1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
C. Các hoạt động dạy học

C. Các hoạt động dạy học

Tải bản đầy đủ - 0trang

Gi¸o ¸n To¸n líp 4

- Mn xÕp c¸c sè theo thứ tự từ lớn đến bé hoặc từ bé đến lớn

ta phải làm gì?

- Hệ thống bài và nhận xét giờ

2. Dặn dò:

- Về nhà ôn lại bài.

- Xem trớc bµi lun tËp.…………………………………………………………………………….

Thứ ............ ngày .......... tháng .......... năm 201TUẦN 2

Tit 4Luyện :Đổi đơn vị đo khối lợng kg, g

Giải toán có lời văn.

A. Mục tiêu:

- Củng cố cho HS cách đổi đơn vị khối lợng( từ đơn vị lớn ra

đơn vị nhỏ).

- Rèn kỹ năng giải toán có lời văn với các số đo khối lợng đã học.

B. Đồ dùng dạy học:

- Vở bài tập toán

- Sách giáo khoaMai Vĩnh Lộc

An Thạnh Nam5Trờng Tiểu họcGiáo án Toán lớp 4

C. Các hoạt động dạy học.

C. Các hoạt động nối tiếp.

1. Củng cố:

- Gọi học sinh trả lời và hệ thống bµi

1 kg = …. g

500 g = …..kg

- NhËn xÐt giờ học

2. Dặn dò:

- Về nhà ôn lại bài..

Th ............ ngy .......... thỏng .......... nm 201TUN 3

Tit 5

Toán (tăng):Hoạt động của thầy

I. Ôn định:

II. Bài mới:

- GV cho HS làm lần lợt các

bài tập vào vở

Bài 1:

- Giáo viên treo bảng phụ:

Viết số thích hợp vào chỗ

chấm

1 kg = g

2000 g = ...kg

5 kg =…g

2 kg 500 g =…g

2 kg 50g =… g

2 kg 5 g =…g

- ChÊm mét sè bµi vµ nhËn

xÐt

Bµi 2: TÝnh

123 kg + 456 kg

504 kg – 498 kg

234 kg x 4

456 kg : 3

Bµi 3: Giải toán

Tóm tắt:

Ngày 1 bán: 1234 kg

Ngày 2 bán: gấp đôi ngày 1

Cả hai

ngày.kilô- gam?

Mai

Vĩnh

Lộc

- Chấm

một số bài và nhạn

An Thạnh

Nam

xétHoạt động của trò- HS làm vào vở

- 1 HS lên bảng chữa bài.

- Đổi vở tự kiểm tra

- Nhận xét và chữa- HS làm vào vở.

- 2 HS lên bảng chữa bài.- HS giải bài toán theo tóm tắt.

- 1 HS lên bảng chữa bài.

- Nhận xét và chữa bài

6Trờng Tiểu họcGiáo án Toán lớp 4

Luyện :Bảng đơn vị đo khối lợng

A. Mục tiêu:

Củng cố cho HS :

- Các đơn vị khối lợng đã học.

- Mối quan hệ giữa hai đơn vị liền nhau trong bảng đơn vị khối

lợng.

- Rèn kỹ năng đổi các đơn vị đo khối lợng thông dụng: Đổi từ

đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ; từ đơn vị nhỏ ra đơn vị lớn; đổi đơn vị

phức.

B. Đồ dùng dạy học:

- Vở BT toán trang 21

C. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của thầy

1. Ôn định:

2. Bài mới:

*Ôn bảng đơn vị đo khối lợng.

- Kể tên các đơn vị đo theo

thứ tự từ lớn đến bé?

- Hai đơn vị đo khối lợng liền

nhau gấp kém nhau bao nhiêu

lần?

- 1tấn = ? kg; 1tạ = ? kg; !

kg = ? g.

*Luyện tập:

- Cho HS làm các bài tập trong

vở BT toán.

- Lu ý bài 1:

4dag 8g < 4dag 9g.

2kg 15g > 1kg 15 g.

- GV híng dÉn bài 4:

+ Đổi 2kg = ? g

+ 1/4 số đờng là bao

nhiêu g?Hoạt động của trò- 2, 3 HS nêu:

- 2, 3 HS nêu:

- 1HS lên bảng- lớp làm vào vở

nháp

Bài 1: - HS làm vở

- 3HS lên bảng chữa bài.

Bài 2: - HS làm vở

- Đổi vở kiểm tra

Bài 4: - HS đọc đề tóm tắt

đề

- Làm bài vào vở- đổi vở

kiểm tra.

- 1 HS chữa bàiD. Các hoạt ®éng nèi tiÕp:

- 3, 4 HS nªu:

a. Cđng cè

1tÊn = ? kg; 1t¹ =? kg;

1kg

= ? g.

5t¹ 5kg =? kg;

5tÊn 5kg = ?

kg

- Hai đơn vị đo đại lợng liền

Mai Vĩnh Lộc

7

An Thạnh NamTrờng Tiểu họcGiáo án Toán lớp 4

nhau gấp kém nhau bao nhiêu

đơn vị?

b. Dặn dò:

- Về nhà ôn lại bài.

- Học thuộc bảng đơn vị đo

khối lợng..

Th ............ ngy .......... thỏng .......... nm 201TUN 3

Tit 6

Toán (tăng):Luyện viết số. Đổi đơn vị đo thời gian.A. Mục tiêu:

- Củng cố cho HS cáchviết số có nhiều chữ số.

- Củng cố cáchđổi các đơn vị đo thời gian đã học.

- Rèn kỹ năng trình bày bài khoa học.

B. Đồ dùng dạy học:

- SGK; Vở BT toán.

C. Các hoạt động dạy học

Hoạtđộng của thầy

Hoạt động của trò

1. Ôn định:

2. Bài mới:

Cho HS làm các bài tập sau:

Bài 1: Viết các số sau:

- HS làm vào vở.

- Hai triệuba trăm linh sáu

- Đổi vở kiểm tra.

nghìn ba trăm.

- 1HS lên bảng chữa bài.

- Hai trăm ba mơi t triệu bốn

trăm hai mơi chín nghìn

không trăm ba mơi.

- Một tỷ sáu trăm triệu.

- Ba mơi tỷ.

- Ba mơi triệu.

- HS làm vào vë : 2040000

Bµi 2: ViÕt sè gåm:

5007312

- 2triƯu vµ 40 nghìn.

209000205

- 5triệu 7 nghìn và 312 đơn

7000005

vị.

- 209triệu và 205 đơn vị.

- 1HS lên bảng chữa bài.Đọc bài

- 7trăm triệu và 5 đơn vị.

- HS làm vào vở- Chữa bài –

- GV chÊm bµi – nhËn xÐt

nhËn xÐt

Mai VÜnh Léc

An Thạnh Nam8Trờng Tiểu họcGiáo án Toán lớp 4

Bài 3: Viết số thích hợp vào

chỗ chấm.

5 ngày =

giờ

4 giờ = phút

5 phút =

giăy.

2giờ 30 phút = phút.

5 phút 20 giây = giây

1 ngày 8 giờ = giờ.

1 năm( thờng) = ngày.

1 năm (nhuận) =

ngày.

D. Các hoạt động nối tiếp.

2 nhóm thi viết số nhanh,

1.Trò chơi: Ai nhanh hơn.

chính xác

( luyện cho HS cách viết số

nhanh chính xác).

2. Dặn dò: Về nhà ôn lại bài

.

Th ............ ngy .......... thỏng .......... nm 201TUN 4

Tit 7

Toán (tăng):Luyện: Tìm số trung bình cộng.A. Mục tiêu:

Củng cố cho HS:

- Cách tìm số trung bình cộng của nhiều số.

- Cách tìm một số khi biết trung bình cộng của hai số và một số

kia.

- Rèn kỹ năng trình bày bài toán một cách khoa học.

B. Đồ dùng dạy học:

- Vở BT toán trang 24, 25.

C. Các hoạt động dạy học

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Ôn định

2. Bài mới:

Cho hs làm các bài tập trong vở

BT toán trang24; 25.

- Nêu cách tìm số trung bình

- 3 HS nêu:

cộng của nhiều số?

Bài 2(trang 24):

- HS đọc đề tóm tắt đề.

- Giải bài vào vở- đổi vở kiểm

Mai Vĩnh Lộc

An Thạnh Nam9Trờng Tiểu họcGiáo án Toán lớp 4

tra.- BiÕt trung b×nh céng cđa hai

sè mn t×m tỉng ta làm nh

thế nào?

- Biết số trung bình cộng của

hai số và biết một trong hai

số, muốn tìm số kia ta làm nh

thế nào?- GV chấm chữa bài- nhận xét.

D. Các hoạt động nối tiếp:

1. Củng cố:

- Nêu cách tìm số trung bìmh

cộng của nhiều số?

2. Dặn dò : về nhà ôn lại bàiBài1 (trang 25).

- HS đọc mẫu và làm vào vở.

- 1HS lên bảng chữa bài- lớp nhận

xét.

Bài 2(trang 25):

- HS làm vào vở - Đổi vở kiểm

tra.

- 1HS đọc bài giải.

Bài 3(trang 25):

- HS đọc đề và giải bài vào vở.

- 1HS chữa bài.

Bài 4 (trang 25):

- HS đọc đề và giải bài vào vở.

- 1HS lên bảng chữa bài..

Th ............ ngy .......... thỏng .......... nm 201TUN 4

Tit 8

Toán (tăng):

Thực hành : Xem biểu đồ

A. Mục tiêu:

Củng cố cho HS:

- Cách đọc và phân tích số liệu trên biểu đồ.

- Biết xử lí số liệu trên biểu ®å

- BiÕt xư dơng biĨu ®å trong thùc tÕ.

B. §å dùng dạy học:

- Vở BT toán trang 26.

- Một số biểu đồ(dạng biểu đồ tranh).

C. Các hoạt động dạy học

Hoạt động của thầy

1. Ôn định:

2. Bài mới:

Mai Vĩnh Lộc

An Thạnh NamHoạt động của trò10Trờng Tiểu họcGiáo án Toán lớp 4

- GV cho HS làm các bài tập

trong vở bài tập trang 26.- GV nhận xét sửa câu trả lời

của HS.Bài 1:

- HS đọc đề - và điền vào chỗ

chấm cho thích hợp

- Đổi vở để kiểm tra - nhận xét.

- 1HS đọc kết quả:

Bài 2:

- HS đọc đề bài.

- Trao đổi trong nhóm.

- Điền vào ô trống Đ hoặc S.

- §ỉi vë kiĨm tra - nhËn xÐt.

- 1 HS ®äc kÕt qu¶:- GV nhËn xÐt- bỉ xung:

- GV cã thĨ cho HS xem một số

biểu đồ khác và hỏi thêm một

số câu hỏi có liên quan đến

biểu đồ?

D. Các hoạt ®éng nèi tiÕp:

1.Cđng cè:

- Khi ®äc biĨu ®å tranh cÇ lu

ý điều gì?

2. Dặn dò:

- Về nhà tập xem thêm một số

biểu đồ khác

..

Th ............ ngy .......... thỏng .......... nm 201TUN 5

Tit 9

Toán (tăng):

Luyện tập cộng, trừ (không nhớ và có nhớ 1lần)

A. Mục tiêu:

Củng cố cho HS :

- Cách cộng, trừ không nhớ và có nhớ một lần các số có 4, 5 chữ số.

- Rèn kĩ năng đặt tính, tính nhanh và tính đúng kết quả.

B. Đồ dùng dạy học:

- Vở ghi, SGK...

C. Các hoạt động dạy học

Mai Vĩnh Lộc

An Thạnh Nam11Trờng Tiểu họcGiáo án Toán lớp 4

Hoạt động của thầy

:

1 Bài mới:

- Cho HS làm vào vở.

- Gọi 2HS lên bảng chữa bài.

- GV nhận xét:

- Muốn tính tổng ta phải

làmgì?

- GV cho HS làm vào vở.- Chấm chữa bài Nhận xét:Hoạt động của trò

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

2344 +6563

90245

+9243

9876 6945

9000

1009.

- HS làm vào vở -Đổi vở kiểm

tra.

Bài 2: Tính tổng của:

4567 và 5224.

8009 và 1985.

c)12009 và 11608.

- HS đọc đề Tự giải bài vào vởGVđọc đề bài - Cho HS tóm

tắt bài.

Bài 3:

Tóm tắt

Ngày 1: 2345 m

Ngày 2: hơn ngày đầu103 m.

Cả hai ngày mét vải?

- Chấm chữa bài Nhận xét:

- HS làm bài vào vở.

- 1HS lên bảng chữa bài Lớp

- Nêu cách tìm số bị trừ, số trừ, nhận xét.

số hạng cha biết?

Bài 5: Tìm x.

x 567 = 423.

7009 x =6086.

- GV chữa bài nhận xét:

x + 1200 = 3900.

D. Các hoạt động nối tiếp:

- HS làm bài vào vở.

1. Củng cố:

- 3HS lên bảng chữa bài Lớp

- Nêu các bớc khi cộng hoặc trừ

nhận xét

các số có nhiều chữ số?

2. Dặn dò:

- Về nhà ôn lại bài

..

Th ............ ngy .......... thỏng .......... nm 201TUN 5

Tit 10

Toán (tăng):Mai Vĩnh Lộc

An Thạnh Nam12Trờng Tiểu họcGiáo án Toán lớp 4Luyện giải toán có lời văn

A. Mục tiêu:

Củng cố cho HS cách giải bài toán có lời văn ở các dạng:

- Bài toán rút về đơn vị.

- Bài toán trung bình cộng.

- Bài toán giải bằng nhiều phép tính.

B. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ chép bài1, 2, 3

- SGK toán 4.BTTCB và NC

C. Các hoạt động dạy học

Hoạt động của thầy

:

1. Kiểm tra:

- Muốn tìm trung bình cộng

của nhiỊu sè ta lµm nh thÕ

nµo?

2. Bµi míi:

- GV treo bảng phụ chép bài

tập 1:

- Cho HS đọc đề bài tóm

tắt đề.

- Bài toán thuộc dạng toán nào?

- GV chấm bài - nhận xét.Hoạt động của trò- 2HS nêu:

Bài 1:

Tóm tắt:

Ngày 1: 2456kg.

Ngày 2: kém ngày 1:256kg

Cả hai ngày... kg?.

- HS làm bài vào vở- Đổi vở kiểm

tra.

- 1HS lên bảng chữa bài - Lớp

nhận xét.Bài 2:

- GV treo bảng phụ .

- Cho HS đọc đề bài tóm

tắt đề.

- Bài toán thuộc dạng toán nào?- HS đọc đề_ Tóm tắt đề.

- HS làm vào vở .

- 1HS lên bảng chữa bài - Lớp

nhận xétBài 3:

GV đọc đề bài- cho HS tóm

tắt đề.

- GV chấm bài nhận xét?- HS đọc đề bài -Tóm tắt đề.

- Cả lớp giải bài vào vở.

-1HS lên bảng chữa bài - lớp nhận

xét.D. Các hoạt động nối tiếp:

- Nhận xét giờ học

- Muốn tìm số trung bình

cộng của nhiều số ta làm nh

Mai Vĩnh Lộc

An Thạnh Nam13Trờng Tiểu họcGiáo án Toán lớp 4

thế nào?

- Về nhà ôn lại bài

..

Th ............ ngy .......... thỏng .......... nm 201TUN 6

Tit 11

Toán (tăng):

Luyện: Tính giá trị của biểu thức chứa hai chữ. Tính chất giao

hoán của phép cộng.

A. Mục tiêu:

Củng cố cho HS:

- Cách tính giá trị của biểu thức có chứa hai chữ.

- Tính chất giao hoán của phép cộng, biết vận dụng tính chất giao

hoán để tính nhanh.

- Rèn kĩ năng tính toán nhanh, chính xác, trình bày đẹp.

B. Đồ dùng dạy học:

- Vở bài tập toán 4 (Trang 38, 39)

- Vở toán.

C. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của thầy

1. ổn định:

2. Bài mới:

- Cho HS làm các bài tập trong

vở bài tập toán .

Bài 1 (trang 38)

- GV cho HS đọc mẫu rồi tự

làm bài vào vở

- GV chấm chữa bài nhận xét.

Bài 2 (trang 38)

- Cho HS lµm bµi vµo vë.

Bµi 1(trang 39)

- Cho HS viết số hoặc chữ vào

vở.

- GV chấm bài- nhận xét:

- Nêu tính chất giao hoán của

phép cộng?

Mai Vĩnh Lộc

An Thạnh NamHoạt động của tròBài 1:

- HS đọc mẫu.

- Làm bài vào vở.

- Đổi vở kiểm tra.

- 2HS chữa bài

Bài 2:

- HS tự điền vào vở.

- Đổi vở kiểm tra- Nhận xét

Bài 3:

- HS làm vào vở.

- 2HS lên bảng chữa bài.

- 2, 3 HS nêu:

Bài 2:

- HS làm vào vở

- Đổi vở kiểm tra.

14Trờng Tiểu họcGiáo án Toán lớp 4

Bài 2 (trang 39):

- Cho HS tự đọc đề và làm

vào vở- 2 HS lên bảng chữa bài- Lớp

nhận xétD. Các hoạt động nối tiếp:

1. Củng cố:

- Nêu tính chất giao hoán của

phép cộng.

2. Dặn dò : Về nhà ôn lại bài

..

Th ............ ngy .......... thỏng .......... nm 201TUN 6

Tit 12

Toán (tăng):

Luyện : Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ.

A. Mục tiêu:

Củng cố cho HS:

- Cách tính biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ.

- Rèn kĩ năng nhanh chính xác, trình bày sạch đẹp.

B. Đồ dùng dạy học:

- Vở bài tập toán.

- Vở toán

C. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của thầy

1. ổn định:

2. Bài mới:

- GV cho HS tự làm các bài tập

trong vở bài tập trang 38, 40- GV chÊm bµi 1, 2 vµ nhËn

xÐt bài làm của HSMai Vĩnh Lộc

An Thạnh NamHoạt động của tròBài 1 (trang 38)

- HS tự làm vào vở

- Đổi vở kiểm tra.

- 2HS lên bảng chữa bài.

Bài 2:

- HS tự điền vào vở.

- 2 HS lên bảng chữa bài- Lớp

nhận xét.

Bài 1 (trang40)

- HS tự đọc bài rồi làm vào vở.

- Đổi vở kiểm tra.

- 1 HS lên bảng chữa bài Lớp

nhận xét.

15Trờng Tiểu họcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C. Các hoạt động dạy học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×