1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đáp ứng của phác đồ và một số độc tính đáng lưu ý

Đáp ứng của phác đồ và một số độc tính đáng lưu ý

Tải bản đầy đủ - 0trang

86KIẾN NGHỊVới thời gian ngắn nên trong nội dung nghiên cứu của chúng tôi chưa

tiến hành theo dõi, đánh giá được thời gian sống thêm không bệnh, thời gian

sống thêm tồn bộ của các bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu. Vì vậy, nghiên

cứu còn hạn chế trong việc đánh giá hiệu quả của phác đồ. Theo chúng tơi,

cần có các nghiên cứu lớn hơn, với thời gian theo dõi dài hơn, thiết kế nghiên

cứu hồn chỉnh hơn để có thể đưa ra các bằng chứng khoa học, các kết luận

thuyết phục ứng dụng trong thực hành điều trị.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Ferlay, J., et al (2008)., Estimates of worldwide burden of cancer in

2008: GLOBOCAN. Int J Cancer, 2010. 127(12): p. 2893-917.2.Bùi Diệu và CS (2012)., Nhận xét cơ cấu bệnh nhân điều trị tại bệnh viện

K giai đoạn 2007-2011. Tạp chí ung thư học Việt Nam. 2: p. 13-16.3.Bùi Diệu, Nguyễn Bá Đức, Trần Văn Thuấn (2012)., Gánh nặng

bệnh ung thư và chiến lược phòng chống ung thư quốc gia đến năm

2020. Tạp chí Ung thư học Việt Nam. p 9-12.4.Phạm Hoàng Anh (2001)., Dich tễ học bệnh ung thư, nguyên nhân và

dự phòng. Bệnh viện K. p. 19-25.5.Vũ Hữu Khiêm (2004)., Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và

đánh giá một số yếu tố liên quan tới di căn xa sau điều trị của ung thư

biểu mô tuyến vú nữ tại bệnh viện K. Đại học Y Hà Nội.6.Nguyễn Bá Đức (2003)., Bệnh Ung thư vú. Nhà xuất bản Y học.7.Nguyễn Bá Đức, Trần Văn Thuấn, Nguyễn Tuyết Mai (2010)., Điều

trị Nội khoa ung thư. Hà Nội: Nhà xuất bản Y học.8.Cardoso, F., et al (2011)., Locally recurrent or metastatic breast

cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment

and follow-up. Ann Oncol. 22 Suppl 6: p. vi25-30.9.Merkel, D.E (2000)., Atlas of Clinical Oncology. Treatment of

Metastatic Breast Cancer. Hamilton . London: American Cancer

Society. 14.10.Trần Văn Thuấn (2005)., Đánh giá kết quả điều trị bổ trợ hóa chất

phác đồ Adriamycin - Cyclophosphamide trên bệnh nhân ung thư vú

giai đoạn II-III với ER dương tính có điều trị nội tiết. Trường Đại học

Y Hà Nội.11.Cardoso, F., et al (2012)., Locally recurrent or metastatic breast

cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment

and follow-up. Ann Oncol. 23 Suppl 7: p. vii11-9.12.Perez, E.A (1998)., Paclitaxel in Breast Cancer. Oncologist. 3(6): p.

373-389.13.Shamseddine, A.I. and F.S. Farhat (2011)., Platinum-based

compoundsforthetreatmentofmetastaticbreastcancer.Chemotherapy. 57(6): p. 468-87.

14.Perez, E.A (2004)., Carboplatin in combination therapy for metastatic

breast cancer. Oncologist. 9(5): p. 518-27.15.Meriggi, F., B. Di Biasi, and A. Zaniboni (2008)., The Renaissance of

platinum-based chemotherapy for metastatic breast cancer.JChemotherapy. 20(5): p. 551-60.

16.Landis, S.H., et al (1999)., Cancer statistics. CA Cancer J Clin. 49(1):

p. 8-31, 1.17.Dubsky, P., et al (2013)., The EndoPredict score provides prognostic

information on late distant metastases in ER+/HER2- breast cancer

patients. Br J Cancer.18.Nguyễn Thị Ngọc Phượng (2011)., Nội tiết sinh sản. Thành phố Hồ

Chí Minh: Nhà xuất bản Y học.19.Speroff L, G.R., Kase NG et al (1999), Clinical Gynecologic

Endocrinology and Infertility. Lippicott Williams & Wilkins.20.Jame Abraham, J.L.G., Carmen J. Allegra (2010)., The Bethesda

Handbook of Clinical Oncology. Third Edition. Breast cancer.21.Senkus, E., et al (2013)., Primary breast cancer: ESMO Clinical

Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol.

24 Suppl 6: p. vi7-vi23.22.Wittekind, C (2012)., Lymph nodes, tumour deposits, and TNM: are

we getting better? 7th edition of UICC 2010 TNM classification of

malignant tumors. Strahlenther Onkol. 188(2): p. 191-2.23.Sinn, H.P., B. Helmchen, and C.H. Wittekind (2010)., TNM

classification of breast cancer: changes and comments on the 7th

edition. Pathology. 31(5): p. 361-6.24.Tạ Văn Tờ (2004)., Nghiên cứu hình thái học, hóa mơ miễn dịch và

giá trị tiên lượng của chúng trong ung thư biểu mô tuyến vú. Trường

Đại học Y Hà Nội.25.Lê Đình Roanh (2008)., Bệnh học các khối u. Nhà xuất bản Y học.26.Yanagawa, M., et al (2012)., Luminal A and luminal B (HER2

negative) subtypes of breast cancer consist of a mixture of tumors with

different genotype. BMC Res Notes. 5: p. 376.27.Goldhirsch, A., et al (2013)., Personalizing the treatment of women

with early breast cancer: highlights of the St Gallen International

Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast Cancer

2013. Ann Oncol. 24(9): p. 2206-23.28.Joensuu, K., et al (2013)., ER, PR, HER2, Ki-67 and CK5 in Early

and Late Relapsing Breast Cancer-Reduced CK5 Expression in

Metastases. Breast Cancer (Auckl). 7: p. 23-34.29.Malhotra, G.K., et al (2010)., Histological, molecular and functional

subtypes of breast cancers. Cancer Biol Ther. 10(10): p. 955-60.30.Leong, A.S. and Z. Zhuang (2011)., The changing role of pathology in

breast cancer diagnosis and treatment. Pathobiology. 78(2): p. 99-114.31.Li, B.D., et al (1994)., Estrogen and progesterone receptor

concordance between primary and recurrent breast cancer. J Surg

Oncol. 57(2): p. 71-7.32.Ferguson, N.L, et al (2013)., Prognostic value of breast cancer

subtypes, Ki-67 proliferation index, age, and pathologic tumor

characteristics on breast cancer survival in Caucasian women. Breast

Journal. 19(1): p. 22-30.33.Weigel, M.T. and M. Dowsett (2010), Current and emerging

biomarkers in breast cancer: prognosis and prediction. Endocr Relat

Cancer. 17(4): p. R245-62.34.Rosenberg, J., Y.L. Chia, and S. Plevritis (2005)., The effect of age,

race, tumor size, tumor grade, and disease stage on invasive ductal

breast cancer survival in the U.S. SEER database. Breast Cancer Res

Treat. 89(1): p. 47-54.35.Rosen, P.P., et al (1993)., Factors influencing prognosis in nodenegative breast carcinoma: analysis of 767 T1N0M0/T2N0M0 patients

with long-term follow-up. J Clin Oncol. 11(11): p. 2090-100.36.Arriagada, R., et al (2008)., Predicting distant dissemination in

patients with early breast cancer. Acta Oncol. 47(6): p. 1113-21.37.Koscielny, S., et al (1984)., Breast cancer: relationship between the

size of the primary tumour and the probability of metastatic

dissemination. Br J Cancer. 49(6): p. 709-15.38.Reger, V., G. Beito, and P.C. Jolly (1989)., Factors affecting the

incidence of lymph node metastases in small cancers of the breast. Am

J Surg. 157(5): p. 501-2.39.Lê Đình Roanh, Đ.T.H (2004)., Bệnh học ung thư vú. Hà Nội: Nhà

xuất bản Y học.40.Andersson, Y., et al (2010)., Breast cancer survival in relation to the

metastatic tumor burden in axillary lymph nodes. J Clin Oncol. 28(17):

p. 2868-73.41.Mersin, H., et al (2003)., The prognostic significance of total lymph

node number in patients with axillary lymph node-negative breast

cancer. Eur J Surg Oncol. 29(2): p. 132-8.42.Rakha, E.A., et al (2008)., Invasive lobular carcinoma of the breast:

response to hormonal therapy and outcomes. Eur J Cancer. 44(1): p.

73-83.43.Ugnat, A.M., et al (2004)., Survival of women with breast cancer in

Ottawa, Canada: variation with age, stage, histology, grade and

treatment. Br J Cancer. 90(6): p. 1138-43.44.Walker, R.A., et al (2012)., Current issues in diagnostic breast

pathology. J Clin Pathol. 65(9): p. 771-85.45.Amat, S., et al (2002)., Scarff-Bloom-Richardson (SBR) grading: a

pleiotropic marker of chemosensitivity in invasive ductal breast

carcinomas treated by neoadjuvant chemotherapy. Int J Oncol. 20(4):

p. 791-6.46.Chollet, P., et al (2003)., Is Nottingham prognostic index useful after

induction chemotherapy in operable breast cancer? Br J Cancer. 89(7):

p. 1185-91.47.Elston, C.W. and I.O. Ellis (2002)., Pathological prognostic factors in

breast cancer. I. The value of histological grade in breast cancer:

experiencefromalargestudywithlong-termfollow-up.Histopathology. 41(3A): p. 154-61.

48.Sharifah, N.A., et al (2008)., C-erbB-2 onco-protein expression in

breast cancer: relationship to tumour characteristics and short-term

survival in Universiti Kebansaan Malaysia Medical Centre. Asian Pac J

Cancer Prev. 9(4): p. 663-70.49.Rosenberg, L.U., et al (2008)., Menopausal hormone therapy in

relation to breast cancer characteristics and prognosis: a cohort study.

Breast Cancer Res. 10(5): p. R78.50.Rivadeneira, D.E., et al (2000)., Predictive factors associated with

axillary lymph node metastases in T1a and T1b breast carcinomas:

analysis in more than 900 patients. J Am Coll Surg. 191(1): p. 1-6;

discussion 6-8.51.Thomas, F., et al (1998)., Radical radiotherapy alone in non-operable

breast cancer: the major impact of tumor size and histological grade

on prognosis. Radiother Oncol. 13(4): p. 267-76.52.Vũ Hồng Thăng (2012)., Prognostic and predictive factors in

Vietnamese breast cancer: A comparison with Swedish patients and

efect on survival, in Department of Oncology and Pathology.

Karolinska Institutet: Stockholm, Sweden.53.Khoshnoud, M.R., et al (2011)., Immunohistochemistry compared to

cytosol assays for determination of estrogen receptor and prediction of

the long-term effect of adjuvant tamoxifen. Breast Cancer Res Treat.

126(2): p. 421-30.54.Ferrero-Pous, M., et al (2001)., Comparison of enzyme immunoassay

and immunohistochemical measurements of estrogen and progesterone

receptors in breast cancer patients. Appl Immunohistochem Mol

Morphol. 9(3): p. 267-75.55.Grann, V.R., et al (2005)., Hormone receptor status and survival in a

population-based cohort of patients with breast carcinoma. Cancer.

103(11): p. 2241-51.56.Berry, D.A., et al (2006)., Estrogen-receptor status and outcomes of

modern chemotherapy for patients with node-positive breast cancer.

JAMA. 295(14): p. 1658-67.57.Vũ Hồng Thăng., et al (2011)., Difference in hormone receptor

content in breast cancers from Vietnamese and Swedish women. Acta

Oncol. 50(3): p. 353-9.58.Angelucci, D., et al (2013)., Long-term outcome of neoadjuvant

systemic therapy for locally advanced breast cancer in routine clinical

practice. J Cancer Res Clin Oncol. 139(2): p. 269-80.59.Precht, L.M., et al (2010)., Neoadjuvant chemotherapy of breast

cancer: tumor markers as predictors of pathologic response,

recurrence, and survival. Breast J. 16(4): p. 362-8.60.Dowsett, M., et al (2006)., Benefit from adjuvant tamoxifen therapy in

primary breast cancer patients according oestrogen receptor,

progesterone receptor, EGF receptor and HER2 status. Ann Oncol.

17(5): p. 818-26.61.Hammond, M.E., et al (2010)., American society of clinical

oncology/college of american pathologists guideline recommendations

for immunohistochemical testing of estrogen and progesterone

receptors in breast cancer. J Oncol Pract. 6(4): p. 195-7.62.Burstein, H.J (2005)., The distinctive nature of HER2-positive breast

cancers. N Engl J Med. 353(16): p. 1652-4.63.Vũ Hồng Thăng, et al (2011)., HER2 status in operable breast

cancers from Vietnamese women: Analysis by immunohistochemistry

(IHC) and automated silver enhanced in situ hybridization (SISH). Acta

Oncol. 50(3): p. 360-6.64.Linderholm, B., et al (2009)., Shorter survival-times following adjuvant

endocrine therapy in oestrogen- and progesterone-receptor positive

breast cancer overexpressing HER2 and/or with an increased expression

of vascular endothelial growth factor. Med Oncol. 26(4): p. 480-90.65.Mansour, E.G., P.M. Ravdin, and L. Dressler (1994)., Prognostic

factors in early breast carcinoma. Cancer. 74(1 Suppl): p. 381-400.66.Hudis, C.A (2007)., Trastuzumab--mechanism of action and use in

clinical practice. N Engl J Med. 357(1): p. 39-51.67.Nogi, H., et al (2008)., The predictive value of PgR and HER-2 for

response to primary systemic chemotherapy in inflammatory breast

cancer. Int J Clin Oncol. 13(4): p. 340-4.68.Pritchard, K.I., et al (2006)., HER2 and responsiveness of breast

cancer to adjuvant chemotherapy. N Engl J Med. 354(20): p. 2103-11.69.Karanikas, G., et al (2010)., The value of proliferation indexes in

breast cancer. Eur J Gynaecol Oncol. 31(2): p. 181-4.70.Klintman, M., et al (2010)., The prognostic value of Ki67 is dependent

on estrogen receptor status and histological grade in premenopausal

patients with node-negative breast cancer. Mod Pathol. 23(2): p. 251-9.71.Tryggvadottir, L., et al (2013)., Tumour diploidy and survival in

breast cancer patients with BRCA2 mutations. Breast Cancer Res Treat.

140(2): p. 375-84.72.Kim, D.W. and C.G. Kim (2013)., Effects of DNA ploidy and S-phase

fraction on fluorine-18 FDG uptake of primary breast cancer lesions.

Clin Breast Cancer. 13(3): p. 196-201.73.Trần Văn Thuấn (2011)., Điều trị nội khoa ung thư vú. Hà Nội: Nhà

xuất bản Y học.74.Nguyễn Văn Hiếu (2010)., Điều trị phẫu thuật bệnh ung thư. Hà Nội:

Nhà xuất bản Y học. 499.75.Merkel, D.E (2000)., Atlas of Clinical Oncology. Treatment of

Metastatic Breast Cancer. Hamilton . London: American Cancer

Society. 14.76.Lluch, A., et al (2013)., Zoledronic acid in the treatment of metastatic

breast cancer. Anticancer Drugs.77.Costelloe, C.M., et al., Imaging bone metastases in breast cancer:

techniques and recommendations for diagnosis. Lancet Oncol, 2009.

10(6): p. 606-14.78.Xiao, J., et al (2013)., Nanodiamonds-mediated doxorubicin nuclear

delivery to inhibit lung metastasis of breast cancer. Biomaterials.

34(37): p. 9648-56.79.Mariani, P., et al (2013)., Liver metastases from breast cancer:

Surgical resection or not? A case-matched control study in highly

selected patients. Eur J Surg Oncol.80.Bachelot, T., et al (2013)., Systemic treatment of brain metastases from

breast cancer: cytotoxic chemotherapy and targeted therapies. Bull

Cancer.81.Jones, E.L., et al (2005)., Randomized trial of hyperthermia and

radiation for superficial tumors. J Clin Oncol. 23(13): p. 3079-85.82.Vernon, C.C., et al (1996)., Radiotherapy with or without

hyperthermia in the treatment of superficial localized breast cancer:

resultsfromfiverandomizedcontrolledtrials.InternationalCollaborative Hyperthermia Group. Int J Radiat Oncol Biol Phys.

35(4): p. 731-44.

83.Gogas, H., et al (2010)., Paclitaxel and carboplatin as neoadjuvant

chemotherapy in patients with locally advanced breast cancer: A phase

II Trial of the Hellenic Cooperative Oncology Group. Clin Breast

Cancer. 10(3): p. 230-7.84.Fountzilas, G., et al (1998)., First-line chemotherapy with paclitaxel

by three-hour infusion and carboplatin in advanced breast cancer

(final report): a phase II study conducted by the Hellenic Cooperative

Oncology Group. Ann Oncol. 9(9): p. 1031-4.85.Perez, E.A., et al (2000)., A phase II study of paclitaxel plus

carboplatin as first-line chemotherapy for women with metastatic

breast carcinoma. Cancer. 88(1): p. 124-31.86.Loesch, D., et al (2002)., Phase II multicenter trial of a weekly

paclitaxel and carboplatin regimen in patients with advanced breast

cancer. J Clin Oncol. 20(18): p. 3857-64.87.Love, R.R., et al (2002)., Young age as an adverse prognostic factor in

premenopausal women with operable breast cancer. Clin Breast

Cancer. 2(4): p. 294-8.88.Albain, K.S., D.C. Allred, and G.M. Clark (1994), Breast cancer

outcome and predictors of outcome: are there age differentials? J Natl

Cancer Inst Monogr (16): p. 35-42.89.Favret, A.M., et al (2001)., Locally advanced breast cancer: is surgery

necessary? Breast J. 7(2): p. 131-7.90.Laessig, D., et al (2007)., Gemcitabine and carboplatin in intensively

pretreated patients with metastatic breast cancer. Oncology. 73(5-6): p.

407-14.91.Nguyễn Tiến Quang (2004)., Đánh giá kết quả hóa trị liệu cho ung thư vú

di căn bằng phác đồ TA và CAF tại bệnh viện K. Đại học Y Hà Nội.92.Nguyễn Thị Sang (2008)., Đánh giá kết quả phác đồ TAC kết hợp

anastrozole trong điều trị ung thư vú di căn có thụ thể nội tiết dương

tính. Trường Đại học Y Hà Nội.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đáp ứng của phác đồ và một số độc tính đáng lưu ý

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×