Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 8 : TíNH TOáN ĐặC TíNH KHởI ĐộNG

CHƯƠNG 8 : TíNH TOáN ĐặC TíNH KHởI ĐộNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

41h4b41h1ahxb

b

rbhr2xb

'

H×nh 8.1. KÝch thíc r·nh roto

πd

d + br 

d 

+ 1

 hr − 1 

8

2 

2

3,14.5,84 2 5,84 + 3,39 

584 

2

S hr =

+

13,9 −

 = 64,06( mm )

8

2

2

d 

d − d2 

 hr − 

br = d 1 − 1h1 

2 

S hr =2

15,84 − 3,28 

5,84 

13,9 −

 = 3,39( mm )

11,45 

2 

a

16

hr =

=

= 13,9( mm )

1 + ϕ 1 + 0,15

br = 5,84 −rtd ξ = rtd.KR = 0,43.10-4 . 1,27 = 0,546.10-4 ( Ω )

8.1.2. Điện trở rôto khi xét đến hiệu ứng mặt ngoài:

r2 = rtdξ +2rV 

2 × 0,021  − 4

.10 = 0,758.10 − 4 (Ω)

=  0,546 +

2

2 0,445 

8.1.3. §iƯn trở rôto đã quy đổi:

r2/ = .r2 = 2,275.10 4 × 0,7.10 −4 = 1,724(Ω)

8.1.4. HƯ sè tõ dÉn rãnh rôto khi xét đến hiệu ứng mặt

ngoài:

r 2

r 2ξ h  πb 2  2

b 

h

 + 0,66 − 42 .ψ + 42

=  1 1 −

2b 

b42

 3b  8S r  11,45  3,14.5,84 2  2

1 

1

1 −

 + 0,66 −

.0,95 + = 2,096

=

8.230 

2.5,84 

1

 3.5,84 

428.1.5. Tỉng hƯ sè tõ dÉn r«to khi xét đến hiệu ứng

mặt ngoài:

2 = 2 rξ + λt 2 + λ d 2 + λ rn

Σλ 2ξ = 2,096 + 3,085 + 0,549 + 0,938 = 6,6688.1.6. Điện kháng rôto khi xét đến hiệu ứng mặt

ngoài:

2

6,668

x 2/ = x 2/ .

= 4,163.

= 4,192()

2

6,621

8.1.7. Tổng trở ngắn mạch khi xét đến hiệu ứng mặt

ngoài:

rn = r1 + r2/ = 2,663 + 1,724 = 4,384(Ω)

x nξ = x1 + x 2/ ξ = 3,115 + 4,192 = 7,309(Ω)

Z nξ = rn2ξ + x n2ξ = 4,387 2 + 7,309 2 = 8,524()8.1.8. Dòng điện ngắn mạch khi chỉ xét đến hiệu ứng

mặt ngoài:

I n =U1

220

=

= 25,81( A)

Z n 8,5248.2. Tính tham số động cơ điện khi xét đến cả hiệu ứng

mặt ngoài và sự bão hoà của mạch từ tản

Sơ bộ chọn hệ số bão hoà: kbh = 1,4

8.2.1. Dòng điện ngắn mạch khi xét cả hiệu ứng mặt

ngoài và sự bão hoà của mạch từ tản:

I nbh = k bh .I n = 1,4 ì 25,81 = 36,12( A)8.2.2. Sức từ động trung b×nh cđa mét r·nh stato:

FZtb = 0,7.I nbhξ .u r 

Z

 k β + k y .k d 1 . 1

a1 

Z2FZtb = 0,7.36,12.40 

36 

1 + 0,96  = 2259( A)

1

28 

C bh = 0,64 + 2,5



δ

0,03

= 0,64 + 2,5

= 0,917

t1 + t 2

1,07 + 1,3728.2.3. MËt ®é tõ thông quy đổi trong khe hở không

khí:

BFZtb .10 4

2259.10 −4

=

=

= 5,3(T )

1,6.C bh .δ 1,6 × 0,917 × 0,0343

Víi Bφδ = 5,3T ,theo h×nh 10.15 TL[1] ta chän χ δ = 0,46

C1 = ( t1 − b41 ).(1 − χ δ ) = (1,07 − 0,1).(1 − 0,46 ) = 0,434

V× r·nh nưa kÝn:

∆λ1bh =h41 + 0,58h3

C1

×

b41

C1 + 1,5b41∆λ1bh =0,06 + 0,58 × 0,3

0,434

×

= 0,458

0,266

0,434 + 1,5 × 0,266- Hệ số từ dẫn tản rãnh stato khi xét đến bão hoà mạch từ

tản:

r1bh = r1 1bh = 1,059 − 0,458 = 0,601

- HƯ sè tõ t¶n tạp stato khi xét đến bão hoà mạch từ tản:

t1bh = λt1 .χ δ = 2,823 × 0,46 = 1,298

- Tổng hệ số từ tản stato khi xét đến bão hoà mạch từ tản:

1bh = r1bh + t1bh + λ d 1 = 0,601 + 1,298 + 1,986 = 3,885- Điện kháng stato khi xét đến bão hoà mạch từ tản:

x1bh = x11bh

3,885

= 3,115 ì

= 2,062()

1

5,868C 2 = ( t 2 − b42 ).(1 − χ δ ) = (1,372 − 0,1).(1 − 0,46) = 0,686

∆λ 2bh =h42

C2

0,1

0,686

×

=

×

= 0,872

b42 C 2 + b42 0,1 0,686 + 0,1- HÖ sè từ dẫn tản rãnh roto khi xét đến bão hoà mạch từ

tản và hiệu ứng mặt ngoài:

r 2bh = λ r 2ξ − ∆λ 2bh = 2,096 − 0,872 = 1,224- Hệ số từ tản tạp roto khi xét đến bão hoà mạch từ tản:

t 2bh = t 2 .χ δ = 3,085.0,46 = 1,419

- HƯ sè tõ t¶n do rãnh nghiêng roto khi xét đến bão hoà

mạch từ tản:

rnbh = rn . = 0,938 ì 0,46 = 0,431

- Tỉng hƯ sè tõ t¶n roto khi xét đến bão hoà mạch từ tản

và hiệu ứng mặt ngoµi:

Σλ 2ξbh = λ r 2ξbh + λt 2bh + λ d 2 + λ rnbh = 1,224 + 1,419 + 0,549 + 0,431 = 3,623- Điện kháng roto khi xét đến bão hoà mạch từ tản và hiệu

ứng mặt ngoài:44

x 2/ bh = x 2/2bh

2= 4,163 ì2,623

= 2,277()

6,6218.3. Các tham số ngắn mạch khi xét đến cả hiệu ứng mặt

ngoài và sự bão hoà của mạch từ t¶n

rnξ = r1 + r2'ξ = 2,663 + 1,724 = 4,387( Ω )

x nξbh = x1bh + x 2/ ξbh = 2,062 + 2,277 = 4,339(Ω)

Z nξbh = rn2ξ + x n2ξbh = 4,387 2 + 4,339 2 = 6,17(Ω)8.3.1.Dßng điện khởi động:

Ik =U1

220

=

= 35,656( A)

Z nbh 6,17Trị số này không sai khác nhiều so với trị số đã giả thiết

nên không cần tính lại.

8.3.2. Bội số dòng điện khởi động:

ik =Ik

35,656

=

= 5,65

I dm

6,308- Điện kháng hỗ cảm khi xét ®Õn b·o hoµ:x12 h = x12 .k µ = 91,71 × 1,45 = 132,97(Ω)C 2ξbh = 1 +

I 2/ k =x 2/ ξbh

x12 n= 1+2,277

= 1,017

132,97Ik

35,656

=

= 35,06( A)

C 2ξbh

1,0178.3.3. Béi số mômen khởi động:

I/

m k = /2 k

I 2 dm22 r2/ξ s dm  35,06  1,724 0,04

 . / .

=

×

= 2,013

 ×

 r

1,45

1

 5,389 

 2 sTheo bảng 10.11,TL[1], ứng với công suất nằm trong khoảng

Pdm = ( 2,2 ữ 5,5) kw và 2p = 4 ,béi sè momen khëi ®éng m k 〉 2 . Vậy giá

trị ta tính đợc là đảm bảo.45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 8 : TíNH TOáN ĐặC TíNH KHởI ĐộNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×