1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Độ cong thành phần của cấu kiện có tiết diện chữ nhật chịu uốn. xác định theo công thức sau:

Độ cong thành phần của cấu kiện có tiết diện chữ nhật chịu uốn. xác định theo công thức sau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thực hành thiết kế sàn tầng điển hình – Cơng trình: Chung cư CT5Msi = Mi – với cấu kiện chịu uốn;

1

=0

rNBi– với cấu kiện chịu uốn;

– độ cứng chống uốn.

B=Xác định theo công thức sau:ho .Z1ψb

ψ

+

Es . As ν .Eb . AbVới: Es; Eb - modul đàn hồi của thép và bê tơng;

As- diện tích cốt thép chịu lực;Ab- diện tích quy đổi của vùng bê tơng chịu nénAb = (ϕ 'f + ξ ).b.hoψs;- hệ sô xét đến biến dạng không điều chỉnh của cốt thép chịu kéo do sự thamgia chịu lực của bê tông chịu kéo giữa các khe nứt.

ψ s = 1.25 − ϕ1.ϕm − ϕ NTrong đó:

ϕN- ảnh hưởng của lực dọc;ϕm

ϕm =- hệ số liên quan đến quá trình mở rộng khe nứt

Rbt .ser .W pl

M r mM rpVới cấu kiện chịu uốn: Mr = Mrp

Mrp- moment do ứng lực P đối với trục dùng để xác định Mr;P- lực dọc tác dụng lên tiết diện bê tông. được lấy bằng hợp lực o ứng lực trước gây ra. Vớibê tông cốt thép thường thì ứng lực trước là do co ngót của bê tông và p là lực kéo.

Wpl - Moment chống uốn (dẻo)

W pl =2.( I bo' + α I so + α .I so' )

+ S so

h−xψ b = 0,9I so = As .(ho − x ) ; I = A .( x − a )

2;'

so'

sS so =2;b.(h − x) 2

2- hệ số xét đến sự phân bố không đều biến dạng của thớ bê tơng chịu nén ngồi cùngtrên chiều dài đoạn có vết nứt: đối với bê tơng nặng có B>7,5

SVTH:Trang 32Thực hành thiết kế sàn tầng điển hình – Cơng trình: Chung cư CT5ν- hệ số đàn hồi của bê tơng v = 0,15 khi tính tốn với tải tác dụng dài hạn vàv = 0,45 khi tính với tải tác dụng ngắn hạn.Z- cánh tay đòn nội lực; h'f.ϕ f + ξ 2 h

 .h

Z = 1 − o

 2.(ϕ f + ξ )  o2.8.1. Tính độ võng f1 do tác dụng ngắn hạn của toàn bộ tải trọng:

- Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên sàn như sau:

q = ( g tttc + phttc ) = 3,83 + 2 = 5,83( kN / m 2 )

M c = m92 .q.L1 .L 2 =0,02 x 5,83 x 4.25 x 7.5 = 3.72 kN.mTa có:

ξ=δ=Trong đó:x

1

=

ho 1.8 + 1 + 5.(δ + λ )

10.µ.αM

3.72

=

= 0,031

2

Rb.ser .b.ho 18,5.103.1.0, 082à=As

2, 42

=

= 3.03 ì103

b.ho 100.8'ữ.A

2. sϕf =

b.hovớiMà As’ = 0 nên

α=ν= 0,45 đối với tải trọng tác dụng ngắn hạn.ϕ f = 0 => λ = 0Es 21.10 4

=

= 7, 0

Eb 30.103⇒ξ =1

1

=

= 0,145

1 + 5.(δ + λ )

1 + 5 × (0, 016 + 0)

+

1,8 +

10.à.

10 ì 3.03 ì 10 3 ì 7Tớnh Ab.red:

Ab.red = (ϕ f + ξ ).b.ho = (0 + 0,145).100.8 = 116(cm 2 )

SVTH:Trang 33Thực hành thiết kế sàn tầng điển hình – Cơng trình: Chung cư CT5Với:ξ2

0,1162 

Z = 1 −

 ho = 1 −

 .8 = 7, 63(cm)

 2.(0 + 0,145) 

 2.(ϕ f + ξ ) ψ s = 1, 25 − ϕ1.ϕ m − ϕ NTrong đó:

ϕm =W pl =Rbt .ser .W pl

M r mM rp=1, 6 × 4,1

= 1, 76 > 1 ⇒

3, 72chọnϕm = 12(Ibo + α .I so + α .I so' )

2 × (5, 2 × 105 + 7 × 1,13 × 10 6 )

+ Sbo =

+ 3,9 ×106 = 4,1×106 ( mm3 )

h−x

100 − 11, 6I bo =b.x 3 1000 ×11, 63

=

= 5.2 ×105 ( mm 4 )

3

3Sbo =b.(h − x) 2 1000.(100 − 11, 6) 2

=

= 3,9 × 106 (mm3 )

2

2x = ξ .ho = 0,145 × 8 = 1,16(cm)I so = As .(h − a − x ) 2 = 242.(100 − 20 − 11, 6) 2 = 1,13.106 ( mm 4 )

⇒ ψ s = 1, 25 − 1,1ì1 = 0,15- Tớnh1r 1theo cụng thc sau:

b

M1  ψ s

1

.

+

÷

 ÷=

 r 1 ho .z  Es . As ν .Eb . Ab.ser 3, 72

0,15

0,9

1

1

×

+

= 5, 02.10−6 (

)

ữ=

7

4

6

4 ữ

0, 45 ì 30 ì10 ì126 ì10

mm

r 1 0, 08 × 0, 0763  21×10 × 2, 42 ×102.8.2. Tính với độ võng f2 do tác dụng ngắn hạn của tải trọng dài hạn:

Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên sàn như sau:

M c = m92 .q.L1 .L 2 =ξ=Ta có:

q = gtttc = 3,83( kN / m 2 )0,02 x 3,83 x 4,25 x 7,5 = 2,44 kN.mx

1

=

ho β + 1 + 5.(δ + λ )

10.µ .αSVTH:Trang 34Thực hành thiết kế sàn tầng điển hình – Cơng trình: Chung cư CT5δ=M

2, 44

=

= 0,021

2

Rb.ser .b.ho 18,5 ×103 ×1× 0, 082µ=As

2, 42

=

= 3,05 ×10−3

b.ho 100 × 8Trong đó:ϕ f = 0 => λ = 0

α=Es 21.10 4

=

= 7, 0

Eb 30.103⇒ξ =Tính Ab.red:1

1

=

= 0,143

1 + 5.(δ + λ )

1 + 5 ì (0,021 + 0)

+

1,8 +

10.à .

10 ì 0, 00305 × 7, 0Ab.red = (ϕ f + ξ ).b.ho = (0 + 0,143) ×100 × 8 = 114, 4(cm 2 )Với:ξ2

0,1432 

Z = 1 −

.

h

=

1 o 

 .8 = 7, 43(cm)

 2.(ϕ f + ξ ) 

 2.(0 + 0,143) ψ s = 1, 25 − ϕ1.ϕm − ϕ NTrong đó:

ϕm =Rbt .ser .Wpl

M r mM rp=1, 6 × 4,1

= 2, 69 > 1 ⇒

2, 44chọnϕm = 12(Ibo + α .I so + α .I so' )

2 × (5 ×105 + 7 × 1,13.10 6 )

W pl =

+ Sbo =

+ 3,9 × 106 = 4,1.10 6 ( mm 3 )

h− x

100 − 11, 44I bo =b.x3 1000.11, 443

=

= 5 × 105 (mm 4 )

3

3b.(h − x) 2 1000.(100 − 11, 44) 2

Sbo =

=

= 3,9 ×106 ( mm3 )

2

2

x = ξ .ho = 0,143 × 8 = 1,144(cm)I so = As .(h − a − x) 2 = 242.(100 − 20 − 11, 44) 2 = 1,13.106 ( mm 4 )

⇒ ψ s = 1, 25 − 1,1.1 = 0,15SVTH:Trang 35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Độ cong thành phần của cấu kiện có tiết diện chữ nhật chịu uốn. xác định theo công thức sau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×