1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
C. Các hoạt động dạy- học

C. Các hoạt động dạy- học

Tải bản đầy đủ - 0trang

Gi¸o ¸n To¸n líp 4

- Mn xÕp c¸c sè theo thứ tự từ lớn đến bé hoặc từ bé đến lớn

ta phải làm gì?

- Hệ thống bài và nhận xét giờ

2. Dặn dò:

- Về nhà ôn lại bài.

- Xem trớc bµi lun tËp.…………………………………………………………………………….

Thứ ............ ngày .......... tháng .......... năm 201TUẦN 2

Tit 4Luyện :Đổi đơn vị đo khối lợng kg, g

Giải toán có lời văn.

A. Mục tiêu:

- Củng cố cho HS cách đổi đơn vị khối lợng( từ đơn vị lớn ra

đơn vị nhỏ).

- Rèn kỹ năng giải toán có lời văn với các số đo khối lợng đã học.

B. Đồ dùng dạy học:

- Vở bài tập toán

- Sách giáo khoaMai Vĩnh Lộc

An Thạnh Nam5Trờng Tiểu họcGiáo án Toán lớp 4

C. Các hoạt động dạy học.

C. Các hoạt động nối tiếp.

1. Củng cố:

- Gọi học sinh trả lời và hệ thống bµi

1 kg = …. g

500 g = …..kg

- NhËn xÐt giờ học

2. Dặn dò:

- Về nhà ôn lại bài..

Th ............ ngy .......... thỏng .......... nm 201TUN 3

Tit 5

Toán (tăng):Hoạt động của thầy

I. Ôn định:

II. Bài mới:

- GV cho HS làm lần lợt các

bài tập vào vở

Bài 1:

- Giáo viên treo bảng phụ:

Viết số thích hợp vào chỗ

chấm

1 kg = g

2000 g = ...kg

5 kg =…g

2 kg 500 g =…g

2 kg 50g =… g

2 kg 5 g =…g

- ChÊm mét sè bµi vµ nhËn

xÐt

Bµi 2: TÝnh

123 kg + 456 kg

504 kg – 498 kg

234 kg x 4

456 kg : 3

Bµi 3: Giải toán

Tóm tắt:

Ngày 1 bán: 1234 kg

Ngày 2 bán: gấp đôi ngày 1

Cả hai

ngày.kilô- gam?

Mai

Vĩnh

Lộc

- Chấm

một số bài và nhạn

An Thạnh

Nam

xétHoạt động của trò- HS làm vào vở

- 1 HS lên bảng chữa bài.

- Đổi vở tự kiểm tra

- Nhận xét và chữa- HS làm vào vở.

- 2 HS lên bảng chữa bài.- HS giải bài toán theo tóm tắt.

- 1 HS lên bảng chữa bài.

- Nhận xét và chữa bài

6Trờng Tiểu họcGiáo án Toán lớp 4

Luyện :Bảng đơn vị đo khối lợng

A. Mục tiêu:

Củng cố cho HS :

- Các đơn vị khối lợng đã học.

- Mối quan hệ giữa hai đơn vị liền nhau trong bảng đơn vị khối

lợng.

- Rèn kỹ năng đổi các đơn vị đo khối lợng thông dụng: Đổi từ

đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ; từ đơn vị nhỏ ra đơn vị lớn; đổi đơn vị

phức.

B. Đồ dùng dạy học:

- Vở BT toán trang 21

C. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của thầy

1. Ôn định:

2. Bài mới:

*Ôn bảng đơn vị đo khối lợng.

- Kể tên các đơn vị đo theo

thứ tự từ lớn đến bé?

- Hai đơn vị đo khối lợng liền

nhau gấp kém nhau bao nhiêu

lần?

- 1tấn = ? kg; 1tạ = ? kg; !

kg = ? g.

*Luyện tập:

- Cho HS làm các bài tập trong

vở BT toán.

- Lu ý bài 1:

4dag 8g < 4dag 9g.

2kg 15g > 1kg 15 g.

- GV híng dÉn bài 4:

+ Đổi 2kg = ? g

+ 1/4 số đờng là bao

nhiêu g?Hoạt động của trò- 2, 3 HS nêu:

- 2, 3 HS nêu:

- 1HS lên bảng- lớp làm vào vở

nháp

Bài 1: - HS làm vở

- 3HS lên bảng chữa bài.

Bài 2: - HS làm vở

- Đổi vở kiểm tra

Bài 4: - HS đọc đề tóm tắt

đề

- Làm bài vào vở- đổi vở

kiểm tra.

- 1 HS chữa bàiD. Các hoạt ®éng nèi tiÕp:

- 3, 4 HS nªu:

a. Cđng cè

1tÊn = ? kg; 1t¹ =? kg;

1kg

= ? g.

5t¹ 5kg =? kg;

5tÊn 5kg = ?

kg

- Hai đơn vị đo đại lợng liền

Mai Vĩnh Lộc

7

An Thạnh NamTrờng Tiểu họcGiáo án Toán lớp 4

nhau gấp kém nhau bao nhiêu

đơn vị?

b. Dặn dò:

- Về nhà ôn lại bài.

- Học thuộc bảng đơn vị đo

khối lợng..

Th ............ ngy .......... thỏng .......... nm 201TUN 3

Tit 6

Toán (tăng):Luyện viết số. Đổi đơn vị đo thời gian.A. Mục tiêu:

- Củng cố cho HS cáchviết số có nhiều chữ số.

- Củng cố cáchđổi các đơn vị đo thời gian đã học.

- Rèn kỹ năng trình bày bài khoa học.

B. Đồ dùng dạy học:

- SGK; Vở BT toán.

C. Các hoạt động dạy học

Hoạtđộng của thầy

Hoạt động của trò

1. Ôn định:

2. Bài mới:

Cho HS làm các bài tập sau:

Bài 1: Viết các số sau:

- HS làm vào vở.

- Hai triệuba trăm linh sáu

- Đổi vở kiểm tra.

nghìn ba trăm.

- 1HS lên bảng chữa bài.

- Hai trăm ba mơi t triệu bốn

trăm hai mơi chín nghìn

không trăm ba mơi.

- Một tỷ sáu trăm triệu.

- Ba mơi tỷ.

- Ba mơi triệu.

- HS làm vào vë : 2040000

Bµi 2: ViÕt sè gåm:

5007312

- 2triƯu vµ 40 nghìn.

209000205

- 5triệu 7 nghìn và 312 đơn

7000005

vị.

- 209triệu và 205 đơn vị.

- 1HS lên bảng chữa bài.Đọc bài

- 7trăm triệu và 5 đơn vị.

- HS làm vào vở- Chữa bài –

- GV chÊm bµi – nhËn xÐt

nhËn xÐt

Mai VÜnh Léc

An Thạnh Nam8Trờng Tiểu họcGiáo án Toán lớp 4

Bài 3: Viết số thích hợp vào

chỗ chấm.

5 ngày =

giờ

4 giờ = phút

5 phút =

giăy.

2giờ 30 phút = phút.

5 phút 20 giây = giây

1 ngày 8 giờ = giờ.

1 năm( thờng) = ngày.

1 năm (nhuận) =

ngày.

D. Các hoạt động nối tiếp.

2 nhóm thi viết số nhanh,

1.Trò chơi: Ai nhanh hơn.

chính xác

( luyện cho HS cách viết số

nhanh chính xác).

2. Dặn dò: Về nhà ôn lại bài

.

Th ............ ngy .......... thỏng .......... nm 201TUN 4

Tit 7

Toán (tăng):Luyện: Tìm số trung bình cộng.A. Mục tiêu:

Củng cố cho HS:

- Cách tìm số trung bình cộng của nhiều số.

- Cách tìm một số khi biết trung bình cộng của hai số và một số

kia.

- Rèn kỹ năng trình bày bài toán một cách khoa học.

B. Đồ dùng dạy học:

- Vở BT toán trang 24, 25.

C. Các hoạt động dạy học

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Ôn định

2. Bài mới:

Cho hs làm các bài tập trong vở

BT toán trang24; 25.

- Nêu cách tìm số trung bình

- 3 HS nêu:

cộng của nhiều số?

Bài 2(trang 24):

- HS đọc đề tóm tắt đề.

- Giải bài vào vở- đổi vở kiểm

Mai Vĩnh Lộc

An Thạnh Nam9Trờng Tiểu họcGiáo án Toán lớp 4

tra.- BiÕt trung b×nh céng cđa hai

sè mn t×m tỉng ta làm nh

thế nào?

- Biết số trung bình cộng của

hai số và biết một trong hai

số, muốn tìm số kia ta làm nh

thế nào?- GV chấm chữa bài- nhận xét.

D. Các hoạt động nối tiếp:

1. Củng cố:

- Nêu cách tìm số trung bìmh

cộng của nhiều số?

2. Dặn dò : về nhà ôn lại bàiBài1 (trang 25).

- HS đọc mẫu và làm vào vở.

- 1HS lên bảng chữa bài- lớp nhận

xét.

Bài 2(trang 25):

- HS làm vào vở - Đổi vở kiểm

tra.

- 1HS đọc bài giải.

Bài 3(trang 25):

- HS đọc đề và giải bài vào vở.

- 1HS chữa bài.

Bài 4 (trang 25):

- HS đọc đề và giải bài vào vở.

- 1HS lên bảng chữa bài..

Th ............ ngy .......... thỏng .......... nm 201TUN 4

Tit 8

Toán (tăng):

Thực hành : Xem biểu đồ

A. Mục tiêu:

Củng cố cho HS:

- Cách đọc và phân tích số liệu trên biểu đồ.

- Biết xử lí số liệu trên biểu ®å

- BiÕt xư dơng biĨu ®å trong thùc tÕ.

B. §å dùng dạy học:

- Vở BT toán trang 26.

- Một số biểu đồ(dạng biểu đồ tranh).

C. Các hoạt động dạy học

Hoạt động của thầy

1. Ôn định:

2. Bài mới:

Mai Vĩnh Lộc

An Thạnh NamHoạt động của trò10Trờng Tiểu họcGiáo án Toán lớp 4

- GV cho HS làm các bài tập

trong vở bài tập trang 26.- GV nhận xét sửa câu trả lời

của HS.Bài 1:

- HS đọc đề - và điền vào chỗ

chấm cho thích hợp

- Đổi vở để kiểm tra - nhận xét.

- 1HS đọc kết quả:

Bài 2:

- HS đọc đề bài.

- Trao đổi trong nhóm.

- Điền vào ô trống Đ hoặc S.

- §ỉi vë kiĨm tra - nhËn xÐt.

- 1 HS ®äc kÕt qu¶:- GV nhËn xÐt- bỉ xung:

- GV cã thĨ cho HS xem một số

biểu đồ khác và hỏi thêm một

số câu hỏi có liên quan đến

biểu đồ?

D. Các hoạt ®éng nèi tiÕp:

1.Cđng cè:

- Khi ®äc biĨu ®å tranh cÇ lu

ý điều gì?

2. Dặn dò:

- Về nhà tập xem thêm một số

biểu đồ khác

..

Th ............ ngy .......... thỏng .......... nm 201TUN 5

Tit 9

Toán (tăng):

Luyện tập cộng, trừ (không nhớ và có nhớ 1lần)

A. Mục tiêu:

Củng cố cho HS :

- Cách cộng, trừ không nhớ và có nhớ một lần các số có 4, 5 chữ số.

- Rèn kĩ năng đặt tính, tính nhanh và tính đúng kết quả.

B. Đồ dùng dạy học:

- Vở ghi, SGK...

C. Các hoạt động dạy học

Mai Vĩnh Lộc

An Thạnh Nam11Trờng Tiểu họcGiáo án Toán lớp 4

Hoạt động của thầy

:

1 Bài mới:

- Cho HS làm vào vở.

- Gọi 2HS lên bảng chữa bài.

- GV nhận xét:

- Muốn tính tổng ta phải

làmgì?

- GV cho HS làm vào vở.- Chấm chữa bài Nhận xét:Hoạt động của trò

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

2344 +6563

90245

+9243

9876 6945

9000

1009.

- HS làm vào vở -Đổi vở kiểm

tra.

Bài 2: Tính tổng của:

4567 và 5224.

8009 và 1985.

c)12009 và 11608.

- HS đọc đề Tự giải bài vào vởGVđọc đề bài - Cho HS tóm

tắt bài.

Bài 3:

Tóm tắt

Ngày 1: 2345 m

Ngày 2: hơn ngày đầu103 m.

Cả hai ngày mét vải?

- Chấm chữa bài Nhận xét:

- HS làm bài vào vở.

- 1HS lên bảng chữa bài Lớp

- Nêu cách tìm số bị trừ, số trừ, nhận xét.

số hạng cha biết?

Bài 5: Tìm x.

x 567 = 423.

7009 x =6086.

- GV chữa bài nhận xét:

x + 1200 = 3900.

D. Các hoạt động nối tiếp:

- HS làm bài vào vở.

1. Củng cố:

- 3HS lên bảng chữa bài Lớp

- Nêu các bớc khi cộng hoặc trừ

nhận xét

các số có nhiều chữ số?

2. Dặn dò:

- Về nhà ôn lại bài

..

Th ............ ngy .......... thỏng .......... nm 201TUN 5

Tit 10

Toán (tăng):Mai Vĩnh Lộc

An Thạnh Nam12Trờng Tiểu họcGiáo án Toán lớp 4Luyện giải toán có lời văn

A. Mục tiêu:

Củng cố cho HS cách giải bài toán có lời văn ở các dạng:

- Bài toán rút về đơn vị.

- Bài toán trung bình cộng.

- Bài toán giải bằng nhiều phép tính.

B. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ chép bài1, 2, 3

- SGK toán 4.BTTCB và NC

C. Các hoạt động dạy học

Hoạt động của thầy

:

1. Kiểm tra:

- Muốn tìm trung bình cộng

của nhiỊu sè ta lµm nh thÕ

nµo?

2. Bµi míi:

- GV treo bảng phụ chép bài

tập 1:

- Cho HS đọc đề bài tóm

tắt đề.

- Bài toán thuộc dạng toán nào?

- GV chấm bài - nhận xét.Hoạt động của trò- 2HS nêu:

Bài 1:

Tóm tắt:

Ngày 1: 2456kg.

Ngày 2: kém ngày 1:256kg

Cả hai ngày... kg?.

- HS làm bài vào vở- Đổi vở kiểm

tra.

- 1HS lên bảng chữa bài - Lớp

nhận xét.Bài 2:

- GV treo bảng phụ .

- Cho HS đọc đề bài tóm

tắt đề.

- Bài toán thuộc dạng toán nào?- HS đọc đề_ Tóm tắt đề.

- HS làm vào vở .

- 1HS lên bảng chữa bài - Lớp

nhận xétBài 3:

GV đọc đề bài- cho HS tóm

tắt đề.

- GV chấm bài nhận xét?- HS đọc đề bài -Tóm tắt đề.

- Cả lớp giải bài vào vở.

-1HS lên bảng chữa bài - lớp nhận

xét.D. Các hoạt động nối tiếp:

- Nhận xét giờ học

- Muốn tìm số trung bình

cộng của nhiều số ta làm nh

Mai Vĩnh Lộc

An Thạnh Nam13Trờng Tiểu họcGiáo án Toán lớp 4

thế nào?

- Về nhà ôn lại bài

..

Th ............ ngy .......... thỏng .......... nm 201TUN 6

Tit 11

Toán (tăng):

Luyện: Tính giá trị của biểu thức chứa hai chữ. Tính chất giao

hoán của phép cộng.

A. Mục tiêu:

Củng cố cho HS:

- Cách tính giá trị của biểu thức có chứa hai chữ.

- Tính chất giao hoán của phép cộng, biết vận dụng tính chất giao

hoán để tính nhanh.

- Rèn kĩ năng tính toán nhanh, chính xác, trình bày đẹp.

B. Đồ dùng dạy học:

- Vở bài tập toán 4 (Trang 38, 39)

- Vở toán.

C. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của thầy

1. ổn định:

2. Bài mới:

- Cho HS làm các bài tập trong

vở bài tập toán .

Bài 1 (trang 38)

- GV cho HS đọc mẫu rồi tự

làm bài vào vở

- GV chấm chữa bài nhận xét.

Bài 2 (trang 38)

- Cho HS lµm bµi vµo vë.

Bµi 1(trang 39)

- Cho HS viết số hoặc chữ vào

vở.

- GV chấm bài- nhận xét:

- Nêu tính chất giao hoán của

phép cộng?

Mai Vĩnh Lộc

An Thạnh NamHoạt động của tròBài 1:

- HS đọc mẫu.

- Làm bài vào vở.

- Đổi vở kiểm tra.

- 2HS chữa bài

Bài 2:

- HS tự điền vào vở.

- Đổi vở kiểm tra- Nhận xét

Bài 3:

- HS làm vào vở.

- 2HS lên bảng chữa bài.

- 2, 3 HS nêu:

Bài 2:

- HS làm vào vở

- Đổi vở kiểm tra.

14Trờng Tiểu họcGiáo án Toán lớp 4

Bài 2 (trang 39):

- Cho HS tự đọc đề và làm

vào vở- 2 HS lên bảng chữa bài- Lớp

nhận xétD. Các hoạt động nối tiếp:

1. Củng cố:

- Nêu tính chất giao hoán của

phép cộng.

2. Dặn dò : Về nhà ôn lại bài

..

Th ............ ngy .......... thỏng .......... nm 201TUN 6

Tit 12

Toán (tăng):

Luyện : Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ.

A. Mục tiêu:

Củng cố cho HS:

- Cách tính biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ.

- Rèn kĩ năng nhanh chính xác, trình bày sạch đẹp.

B. Đồ dùng dạy học:

- Vở bài tập toán.

- Vở toán

C. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của thầy

1. ổn định:

2. Bài mới:

- GV cho HS tự làm các bài tập

trong vở bài tập trang 38, 40- GV chÊm bµi 1, 2 vµ nhËn

xÐt bài làm của HSMai Vĩnh Lộc

An Thạnh NamHoạt động của tròBài 1 (trang 38)

- HS tự làm vào vở

- Đổi vở kiểm tra.

- 2HS lên bảng chữa bài.

Bài 2:

- HS tự điền vào vở.

- 2 HS lên bảng chữa bài- Lớp

nhận xét.

Bài 1 (trang40)

- HS tự đọc bài rồi làm vào vở.

- Đổi vở kiểm tra.

- 1 HS lên bảng chữa bài Lớp

nhận xét.

15Trờng Tiểu họcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C. Các hoạt động dạy- học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×