1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC

I. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA VÀ MƠ HÌNH

CNXH HIỆN THỰC ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI4Ý NGHĨA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGALà thắng lợi vĩ đại nhất

• Mở ra con đường cách mạng giải

phóng dân tộcMở ra thời kỳ mới- TKQĐ từ

CNTB lên CNXH5Mơ hình CNXH hiện

thực

Khái niệm

Các giai đoạn phát

triển6KHÁI NIỆM

 Nghĩahẹp: Là chế độ chính trị, kinh tế, xã hội

được thiết lập theo những nguyên ly của CNXH

khoa học và được hiện thực hóa từ thực tiễn

xây dựng CNXH.

Dấu hiệu cơ bản: chế độ XHCN (cách mạng)Nghĩa rộng: Là xu thế vận động của hiện thực

(tiến hóa)

• nhiều trình độ (CNXH khoa học, CNXH dân

chủ...) có tính q trình (tìm tòi, vấp váp, thành

thục)

• với nhiều giai đoạn (CNXH thời kỳ qúa độ, thời

kỳ đầu, thời kỳ “phát triển trên cơ sở của chính7

nó”)Các giai đoạn phát triển của CNXH

hiện thực

Giai đoạn hình thành ban đầu 1917 -1991:

+Thời kỳ hình thành 1917 – 1945

CNXH từ ly luận thành hiện thực với tư cách là

1 hình thái KTXH, 1 chế độ phủđịnh TBCN

Thời kỳ tìm tòi và thử nghiệm những mơ hình

đầu tiên: CNCS thời chiến, NEP, xơ viết…8+ Thời kỳ là một hệ thống thế giới 1945 - 1980

• Hình thành hệ thống XHCN: 15 nước

• Đạt nhiều thành tựu Kte: 1970, tạo ra 40% sản

lượng CN thế giới; Lxơ, Đ.Đức, Tiệp khắc,

Balan là 4/20 nước phát triển)

• Vai trò to lớn với chính trị, xã hội thế giới...

• Nhiều trình độ nhưng chỉ có 1 mơ hình Liên xơ,

• Kinh nghiệm và sự giúp đỡ của Liên Xơ có vai

trò quan trọng, nhưng cũng gây sức ép và hạn

chếđổi mới tư duy về CNXH

9Thời kỳ khủng hoảng và sụp đổ mơ hình Liên Xơ

(1980 – 1991)

• Những vết nứt đầu tiên từ bên trong: NSLĐ, đời sống,

năng lực quản lý đều thấp hơn CNTB

• Sự kiện Balan: bắt đầu từ đa nguyên chính trị 1981 và

kết thúc bằng “bầu cử nửa tự do” với thắng lợi của

KOR 6/1989

• Sự sụp đổ hàng loạt các nước XHCN ở ĐÂLX những

năm 1989 – 1991

• Kết thúc giai đoạn mơ hình Liên xơ và tư duy giáo điều,

chủ quan về CNXH

10 Giaiđoạn đổi mới (từ năm 1991 đến nay)

Trung Quốc 1978, Lxô 1985(G), Việt Nam, Lào

1986…

- Khi các vấn đề bên trong đã chín muồi và thúc

bách

- Dấu hiệu khủng hoảng chính trị kinh tế đã rõ

ràng

- Thế giới đang dần bước vào một trình độ mới

của LLSX (KTTT) và “Quạn hệ giao tiếp” (tồn

cầu hóa)

- CNXH hiện thực bị mất uy tín nghiêm trọng

nhưng lý tưởng và cơ sở hiện thực của CNXH

11

vẫn tồn tại2. SỰ RA ĐỜI CỦA HỆ THỐNG CÁC

NƯỚC XHCN VÀ THÀNH TỰU

SauChiến tranh thế giới lần thứ hai,

hệ thống XHCN thế giới ra đời bao

gồm các nước Liên Xơ, Cộng hồ

Dân chủ Đức, Hunggari, Rumani,

Tiệp Khắc, Anbani, Mông Cổ, Trung

Quốc; Triều Tiên, Việt Nam (sau này

thêm Cuba) đi theo mơ hình chủ

nghĩa xã hội Xơ viết.12THÀNH TỰU CỦA CNXH HIỆN

THỰC

 Từngbước đưa nhân dân lao động lên làm chủ

xã hội, đấu tranh cho quyền tự do dân chủ trên

toàn thế giới;

 Đã đạt được sự phát triển mạnh mẽ về tiềm lực

kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất của CNXH;

 Đẩy lùi nguy cơ chiến tranh huỷ diệt, bảo vệ hồ

bình thế giới;

 Ngay tại các nước phương Tây, nhân dân lao

động được sức hấp dẫn thực tế của chủ nghĩa

xã hội đã đấu tranh đòi các quyền dân sinh, dân

chủ, các phúc lợi xã hội...13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×