1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Kiểm tra: Một bức thư gồm mấy phần?

II. Kiểm tra: Một bức thư gồm mấy phần?

Tải bản đầy đủ - 0trang

III. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: SGV(93)

2. Nhận xét

- Đọc bài: Th thăm bạn?

- Bạn Lơng viết th cho Hồng

làm gì?

- Ngời ta viết th để làm gì?

- 1 bức th cần có nội dung gì?- Nghe giới thiệu- Lớp trả lời câu hỏi

- Để chia buồn cùng bạn Hồng.

- Để thăm hỏi, thông báo tin

tức

+ Nêu lý do và mục đích viết

th

+ Thăm hỏi tình hình của ngời

- Qua bức th đã đọc em có

nhận th.

nhận xét gì về mở đầu và cuối + Thông báo tình hình, bày tỏ

th?

tình cảm

- Đầu th ghi địa điểm, thời

gian, xng hô.

3. Ghi nhí

- Ci th: Ghi lêi chóc, høa hĐn,

4. Lun tập

chữ kí,tên

a) Tìm hiểu đề

- 3 em đọc SGK.Lớp đọc thầm.

- Gạch chân từ ngữ quan trọng

trong đề.

- 1 em đọc đề bài, lớp đọc

- Đề bài yêu cầu em viết th cho

thầm, xác định yêu cầu của

ai? Mục đích viết th làm gì?

đề.

- Cần xng hô nh thế nào? Thăm

- 1 bạn ở trờng khác. Hỏi thăm và

hỏi bạn những gì?

kể cho bạn về trờng lớp mình.

- Kể bạn những gì về trờng lớp - Bạn, cậu, mình,,Sức khoẻ,

mình?

học hành, gia đình, sở thích

- Tình hình học tập,sinh

- Cuối th chúc bạn, hứa hẹn

hoạt,cô giáo,bạn bè.

điều gì?

- Sức khoẻ, học giỏi

b) Thực hành viết th

- Viết ra nháp những ý chính

- Thực hiện

- Kh/ khích viết chân thực,

- Trình bày miệng(2 em)

tình cảm

- Nhận xét.

- Cả lớp viết th vào vở.1 em đọc

- GV nhận xét, chấm 3-5 bài

D . Hoạt động nối tiếp:

- Hệ thống bài và nhận xÐt giê häc

- VỊ nhµ häc thc ghi nhí vµ luyện thực hành

Tiếng Việt :

Luyện: Kể chuyện một nhà thơ chân chính

A. Mục đích, yêu cầu:1.Rèn kĩ năng nói: Trả lời các câu hỏi về nội dung câu chuyện, kể

lại ®ỵc chun.

HiĨu néi dung, ý nghÜa cđa trun: Ca ngỵi nhà thơ chân chính, có

khí phách cao đẹp, thà chết trên giàn lửa thiêu, không chịu khuất

phục.

2. Luyện kĩ năng nghe: nghe cô giáo kể chuyện

Theo dõi bạn kể, nhận xét và kể tiếp.

B. Đồ dùng dạy học :

GV : - Tranh minh hoạ 3 đoạn của chuyện

- Bảng phụ viết sẵn nội dung yêu cầu 1.

C. Các hoạt động dạy- học :

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

I. Tổ chức :

- Hát

II. Kiểm tra:

kể lại chuyện: Một nhà thơ ch©n - 2 em

chÝnh ?

Líp nhËn xÐt.

- GV nhËn xÐt, cho

điểm

- Nghe

III. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: nêu MĐ- YC

- Nghe GV kĨ

2. Lun kĨ chun

- GV kĨ 1 lÇn, tóm tắt nội dung - Lần lợt tập kể theo cặp, nêu ý

chuyện

nghĩa chuyện.

- Vài nhóm thực hành luyện kể

- Hớng dẫn kể

chuyện trớc lớp.

(Kể từng đoạn, cả bài)

- GV nhận xét- Ca ngợi nhà thơ chân chính

thà chết trên giàn lửa thiêu

không khuất phục cờng quyền.- Câu chuyện có ý nghÜa g×?

3.Thi kĨ chun

- Tỉ chøc cho h/s thi kể

- GV nhận xét

- Biểu dơng những học sinh kể

đúng, diễn cảmD.Củng cố, dặn dò:- Từng h/s thi kể theo đoạn

- Mỗi tổ 1-2 em thi kể cả

chuyện

- Lớp nhận xét

- Bình chọn bạn kể tốt nhất- GV nhận xét tiÕt häc

- DỈn häc sinh tiÕp tơc tËp kĨ

TiÕng ViƯt :

Ôn : Luyện tập về từ ghép và từ láy

A. Mục đích, yêu cầu :

1. Luyện : Nắm đợc 2 cách chính cấu tạo từ phức tiếng Việt.

2. Luyện kĩ năng : vận dụng kiến thức đã học để phân biệt từ

ghép với từ láy,tìm từ ghép, từ láy, tập đặt câu với các từ đó.

B. Đồ dùng dạy học :

GV :- Từ điển tiếng Việt, bảng phụ viết 2 từ mẫu.

HS :- Vở bài tập Tiếng Việt 4.

C. Các hoạt động dạy- học :

Hoạt động của thầy

I. Tổ chức :

II. Kiểm tra :

Từ đơn và từ phức khác nhau ở

điểm gì?

Nhận xét, đánh giá.

III. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: nêu MĐ- YC tiết

học

2. Luyện từ đơn và từ ghép

- Em có nhận xét gì về các

tiếng cấu tạo nên tõ phøc:

Trun cỉ, «ng cha?

- NhËn xÐt vỊ tõ phøc: thầm

thì?

- Nêu nhận xét về từ phức :

chầm chậm, cheo leo, se sÏ?

3. Ghi nhí

- GV gi¶i thÝch néi dung ghi nhớ

(lu ý với từ láy: luôn luôn)

4. Luyện tập

Bài tập 1:

- GV nhắc h/s chú ý các từ in

nghiêng, các từ in nghiêng và in

đậm.

Bài tập 2:

- GV phát các trang từ điển đãHoạt động của trò

- Hát

- 2 em- Nghe

- 1em đọc bài 1 và gợi ý, lớp

đọc thầm.

- Đều do các tiếng có nghĩa tạo

thành

( truyện cổ = truyện +

cổ)

- Tiếng có âm đầu th lặp lại

- Lặp lại vần eo (cheo leo)

- Lặp lại cả âm và vần (chầm

chậm, se sẽ)

- Vài h/s nêu lại

- 2em đọc ghi nhớ , cả lớp đọc

thầm.

- Nghe

- 2 tiếng lặp lại hoàn toàn

-HS mở vở bài tập, làm bài 1

Vài em đọc bài

1em đọc yêu cầu

Trao đổi theo cặp

Làm bài vào vở bài tậpchuẩn bị

- Treo bảng phụ

- Nhận xét,chốt lời giải đúng.

( giải thích cho học sinh những

từ không có nghĩa, hoặc

nghĩa không đúng ND bài)- 1em chữa bảng phụ

- Đại diện nhóm trình bày kết

quả

- Lớp đọc bài

- Chữa bài đúng vào vở.

- Nghe nhận xét

- Thực hiện.D. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học

- Yêu cầu mỗi em tìm 5 từ ghép và 5 từ láy chỉ màu

sắc.

Tiếng viềt

: Luyện đọc :Một ngời chính trực ( 2 tiết)

A. Mục đích, yêu cầu :

1. Đọc lu loát, trôi chảy toàn bài. Giọng đọc phù hợp ph©n biƯt lêi ngêi kĨ víi lêi nh©n vËt.ThĨ hiƯn rõ sự chính trực của Tô Hiến Thành.

2. Hiểu nội dung , ý nghĩa truyện: ca ngợi sự thanh liêm , tấm lòng

vì dân vì nớc của Tô Hiến Thành- Vị quan thời xa.

3. Rèn đọc ngắt nghỉ đúng cho HS yếu, HS khuyết tật

B. Đồ dùng dạy- học :

GV : - Tranh SGK.

HS :SGK

C. Các hoạt động dạy- học :

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

I. Tổ chức:

- Hát

II. Kiểm tra: Đọc bài: Một ngời

- 2 em nối tiếp

chính trực, trả lời câu hỏi 2,3 ?

- Nhận xét.

III. Bài mới:

1Giới thiệu: - Giới thiệu và ghi tên

- Mở sách,quan sát tranh chủ

bài

điểm và bài đọc. Nghe GV

2. Luyện đọc và tìm hiểu bài

giới thiệu.

a) Luyện đọc

- Hớng dẫn đọc

- Nối tiếp nhau đọc 3 đoạn

- Kết hợp sửa lỗi phát âm và cách truyện theo 3 lợt.

đọc

1em đọc chú giải cuối bài

- Giúp h/s hiểu nghĩa các từ chú

- Luyện đọc theo cặp

giải.

- 2 em đọc cả bài

- GV đọc diễn cảm toàn bài

- Lớp nghe, theo dõi sách.

* Thi đọc:

+ Tổ chức cho HS yếu đọc:

- Đọc cá nhân( 3 em)

Nhận xét, đánh giá, chỉ

- Nhận xét

ra điểm mạnh, yếu của HS

+ Tổ chức cho HS TB đọc

3 em. NhËn xÐt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Kiểm tra: Một bức thư gồm mấy phần?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×