1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Luyện đọc :Một ngưười chính trực. Tre Việt Nam

Luyện đọc :Một ngưười chính trực. Tre Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Híng dÉn ®äc: Mét ngêi

1em . NhËn xÐt.

chÝnh trùc

- Luyện đọc theo cặp

- Kết hợp sửa lỗi phát âm và cách - 2 em đọc cả bài

đọc

- Lớp nghe, theo dâi s¸ch.

- Gióp h/s hiĨu nghÜa c¸c tõ chó

- Đọc cá nhân( 3 em)

giải.

- Nhận xét

- Đọc diễn cảm toàn bài

* Thi đọc:

+ Tổ chức cho HS yếu,TB

đọc:

- Nhận xét, đánh giá, chỉ ra

điểm mạnh, yếu của HS

+ Đọc: Tre Việt Nam

- NHận xét, đọc diễn cảm

b) Tìm hiểu bài :

- Những câu thơ nào nói lên sự

gắn bó lâu đời của tre với ngời

Viết Nam ?

- Tìm hình ảnh tợng trng cho sự

ngay thẳn ?

- Tìm hình ảnh cây tre, búp

măng ?

- ý nghĩa bài thơ ?

c) Hớng dẫn đọc diễn cảm

- Hớng dẫn tìm giọng đọc phù hợp

- Tổ chức thi đọc diễn cảm .

- Nhận xét, khen h/s đọc tốt.

Khuyến khích HS yếu đọc ở nhà.- Đọc nối tiếp, mỗi em đọc 2

dòng thơ. Nhận xét.

- Đọc theo cặp. Nhận xét.

- Tre xanh ( Lâu đời, chứng

kiến chuyện xảy ra từ nghìn

đời.)

- tre.lạ thờng.- Nối tiếp đọc

- 2em nêu cách chọn giọng

đọc

- HS khá giỏi

- Mỗi tổ cử 1 nhóm thi đọc.D. Hoạt động nối tiếp : - HƯ thèng bµi. NhËn xÐt giê

- VỊ nhµ: Luyện đọc thuộc lòng bài thơ.

Tiếng Việt

Luyện : Luyện tập xây dựng cốt truyện ( 2T)

A- Mục đích, yêu cầu:

Luyện tởng tợng và tạo lập một cốt truyện đơn giản theo gợi ý khi đã

cho sẵn nhân vật, chủ đề câu chuyện.

B- Đồ dùng dạy- học :

Tranh minh hoạ cốt truyện nói về lòng hiếu thảo của ngời con khi mĐ

èm.

Tranh minh ho¹ cèt trun nãi vỊ tÝnh trung thùc của ngời con chăm sóc

mẹ ốm.HS :Vở bài tập Tiếng Việt 4

C- Các hoạt động dạy- học :

Hoạt động của thầy

I. Tổ chức:

II. Kiểm tra:

- Nêu ghi nhớ tiết trớc ?

- Kể chuyện đã chuẩn bị ?

III. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: Nêu mục đích,

yêu cầu

2. Luyện xây dựng cốt truyện

a) Xác định yêu cầu đề bài

Đọc yêu cầu đề bài?

- Phân tích, gạch chân từ ngữ

quan trọng.

- Có mấy nhân vật ?

- Đây là truyện có thật hay tởng tợng, vì sao em biết?

- Yêu cầu chính của đề là gì?

b)Lựa chọn chủ đề câu truyện

c) Thực hành xây dựng cốt

truyện

- GV đa ra các tranh để gợi ý

- Yêu cầu h/s làm bài

- Quan sát, giúp đỡ HS u, HS

khut tËt

- NhËn xÐt, bỉ xung.

* Thi kĨ chun:

- Nhãm HS kh¸, giái

- Nhãm HS TB

- Nhãm HS yÕu

- GV khen những h/s kể tốtHoạt động của trò

- Hát

- 1em

- 1 em .Líp nhËn xÐt

- Nghe, më s¸ch

- 1em

- Mở vở bài tập

- Phân tích tìm từ quan trọng

- Có 3 nhân vật

- Là truyện tởng tợng vì có

nhân vật bà tiên.

- Xây dựng cốt truyện(không

kể chi tiết).

- 2 em đọc gợi ý 1, 2

- Lớp theo dõi sách

- Nhiều em nói chủ đề mình

lựa chọn

- HS quan sát tranh, nêu nội

dung tranh.

- HS làm bài cá nhân vào vë

bµi tËp

- 1em lµm mÉu tríc líp ( HS KG)

- Từng cặp kể vắn tắt truyện

đã chuẩn bị

- Nhận xét.

- Thi kể trớc lớp ( 3 nhóm, mỗi

nhóm 2 em )

- Lớp bình chọn bạn kể hay

nhất( Theo nhóm)

- nghe nhận xétD. Củng cố, dặn dò:

- Nêu cách xây dựng cốt truyện?

- Nhận xét tiết học. Về nhà chuẩn bị cho bài kiểm tra.

Tiếng Việt

Luyện kể chuyện đã nghe, đã đọc

A - Mục đích, yêu cầu:

1. Rèn kĩ năng nói:Luyện: HS kể tự nhiên bằng lời của mình một câu chuyện đã nghe,

đã đọc nói về lòng trung thực. Hiểu truyện, trao đổi với các bạn về nội

dung, ý nghĩa của câu chuyện.

2. Rèn kĩ năng nghe:

Chăm chú nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.

B- Đồ dùng d¹y – häc :

Mét sè trun viÕt vỊ tÝnh trung thực, sách truyện đọc lớp 4.

Bảng phụ viết gợi ý 3, tiêu chuẩn đánh giá bài kể chuyện.

C- Các hoạt động dạy- học :

Hoạt động của thầy

I . Tổ chức :

II Kiểm tra:

- GV nhận xét, cho điểm

III. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:

Nêu mục đích, yêu cầu

tiết học.

2. Hớng dẫn luyệnkể truyện

a) HD hiểu yêu cầu đề bài

- GV viết đề bài lên bảng, gạch

dới trọng tâm, giúp h/s xác

định đúng yêu cầu.

- GV treo bảng phụHoạt động của trò

- Hát

- 2 h/s kể chuyện : Một nhà

thơ chân chính

- Trả lời câu hỏi về ý nghĩa

truyện

- Lớp nhận xét

- Nghe giới thiệu. Mở truyện đã

chuẩn bị

- Tự kiểm tra theo bàn

- 1-2 em đọc yêu cầu đề bài

- Gạch dới các từ trọng tâm

- 4 em nối tiếp đọc các gợi ý

1,2,3,4.

- HS nối tiếp nêu câu chuyện

định kể.

- 1 em kể mẫu, lớp nhận xét.

- Mỗi bàn làm 1nhóm tập kểb)Học sinh thực hành kể truỵên,

nêu ý nghĩa câu chuyện.

- Tổ chức kể trong nhóm

- GV gợi ý kể theo đoạn

- Thi kể trớc lớp

- GV mở bảng ghi tiêu chuẩn

đánh giá

- Kể theo cặp

- Gợi ý để h/s nêu ý nghĩa

- 1-2 em kể theo đoạn (nếu

chuyện

chuyện dài)

- GV nhận xét, tính điểm theo - HS xung phong kể trớc lớp

tiêu chuẩn

- 1-2 em đọc tiêu chuẩn

- Biểu dơng h/s kể hay, ham

- Mỗi tổ cử 2 h/s thi kể trớc lớp

đọc truyện

- Lớp bình chọn h/s kĨ hay

nhÊt.

- HS nªu ý nghÜa cđa trun

võa kĨ.

- Nghe

- Thực hiện.

D. Củng cố, dặn dò:- GV nhận xét tiết học, dặn h/s tiếp tục tập kể và đọc thêm

truyện mới.

Chuẩn bị bài tập KC tuần sau.

Tiếng Việt :

Luyện mở réng vèn tõ: Trung thùc- Tù träng.

Danh tõ

A- Mơc tiªu. yêu cầu:

1. Luyện mở rộng vốn từ ngữ thuộc chủ đề: Trung thực- Tự trọng.

2. Luyện cho HS nắm đợc nghĩa và biết cách dùng các từ ngữ nói trên

để đặt câu.

B- Đồ dùng dạy- học :

GV : - Bảng phụ viết nội dung bài 3, 4

- Từ điển Tiếng Việt, phiếu bài tập, vở bài

tập tiếng Việt 4

C- Các hoạt động dạy- học :

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

I. Tổ chức :

- Hát

II. Kiểm tra:

- 1 em làm lại bài tập 2

III. Bài mới:

- 1 em làm lại bài tập 3

1. Giới thiệu bài: GV nêu MĐ- YC

2. Híng dÉn më réng vèn tõ :

- Nghe, më s¸ch

Trung thực- Tự trọng.

- GV yêu cầu h/s trao đổi cặp

+ Học sinh làm lại bài tập 1

- GV nhận xét chốt lời giải

- Từng cặp h/s trao đổi, làm

đúng:

bài

+ Từ cùng nghĩa với trung thực:

- HS trình bày kết quả

Thẳng thắn ngay thẳng, thành - Làm bài đúng vào vở

thật, thật tâm

+Từ trái nghĩa với trung thực:

+ HS mở vở làm bài tập 2

Dối trá, gian dối, gian lận, gian

- Nghe GV phân tích yêu cầu

giảo, lừa bịp

- Tự đặt 2 câu theo yêu cầu

- GV nêu yêu cầu của bài

- Lần lợt đọc

- GV ghi nhanh 1, 2 câu lên

+ Học sinh làm miệng bài tập 3

bảng

- 1em làm bảng phụ

- Nhận xét

- Lớp làm bài vào vở

- 2-3 em đọc bài

- GV treo bảng phụ

- Học sinh làm lại bài 4

- GV nhận xét chốt lời giải

- 2 em chữa bài trên bảng

đúng

- Học sinh nêu

+Tự trọng là coi trọng và giữ

- Lớp nhận xét

gìn phẩm giá của mình.

- Học sinh làm lại bài tập 1- GV gợi ý, gọi 2 em lên bảng

chữa bài

- Nhận xét chốt lời giải đúng

3. Luyện danh từ :

- Gọi 1 học sinh nêu ghi nhớ:

Thế nào là danh từ ?

- GV phát phiếu bài tập- Vài em đọc bài làm

- Học sinh trao đổi cặp đặt

câu với danh từ chỉ khái niệm ở

bài tập 1

- Nghe GV nhận xét.- Nêu yêu cầu của bài tập 2.

- GV nhận xét

D.Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết họcThứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009

Tiếng ViệtLuyện: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện ( 2 t)

A- Mục đích, yêu cầu:

1. Luyện kĩ năng ban đầu về đoạn văn kể chuyện

2. Luyện vận dụng những hiểu biết đã có để tập tạo dựng 1

đoạn văn kể chuyện

B- Đồ dùng dạy- học :

GV : - Bảng lớp chép bài 1, 2, 3(nhận xét)

HS :-Vở bài tập Tiếng Việt 4C- Các hoạt động dạy- học :

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

I. Tổ chức:

- Hát

II..Kiểm tra:

- Thế nào là đoạn văn, cách

-2 em trả lời

trình bày đoạn văn ?

- Lớp nhận xét

Đánh giá, nhận xét.

III. Bµi míi:

- Nghe giíi thiƯu

1.Giíi thiƯu bµi (SGV 129)

2.Lun vỊ đoạn văn trong bài

-2 em

kể chuyện

- Thảo luận theo cặp, ghi kết

Bài tập 1, 2

quả thảo luận vào vở bài tập.

- GV yêu cầu học sinh mở vở bài - 1-2 em đọc bài làm

tập, đọc yêu cầu?

- Lớp nhận xét

- Nhận xét chốt lời giải

- Đọc yêu cầu, suy nghĩ nêu

đúng(SGV 130)

nhận xét rút ra từ 2 bài tập trªnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Luyện đọc :Một ngưười chính trực. Tre Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×