1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sự ra đời của hệ thống các nước xhcn và thành tựu

Sự ra đời của hệ thống các nước xhcn và thành tựu

Tải bản đầy đủ - 0trang

THÀNH TỰU CỦA CNXH HIỆN

THỰC

 Từngbước đưa nhân dân lao động lên làm chủ

xã hội, đấu tranh cho quyền tự do dân chủ trên

toàn thế giới;

 Đã đạt được sự phát triển mạnh mẽ về tiềm lực

kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất của CNXH;

 Đẩy lùi nguy cơ chiến tranh huỷ diệt, bảo vệ hồ

bình thế giới;

 Ngay tại các nước phương Tây, nhân dân lao

động được sức hấp dẫn thực tế của chủ nghĩa

xã hội đã đấu tranh đòi các quyền dân sinh, dân

chủ, các phúc lợi xã hội...13II. SỰ KHỦNG HOẢNG, SỤP ĐỔ CỦA MƠ HÌNH CNXH

XƠ VIẾT VÀ NGUN NHÂN CỦA NĨ

1. Sự khủng hoảng và sụp đổ của mơ hình CNXH XơViếtHội nghị

bàn tròn

đánh dấu

sự sụp

đổ của

mơ hình

CNXH ở

Đơng Âu142. Ngun nhân dẫn đến sự khủng hoảng và

sụp đổ mơ hình CNXH ở Liên Xô và Đông Âu

Nguyên nhân sâu xa

 Sau khi V. I. Lênin qua đời, ở Liên Xô, NEP

không được tiếp tục thực hiện mà chuyển sang

kế hoạch hoá tập trung cao độ;

 Chậm đổi mới mơ hình của chủ nghĩa xã hội

a.15 b.Nguyên nhân chủ yếu và trực tiếp

 Một là, trong cải tổ, Đảng Cộng sản Liên Xô đã

mắc sai lầm rất nghiêm trọng về đường lối chính

trị, tư tưởng và tổ chức. Đó là đường lối hữu

khuynh, cơ hội và xét lại, thể hiện trước hết ở

những người lãnh đạo cao nhất.

 Hai là, chủ nghĩa đế quốc đã can thiệp toàn diện,

vừa tinh vi, vừa trắng trợn, thực hiện được "diễn

biến hồ bình" trong nội bộ Liên Xô và các nước

Đông Âu.16III. TRIỂN VỌNG CỦA CNXH

1, CNTB khơng phải tương lai của xã hội lồi

người

2. CNXH là tương lai của xã hội loài người17Thứ nhất, sự phát triển của lực lượng sản xuất

Nền CNHĐ (KH-KT phát triển cao)  XHH càng caoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự ra đời của hệ thống các nước xhcn và thành tựu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×