1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhóm tuổiSố lượngTỉ lệ %<6047.5560-692343.4070-792547.17≥8011.89Tổng số52100Nhận xét:

-Nhóm tuổi hay gặp nhất là từ 60-79 tuổi chiếm tỉ lệ 90.57%

Tuổi trẻ < 60 tuổi số lượng thấp, chiếm tỉ lệ 7.55%3.1.1.2. Giới tính

Biểu đồ 3.1: Đặc điểm giới tính của bệnh nhân

Tỉ lệ nam/nữ = 4.3

3.1.1.3. Các bệnh kèm theo

Biểu đồ 3.2: Bệnh kèm theo

Nhận xét:

Tỉ lệ bị Tăng huyết áp là 36%, bị bệnh tiểu đường là 2%, tỉ lệ bệnh nhân

khơng có bệnh kèm theo là 62%.

3.1.1.4. Loại ung thư

Biểu đồ 3.3: Đặc điểm về loại ung thư của bệnh nhân

Nhận xét:

Ung thư đại tràng chiếm 64%, ung thư trực tràng chiếm 36% trong tổng

số bệnh nhân.3.1.1.5. Đặc điểm tái phát và di căn

Bảng 3.2: Đặc điểm về tái phát và di căn

Đặc điểm tái phát - di căn

Bệnh nhân (n)

25

28

53Đặc điểm

Tái phát

Di căn

Tổng

Nhận xét:Tỉ lệ (%)

47.2

52.8

100.0Tỉ lệ tái phát chiếm 47.2% và Di căn chiếm 52.8%

3.1.1.6. Số cơ quan bị di căn

Bảng 3.3: Đặc điểm về cơ quan di căn

Số cơ quan di căn

1

2

3

4

5

Tổng

Cơ quan di căn

Gan

Phổi

Phúc mạc

Hạch

Nơi khácSố bệnh nhân (n)

14

23

11

2

3

53

Số bệnh nhân (n)

39

27

10

21

19Tỉ lệ %

26.42

43.40

20.75

3.77

5.66

100

Tần suất

73.58

50.94

18.87

39.62

35.85Nhận xét:

-Di căn 1, 2 và 3 cơ quan chiếm số lượng lớn lần lượt 26.42%, 43.40% và

20.75% còn lại là trên 3 vị trí.

Dưới 3 vị trí di căn chiếm 69.82%, từ 3 vị trí di căn trở lên chiếm 30.18%

Trong đó Gan, Phổi và Hạch là các vị trí hay gặp nhất với tần suất 73.58%.

50.94% và 39.62%, còn lại là di căn phúc mạc và nơi khác.

3.1.2. Đặc điểm cận lâm sàng3.1.2.1 Giải phẫu bệnh

Bảng 3.4: Đặc điểm giải phẫu bệnh

Đặc điểmBệnh nhân (n)Tỉ lệ (%)Mô bệnh họcn=53100%UTBM tuyến4686.79UTBM chế nhầy611.32UTBM tế bào nhẫn11.89Nhận xét:

UTMB tuyến chiếm 86.79%, chế nhầy chiếm 11.32% và tế bào nhẫn

chiếm 1.89%. 3.2.2 Độ biệt hóa khối u

3.1.2.2 Đợ biệt hóa khối u

Bảng 3.5: Đợ biệt hóa khối u

Độ biệt hóan=53100%Khơng biệt hóa11.89Kém1222.64Vừa3769.81Cao35.66Nhận xét:

Khơng biệt hóa chiếm 1.89%, biệt hóa kém 22.64%, biệt hóa vừa

chiếm 69.81% và biệt hóa cao chiếm 5.66%.3.1.2.3 Kháng ngun biểu mơ phơi (CEA)

Bảng 3.6: Tình trạng CEA trước điều trị

Tình trạng CEAnTỉ lệ %Bình thường1426.4Tăng3973.6Tổng53100.0Nhận xét: Có 26.4% số trường hợp CEA khơng tăng so với mức bình thường,

73.6% các trường hợp còn lại đều có tăng CEA.

3.1.2.4. Tình trạng thiếu máu trước điều trịBiểu đồ 3.4: Tình trạng thiếu máu trước điều trị

Nhận xét: Phần lớn bênh nhân (75,5%) không bị thiếu máu trước điều trị, còn

lại là thiếu máu nhẹ mức độ 1 chiếm 18.9%.

3.1.2.5. Kích thước tổn thương đích lớn nhất trước điều trịBiểu đồ 3.5: Kích thước tổn thương đích tối đa

Nhận xét:

-Kích thước trung bình tổn thương cơ quan đích tối đa là 34.47mm

Kích thước tối đa nhỏ nhất là 3mm, lớn nhất là 105mm.3.2. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ3.2.1. Đáp ứng điều trị

3.2.1.1. Phác đồ điều trị

Bảng 3.7: Phác đồ điều trị

Phác đồBệnh nhân (n)Tỉ lệ (%)FOLFOX 43566%mFOLFOX61834%Nhận xét:

Phác đồ FOLFOX 4 chiếm 66% và mFOLFOX 6 chiếm 34%.

3.2.1.2. Đánh giá đáp ứng sau 3 chu kì và 6 chu kì hóa trị

Biểu đồ 3.6: Đáp ứng sau 3 chu kì và 6 chu kì hóa chất

-Nhận xét:

Ngồi 9 bệnh nhân đánh giá tiến triển sau 3 chu kì đã chuyển phác đồ điều trị,-còn 4 bệnh nhân dừng hóa trị do thể trạng ́u và bệnh kèm theo.

Sau 6 chu kì hóa chất tỉ lệ đáp ứng toàn bộ là 7.5%, tỉ lệ đáp ứng một phần là

34%, tỉ lệ đạt kiểm soát bệnh là 77.4%, bệnh tiến triển là 22.6%.

3.2.1.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến đáp ứng điều trị

 Tuổi, bệnh kèm theo:Bảng 3.8: Đáp ứng bệnh trên nhóm tuổi và bệnh kèm theo.

Nhóm tuổi

p

< 70

≥ 70

Đáp ứngn

4

10

0.054

%

28.6%

71.4%n

%Khơng23

16

59.0%

41.0%

Bệnh kèm theoKhơng

7

6

53.8%

46.2%

13

26

33.3%

66.7%n

%

n

%

Đáp ứng

Khơngp0.188Nhận xét:

-Đáp ứng trên nhóm bệnh nhân trên và dưới 70 tuổi khơng có khác biệt có ý-nghĩa thống kê với p=0.054 > 0.05.

Đáp ứng của nhóm có bệnh kèm theo và khơng có bệnh kèm theo khác biệt

khơng có ý nghĩa thống kê với p = 0.188 > 0.05.

 Độ biệt hóa, vị trí ung thư

Bảng 3.9: Đáp ứng trên đợ biệt hóa và vị trí ung thư.

Độ biệt hóaĐáp

ứng

KhơngKhơng và kém

biệt hóaBiệt hóa

vừa và caon212%14.3%85.7%n1128%28.2%71.8%Vị trí ung thư

Đáp ứng

Khơng

Nhận xét:Đại tràngTrực tràngn113%78.6%21.4%n2316%59.0%41.0%p0.473p0.19-Đáp ứng trên nhóm có độ biệt hóa thấp và khơng biệt hóa thấp hơn nhón biệt

hóa vừa và cao nhưng sự khác biệt này khơng có ý nghĩa thống kê với p =-0.473

Đáp ứng trên nhóm ung thư đại tràng và ung thư trực tràng và ung thư đại

tràng khơng khác nhau một cách có ý nghĩa với p = 0.19.

 Số cơ quan di căn

Bảng 3.10: Đáp ứng trên số cơ quan di cănn

%

n

%

Đáp ứng

KhôngSố cơ quan di căn

<3

≥3

12

2

85.7%

14.3%

25

14

64.1%

35.9%p

0.182Nhận xét:

Tỉ lệ đáp ứng của nhóm có dưới 3 cơ quan di căn cao hơn so với nhóm

có từ 3 cơ quan bị di căn trở lên nhưng khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê

với p = 0.182

 Kích thước tổn thương lớn nhấtBảng 3.11: Đáp ứng trên kích thước tổn thương đích lớn nhất

Đáp ứng

Khơngn

%

n

%Kích thước tổn thương lớn

nhất (mm)

≤ 30

> 30

9

5

64.3%

35.7%

15

24

38.5%

61.5%p0.096Nhận xét:

Đáp ứng với điều trị trên nhóm có tổn thương đích to nhất trung bình

trên 30 mm và dưới 30 mm khơng có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với

p = 0.096. Nhóm tái phát và di cănBảng 3.12: Đáp ứng trên nhóm tái phát và di căn

Tái phát – di căn

Đáp ứng

KhơngTái phátDi cănn77%50.0%50.0%n1821%46.2%53.8%p0.061Nhận xét:

Đáp ứng điều trị trên nhóm bệnh nhân tái phát và di căn khơng có sự

khác biệt có ý nghĩa thống kê p = 0.061

 Tình trạng tăng CEA trước điều trịBảng 3.13: Đáp ứng với tình trạng tăng CEA trước điều trị

CEA trước điều trị

Đáp ứng

KhơngKhơng tăngCó tăngn59%35.7%64.3%n930%23.1%76.9%p0.481Nhận xét:

Khác biệt về đáp ứng giữa nhóm khơng tăng CEA và có tăng CEA

trước điều trị khơng có ý nghĩa thống kê với p = 0.481. Số chu kì hóa chất được truyền theo phác đờBảng 3.14: Đáp ứng trên số chu kì hóa chất được trùnĐáp ứngKhơngn

%n

n

%Số chu kì hóa chất

Đủ

Khơng

13

1

92.9%

7.1%

24

15

61.5%

38.5%p0.041Nhận xét:

Tỉ lệ đáp ứng trên nhóm bệnh nhân truyền đủ số chu kì theo phác đồ

cao hơn ở nhóm truyền khơng đủ, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p

=0.041<0.05.

3.2.2. Độc tính hóa trị

3.2.2.1. Đợc tính trên hệ tiêu hóa, thần kinh, da và niêm mạc

Bảng 3.15: Đợc tính trên hệ tiêu hóa, thần kinh, da và niêm mạc

Độc tính

Buồn nôn, nôn

Ỉa chảy

Viêm loét miệng

Đau thượng vị

Viêm thần kinh ngoại vi

Hội chứng tay chânĐộ 1-2

n (%)

32 (60.38)

5 (9.43)

11 (20.75)

25 (47.17)

53 (100)

51 (96.23)Độ 3-4

n (%)

0

0

0

0

0

0Tổng

n (%)

32 (60.38)

5 (9.43)

11 (20.75)

25 (47.17)

53 (100)

51 (96.23)Nhận xét:

-Độc tính trên hệ tiêu hóa, thần kinh và da niêm mạc chủ yếu ở mức độ 1 và 2,

khơng có độc tính độ 3 và 4.-Độc tính trên hệ thần kinh (100%) và da niêm mạc (96.23%) chiếm tỉ lệ cao

nhất.

3.2.2.2. Đợc tính trên hệ tạo huyết, gan và thận

Bảng 3.16: Đợc tính trên hệ tạo huyết, gan và thận

Độc tínhĐộ 1-2Độ 3-4Tất cản (%)n (%)n (%)21 (39.62)15 (28.30)36 (67.92)2 (3.77)02 (3.77)Giảm huyết sắc tố30 (56.60)1 (1.89)31 (58.49)Giảm tiểu cầu27 (50.94)1 (1.89)28 (52.83)Tăng AST29 (54.72)029 (54.72)Tăng ALT27 (49.06)1 (1.89)28 (52.83)Giảm bạch cầu hạt

Giảm bạch cầu có sốtNhận xét:

-Độc tính trên hệ tạo huyết chủ yếu mức độ 1-2, mức độ 2-3 có 32.08%.

Độc tính trên gan thận chủ yếu mức độ 1-2, chỉ có 1 trường hợp có tăng men

gan mức độ 3 (chiếm 1.89%).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×