1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >

IV. BÀI TẬP TỰ LUẬN NÂNG CAO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.6 MB, 290 trang )


Bài 10. Hai điện tích q1 = q2 = q > 0 đặt tại hai điểm A và B trong khơng khí cách

nhau một khoảng AB = 2a.

a) Xác định véc tơ cường độ điện trường tổng hợp do hai điện tích này gây ra tại

điểm M nằm trên đường trung trực của đoạn AB và cách trung điểm H của đoạn

AB một khoảng x.

b) Định giá trị của x (theo a) để cường độ điện trường tổng hợp tai M lớn nhất.

Bài 11. Hai điện tích q1 = - q2 = q > 0 đặt tại hai điểm A và B trong khơng khí cách

nhau một khoảng AB = 2a.

a) Xác định véc tơ cường độ điện trường tổng hợp do hai điện tích này gây ra tại

điểm M nằm trên đường trung trực của đoạn AB và cách trung điểm H của đoạn

AB một khoảng x.

b) Định giá trị của x (theo a) để cường độ điện trường tại M có giá trị lớn nhất.

Bài 12. Hai bản kim loại phẵng đặt nằm ngang, song song và cách nhau một

khoảng

d = 4 cm, hiệu điện thế giữa hai bản là U = 80 V. Từ một điểm cách

bản tích điện âm một khoảng d1 = 3 cm, một electron có vận tốc ban đầu v 0 =

4,2.106 m/s chuyển động dọc theo đường sức điện trường về phía bản tích điện âm.

Electron chuyển động như thế nào? Biết electron có điện tích q e = - 1,6.10-19 C, có

khối lượng me = 9,1.10-31 kg, coi điện trường giữa hai bản là đều và bỏ qua tác

dụng của trọng trường.

13. Có 4 quả cầu nhỏ giống hệt nhau, mỗi quả có khối lượng m, điện tích q. Treo 4

quả vào điểm O bằng 4 sợi dây mảnh cách điện dài l. Khi cân bằng, bốn điện tích

nằm tại 4 đỉnh của hình vng ABCD cạnh a = l.

a) Tính lực điện do ba điện tích đặt tại A, B, D tác dụng lên điện tích đặt tại C

theo q, l và hằng số điện k.

b) Tính giá trị của q theo m, l và gia tốc trọng trường g.

Nm2

2

Áp dụng bằng số: l = 20 cm, m = (1  2 2) g, g = 10 m/s2, k = 9.109 C .

Bài 14. Giữa hai bản kim loại đặt song song, nằm ngang, tích điện bằng nhau, trái

dấu có một điện áp U1 = 1000 V. Khoảng cách giữa 2 bản tụ là d = 1 cm. Ở chính

giữa 2 bản có 1 giọt thủy ngân nằm lơ lửng. Đột nhiên, điện áp giữa hai bản giảm

xuống chỉ còn là U2 = 995 V, cho g = 10 m/s2. Sau thời gian bao lâu giọt thủy ngân

rơi đến bản dưới?

Bài 15. Hai điện tích q1 = 3.10-8 C và q2 = - 5.10-8 C đặt tại hai điểm A và B trong

khơng khí cách nhau 8 cm. Tìm những điểm tại đó có điện thế bằng 0 trên:

a) Đường thẳng nối A và B.

b) Đường vng góc với AB tại A.

* Hướng dẫn giải.

Bài 1. Ta có: BC =

AB 2  AC 2 = 5 cm. Các điện tích q1 và q2 tác dụng lên q3 cáclực F1 và F2 có phương chiều như hình vẽ:

52k8

9

| q1q3 |

|

9 | 4.10 .2.109.10

2

2 2

AC

(3.10 )

= 8.10-4 (N);k8

9

| q2 q3 |

9 | ( 12,5.10 .2.10 |9.10

AC 2

(5.102 )2

= 9.10-4 (N).Có độ lớn: F1 =

F2 =Lực tổng hợp tác dụng lên q3 là F = F1 + F2 , có phương chiều như hình vẽ.

Tính độ lớn của F : Chọn hệ trục toạ độ Oxy như hình vẽ.

4

-4 5

Chiếu lên trục Ox: Fx = F1x + F2x = 0 + F2.cosB = 9.10 . = 7,2.10-4 (N).

3

-4

-4 5

Chiếu lên trục Oy: Fy = F1y + F2y = F1 + F2.cosC = 8.10 - 9.10 . = 2,6.10-4 (N).

F=Fx2  Fy2  (7,2.104 ) 2  (2,6.104 ) 2= 7,65.10-4 (N).Góc mà F hợp với trục Oy (hợp với đường thẳng nối A và C):

Fx 7, 2.104Fy 2,6.104

tan =

= 2,77 = tan700   = 700.

Bài 2. Do tính đối xứng nên chỉ cần khảo sát lực tác dụng lên điện tích bất kì,

chẳng hạn điện tích đặt tai G trong lục giác đều ABCDEG.

Các điện tích đặt tại các đỉnh A, B, C, D, E tác dụng lên điện tích đặt tại G các lực

F1 , F2 , F3 , F4 và F5 có phương chiều như hình vẽ:53q2

q2

q2

2

2

2

Có độ lớn: F1 = F5 = k a ; F2 = F4 = k 3a ; F3 = k 4a .

Lực tổng hợp tác dụng lên điện tích đặt tại G là F = F1 + F2 + F3 + F4 + F5 có

phương chiều như hình vẽ, có độ lớn:

q2 1

q2 3

q2

q 2 15  4 3

2

2

2

2

F = 2F1cos600 + 2F2cos300 + F3 = 2 k a 2 + 2k 3a 2 + k 4a = k a . 12

Bài 3. Ta có: BC =

AB2  AC 2 = 15 cm. Các điện tích q 1 và q2 tác dụng lên q3các lực F1 và F2 . Lực tổng hợp tác dụng lên q 3 là F = F1 + F2 . Để F song song

F1 AC

F

BC

F

2

2

với AB thì

phải hướng về phía B tức là q phải là điện tích âm và

2(như hình vẽ).F1 | q1 | B C 2 AC

| q1q3 |

| q2 q3 |2

2

F | q2 | A C 2 = BC

Vì F1 = k AC và F2 = k BC  2

BC 3

3

 |q2| = |q1| AC = 18,5.10-8 (C). Vậy q2 = -18, 5.10-8 C.

Bài 4. Các điện tích q1, q2 và q3 tác dụng lên điện tích q4 các lực điện F14 , F24 và

F34 . Để q cân bằng thì F14 + F24 + F34 = 0 . Vì q = q = q = q  q phải nằm ở

4

1

2

3

4

tâm của tam giác ABC.54Vì tính đối xứng của hệ nên để hệ cân bằng ta chỉ cần xét thêm điều kiện cân bằng

của một trong ba điện tích kia, chẳng hạn q3.

Để q3 cân bằng thì F43 + F13 + F23 = 0  F43 = - ( F13 + F23 ).

Để F43 và ( F13 + F23 ) ngược chiều thì q4 < 0.

| q4 q |

2Để | F43 | = | F13�a 3 �

q2

q2

| q4 q |� �

2

2

2

3

+ F13 | thì k OC = k � � = 2k a cos300 = k a33

|q4| = 3 q = 4,36.10-6 C. Vậy q4 = - 4,36.10-6 C.

Bài 5. Giả sử truyền cho một quả cầu điện tích q > 0, do tiếp xúc, mỗi quả cầu sẽ

q

nhiễm điện tích 2 , chúng đẩy nhau và khi ở vị trí cân bằng mỗi quả cầu sẽ chịu tác

dụng của 3 lực: trọng lực P , lực tĩnh điện F và sức căng sợi dây T .q29.109 42

4r 2 mg tan

 F

r

2

9

mg

2

2

P

9.10

Khi đó: tan =

=

q =

.55r 2Vì tan 2 = l  r = 2l tan 2 nên: |q| =

16mgl 2 tan 3 ( )

2

9.109

= 4.10-7 C.

Bài 6. Ở vị trí cân bằng mỗi quả cầu sẽ chịu tác dụng của 3 lực: trọng lực P , lực

tĩnh điện F và sức căng sợi dây T .kq 2

2

r 2  kq

F

mg mgr 2 (1).

Khi đó: tan = P =

Mặt khác, vì r << l nên  là rất nhỏ, do đó:

mgr 3

r

2lk .

tan  sin = 2l (2). Từ (1) và (2) suy ra |q| =

Bài 7. Các điện tích đặt tại các đỉnh của hình vuông gây ra tại giao điểm O của hai

đường chéo hình vng các véc tơ cường độ điện trường E A , EB , EC , ED ; có

phương chiều như hình vẽ.2kq

2

Có độ lớn: EA = EB = EC = ED =  a .

56Cường độ điện tường tổng hợp tại O là: E = E A + EB + EC + ED ; có phương chiều

4 2kq

2

0

như hình vẽ; có độ lớn: E = 4EAcos45 =  a .

Bài 8. Các điện tích đặt tại các đỉnh A, B, C của hình vng gây ra tại đỉnh D của

hình vng các véc tơ cường độ điện trường E A , EB , EC ; có phương chiều như

hình vẽ:kq

kq

2

2

Có độ lớn: EA = EC =  a ; EB = 2 a .

Cường độ điện trường tổng hợp tại D là: E = E A + EB + EC .

kq

2

Có độ lớn: E = 2EAcos450 + EB = 2 a (2 2 + 1).

Bài 9. Các điện tích đặt tại các đỉnh A, B, C của hình vng gây ra tại đỉnh D của

hình vng các véc tơ cường độ điện trường E A , EB , EC ; có phương chiều như

hình vẽ.kq

kq

2

2

Có độ lớn: EA = EC =  a ; EB = 2 a .

57Cường độ điện trường tổng hợp tại D là: E = E A + EB + EC ; có phương chiều như

kq

2

hình vẽ; có độ lớn: E = 2EAcos450 – EB = 2 a (2 2 - 1).

Bài 10. a) Các điện tích q1 và q2 gây ra tại M các véc tơ cường độ điện trường E1 và

E2 có phương chiều như hình vẽ:kq

2

(

a

 x2 ) .

Có độ lớn: E1 = E2 =

Cường độ điện trường tổng hợp tại M do các điện tích q1 và q2 gây ra là:

E = E1 + E2 ; có phương chiều như hình vẽ.

x

2kqx

kq3

2

2

2

2

2

2 2

a x

(

ax

)

(

ax

)

Có độ lớn: E = E1cos + E2cos = 2E1cos = 2.

.

.

2kq

32

4 �

�a 2

2kqx

3 �x

3

� 232

2 2

(

ax

)

x

�.

b) Theo câu a ta có E =

= �

Để E có giá trị cực đại thì mẫu số phải có giá trị cực tiểu mà mẫu số có giá trị cực

a2243

3

tiểu khi x = x (theo bất đẳng thức Côsi)  a2 = x2 hay x = a.

Bài 11. a) Các điện tích q1 và q2 gây ra tại M các véc tơ cường độ điện trường E1 và

E2 có phương chiều như hình vẽ.58kq

 (a  x 2 )

2Có độ lớn: E1 = E2 =

.

Cường độ điện trường tổng hợp tại M do các điện tích q1 và q2 gây ra là:

E = E1 + E2 ; có phương chiều như hình vẽ.

kq

2

2

Có độ lớn: E = 2E1cos = 2. ( a  x ) .

2kqaa

a x

222kqa

3(a 2  x 2 ) 2 .32

2 2

b) Theo câu a ta có: E = ( a  x ) ; để E có giá trị cực đại thì mẫu số phải có giá

trị cực tiểu mà mẫu số có giá trị cực tiểu khi x = 0 tức là M trùng với H.

UBài 12. Véc tơ E hướng từ bản dương sang bản âm và có độ lớn E = d =2000 V/m; vì qe < 0 nên lực điện trường F ngược chiều với E (hướng từ bản âm

sang bản dương) và có độ lớn F = |q e|.E = 3,2.10-16; lực F ngược chiều chuyển

F

động nên là vật chuyển động chậm dần đều với gia tốc a = - me = - 35.1013 m/s2.

Đoạn đường dịch chuyển dọc theo đường sức điện trường cho đến lúc dừng lại (v =

v 2  v02 0  (4, 2.106 ) 22a

2.(35.1013 ) = 0,0252 (m) = 2,52 (cm). Vì s < d nên electron

0) là s =

1

chuyển động chưa tới bản âm thì dừng lại, sau đó tiếp tục chuyển động nhanh dần

đều về phía bản dương với gia tốc a’ = |a| = 35.10 13 m/s2 và cuối cùng bị hút vào

bản dương.

Bài 13. Lực tác dụng vào điện tích đặt tại C như hình vẽ.59FAC+FBC+FDC= F(*)

Do tính đối xứng nên lực F cùng chiều với AC

Chiếu phương trình (*) lên phương AC ta được:kq 2 �1F 2 �  2�

l �2F = FAC + FDC.cos450 + FBC.cos450 

F

F

F

Xét quả cầu dặt tại C. Các lực tác dụng vào quả cầu gồm: P , T , AC , BC , DC

Hay là P , T , F với F =

FAC+FBC+FDC.Điều kiện cân bằng: P + T + F = 0  P + F = - T

 Hợp lực của P + F phải có phương của dây treo OC.F  P � mg 

Do  = 450 nênkq 2

mgl 2

0,52ql2

k (0,5  2)7Thay số: q  3.10 C .

Bài 14. Khi điện áp 2 bản là U1Điều kiện cân bằng của giọt thủy ngân là:� q E1  mg � q F1  Pmg mg mgd

E1 U1

U1

d(1)Khi giảm điện áp giữa 2 bản tụ còn U2:

60F2Hợp lực của

và P (P > F2) truyền cho giọt thủy ngân một gia tốc làm cho giọt

thủy ngân chuyển động có gia tốc xuống dưới.

Phương trình định luật II Niu tơn:

mg  qF2U2

 ma

dmg 

t(2)d 1 2

 at � t 

2

2

Ta lại có:

Từ (1) thay vào (2) có:P  q E2  ma

+ P = ma d

a(3)U

U

mgd U 2

.

 ma � g  g 2  a � a  g (1  2 )

U1 d

U1

U1 .

dg (1 U2

)

U1Thay vào (3) ta có:

. Thay số ta được: t = 0,45(s).

Bài 15. a) Những điểm có điện thế bằng 0 trên đường thẳng nối A và B

Gọi điểm M là điểm có điện thế bằng 0 trên đường thẳng nối A và B, ta có:

kq1 kq2

3.108 5.108

AM

BM  BM = 0,6  AM = 0,6.BM.

VM = AM BM = 0  AM+ Nếu M nằm giữa A và B thì: AM1 + BM1 = 8  1,6.BM1 = 8  BM1 = 5 (cm);

AM1 = 0,6.5 = 3 (cm).

Nếu M1 nằm ngồi A và B thì: BM2 – AM2 = AB = 8  BM2 – 0,6.BM2 = 8

 BM2 = 20 (cm) và AM2 = 0,6.20 = 12 (cm).

Vậy: Trên đường thẳng nối A và B có hai điểm M 1 và M2 tại đó có điện thế bằng 0

với: AM1 = 3 cm; BM1 = 5 cm và AM2 = 12 cm; BM2 = 20 cm.

b) Những điểm có điện thế bằng 0 trên đường thẳng vng góc với AB tại A.

Gọi N là điểm có điện thế bằng 0 trên đường vng góc với AB tại A, ta có:

kq1 kq2

3.108 5.108

AN

BN  BN = 0,6  AN = 0,6.BN.

VM = AN BN = 0  AN

2

2

2

Mặt khác: BN – AN = AB = 64  BN2 – 0,36.BN2 = 64  BN2 = 100

 BN = 10 cm và AN = 0,6.10 = 6 cm.

Vậy: Điểm có điện thế bằng 0 trên đường vng góc với AB tại A là N với BN =

10 cm và AN = 6 cm.

CHƯƠNG II. DÒNG ĐIỆN KHƠNG ĐỔI61I. LÝ THUYẾT.

1. Dòng điện, qui ước chiều dòng điện, điều kiện để có dòng điện.

Nêu định nghĩa dòng điện, qui ước chiều dòng điên, điều kiện để có dòng điện.

+ Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các điện tích.

+ Qui ước chiều dòng điện là chiều chuyển động của các điện tích dương (ngược

chiều chuyển động của các điện tích âm).

+ Điều kiện để có dòng điện: Phải có các điện tích tự do và phải có điện trường để

đẩy các điện tích tự do chuyển động có hướng.

+ Điều kiện để có dòng điện trong vật dẫn: Phải có một hiệu điện thế đặt vào hai

đầu vật dẫn.

2. Cường độ dòng điện. Đơn vị cường độ dòng điện. Dòng điện khơng đổi.

Nêu định nghĩa cường độ dòng điện, đơn vị cường độ dòng điện. Dòng điện khơng

đổi.

+ Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng

điện. Nó được xác định bằng thương số của điện lượng q dịch chuyển qua tiếtq

diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian t và khoảng thời gian đó. I = t .

1C

+ Đơn vị cường độ dòng điện trong hệ SI là A (ampe): 1 A = 1s .+ Dòng điện khơng đổi là dòng điện dòng điện có chiều và cường độ khơng đổiq

theo thời gian. Cường độ dòng điện khơng đổi được tính theo cơng thức: I = t .

3. Nguồn điện. Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.

Nêu định nghĩa nguồn điện, suất điện động, đơn vị suất điện động, điện trở trong

của nguồn điện và cách đo suất điện động của nguồn điện

+ Nguồn điện là dụng cụ tạo ra và duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nó nhờ các

lực khác bản chất với lực điện gọi là các lực lạ.

+ Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn

điện và được đo bằng công của lực lạ khi dịch chuyển một đơn vị điện tích dươngA

ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện. E = q .

1J

+ Đơn vị suất điện động trong hệ SI là V (vôn): 1 V = 1C .,r

+-+ Trong nguồn điện có điện trở. Điện trở này gọi là điện trở trong của nguồn điện.

Kí hiệu r.

+ Suất điện động của nguồn điện có giá trị bằng hiệu điện thế giữa hai cực của nó

khi mạch ngồi hở.

Để đo suất điện động của nguồn điện ta mắc vôn kế vào giữa hai cực của nguồn

điện khi mạch ngoài để hở.

62Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (290 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×