1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.4 Bảng thống kê chiểu dày các ô bản tính toán

Bảng 2.4 Bảng thống kê chiểu dày các ô bản tính toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thực hành thiết kế sàn tầng điển hình – Cơng trình: Chung cư CT5- Chọn chiều dày sàn tầng thượng và mái là hs = 100 mm.

2.4.2 Chọn tiết diện dầm:

Chọn tiết dầm dựa theo công thức sau:

+Đối với dầm chính:1 1 

hdc =  ÷ ÷.Ld

 8 12 

+;1 1

bdc =  ÷ ÷.hdc

 2 3Đối với dầm phụ:1 1 

hdc =  ÷ ÷.Ld

 12 20 ;1 1

bdp =  ÷ ÷.hdp

 2 3- Chọn dầm chính DC2 có chiều dài là 7500 mm và dầm phụ DP9 có chiều dài là

7500 mm để tính tốn đại diện.

1 1 

1 1 

hdc =  ÷ ÷.Ld =  ÷ ÷.7500 = (937.5 ÷ 625)

 8 12 

 8 12 

1 1

1 1

bdc =  ÷ ÷.hdc =  ÷ ÷.800 = (266, 67 ÷ 400)

 2 3

 2 3(mm) => Chọn hdc = 800 mm(mm) => Chọn bdc = 400 mm1 1 

1 1 

hdc =  ÷ ÷.Ld =  ÷ ÷.7500 = (625 ÷ 375)

 12 20 

 12 20 

1 1

1 1

bdp =  ÷ ÷.hdp =  ÷ ÷× 500 = (250 ÷ 166, 67)

 2 3

 2 3(mm) => Chọn hdp = 500 mm(mm) => Chọn bdp = 200 mm- Kích thước dầm chính và dầm phụ được thể hiện trong bảng sau:

STT

1

2

3

4SVTH:Kích thước tiết diện

h (mm)

b (mm)

DC1

1200

800

400

DC2

7500

800

400

DC2’

1950

800

400

DC3

7500

800

400

Bảng 2.5. Bảng thống kê dầm chính

Tên dầmChiều dàiTrang 7Thực hành thiết kế sàn tầng điển hình – Cơng trình: Chung cư CT5Kích thước tiết diện

h (mm)

b (mm)

DP1

3125

300

200

DP2

3925

400

200

DP3

7500

600

300

DP4

3425

200

300

DP5

7500

500

250

DP6

7500

500

250

DP7

7500

500

250

DP8

3725

400

200

DP9

5500

500

250

Bảng 2.6. Bảng thống kê dầm phụSTTTên dầm1

2

3

4

5

6

7

8

9Chiều dài2.4.3 Chọn tiết diện cột:

Diện tích tiết diện cột xác định sơ bộ như sau:

Ac =k .N

RbTrong đó:N = ∑ qi .Si+

+

+

+qi : Tải trọng phân bố trên 1 m2 sàn thứ i

Si : Diện tích truyền tải xuống tầng thứ i

k = 1,1 ÷ 1,5 : Hệ số kể đến tải trọng ngang

Rb = 14,5 MPa : Cường độ chịu nén của bê tông B25.+Sơ bộ chọn q = 15 kN/m2.C13800C54700Hình 2.2. Diện tích truyền tải của cột giữa Hình 2.3. Diện tích truyền tải của cột biên

Sơ bộ tiết diện cột (C1;C9)

Tầ

Diệ

QNngSVTH:kFttbhFn(k(K(c(c(ctíchN/N)m2)mchtrum2)mTrang 8Thực hành thiết kế sàn tầng điển hình – Cơng trình: Chung cư CT5yền

tải

(m2n

))(c

m

2))Tầ

ng

hầ2m

318.

81124

18.781128

1218.

811212

1418.

812920234.3.646097000

236142014031.1.045021050

248121393454..0145038000

1321674677.1.0008

44012

6

1

69

0

Bảng 2.7. Chọn sơ bộ kích thước cột góc50Sơ bộ tiết diện cột (C2;C3;C4)

Diệ

n

tích

Tầtrungyền

tải

(m2Tầ)

28.ng125SVTH:FQ

(kNN/(Km2N)Ftt

k(c

m2))b

(c

m

)h

(

c

m

)c

hn

(c

m

21243

87.

Trang 9130266)

35.8006Thực hành thiết kế sàn tầng điển hình – Cơng trình: Chung cư CT5hầ

m

035620

3430209037.4.855228555

2728.

1251251813928.1212520

1212

1428.

12525156.555052000

21069812..270

44212

5

1

59

5

Bảng 2.8. Chọn sơ bộ kích thước cột biên55Sơ bộ tiết diện cột (C5;C10;C11;C12)

Diệ

n

tích

Tầtrungyền

tải

(m2FQ

(kNN/(Km2N)Ftt

k(c

m2))b

(c

m

)h

(

c

m

)c

hn

(c

m

2))Tầ

ng

hầ4m

37.3

4125

37.125SVTH:12

125739991.4.158038

2760

40

70

35.15535

40

09.

Trang 101

10Thực hành thiết kế sàn tầng điển hình – Cơng trình: Chung cư CT57

758

1237.

12526

1212

1437.

125731725

218483.447048000

21392136..726

46012

5

1

41

0

Bảng 2.9. Chọn sơ bộ kích thước cột biên50Sơ bộ tiết diện cột (C6;C7;C8)

Diệ

n

tích

Tầtrungyền

tải

(m2FQ

(kNN/(Km2N)Ftt

k(c

m2))b

(c

m

)h

(

c

m

)c

hn

(c

m

2))Tầ

ng

hầ6m

3605

56.

2587

127514

1.779024000

5418

56.7

825

56.2560

12

1275

40

501

1Trang 1159.668255

2795

65

85

43.10080312

SVTH:30Thực hành thiết kế sàn tầng điển hình – Cơng trình: Chung cư CT50

4

1213956.1425206.51

57212

25

1

52

5

Bảng 2.10. Chọn sơ bộ kích thước cột giữa552.4.4 Chọn tiết diện vách cứng:

+Chiều dày vách của lõi cứng được lựa chọn dựa vào chiều cao tầng, số tầng,+….đồng thời đảm bảo các điều quy định theo điều 3.4.1 – TCVN 198:1997.

Tổng diện tích mặt cắt ngang của vách (lõi) cứng có thể xác định theo công thức

gần đúng sau:

Avl = 0, 015. AsiTrong đó: Asi : diện tích sàn từng tầng.

+Chiều dày vách đổ tồn khối chọn khơng nhỏ hơn 150 mm và khơng nhỏ hơn 1/20+chiều cao tầng.

Chọn kích thước lõi thang máy và vách như sau:Hình 2.4. Kích thước bề dày lõi thang

2.5 TẢI TRỌNG TÁC DỤNG

2.5.1. Tĩnh tải:

SVTH:Trang 12Thực hành thiết kế sàn tầng điển hình – Cơng trình: Chung cư CT52.5.1.1. Cấu tạo sàn: phòng sinh hoạt, khu vệ sinh, tầng thượng,...

+ Cấu tạo sàn:

Gạch ceramic dà

y 20 mm

Vữ

a ló

t +tạo dố

c dà

y 20 mm

Bêtô

ng cố

t thé

p dà

y 120 mm

Vữ

a trá

t dà

y 15 mmHình 2.5. Cấu tạo sàn các tầng 1-11

+Cấu tạo sàn nhà vệ sinh:

Gạch ceramic dà

y 20 mm

Vữ

a ló

t +tạo dố

c dà

y 30 mm

Lớ

p chố

ng thấ

m dà

y 20 mm

Bêtô

ng cố

t thé

p dà

y 100 mm

Vữ

a trá

t dà

y 15 mmHình 2.6. Cấu tạo sàn của tầng thượng và mái

2.5.1.2.Trọng lượng bản thân phần sàn:Bảng 2.7. Trọng lượng bản thân sàn

2.5.1.3.Trọng lượng bản thân phần tường:Chọn tường dày 200 mm để ngăn cách các phòng và tường 100 mm cho khu vệ sinh,

tường xây trên dầm nếu không xây trên dầm thì phải có thép gia cường tại chân tường

ở dưới sàn. Ta lấy hệ số lỗ cửa chọn n = 0,7.

+Tường xây trên dầm chính:SVTH:Trang 13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.4 Bảng thống kê chiểu dày các ô bản tính toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×