1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

11Tiểu luận Kinh tế lượngBiến phụ thuộc của bài nghiên cứu này là biến “ăn cơm trước kẻng” hay trả lời cho

câu hỏi “đã quan hệ tình dục trước hơn nhân hay chưa?”. Đây là một biến nhị phân

nhận 2 giá trị:

• 1- thay thế cho câu trả lời Có cho câu hỏi trên hay đã có quan hệ tình dục

trước hơn nhân.

• 0- thay thế cho câu trả lời Khơng cho câu hỏi trên hay chưa quan hệ tình

dục trước hôn nhân.3.2.2. Biến độc lập

Dựa trên các học thuyết và các bài nghiên cứu trước đó về các yếu tố ảnh hưởng

đến việc giới trẻ quan hệ tình dục trước hơn nhân, có rất nhiều yếu tố tác động, chủ

yếu được chia ra làm 3 nhóm : nhóm các yếu tố đặc tính cá nhân ( giới tính, trình độ

học vấn, hiểu biết về sức khỏe sinh sản và tình dục, ..), nhóm các yếu tố từ gia đình

( trình độ học vấn của cha mẹ, sống chung với gia đình hay ở riêng, sự chia sẻ, quan

tâm giữa cha mẹ và con cái về các vấn đề sinh sản và tình dục..), nhóm các yếu tố

ảnh hưởng từ bạn bè,…

Tuy nhiên, bài nghiên cứu của nhóm tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của 4 yếu tố

sau đến việc giới trẻ “ăn cơm trước kẻng”

 Giới tính

Tên biến : MALE

Biến MALE là một biến nhị phân nhận 2 giá trị:

• 1- Giới tính là nam

• 0- Giới tính là nữ

 Sự giám sát của cha mẹ

Tên biến sử dụng : PM (Parental monitoring )

Biến độc lập PM là biến số không thể đo lường trực tiếp, nên trong bài nghiên cứu

nhóm đã đo lương gián tiếp PM dưới hình thức chấm điểm trắc nghiệm cho 4 câu

hỏi xoay quanh sự giám sát của cha mẹ đối với thanh thiếu niên, đặc biệt trong việc12Tiểu luận Kinh tế lượngxem xét đến các mối quan hệ khác giới của con cái. Trong mỗi câu hỏi, các câu trả lời

được quy định một mức điểm khác nhau mà các đối tượng khảo sát sẽ đạt được nếu

chọn đáp án đó. Tổng điểm của 4 câu hỏi đo lường mức độ giám sát của cha mẹ

được chấm trên thang điểm 10 ( điểm tối đa) và điểm tối thiểu là 0.

 Ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông

Tên biến sử dụng : ME ( Media’s effects)

Biến độc lập ME là biến số không thể đo lường trực tiếp, nên trong bài nghiên cứu

nhóm đã đo lường gián tiếp ME dưới hình thức chấm điểm trắc nghiệm cho 4 câu

hỏi xoay quanh tác động của Media mang lại đối với việc tiếp cận các nền văn hóa

tình dục nước ngồi và các nguồn thơng tin về sức khỏe sinh sản, tình dục của giới

trẻ. Trong mỗi câu hỏi, các câu trả lời được quy định một mức điểm khác nhau mà

các đối tượng khảo sát sẽ đạt được nếu chọn đáp án đó. Tổng điểm của 4 câu hỏi đo

lường mức độ ảnh hưởng của Media trong việc tiếp cận các nền văn hóa tư tưởng

hiện đại được chấm trên thang điểm 10 ( điểm tối đa) và điểm tối thiểu là 0.

 Tác động từ các mối quan hệ bạn bè cùng trang lứa, áp lực ngang hàng.

Tên biến sử dụng : PP ( Peer pressure)

Biến độc lập PP là biến số không thể đo lường trực tiếp, nên trong bài nghiên cứu

nhóm đã đo lương gián tiếp PP dưới hình thức chấm điểm trắc nghiệm cho 4 câu hỏi

xoay quanh việc tiếp cận nguồn thơng tin về sinh sản và tình dục qua sự chia sẻ, tâm

sự của bạn bè với các mối quan hệ khác giới của họ, dẫn đến áp lực tâm lý bắt

chước, học theo các thói quen, hành vi tình dục ( học thuyết học tập xã hội được

nhắc đến trong Chương 2). Trong mỗi câu hỏi, các câu trả lời được quy định một

mức điểm khác nhau mà các đối tượng khảo sát sẽ đạt được nếu chọn đáp án đó.

Tổng điểm của 4 câu hỏi đo lường mức độ ảnh hưởng từ các mối quan hệ bạn bè

ngang hàng được chấm trên thang điểm 10 ( điểm tối đa) và điểm tối thiểu là 0.13Tiểu luận Kinh tế lượng3.3.Nguồn số liệu3.3.1. Quy trình thu thập và xử lý số liệu.

• Bước 1: Nhóm nghiên cứu tiến hành một cuộc khảo sát trên 150 bạn trẻ sinh

sống tại Hà Nội dưới hình thức hồn thành phiếu khảo sát online.

• Bước 2: Thu thập và thống kê các số liệu thu được từ phiếu khảo sát

• Bước 3: Hoàn chỉnh mẫu số liệu theo tiểu chuẩn (sử dụng cho các công cụ hỗ

trợ nghiên cứu Stata,..)3.3.2. Mẫu phiếu khảo sát

Phiếu khảo sát online :

https://docs.google.com/forms/d/1kjl_gGqxLBHwrzQbDpLoE0ZlplHOrzNsxTDznkAO

NI8/edit

Tiêu đề : “Khảo sát giới trẻ Hà Nội và câu chuyển “ăn cơm trước kẻng””

Để bảo mật danh tính, sẽ khơng có những câu hỏi về tên, ngày tháng năm sinh, số

điện thoại, địa chỉ...

Phần 1: Xin cho biết một vài thông tin cá nhân của bạn!

Bạn hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội?

o Có

o Khơng

Giới tính

o Nam

o Nữ

Độ tuổi của bạn ?

………………….

Bạn đã từng “ăn cơm trước kẻng”?

o Có

o Không

Phần 2: Khảo sát mức độ giám sát của gia đình.

Gồm 4 câu hỏi ngắn tính điểm cho từng câu trả lời, tối đa mỗi câu 2.5 điểm.14Tiểu luận Kinh tế lượngBố mẹ bạn có phản đối việc bạn có người u?

o Có (2,5đ)

o Khơng (0đ)

Bố mẹ bạn sẽ đồng ý nếu bạn xin đi chơi về muộn hay ngủ qua đêm ở nhà bạn bè?

o Đồng ý (0đ)

o Không đồng ý (2,5đ)

Bố mẹ bạn thường xuyên tra hỏi bạn về các mối quan hệ khác giới?

o Có (2,5đ)

o Khơng (0đ)

Bố mẹ bạn đồng ý để bạn giới thiệu và dẫn người yêu về nhà chơi?

o Đồng ý (0đ)

o Không đồng ý (2,5đ)

Tổng điểm của bạn cho mục này là ? :

…………………………………………..

Phần 3: Tìm hiểu về sexual culture- văn hóa tình dục nước ngồi thơng qua media

Gồm 4 câu hỏi ngắn tính điểm cho từng câu trả lời, tối đa mỗi câu 2.5 điểm.

Bạn đã xem phim sex và các phim liên quan đến sexuality?

o Thường xuyên (2,5đ)

o Thỉnh thoảng (1,5đ)

o Chưa bao giờ (0đ)

Bạn thích xem phim tình cảm Âu Mỹ hay phim Việt Nam?

o Âu Mỹ (2,5đ)

o Việt Nam (0đ)

Bạn thích xem một bộ phim có nhiều hot scenes?

o Có (2,5đ)

o Khơng (0đ)

Bạn có tìm hiểu, đọc, xem hay biết về sex toys, homosexual relationship ( quan hệ

tình dục đồng giới), và các vấn đề khác..?15Tiểu luận Kinh tế lượngo Có (2,5đ)

o Khơng (0đ)

Tổng điểm của bạn cho mục này là? :

………………………………………

Phần 4: Bạn bè tám chuyện về “sex”!

Gồm 4 câu hỏi ngắn tính điểm cho từng câu trả lời, tối đa mỗi câu 2.5 điểm.

Trong số bạn bè của bạn, nhiều người đã từng có hoặc đang có người u?

o Có (2,5đ)

o Khơng (0đ)

Khi gặp bạn bè , nội dung những câu chuyện các bạn thường bàn tàn, trêu đùa nhau

có khi nào liên quan đến "sexual intercourse-quan hệ tình dục” ?

o Có (2,5đ)

o Khơng (0đ)

Bạn bè của bạn có hay dẫn người yêu đi chơi cùng với nhóm bạn của bạn và có

những cử chỉ thân mật?

o Có (2,5đ)

o Khơng (0đ)

Nếu bạn chưa có người u, quan sát bạn bè xung quanh, bạn có muốn có người u

khơng?

o Có (2,5đ)

o Khơng (0đ)

Tổng điểm của bạn cho mục này là?:

……………………………………..3.4.

3.4.1.

Trong đó:Xây dựng mơ hình nghiên cứu

Mơ hình kinh tế lượng của bài nghiên cứu:PS = + .MALE + .PM + .ME + . PP + u16Tiểu luận Kinh tế lượng: hệ số chặn

, , , : Các hệ số hồi quy riêng.

u: Sai số ngẫu nhiên hay nhiễu .

PS : Premarital sex , biến phụ thuộc “ăn cơm trước kẻng” .

MALE : Biến độc lập giới tính.

PM: Parental monitoring, biến độc lập sự giám sát của cha mẹ.

ME: Media’s effects, biến độc lập ảnh hưởng của các phương tiện truyềnthơng.

• PP : Peer pressure, biến độc lập tác động từ bạn bè cùng trang lứa.3.4.2. Dự đoán về dấu của các hệ số hồi quy và chiều biến thiên.

• : các quan niệm tư tưởng cũ, truyền thống đặc biệt với người phụ nữ trong xã

hội Việt Nam từ xưa có thể dẫn đến việc nam giới thường có xu hướng “ăn

cơm trước kẻng” mạnh mẽ hơn ở nữ giới, nên ta có thể dự đốn ban đầu

mang dấu dương.

• : Mức độ giám sát cho cha mẹ càng lớn, càng hạn chế việc các bạn trẻ có xu

hướng “ăn cơm trước kẻng” , ta có thể dự đốn mang dấu âm.

• : Ảnh hưởng của Media các lớn, việc tiếp cận với các nền văn hóa nước ngồi,

tư tưởng hiện đại về tình dục càng tăng, mang dấu dương.

• : Tác động từ các mối quan hệ bạn bè ngang hàng càng lớn, các gây áp lực tăng

xu hướng “ăn cơm trước kẻng” của giới trẻ, mang dấu dương.CHƯƠNG 4.

4.1.

4.1.1.MƠ TẢ SỐ LIỆUMơ tả thống kê số liệu

Nguồn dữ liệuDữ liệu được thu thập từ khảo sát online trên mạng xã hội Facebook của nhóm với

sự tham gia của 150 bạn trẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các bạn tham gia khảo

sát trong độ tuổi 18 đến 22, được lựa chọn ngẫu nhiên nên có thể đảm bảo sự khách

quan của số liệu.17Tiểu luận Kinh tế lượng4.1.2. Mơ tả số liệu thống kê

Giá trị

trungbìnhGiá trị nhỏ

nhấtGiá trị lớn

nhấtĐộ lệch

chuẩnPS (“Ăn cơm trước

kẻng”-Premarital sex)0.52010.5012735MALE (Giới tính)0.46010.50006714.4666670103.1274216.590102.6209476.5433330102.91659Các biếnPM (Sự giám sát của cha

mẹ)

ME (Ảnh hưởng của

Media)

PP (Tác động từ bạn bè)Bảng 4.1. Mô tả thống kê số liệu

Nhận xét:

• Biến “Ăn cơm trước kẻng”: Giá trị của biến PS là 0 hoăc 1, giá trị trung bình

là 0.52, có độ lệch chuẩn là 0.5012735

• Biến MALE: Giá trị biến là 0 hoặc 1, giá trị trung bình là 0.46, cho thấy số

lượng nam, nữ được khảo sát gần tương đương nhau.

• Biến PM: Giá trị trung bình của biến là 4.67, giá trị nhỏ nhất là 0, giá trị lớn

nhất là 10, độ lệch chuẩn là 3.13. Như vậy, sự giám sát của cha mẹ đối với

các bạn trẻ khơng còn q khắt khe.

• Biến ME: Giá trị trung bình là 6.59, giá trị nhỏ nhất là 0, giá trị lớn nhất là

10, độ lệch chuẩn là 2.62. Điều này cho thấy, các phương tiện truyền thơng

có tác động tương đối mạnh đến tâm lý, sự quan tâm của các bạn trẻ.

• Biến PP: Giá trị trung bình là 6.54, giá trị nhỏ nhất là 0, giá trị lớn nhất là

10, độ lệch chuẩn là 2.92. Qua đó có thể thấy bạn bè có ảnh hưởng tương

đối lớn đến suy nghĩ, hành động của giới trẻ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×