1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Sinh học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thành phần của dịch mạch gỗ gồm chủ yếu:

Thành phần của dịch mạch gỗ gồm chủ yếu:

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Thái độ : Tích cực trồng cây và bảo vệ cây xanh ở trường học, nơi ở và

đường phố.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên :Giáo án, SGK, tranh vẽ hình 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 SGK.

2. Học sinh : SGK, đọc trước bài học.

III. TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Cấu tạo của lá thích nghi với chức năng thốt hơi

nước.

IV. TIẾN HÀNH TỔ CHỨC DẠY HỌC.

1. Ổn định tổ chức lớp: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ:

- Trình bày cấu tạo, thành phần dịch vận chuyển và động lực của dòng mạch

gỗ.

- Nêu sự khác biệt mạch gỗ và mạch rây.

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy - trò

Nội dung kiến thức

* Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của I. VAI TRỊ CỦA

THỐT HƠI

thốt hơi nước.

NƯỚC.

GV : cho HS quan sát thí nghiệm

(TN) đã chuẩn bị sẵn về hiện tượng - Thoát hơi nước tạo lực hút đầu trên của

thoát hơi nước ở thực vật, trả lời câu dòng mạch gỗ.

hỏi:

- Thốt hơi nước làm khí khổng mở, cho

- Hãy cho biết thốt hơi nước là gì ?

CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá

- Vai trò của thốt hơi nước ?

trình quang hợp.

HS : Quan sát TN → trả lời câu hỏi.

- Thoát hơi nước làm làm giảm nhiệt độ

GV : nhận xét, bổ sung → kết luận. bề mặt lá.

* Hoạt động 2: Tìm hiểu thốt hơi II. THỐT HƠI NƯỚC QUA LÁ.

nước qua lá.

1. Cấu tạo của lá thích nghi với chức

GV: Yêu cầu HS đọc số liệu ở bảng năng thoát hơi nước.

3.1, quan sát hình 3.1, 3.2→ trả lời

Đặc điểm của lá thích nghi với chức

câu hỏi:

năng thốt hơi nước:

- Em có nhận xét gì về tốc độ thốt + Khí khổng: Gồm 2 tế bào đóng hình htạ

hơi nước ở mặt trên và mặt dưới của đậu, vách trong dày hơn vách ngồi tạo lỗ

lá cây ?

khí khổng.

- Những cấu trúc tham gia nào tham + Tầng cutin (không đáng kể): Do tế bào

gia vào q trình thốt hơi nước ở lá? biểu bì của lá tiết ra bao phủ bề mặt lá(trừ

HS : Đọc số liệu, quan sát hình → trả khí khổng)

lời câu hỏi.

GV : Nhận xét, bổ sung → kết luận.

2. Hai con đường thoát hơi nước: quaHoạt động của thầy - trò

GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả

lời câu hỏi:

- Có mấy con đường thốt hơi

nước? Đặc diểm của các con đường

đó

- Trong các con đường thoát hơi

nước

kể trên con đường nào là chủ yếu ?Nội dung kiến thức

khí khổng và qua cutin.

- ;3 1N E@" 4 F 4

(chủ yếu):

+ Khi no nước, vách mỏng của tế bào khí

khổng căng ra → vách dày cong theo →

lỗ khí mở ra.

+ Khi mất nước, vách mỏng hết căng

→ vách dày duỗi → lỗ khí đóng.

O ;3 1N E@" @

Hơi nước từ các

khoảng gian bào của thịt lá qua lớp cu tin

HS: Nghiên cứu SGK → trả lời câu để ra ngoài.

hỏi.

III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG

GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận.

ĐẾN Q TRÌNH THỐT HƠI

NƯỚC.

* Hoạt động 3: ;

' H

1I

E@

$

3

D

1

GV: Cho HS đọc mục III, trả lời câu

hỏi:

- Q trình thốt hơi nước của cây

chịu ảnh hưởng của những nhân tố

nào?

HS: Nghiên cứu mục III → trả lời

câu hỏi.

GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận.

* Hoạt động 4:

)@ ' *J

1

2 1

K@ L F

3 '(

$M

GV: Cho HS đọc mục IV, trả lời câu

hỏi:

- Cơ sở khoa học của việc tưới tiêu

hợp lí là gì?

HS: Nghiên cứu mục IV → trả lời

câu hỏi.

GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận.GV. Cây có cơ chế tự điều hòa về nhu+ Nước.

+ Ánh sáng.

+ Nhiệt độ, gió và một số ion khoáng

IV. CÂN BẰNG NƯỚC VÀ TƯỚI

TIÊU HỢP LÍ CHO CÂY TRỒNG.

- Cân bằng nước được tính bằng sự so

sánh lượng nước do rễ hút vào và lượng

nước thốt ra.

- Tưới nước hợp lí cho cây trồng dựa vào:

Đặc điểm di truyền, pha sinh trưởng, phát

triển của cây, loại cây, đặc điểm đất, thời

tiết.

- Chỉ tiêu sinh lí chuẩn đốn về nhu cầu

nước của cây: Áp suất thẩm thấu, hàm

lượng nước, sức huát nước của lá.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thành phần của dịch mạch gỗ gồm chủ yếu:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×