Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II.KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC.

II.KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC.

Tải bản đầy đủ - 0trang

II.KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC.

*Để xác định mục tiêu cần chú ý :

 Dựa vào mục tiêu môn học, mục đích học tập và mối quan

hệ giữa mục tiêu của môn học, mục đích học tập và đánh

giá hoạt động học tập.

 Căn cứ vào bảng năng lực chung và năng lực chuyên biệt

trong học tập mơn Vật lí ( đã trình bày ở trên).

 Đối chiếu hai căn cứ trên trong một chủ đề vật lí, để xác

định một cách tường minh mục tiêu kiểm tra, đánh giá theo

định hướng năng lực ở chủ đề đó.II.KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC.

II.2.Phương pháp và Hình thức KT, ĐG theo định

hướng phát triển năng lực học sinh.

a.Đánh giá kết quả và đánh giá quá trình:

Đánh giá kết quả sử dụng khi kết thúc một chủ đề học tập

hoặc cuối một học kỳ, một năm, một cấp học.Đánh giá quá trình được sử dụng trong suốt thời gian học

của môn học.II.KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC.

b.Đánh giá theo chuẩn và theo tiêu chí:

Đánh giá theo tiêu chí, người học được đánh giá dựa trên

các tiêu chí đã định rõ về thành tích, thay vì được xếp hạng

trên cơ sở kết quả thu được.Đánh giá theo chuẩn là hình thức đánh đưa ra những nhận

xét về mức độ cao thấp trong năng lực của cá nhân so với

những người khác cùng làm bài thi.II.KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC.c.Tự suy ngẫm và tự đánh giá:

HS tự đưa ra các quyết định đánh giá về công việc và sự

tiến bộ của bản thân.

Tự đánh giá khác với tự chấm điểm.

d.Đánh giá đồng đẳng:

HS tham gia vào việc đánh giá sản phẩm công việc của các

bạn học.

HS phải nắm rõ nội dung mà họ dự kiến sẽ đánh giá trong

sản phẩm của các bạn học.II.KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC.

e.Đánh giá qua thực tiễn:

Đánh giá thông qua năng lực thực hiện các nhiệm vụ trong

thực tiễn.Giúp đánh giá một tập hợp các kĩ năng, cho thấy có điểm

mạnh và điểm yếu của mỗi cá nhân.II.KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC.II.3.Công cụ đánh giá theo hướng phát triển năng lực:

a.Xây dựng phiếu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chí

(Rubric).

Là bảng thang điểm chi tiết mơ tả đầy đủ các tiêu chí mà

người học cần phải đạt được.

Tập hợp các tiêu chí liên hệ với mục tiêu học tập và được sử

dụng để đánh giá hoặc thông báo về sản phẩm, năng lực

thực hiện hoặc quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập.

Rubric gồm một hoặc nhiều khía cạnh, các khía cạnh được

gọi là tiêu chí, thang đánh giá gọi là mức độ và định nghĩa

được gọi là thông tin mô tả.II.KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC.*Quy trình thiết kế:

Bước 1: Xác định chuẩn kiến thức kĩ năng nội dung bài học.

Bước 2: Xác định mục tiêu dạy học theo cấp độ nhận thức,

nhiệm vụ công việc.

Bước 3: Xác định các tiêu chí cùng HS:

+ Liệt kê các tiêu chí.

+ Bổ sung thông tin cho từng tiêu chí.

+ Phân chia các mức độ của mỗi tiêu chí.

+ Gắn điểm cho mỗi mức độ.

+ Lập bảng Rubric.II.KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC.

Bước 4. Áp dụng thử. HS thử nghiệm Rubric đối với các bài

làm mẫu do GV cung cấp.

 Bước 5: Điều chỉnh Rubric cho phù hợp dựa trên thông tin

phản hồi từ việc áp dụng thử.

 Bước 6: Sử dụng Rubric cho hoạt động dánh giá và tự đánh

giá hoặc đánh giá đồng đẳng đối với HS và GV.

VD1

VD2

VD3

II.KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC.

b.Xây dựng hồ sơ học tập:

Là bộ sưu tập có hệ thống các hoạt động học tập của HS

trong thời gian liên tục, giúp GV và HS đánh giá sự phát

triển và trưởng thành của HS.HS hình thành ý thức sở hữu hồ sơ học tập của bản thân, từ

đó biết được bản thân tiến bộ đến đâu, cần hoàn thiện ở mặt

nào.II.KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC.

* Gợi ý cấu trúc một hờ sơ học tập

 Trang bìa: Tên HS, lớp, trường, mơn học, hình ảnh.

 Trang giới thiệu: Ảnh cá nhân, lời nói đầu, thơng tin cá nhân

q trình học tập, tiểu sử, sở thích…

 Bảng chú dẫn: Đưa ra các chú dẫn về cấu trúc hồ sơ học tập

và các ký hiệu sử dụng trong hồ sơ.

 Thư mục tài liệu: Liệt kê các phần trong hồ sơ học tập theo

thứ tự để tiện tra cứu.

 Các minh chứng: Sản phẩm chứng minh năng lực của HS.

 Kế hoạch phát triển cá nhân.II.KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC.

II.4.Quy trình biên soạn hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá

theo định hướng phát triển năng lực HS theo chủ đề

trong chương trình giáo dục phổ thông.

 Bước 1: Xây dựng các chủ đề của bộ môn đáp ứng yêu cầu

tổ chức hoạt động dạy học tích cực theo định hướng phát

triển năng lực HS.

 Bước 2: Xác định chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ của chủ

đề theo chương trình hiện hành trên quan điểm mới là định

hướng phát triển năng lực học sinh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II.KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×