1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Luyện mở rộng vốn từ: Trung thực- Tự trọng. Danh từ

Luyện mở rộng vốn từ: Trung thực- Tự trọng. Danh từ

Tải bản đầy đủ - 0trang

- GV gợi ý, gọi 2 em lên bảng

chữa bài

- Nhận xét chốt lời giải đúng

3. Luyện danh từ :

- Gọi 1 học sinh nêu ghi nhớ:

Thế nào là danh từ ?

- GV phát phiếu bài tập- Vài em đọc bài làm

- Học sinh trao đổi cặp đặt

câu với danh từ chỉ khái niệm ở

bài tập 1

- Nghe GV nhận xét.- Nêu yêu cầu của bài tập 2.

- GV nhận xét

D.Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết họcThứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009

Tiếng ViệtLuyện: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện ( 2 t)

A- Mục đích, yêu cầu:

1. Luyện kĩ năng ban đầu về đoạn văn kể chuyện

2. Luyện vận dụng những hiểu biết đã có để tập tạo dựng 1

đoạn văn kể chuyện

B- Đồ dùng dạy- học :

GV : - Bảng lớp chép bài 1, 2, 3(nhận xét)

HS :-Vở bài tập Tiếng Việt 4C- Các hoạt động dạy- học :

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

I. Tổ chức:

- Hát

II..Kiểm tra:

- Thế nào là đoạn văn, cách

-2 em trả lời

trình bày đoạn văn ?

- Lớp nhận xét

Đánh giá, nhận xét.

III. Bài mới:

- Nghe giới thiệu

1.Giới thiệu bài (SGV 129)

2.Luyện về đoạn văn trong bài

-2 em

kể chuyện

- Thảo luận theo cặp, ghi kết

Bài tập 1, 2

quả thảo luận vào vở bài tập.

- GV yêu cầu học sinh mở vở bài - 1-2 em đọc bài làm

tập, đọc yêu cầu?

- Lớp nhận xét

- Nhận xét chốt lời giải

- Đọc yêu cầu, suy nghĩ nêu

đúng(SGV 130)

nhận xét rút ra từ 2 bài tập trênBài tập 3(

)

+ Kết luận:

Mỗi đoạn văn trong bài

văn kể chuyện kể 1 sự việc

trong chuỗi sự việc nòng cốt của

chuyện. Hết 1 đoạn văn cần

chấm xuống dòng

3. Ghi nhớ

- Nhắc học sinh học thuộc

4. Luyện tập

- Giải thích thêm: 3 đoạn văn

nói về 1 em bé vừa hiếu thảo

vừa thật thà .

Yêu cầu hoàn chỉnh đoạn 3.

- Gióp ®ì HS u , khut tËt.

- NhËn xÐt, chấm điểm đoạn

viết tốt

(Tham khảo đoạn văn SGV 131)- 2 em nhắc lại nội dung GV

vừa nêu.

- 1 em đọc ghi nhớ, lớp đọc

thầm

- Luyện đọc thuộc ghi

nhớ( Nhẩm)

- 2 em nối tiếp nhau đọc nội

dung bài tập

- Học sinh làm việc cá nhân

suy nghĩ, tởng tợng để viết bổ

xung phần thân đoạn.

- 1 số em đọc bài làm.

- Nghe nhận xét

- Thực hiệnD. Củng cố, dặn dò: - Nhận xÐt tiÕt häc - Häc thc ghi nhí

- ViÕt vµo vở đoạn văn thứ 2 với cả 3 phần: Mở đầu, thân đoạn,

kết thúc đã hoàn chỉnh.Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2009

Tiếng Việt :

Luyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc ( 2 t )

A- Mục đích, yêu cầu:

1. Rèn kĩ năng nói Luyện: Kể tự nhiên bằng lời của mình câu chuyện

đã nghe, đã đọc nói về lòng tự trọng.

- Hiểu truyện, trao đổi đợc với bạn về néi dung, ý nghÜa c©u

chun. Cã ý thøc rÌn lun để trở thành ngời có lòng tự trọng.

2. Luyện kĩ năng nghe: Nghe lời bạn kể, nhận xét đúng.

B- Đồ dùng dạy học :

GV : Bảng lớp viết đề bài. Bảng phụ viết gợi ý 3,

tiêu chuẩn.

HS : Một số truyện viết về lòng tự trọng.

C- Các hoạt động dạy- học :

Hoạt động của thầy

I Tổ chức:

II. Kiểm tra:

Kể câu chuyện về tính trung

thực?

III Bài mới:Hoạt động của trò

- H¸t

- 1 em

- NhËn xÐt

- Nghe giíi thiƯu1. Giíi thiƯu bài: SGV 139

2. Luyện kể chuyện

a)Hớng dẫn hiểu yêu cầu đề bài - 1 em đọc đề bài

Mở bảng lớp

- Gạch dới từ ngữ trọng tâm

- 1 em đọc từ trọng tâm

- Giúp học sinh xác định đúng - 4 học sinh đọc các gợi ý 1, 2,

yêu cầu

3, 4.

- Nhắc học sinh những chuyện - 1 số học sinh giới thiệu tên

đợc nêu là truyện trong sách, có câu chuyện của mình và nội

thể chọn chuyện ngoài SGK.

dung chính của chuyện.

- Treo bảng phụ

- Gợi ý, nêu tiêu chuẩn

- Đọc thầm dàn ý của bài

b)Thực hành:

Kể chuyện, trao đổi về ý

- Kể theo cặp, trao đổi về ý

nghĩa của chuyện.

nghĩa câu chuyện

- Đối với chuyện dài có thể kể

theo đoạn.

- Tổ chức thi kể chuyện.

- Mỗi tổ cử 1-2 häc sinh thi kĨ.

- Nªu ý nghÜa cđa chun?

- NhËn xét.

- Nhận xét tính điểm về nội

- Nêu ý nghĩa chuyện vừa kể

dung, ý nghĩa, cách kể, khả

- Lớp nhận xét, bình chọn bạn

năng hiểu chuyện.

kể hay, câu chuyện mới ngoài

- Chọn và biểu dơng những em SGK

kể hay, kể chun ngoµi SGK.

- Nghe nhËn xÐt

- Khun khÝch häc sinh ham

- Thực hiện

đọc sách

D. Hoạt động nối tiếp:

- Nhận xét giờ học

- Về nhà: Tiếp tục tập kể. Su tầm và đọc thêm chuyện

ngoài sách.

Tiếng Việt

Ôn: Danh từ chung- danh từ riêng

A- Mục đích, yêu cầu:

1. Luyện nhận biết danh từ chung và danh từ riêng.

2. Luyện quy tắc viết hoa d/ từ riêng và bớc đầu vận

dụng quy tắc đó vào thực tế.

B- Đồ dùng dạy- học :

GV :Bản đồ tự nhiên Việt Nam.

HS :Vở bài tập Tiếng Việt 4

C. Các hoạt động dạy học :

Hoạt động của thầyHoạt động của tròI. Tổ chức:

II. Kiểm tra:

Nêu ghi nhớ tiết trớc?

- Làm lại bài 2?

- Đánh giá

III. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:

Nêu mục đích, yêu

cầu

2. Ôn danh từ chung- danh từ

riêng

Bài tập 1

Đọc yêu cầu?

- Nhận xét, chốt lời giải ®óng- H¸t

- 2 em

- NhËn xÐt.- Nghe, më s¸ch

2 em.

- Làm lại bài tập 1 vào vở BT

- 2 em làm bài trên bảng

- Làm bài đúng vào vở

- 2 em. Nhận xét.

- 1 em đọc yêu cầu bài 2

- Lớp trả lời miệng

- Nêu ví dụ: sông, Cửu Long- Treo bản đồ tự nhiên VN. Chỉ

trên bản đồ sông Cửu Long?

Bài tập 2

- Hớng dẫn h/s trả lời

* Kết luận:

- Nêu ví dụ: vua, Lê Lợi

- Tên chung của 1 loại sự vật đợc

gọi là danh từ chung.

- Tên riêng của 1 sự vật nhất

- HS đọc yêu cầu của bài

định gọi là danh từ riêng.

- DT riêng phải viết hoa

Bài tập 3

- Gợi ý để h/s nêu nhận xét

- 1 em đọc yêu cầu của bài

Bài 1:

- Lớp làm bài cá nhân, nêu trớc

Treo bảng phụ

lớp

- Nhận xét, chốt lời giải đúng

Bài 2:

- Học sinh làm lại bài tập 2

Cho h/s thực hành

- 1 -2 em đọc bài đúng

- Tập tra từ điển?

- Đọc nghĩa các từ?- Thực hành thi tiếp sức đặt

câu

- NHận xét, chọn ngời chiến

thắng.D. Hoạt động nối tiếp:

- Nhận xét giờ học

- Về nhà học bàiThứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009

Luyện Tiếng việt

Luyện đọc , viết: tha chuyện với mẹ ;Chị em tôi ( 2 t )

A. Mục đích, yêu cầu :

1. Đọc to rõ ràng đọc diễn cảm thể hiện đợc giong đọc phù hợp với

tình cảm của nhân vật .Đọc đúng tốc độ. Nghe viết đúng chính tả,

trình bày đúng truyện: Chị em tôi.

2. Biết tự phát hiện lỗi, sửa lỗi trong bài chính tả.

3.Tìm và viết đúng chính tả các từ láy có tiếng chứa âm đầu s/x

hoặc ?/ ~

B. Đồ dùng dạy- học :

GV : - SGK, bảng phụ

HS : - Vở chính tả, BTTV

C. Các hoạt động dạy- học :

Hoạt động của thầy

I. Tổ chức:

II. Kiểm tra;

- Đọc các tiếng bắt đầu bằng

l/n ?

III. Bài mới:

1. Luyện đọc bài Tha chuyện

với mẹ

- HD đọc diễn cảm

-GV nhận xét

2 Chính tả : GV đọc bài HS

nghe viết.

- Đọc 1 lợt bài chính tả: Chị em

tôi

- Nội dung chính của chuyện?

- Nhắc học sinh cách trình bày

đoạn văn có dẫn lời nói trựcHoạt động của trò

- Hát

- 2 em viết bảng lớp, lớp viết nháp

- 1-2 em nhận xét

- Theo dõi SGK

-HS thi đọc diễn cảm

HS nhận xét.

- 1 em đọc lại truyện. Cả lớp lắng

nghe

- Cả lớp đọc thầm lại chuyện

- Luyện viết chữ khó ra nháp

- Luyện viết tên riêng.

- Viết bài vào vở

- Đổi vở soát lỗi bằng bút chì.tiếp

- Đọc từng câu, mỗi câu đọc

2-3 lợt

- Đọc lại toàn bài

2. Hớng dẫn bài tập chính tả

Bài tập 2(phát hiện lỗi và

sửa lỗi)

- Treo bảng phụ

- Hớng dẫn hiểu yêu cầu

- Gọi học sinh chữa bài, chÊm

10 bµi cđa häc sinh, nhËn xÐt

Bµi tËp 3b(57)

- Lùa chọn phần 3b

- Đa ra mẫu, giải thích

- Treo bảng phụ

- Nhận xét-Đọc yêu cầu BT 2, lớp đọc thầm

1 em làm vào bảng phụ

Lớp làm bài cá nhân vào phiếu

2 em đọc bài làm

Lớp nhận xét

Nghe GV nhận xét

1 em đọc yêu cầu bài 3 phần b

1 em đọc mẫu, lớp theo dõi sách

1 em chữa trên bảng phụ

1 em đọc bài làmD Hoạt động nối tiếp:

- Hệ thống bµi vµ nhËn xÐt giê häc

- VỊ nhµ tiÐp tơc luyện viét bài cho chữ đẹp

Tiếng việt:

Luyện đọc: Nỗi dằn vặt của An- đrây- ca

A. Mục tiêu, yêu cầu:

1. Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng phù hợp. Đọc ph©n biƯt lêi ngêi kĨ víi lêi nh©n vËt.

2. HiĨu nội dung câu chuyện: Nói lên tình cảm yêu thơng, ý thức

trách nhiệm với ngời thân, lòng trung thực, sự nghiêm khắc của Anđrây- ca.

B. Đồ dùng dạy- học :

GV :Tranh SGK.

C. Các hoạt động dạy- học :

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

I. Tổ chức:

- Hát

II. Kiểm tra:

Đọc : Chị em tôi, nêu ý nghĩa

- 3 em. Nhận xét

của trun?

III. Bµi míi:

1. Giíi thiƯu bµi: (SGV - 131)

2. Híng dẫn luyện đọc và tìm

- Nghe , mở sách quan sát tranh

hiểu bài

a) Luyện đọc:

- Nghe , theo dõi sách

- Đọc diễn cảm cả bài

b)Luyện đọc :

- Quan sát và nêu nội dung tranh- Quan sát tranh minh hoạ nêu

ND ?

- Hớng dẫn luyện phát âm tên

riêng nớc ngoài: An- đrây- ca

- Giúp h/s hiểu nghĩa từ: dằn

vặt, đặt câu với từ : dằn

vặt ?

- Câu chuyện xảy ra khi nào?

- Khi đi mua thuốc An-đrâyca đã làm?

c) Luyện đọc diễn cảm

Giúp đỡ HS khá , giỏi

- NHận xét, bổ xung.- Đọc nối tiếp.

- Luyện phát âm

- 1 em . Nhận xét

- Mải chơi bỏ đi đá bóng

- 2 em đọc diễn cảm đoạn 1

- 1 em đọc đoạn 2(còn lại)

- Chọn giọng phù hợp

- 2 em đọc diễn cảm ®o¹n 2

- NhËn xÐt, bỉ xung.+Lun ®äc®o¹n 2

- Tõng nhãm 4 em, đọc theo vai

- Luyện phát âm, giọng đọc

- Nhận xét.

cho h/s

- Đọc diễn cảm đoạn 2.

- Nhận xét

d)Thi đọc diễn cảm cả bài

- Hớng dẫn đọc theo vai

- Nhận xét và bổ xung

D. Hoạt động nối tiếp:

- Em hãy đặt lại tên truyện và nói lời an ủi với An đrây ca?

- Hệ thống bài và nhận xét giờ học

- Về nhà : Luyện đọc .

Tiếng Việt

Luyện: Xây dựng đoạn văn kể chuyện

A- Mục đích, yêu cầu:

1. Dựa vào 6 tranh minh hoạ truyện: Ba lỡi rìu và những lời dẫn giải

dới tranh, học sinh nắm đợc cốt truyện, phát triển ý mỗi tranh thành 1

đoạn văn kĨ chun.

2. Lun t×m hiĨu néi dung, ý nghÜa trun: Ba lỡi rìu

B- Đồ dùng dạy- học :

GV :- 6 tranh minh hoạ truyện

HS:- Vở bài tập Tiếng Việt 4

C- Các hoạt động dạy- học :

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

I. Tổ chức:

- Hát

II. Kiểm tra - Đọc ghi nhớ tiết tr- - 2 emớc ?

Nhận xét đánh giá

III. Bài mới

1. Giới thiệu bài: Nêu MĐ- YC

2. Luyện: xây dựng đoạn văn

kể chuyện

Bài tập 1

- Truyện có mấy nhân vật ?

- Nội dung truyện nói gì ?

- Quan sát tranh, trả lời?

-Nhận xét.

Bài tập 2

- Phát triển ý dới tranh thành

đoạn văn kể chuyện

- Hớng dẫn hiểu đề

- Hớng dÉn mÉu tranh 1- 1 em lµm miƯng bµi tËp phần

b- Quan sát tranh SGK

- Đọc nội dung bài, lời chú thích

dới mỗi tranh

- 2 nhân vật: chàng tiều phu,

ông tiên

- Chàng trai đựơc tiên ông thử

tính thật thà, trung thực.

- 6 em nhìn tranh, đọc 6 câu

dẫn giải- Mỗi tỉ cư 1 em lªn chØ tranh

kĨ cèt chun. Líp làm vở bài

tập.

- 1 em đọc nội dung bài tập, lớp

- Yêu cầu học sinh mở vở bài tập đọc thÇm

- Nghe

- NhËn xÐt, bỉ xung

- Häc sinh tËp kĨ mÉu. Líp nhËn

- Tỉ chøc thi kĨ chun

xÐt

- Thùc hµnh phát triển ý, xây

- Nhận xét, khen học sinh kể

dựng đoạn văn kể chuyện làm

hay

vào vở bài tập

- Cách phát triển câu chuyện

- Kể chuyện theo cặp

trong bài ?

- Mỗi tổ cử 2 em thi kể theo

đoạn, 1 em thi kể cả chuyện.

- Lớp bình chọn bạn kể tốt

+Quan sát, đọc gợi ý

+Phát triển ý thành đoạn

+Liên kêt đoạn thành truyện.

D. Hoạt động nối tiếp: - Nhận xét tiết học,

dặn học sinh về nhà viết lại truyện, tập kể.

Tiếng Việt

Luyện kể chuyện:

Lời ớc dới trăng

A- Mục đích, yêu cầu:1. Luyện: kĩ năng nói dựa vào lời kể của cô giáo và tranh minh hoạ,

học sinh kể đợc câu chuyện lời ớc dới trăng, phối hợp lời kể với điệu bộ

phù hợp.

Hiểu chuyện, biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện.

2. Luyện: kĩ năng nghe: chăm chú nghe kể, nhớ chuyện.Theo dõi

bạn kể, nhận xét đúng, Kể tiếp lời bạn.

B- Đồ dùng dạy- học :

GV :- Tranh minh hoạ . Bảng phụ chép gợi ý.

C- Các hoạt động dạy- học :

Hoạt động của thầy

I. Tổ chức:

II. Kiểm tra:

Kể trớc lớp chuyện: Lời ớc dới

trăng.

III .Bài mới:

1. Giới thiệu bài: SGV 157

2. GV kể chuyện

- GV kể câu chuyện : Lời ớc dới

trăng

- GV kể lần 2 chỉ vào tranh

minh hoạHoạt động của trò

- Hát

- 2 em - Lớp nhËn xÐt.

Nghe giíi thiƯu, më SGK

- Quan s¸t tranh

- Nghe GV kĨ

- Nghe GV kĨ

- Chia nhãm theo bµn, lun

kĨ theo nhóm

- Trao đổi về nội dung theo

yêu cầu 3

- 2-3 tốp học sinh ,mỗi tốp 4

em nối tiếp kể

- 3 em kể cả chuyện

- Mỗi tổ cử 1 em thi kể

- Trả lời các câu hỏi3. Hớng dẫn học sinh kể chuyện,

trao đổi về ý nghĩa câu

chuyện

a)Kể theo nhóm

- GV nhận xét

b)Thi kể trớc lớp

- GV nêu câu hỏi a,b,c của yêu

cầu 3

- GV nhận xét chọn nhóm, cá

nhân kể hay nhất, có dự đoán

- Lớp bình chọn bạn kĨ hay

vỊ kÕt cơc vui cđa c©u chun.

- GV lÊy vÝ dơ vỊ kÕt cơc vui

- Nghe , ®a ra phơng án của

của chuyện

mình

SGV 159

- Nhiều em nêu ý nghĩa

4. Củng cố, dặn dò

- 2 - 3 học sinh nhắc lại

- Qua câu chuyện em hiểu

điều gì ?

- GV chốt lại : Những điều ớc

cao đẹp, mang lại niềm vui,

hạnh phúc cho ngời nói ra điều ớc, cho tất cả mäi ngêi.- GV nhËn xÐt tiÕt häc

DỈn häc sinh tiÕp tục tập kể

câu chuyện

Chuẩn bị trớc 1 câu chuyện về

những ớc mơ.

Tiếng Việt

Luyện: Viết tên ngời, tên địa lí Việt Nam

A- Mục đích, yêu cầu:

- Luyện vận dụng những hiểu biết về quy tắc viết hoa tên ngời, tên

địa lí Việt Nam để viết đúng tên riêng Việt Nam.

B- Đồ dùng dạy- học :

GV : - Bảng lớp

- Bản đồ địa lí Việt Nam cỡ to,

HS : Vở bài tập tiếng Việt 4

C- Các hoạt động dạy- học :

Hoạt động của thầy

I- Tổ chức:

II. Kiểm tra:

III- Bài mới:

1. Giới thiệu bài: nêu MĐ-YC tiết

học

2. Hớng dẫn làm bài tập

Bài tập 1

- Nêu yêu cầu của bài

- Phát phiếu

- Nhận xét, chốt lời giải đúng

- Đây là tên riêng các phố ở Hà

Nội khi viết phải viết hoa cả 2

chữ cái đầu

- GV giải thích 1 số tên cũ của

các phố.

Bài tập 2

- Treo bản đồ Việt Nam

- Giải thích yêu cầu của bài

- Yêu cầu học sinh mở vở bài tËp

- GV nhËn xÐt

- LuyÖn kiÕn thøc thùc tÕ:

- Em hãy nêu tên các huyện

thuộc tỉnh Phú Thọ?

- Em hãy nêu tên các xã, của

huyện em? - ở tỉnh ta có địaHoạt động của trò

- Hát

- 1 em nhắc lại nội dung ghi

nhớ ( quy tắc viết tên ngời, tên

địa lý VN ).

- Nghe, mở sách

- 1 em đọc yêu cầu

- Nhận phiếu, trao đổi cặp,

làm bài

- Vài em nêu kết quả thảo

luận.

- 1 vài em nhắc lại quy tắc

- Nghe

- 1 em đọc bài 2

- Quan sát bản đồ, vài em lên

chỉ bản đồ tìm các tên địa

lí Việt Nam, tên các danh lam

thắng cảnh của nớc ta

- Học sinh làm bài cá nhân

vào vở bài tập Tiếng Việt 4.

- 2-3 em nêu

- Vài em nêu, các em khác bổ

sungđiểm du lịch, di tích lịch sử

hay danh lam thắng cảnh nổi

tiếng nào?

- Hãy chỉ trên bản đồ Việt Nam

vị trí tỉnh Phú Thọ và thành

phố Việt Trì?

- Hãy viết tên quê em

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét

- Nhắc học thuộc ghi nhớ. Su

tầm tên 1 số nớc và thủ đô các

nớc trên thế giới.- Khu di tích lịch sử Đền Hùng,

khu du lịch Ao Châu, suối nớc

nóng Thanh Thuỷ

- 1 vài em lên chỉ bản đồ

- 1 vài em lên viết tên các địa

danh .

- Học sinh viết, đọc tên quê

em.

- Thực hiện.Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009

Luyện Tiếng việt

Ôn tập ( 2t )

A. Mục đích, yêu cầu:

1. Luyện cho học sinh các kĩ năng về bài tập làm văn: Văn kể chuyện,

kể lại lời nói,ý nghĩ của nhân vật, kể lại hành động của nhân vật, cốt

truyện. Đoạn văn trong bài văn kể chuyện, xây dựng đoạn văn kể

chuyện, phát triển câu chuyện.Văn viết th.

2. Củng cố, ôn luyện kiến thức đã học về tập làm văn, viết đợc 1 đoạn

văn theo yêu cầu.

3. Giáo dục học sinh yêu thích môn học.

B. Đồ dùng dạy- học:

-SGK:

- Vở bài tập Tiếng Việt 4

C. Các hoạt động dạy- học

Hoạt động của thầy

I. ổn định

II. Kiểm tra bài cũ

III. Dạy bài mới

1. Giới thiệu bài: nêu MĐ- YC

2. Củng cố lý thuyết về tập làm

văn:

- Kể tên các bài TLV đã học trong

9 tuần đầu học kì I ?

- GV ghi bảng lần lợt tên bài

+)Hớng dẫn luyện bài văn kểHoạt động của trò

- Hát

- 1-2 em nêu ví dụ về 2 cách

phát triển câu chuyện(theo

trình tự thời gian, không gian)

- Nghe

- Học sinh kể tên.

- 2 em nhắc lại

- 1-2 em đọc đề bàiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Luyện mở rộng vốn từ: Trung thực- Tự trọng. Danh từ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×