1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các nhóm động vật liên quan đến chế độ nước trên cạn

Các nhóm động vật liên quan đến chế độ nước trên cạn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Động vật ẩm sinh (ưa ẩm): gồm những

động vật có yêu cầu về độ ẩm hay lượng

nước trong thức ăn cao, các lồi động vật

chỉ sống được ở mơi trường cạn có độ ẩm

cao hoặc khơng khí bão hòa hay gần bão

hòa hơi nước.Động vật hạn sinh (ưa khơ): các động vật sống trong môi trường thiếu nước như sa

mạc, núi đá vơi, đất cát ven biển ... chúng có khả năng chịu độ ẩm thấp, thiếu nước

lâu dài.Động vật trung sinh: bao gồm các loài động vật trung gian giữa hai nhóm trên, có

yêu cầu vừa phải về nước hoặc độ ẩm. Nhóm này có đặc tính là chịu được sự thay

đổi luân phiên của độ ẩm giữa mùa mưa và mùa khơ. Phần lớn các lồi động vật ở

vùng ơn đới và nhiệt đới gió mùa thuộc nhóm này.8. Những phương thức thích nghi của sinh vật với chế độ

nước

 Chế độ nước là nhịp điệp nước lên/xuống trong 1 năm hoàn toàn phụ thuộc

vào mùa mưa của khí hậu.

 Sự thay đổi về chế độ nước dẫn đến sự thay đổi về hàm lượng chất dinh

dưỡng trong nước.

3

 Sự thay đổi hàm lượng trung

2.5

Bình của PO43- hòa tan:

2

1.5

1

0.5

0

6870727476788082848688Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các nhóm động vật liên quan đến chế độ nước trên cạn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×