

+ Chiều dày: e = (0,8 ÷ 1).δ = 1.12 = 12 mm

+ Chiều cao: h < 5δ = 5.12 = 60 mm

+ Độ dốc khoảng 20

+ Đường kính bulơng:

d1 > 0,04a + 10 = 0,04. 300 + 10 = 22 mm  d1 = 22 mm

+ Bulơng cạnh ổ:

d2 = (0,7 ÷ 0,8) d1 = 15,4 mm  d2 = 16 mm

+ Bulông ghép nắp bích và thân:

d3 = (0,8 ÷ 0,9)d2 = 12,8 mm  d3 = 13 mm

SVTH: Nguyễn

Thanh

Trúc

+ Vít ghép

nắp

ổ: – MSSV: 1511040182

d4 = (0,6 ÷ 0,7)d3 = 9,1 mm  d4 = 10 mm

Trang 48Đồ án thiết kế máyGVHD: Dương Đăng

Danh+ Vít ghép nắp thăm cửa thăm:

d5 = (0,5 ÷ 0,6)d2 = 8 mm  d5 = 8 mm

+ Mắt bích ghép thân và nắp:

+ Chiều dày bích thân hộp: S3 = (1,4 ÷ 1,8)d3 = 1,6.13 = 20,8 mm

+ Chiều dày bích nắp hộp: S4 = (0,9 ÷ 1)S3 = 1.20,8 = 20,8 mm

+ Chiều rộng bích nắp và thân: K3 = K2 – (3÷5) = 46,4 – 3 = 43,4 mm

+ Kích thước gối trục:

K2 = B2 + R2 + (3÷5) mm

B2 = 1,6d2 = 1,6. 16 = 25,6

R2 = 1,3d2 = 20,8

 K2 = 25,6 + 20,8 + 4 = 50,4 mm

+ Chiều cao h phụ thuộc vào kết cấu, tâm lỗ bulơng và kích thước mặt tựa.

+ Mặt để hộp:

+ Chiều dày: khi khơng có phần lồi S1:

S1 = (1,3÷1,5) d1 = 1,3.22 = 28,6mm

+ Bề rộng mặt đáy hộp:

K1 ~ 3d1 = 66mm

q ≥ K1 + 2.δ = 66 + 2.12 = 90 mm

+ Khe hở giữa các chi tiết:

+ Giữa bánh răng với thành trong hộp:

Δ ≥ (1÷1,2) δ = 12 mm

+ Giữa đỉnh răng lớn và đáy hộp:

Δ1 ≥ (3÷5) δ = 4.12 = 48 mm

+ Giữa mặt bên các bánh răng với nhau:

Δ ≥ δ ≥ 12,6 = 13 mm

+ Số lượng bulơng nền Z:

Z=L+B

167,51 + 216,13

=

= 1,9

200 ÷ 300

200SVTH: Nguyễn

1511040182

với: L Thanh

= 2δ + Trúc

2Δ +–DMSSV:

e1 = 2.12,6 + 2.13 + 116,31 = 167,51

B = 2δ + 2Δ + De2 = 2.12,6 + 2.13 + 164,93 = 216,13

Trang 49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN IV: XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ Ổ LĂN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×