1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chọn 10a150 Aschon = 5.24cm2

Chọn 10a150 Aschon = 5.24cm2

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thực hành thiết kế sàn tầng điển hình – Cơng trình: Chung cư CT5TÍNH TỐN THÉP SÀN 1 PHƯƠNG

Ơ sàn

S5

S9

S10

S11

S12bM

(kNm)

Gối

Nhịp

Gối

Nhịp

Gối

Nhịp

Gối

Nhịp

Gối

Nhịp8.882

4.441

1.104

0.52

1.104

0.52

1.104

0.52

1.104

0.52hahoαξRsAs

22µµChọn thép2cm /m%φacm%AsAsc

2chọncmcmcmcm--(kg/cm )cm100

10010

102

28

80.096

0.0480.101

0.0492250

22505.20

2.515.20

2.510.650

0.31410

8150

2005.24

2.510.654

0.314100

100

100

100

100

100

100

1008

8

8

8

8

8

8

82

2

2

2

2

2

2

26

6

6

6

6

6

6

60.021

0.011

0.021

0.011

0.021

0.011

0.021

0.0110.021

0.011

0.021

0.011

0.021

0.011

0.021

0.0112250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

22500.83

0.41

0.83

0.41

0.83

0.41

0.83

0.410.83

0.41

0.83

0.41

0.83

0.41

0.83

0.410.138

0.069

0.138

0.069

0.138

0.069

0.138

0.0698

8

8

8

8

8

8

8200

200

200

200

200

200

200

2002.51

2.51

2.51

2.51

2.51

2.51

2.51

2.510.419

0.419

0.419

0.419

0.419

0.419

0.419

0.419Bảng 2.14. Kết quả tính tốn cốt thép cho sàn tầng điền hìnhTÍNH TỐN THÉP SÀN 2 PHƯƠNG

Ơ sànMbhSVTH:ahoαξRs

Trang 26AsAsµChọn thépAscµ

chọnThực hành thiết kế sàn tầng điển hình – Cơng trình: Chung cư CT5(kNm)S1M1

M2

MI

MIIS2M1

M2

MI

MIIS3M1

M2

MI

MIIS4M1

M2

MI

MIIS6M1

M2

MI

MII1.28

0.92

2.87

2.13

1.27

1.04

2.7

2.4

2.44

2.2

5.71

5.07

1.94

0.9

4.35

2

0.65

0.5

1.49

1.17cmcmcmcm--(kg/cm2)cm2cm2/m%φacm2%100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10010

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

102

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

28

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

80.014

0.010

0.031

0.023

0.014

0.011

0.029

0.026

0.026

0.024

0.062

0.061

0.021

0.010

0.047

0.022

0.007

0.005

0.016

0.0130.014

0.010

0.031

0.023

0.014

0.011

0.030

0.026

0.027

0.024

0.064

0.063

0.021

0.010

0.048

0.022

0.007

0.005

0.016

0.0132250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

22500.72

0.51

1.62

1.20

0.71

0.58

1.52

1.35

1.37

1.24

3.28

3.27

1.09

0.50

2.48

1.12

0.36

0.28

0.83

0.650.72

0.51

1.62

1.20

0.71

0.58

1.52

1.35

1.37

1.24

3.28

3.27

1.09

0.50

2.48

1.12

0.36

0.28

0.83

0.650.090

0.064

0.202

0.150

0.089

0.073

0.190

0.169

0.172

0.155

0.410

0.409

0.136

0.063

0.310

0.140

0.045

0.035

0.104

0.0828

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

150

150

200

200

200

200

200

200

200

2002.51

2.51

2.51

2.51

2.51

2.51

2.51

2.51

2.51

2.51

3.35

3.35

2.51

2.51

2.51

2.51

2.51

2.51

2.51

2.510.314

0.314

0.314

0.314

0.314

0.314

0.314

0.314

0.314

0.314

0.419

0.419

0.314

0.314

0.314

0.314

0.314

0.314

0.314

0.314Bảng 2.14. Kết quả tính tốn cốt thép cho sàn tầng điền hìnhSVTH:Trang 27Thực hành thiết kế sàn tầng điển hình – Cơng trình: Chung cư CT5TÍNH TỐN THÉP SÀN 2 PHƯƠNG

Ơ sànS7M1

M2

MI

MIIS8M1

M2

MI

MIIS13M1

M2

MI

MIIS14M1

M2

MI

MIIMbhahoaxRsAsAsµ(kNm)cmcmcmcm--(kg/cm2)cm2cm2/m100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10010

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

102

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

28

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

80.046

0.015

0.100

0.032

0.032

0.014

0.072

0.032

0.012

0.004

0.026

0.008

0.008

0.002

0.017

0.0050.047

0.015

0.106

0.033

0.033

0.015

0.074

0.033

0.012

0.004

0.026

0.008

0.008

0.002

0.017

0.0052250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

22502.42

0.77

5.46

1.69

1.68

0.75

3.83

1.68

0.61

0.19

1.35

0.42

0.41

0.12

0.90

0.262.42

0.77

5.46

1.69

1.68

0.75

3.83

1.68

0.61

0.19

1.35

0.42

0.41

0.12

0.90

0.264.25

1.37

9.3

2.99

2.97

1.34

6.64

2.97

1.1

0.34

2.39

0.75

0.77

0.22

1.66

0.48Bảng 2.14. Kết quả tính tốn cốt thép cho sàn tầng điền hìnhSVTH:Trang 28µChọn thépAsc%φacm2%0.302

0.096

0.682

0.211

0.210

0.094

0.479

0.210

0.077

0.024

0.168

0.052

0.052

0.015

0.112

0.0338

8

10

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8200

200

100

200

200

200

125

200

200

200

200

200

200

200

200

2002.51

2.51

7.85

2.51

2.51

2.51

4.02

2.51

2.51

2.51

2.51

2.51

2.51

2.51

2.51

2.510.314

0.314

0.982

0.314

0.314

0.314

0.503

0.314

0.314

0.314

0.314

0.314

0.314

0.314

0.314

0.314chọnThực hành thiết kế sàn tầng điển hình – Cơng trình: Chung cư CT5* Xét ơ sàn 14 (chức năng nhà vệ sinh) có chi tiết lỗ gen kích thước 400x600mm

- Lượng cốt thép mất khi đi qua lỗ kích thước 200x500mm do đó ta phải gia cường cốt thép qua

vị trí ấy đúng bằng lượng cốt thép mất đi.

φ

+ Thép nhịp đi qua lỗ theo phương cạnh ngắn là 8a200 nên do đó ta phải gia cườngmỗi bên lỗ 2 phi 10a50 theo phương song song cạnh ngắn.

φ

+ Thép nhịp đi qua lỗ theo phương cạnh dài là 8a200 nên do đó ta phải gia cường mỗibên lỗ 2 phi 10a50 theo phương song song cạnh dài.

* Nhận xét:

+

+Ta thấy hệ số αm và ξ đều thỏa điều kiện nên đảm bảo an toàn.

Hàm lượng tương đối hợp lí đối với thép sànCốt thép phân bố:

+Bản làm việc 1 phương:

• Cốt thép chịu moment âm theo phương cạnh dài L2 bố trí theo cấu tạo

φ 6a 200

cautao

As≥

goi

2

50%.A s max = 0.5 ì 5.2 = 2.6 cm

Chn 8a200

Cốt thép chịu moment dương theo phương cạnh dài L2 bố trí theo cấu tạo:

Ascautao ≥ 20%.As khi 2.L1 ≤ L2 ≤ 3.L1

Ascautao ≥ 15%.As khi L2 ≥ 3.L1

φ

 Chọn 8a200

+ Cốt thép giá giữ cho thép tại gối bố trí theo cấu tạo:

φ

 Chọn 8a200Cốt thép neo:Hình 2.10. Qui cách bẽ neo thép sàn

Cốt thép nối, buộc:SVTH:Trang 29Thực hành thiết kế sàn tầng điển hình – Cơng trình: Chung cư CT5

+Việc nối buộc (nối chồng lên nhau) không nối ở vị trí chịu lực lớn nhất và chỗ cong, trong

một mặt phẳng ngang của tiết diện không nối quá 25% diện tích tổng cộng của mặt cắt+ngang đối với thép tròn trơn và khơng q 50% đối với thép có gờ.

Phải thõa mãn điều kiện chiều dài nối khơng được nhỏ hơn 250 mm đối với thép chịu kéovà không nhỏ hơn 200 mm đối với thép chịu nén.

+ Khi nối buộc cốt thép ở vùng kéo phải uốn móc đối với thép tròn trơn, cốt thép có gờ khơng

uốn móc.

+ Dây buộc dùng loại dây thép mềm có đường kính 1 mm

+ Trong các mối nối cần buộc ít nhất là 3 vị trí ( ở giữa và hai đầu)Bảng 2.14. Bảng qui tắc nói buộc cốt thép

Cốt thép mũ:

+Chiều dài thép mũ đoạn từ mép dầm lấy bằng ¼.L1 với L1 là chiều dài cạnh ngắn của ô bản

tính cho cả cốt thép chịu lực và cốt thép cấu tạo chịu lực mômen âm.Thép gia cường tại vị trí chân tường khi tường xây trực tiếp lên sàn:

Thép gia cường được đặt nằm trong sàn, dọc theo tường.

φ

+ Với các tường dày 100 mm cao dưới 4m thì đặt 2 10 thành 2 lớp chạy dọc theo chiều dài

+tường.

Thép gia cường lỗ kĩ thuật:

+

+

+Lượng thép bằng hoặc lớn hơn lượng thép mất đi

Lỗ kỹ thuật sát dầm đặt thành 2 lớp.

Théo được đặt chéo tại vị trí góc lỗ kĩ thuật2.8.KIỂM TRA ĐỘ VÕNG CỦA SÀN:- Ta chọn ơ bản có kích thướt lớn nhất để tính độ võng ơ S7 (4250 x 7500mm)

- Tính tốn độ biến dạng của sàn có 2 trường hợp:

+

+Khi bê tơng vùng kéo của tiết diện chưa hình thành khe nứt.

Khi bê tơng vùng kéo của tiết diện đã hình thành khe nứt.

SVTH:Trang 30Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chọn 10a150 Aschon = 5.24cm2

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×