1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông. Giải toán có lời văn

Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông. Giải toán có lời văn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án Toán lớp 4

4cm. Tính diện tích hình chữ

nhật đó?

- Bài toàn thuộc dạng toán nào?

- Nêu cách tính diện tích hình

chữ nhật?- 1em lên bảng:

Chiều rộng: (16 4) : 2 = 6 cm.

ChiỊu dµi: 6 + 4 = 10 cm

DiƯn tÝch: 10 x 6 = 60cm2- C¶ lớp làm vào vở.

Bài 4: Một hình vuông có chu vi

- 1em lên bảng:

36 m. Tính diện tích hình vuông Cạnh hình vuông: 36 : 4 = 9 m

đó?

Diện tích: 9 x 9 = 81 m2

………………………………………………………………………………………………

Thứ ............ ngày .......... tháng .......... nm 201TUN 11

Tit 21

Toán (tăng):

Luyện nhân số có nhiều chữ số với số có một chữ số

A.Mục tiêu:

- Củng cố cho HS cách nhân số có nhiều chữ số với số có một chữ

số(có nhớ và không có nhớ)

- Rèn kĩ năng tính toán nhanh chính xác

B.Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ- vở bài tập toán trang 59

C.Các hoạt động dạy học

Hoạt động của thầy

1.ổn định:

2.Bài mới:

Cho HS làm các bài tập trong vở

bài tập toán 4

-Tính?

-Nêu cách thực hiện phép nhân?-Tính?

Mai Vĩnh Lộc

An Thạnh NamHoạt động của tròBài 1:

Cả lớp làm vở -3 em lên bảng

13724

28503

39405

x

3

x

7

6

41172

236430

25x199521

Trờng Tiểu họcGiáo án Toán lớp 4

-Biểu thức có những phép tính

nào? Thứ tự thực hiện các phép

tính đó?

-Chấm bài nhận xétBài 2:

-Cả lớp làm vào vở- đổi vở kiểm

tra.

-2 em lên bảng chữa bài.-Bài toán cho biết gì? hỏi gì?

-Bài toán thuộc dạng toán nào?Bài 4:

Lớp làm vào vở- 1em lên bảng

chữa bài

đổi 5 yến = 50 kg

Trung bình mỗi bao cân nặng số

3 - Củng cố :

ki-lô-gam là:

Nhận xét giờ

( 50 + 45 + 25) : 3 = 40 ( kg).

VN ôn bài

Đáp số 40 kgTh ............ ngy .......... thỏng .......... nm 201TUN 11

Tit 22

Toán (tăng):

Luyện: nhân với 10, 100, 1000,Chia cho 10, 100, 1000,

A.Mục tiêu:

- Củng cố cho HS cách nhân nhẩm, chia nhẩm cho 10, 100,

1000,..

- Rèn kĩ năng tính nhanh, chính xác

B.Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ chép bài tập 3.

- Vở bài tập toán 4 .TNC .BTTCB &NC

C.Các hoạt động dạy học

Hoạt động của thầy

1.ổn định:

2.Bài mới:

Cho HS làm các bài tập trong vở

bài tập toán trang 61

-Tính nhẩm:

-Nêu cách nhẩm?Mai Vĩnh Lộc

An Thạnh NamHoạt động của tròBài 1:

-Đọc nối tiếp các phép tính:

27 x 10 = 270

72 x 100 = 7200

300 : 10 =30

26Trêng TiĨu häcGi¸o án Toán lớp 4

-Tính ?

-Nêu cách tính giá trị của biểu

thức( chỉ có phép nhân và

chia)?-Viết số thích hợp vào chỗ chấm?40000 : 1000 = 40.

Bài 2:

2 em lên bảng cả lớp làm vào vở:

63 x 10 : 10 = 630 : 10 = 63

79 x 100 : 10 =7900 : 10 = 790

960 x 1000 : 100 = 960000 : 100

= 9600

90000: 1000 x 10 = 90 x 10 =

900.

Bài 3:

Cả lớp làm vào vở 2em lên bảng:

160 =16 x 10

4500 = 45 x 100

9000 = 9 x 1000D.Các hoạt động nối tiếp:

1.Củng cố : Nêu cách nhân, chia nhẩm với 10,100, 1000,

2.Dặn dò : Về nhà ôn lại bàiTh ............ ngy .......... thỏng .......... nm 201TUN 12

Tit 23

Toán (tăngLuyện: Tính chất kết hợp của phép cộng

A.Mục tiêu:

Giúp HS:

- Củng cố tính chất kết hợp của phép nhân.

- Vận dụng tính chất kết hợp của phép nhân để tính toán.

B.Đồ dùng dạy học:

- Vở bài tập toán, TNC .BTTCB &NC

C.Các hoạt động dạy học

Hoạt động của thầy

1.ổn định:

2.Kiểm tra:

- Nêu tính chất kết hợp của phép

nhân?

3.Bài mới:

Cho HS làm các bài tập trong vở

BTT

Mai Vĩnh Lộc

An Thạnh NamHoạt động của trò

-3em nêu-Lớp nhận xét:Bài 1:

27Trờng Tiểu họcGiáo án To¸n líp 4

(trang 62).

- TÝnh b»ng c¸ch thn tiƯn

nhÊt(theo mÉu)

12 x 4 x 5 = 12 x (4 x 5) = 12 x

20 = 240.

Nªu thø tù thùc hiƯn cđa phép

tính mẫu?

- Đọc đề toán và nêu tóm tắt:

- Nhìn tóm tắt nêu lại bài toán?

- Có thể giải bài toán bằng mấy

cách?

- GV chấm chữa bài- nhận xét- Cả lớp làm vở -3em lên bảng:

8 x 5 x 9 = (8 x 5) x 9 = 40 x 9

=360

6 x 7 x 5 = 7 x ( 6 x 5) = 7 x 30 =

210

Bài 2:

- 2 em nêu đề toán:

- cả lớp làm vở - 2 em lên bảng

tính mỗi em 1 cách:

Cách 1

5 kiện có số gói : 10 x 5 = 50(gãi)

50 gãi cã sè s¶n phẩm :

8 x 50 = 400(sản phẩm).

Đáp số : 400 sản phẩm

Cách 2:

Mỗi kiện có số sản phẩm là:

8 x 10 = 80(sản phẩm).

5 kiện có số sản phẩm là:

80 x 5 = 400(sản phẩm)

Đáp số: 400 sản phẩmD.Các hoạt ®éng nèi tiÕp:

1.Cñng cè: tÝnh nhanh:

4x7x5x2=?

25 x 5 x 4 x 2 =?

2.Dặn dò : Về nhà ôn lại bàiTh ............ ngy .......... thỏng .......... nm 201TUN 12

Tit 24

Toán (tăngLuyện tập chung

A.Mục tiêu: Giúp HS:

- Củng cố về đơn vị đo diện tích xăng-ti-mét vuông; đề-ximét vuông; mét vuông.

- Biết đọc, viết và so sánh các số đo diện tích

B.Đồ dùng dạy học:

Mai Vĩnh Lộc

An Thạnh Nam28Trờng Tiểu họcGiáo án Toán lớp 4

- Vở bài tập toán trang 64, 65, TNC .BTTCB &NC

C.Các hoạt động dạy học

Hoạt động của thầy

1.ổn định:

2.Bài mới:

Cho HS làm các bài tập trong vở

bài tập toán

- GV hớng dẫn HS làm bài tập._ GV gọi HS lên bảng làm bài tậpHoạt động của tròBài 1a :(30 )Câu hỏi ÔT&KT Đặt

tính rồi tính :

485 7 + 9346

457940236048 +43215 - 7649

3897265000 --4 em lên bảng chữa bài- lớp nhận

xét.

- GV chấm bài- nhận xét:-Bài 3 :(30 )Câu hỏi ÔT&KT

Huyện A có 457361 nhân khẩu .

Huyện B có 501936 nhan khÈu .

TÝnh sè nhÈn khÈu cđa hai hun

A và B.

Bài 4 A :(30 )Câu hỏi ÔT&K

x 563968 = 42879

x + 85632 = 91386

Bài 20 A :(32 )Câu hỏi ÔT&K

A. ( 9458 x ) x 5 =41195

B. ( 9 x X ) x 6 =23490D.Các hoạt động nối tiếp:

1.Củng cố: Nêu giá trị của mỗi chữ số trong các số sau:

472653891

abcdegh

2.Dặn dò: về nhà ôn lại bàiTh ............ ngày .......... tháng .......... năm 201

Mai VÜnh Léc

An Th¹nh Nam29Trêng Tiểu họcGiáo án Toán lớp 4TUN 13

Tit 25

Toán (tăng

Luyện: Nhân mét sè víi mét tỉng

A. Mơc tiªu: Cđng cè HS:

-Thùc hiƯn phÐp nh©n mét sè víi mét tỉng, nh©n mét tổng với

một số.

-Vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm

B. Đồ dùng dạy học:

- Vở bài tập toán trang 66, TNC .BTTCB &NC

C. Các hoạt động dạy học

Hoạt động của thầy

1.ổn định

2.Bài mới:

Cho HS làm các bài tập trong vở

bài tập toán trang 66 :

Nêu qui tắc nhân một số với một

tổng?

- Tính?Hoạt động của tròBài 1:

a) 2 em lên bảng tính - Cả lớp làm

vở :

235 x (30 + 5 ) = 235 x35 =

8225- Tính theo mẫu?- Đọc đề- tóm tắt đề

Bài toán cho biết gì? hỏi gì?- Đọc đề- tóm tắt đề

- Nêu cách tính chu vi hình chữ

nhật?Mai Vĩnh Lộc

An Thạnh Namb) 237 x 21 =237 x ( 20 + 1)

= 237 x 20 + 237x 1

= 474 + 237

= 711

Bài 2

- Cả lớp làm vở 1 em lên bảng

chữa bài

Trại đó phải chuẩn bị số kg thức

ăn :

(860 + 540) x 80 = 112000(g)

Đổi: 112000 g = 112 kg

Bài 3: 1 em lên bảng cả líp lµmChiỊu réng: 248 : 4 = 62 (m)

Chu vi: (248 + 64) x 2 = 624 (m)30Trêng TiĨu häcGi¸o án Toán lớp 4

D.Các hoạt động nối tiếp:

1.Củng cố: Nêu cách nhân một số với một tổng?

Nêu cách nhân một tổng với một số?

2.Dặn dò: Về nhà ôn lại bàiTh ............ ngy .......... thỏng .......... nm 201TUN 13

Tit 26

Toán (tăng)Luyện: Nhân một số với một hiệu

A.Mục tiêu: Củng cố cho HS:

- PhÐp nh©n mét sè víi mét hiƯu, nh©n mét hiƯu víi mét sè.

- VËn dơng ®Ĩ tÝnh nhanh, tÝnh nhẩm

B.Đồ dùng dạy học:

- Vở bài tập toán 4 ttrang 67. TNC .BTTCB &NC

C.Các hoạt động dạy học

Hoạt động của thầy

1. ổn định:

2. Bài mới:

Cho HS làm các bài tập trong vở

bài tập toán.

Tính?

-Nêu cách nhân một số với một

hiệu?Hoạt động của tròBài 1:

- 2 em lên bảng tính - Cả lớp làm

vở nháp:

645 x (30 - 6 ) = 645 x 30 645

x6

=19350 3870

-Đọc đề- tóm tắt đề?

=15480

-Bài toán cho biết gì? hỏi gì?

Bài 2

Cả lớp làm vào vở- 1 em lên bảng.

Khối Bốn hơn khối Ba số học

sinh :

340 280 = 60(học sinh)

-Đọc đề- tóm tắt đề?

Khối Bốn mua nhiều hơn khối Ba

-Bài toán cho biết gì? hỏi gì?

số vở:

60 x 9 = 540 (vở)

Bài 3: 1 em lên bảng cả lớp làm

vở

Một toa xe lửa chở hơn một ô tô

- GV chép đề bài yêu câu HS lên số bao:

Mai Vĩnh Lộc

Trờng Tiểu học

31

An Thạnh NamGiáo án Toán lớp 4

bảng làm, lớp làm vở.

- GV nhËn xÐt .480 – 50 = 430 (bao)

Mét toa xe lửa chở nhiều hơn một

ô tô số tạ: 430 x 50 = 21500

(kg)

Đổi 21500 kg = 215 tạ

Bài 4a, 5a (57 ) BTTCB &NC

- HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét bài bạn.D.Các hoạt động nối tiếp:

1. Củng cố: Nêu cách nhân một số với một hiệu?

Nêu cách nhân một hiệu với một số?

2. Dặn dò: Về nhà ôn lại bàiTh ............ ngy .......... thỏng .......... nm 201TUN 14

Tit 27

Toán (tăng)

Luyện Toán :

Luyện nhân với số có hai chữ số. Giải toán có lời văn.

A.Mục tiêu:

- Củng cố cho HS biết cách nhân với số có hai chữ số, vận dụng

giải bài toán có lời văn.

- Rèn kĩ năng trình bày khi nhân với số có hai chữ số.

B.Đồ dùng dạy học:

- Vở bài tập toán 4 trang 69, 70. TNC .BTTCB &NC

C.Các hoạt động dạy học

Hoạt động của thầy

1.ổn định:

2. Bài mới:

Cho HS làm các bài tập trong vở

bài tập toán trang 69, 70.

Đặt tính rồi tính?Tính giá trị của biểu thức 25 x X

với X bằng 15, 17, 38?

Mai Vĩnh Lộc

An Thạnh NamHoạt động của tròBài 1:

- 2em lên bảng - cả lớp làm vào vở

98 x 32 = 3136

245 x 37 =9065

245 x 46 =11270.

Bµi 2: Cả lớp làm vào vở 2em lên

bảng chữa bài.

Với x = 17 thì 25 x 17 = 425.

32Trờng Tiểu họcGiáo án Toán lớp 4

Với x = 38 thì 25 x 38 = 950.

- Đọc đề tóm tắt đề?

Bài 3:

- Bài toán cho biết gì ? hỏi gì?

1 em lên bảng giải:

- GV chấm bài - nhận xét.

Rạp thu về số tiền:

15000 x 96 = 1440000(đồng).

- Đọc đề tóm tắt đề?

Bài 2 trang 70

- Bài toán cho biết gì ? hỏi gì?

Cả lớp làm vở 1em lên chữa bài

- Muốn tìm số tiền sau khi bán số Số tiền bán gạo tẻ:

gạo trên ta làm nh thế nào?

38 x 16 = 708000(đồng).

- GV chấm bài - nhận xét.

Số tiền bán gạonếp:

6200 x 14 = 86800 (đồng)

Cửa hàng thu đợc số tiền :

70800 + 86800 = 157600 (đồng)

Đáp số:157600 đồng

D.Các hoạt động nối tiếp:

1. Củng cố:

123 x 67 = ?

2.Dặn dò: Về nhà ôn lại bàiTh ............ ngy .......... thỏng .......... nm 201TUN 14

Tit 28

Toán (tăng)Luyện : Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

A.Mục tiêu: Củng cố cho HS:

- Biết cách và có kĩ năng nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

B.Đồ dùng dạy học:

- Vở bài tập toán 4 Bảng phụ ghi bài 4

C.Các hoạt động dạy học

Hoạt động của thầy

1. ổn định:

2. Bài mới:

- Tính nhẩm?Hoạt động của trò

Bài 1:

- 2 em lên bảng tính - Cả lớp làm

vở nháp:

43 x 11 = 473

86 x 11 = 946

73 x 11 = 803- T×m x?

Mai Vĩnh Lộc

An Thạnh Nam33Trờng Tiểu họcGiáo án Toán lớp 4

- Nêu cách tìm số bị chia?- Đọc đề- tóm tắt đề?

- Chấm bài- nhận xét.

- Bài toán có thể giải bằng mấy

cách?Bài 2:

2 em lên bảng cả lớp lµm vë

x : 11 = 35

x : 11 = 87

x = 35 x 11

x = 87

x 11

x =385

x = 957

Bµi 3:

1 em lên bảng chữa bài:

Tổng số hàng của hai khối:

14 + 16 = 30 (hàng)

Cả hai khối có số HS:

30 x 11 = 330 (häc sinh- GV treo b¶ng phụ cho HS đọc

và trả lời miệng:

Bài 4:

Phơng án đúng là b

D.Các hoạt động nối tiếp:

1.Củng cố:

36 x 11 = ?

;

78 x 11 = ?

2.Dặn dò :Về nhà ôn lại bàiTh ............ ngy .......... thỏng .......... nm 201TUN 15

Tit 29

Toán (tăng)

Luyện:

Nhân với số có ba chữ số

A.Mục tiêu: Giúp HS:

- Biết cách nhân với số có bachữ số mà chữ số hàng chục là 0.

B.Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ chép bài tập 2 SGK

C.Các hoạt động dạy học

Hoạt động của thầy

1. ổn định:

2. Kiểm tra:

3. Bài mới:

- GV ghi 258 x 203 = ?

-Hớng dẫn HS đặt tính và tính:

Mai Vĩnh Lộc

An Thạnh NamHoạt động của trò

- 1 em lên bảng tính - Cả lớp làm

vở nháp

164 x( 100 + 20 + 3)

=164 x 100 + 164 x 20 + 164 x 3

=1640 + 3280 + 492 =20172

34Trêng TiÓu họcGiáo án Toán lớp 4

GV vừa viết vừa nêu cho HS quan

sát:

- Trong cách tính trên:

+ 492 gọi là tích riêng thứ nhất

+ 328 gọi là tích riêng thứ

hai(viết lùi sang trái một cột so với

tích riêng thứ nhất vì đây là

328 chục)

+164 gọi là tích riêng thứ ba(viết

lùi sang trái một cột so với tích

riêng thứ hai vì đây là 164

trăm).

b.Hoạt động 2:Thực hành

- Đặt tính rồi tính?

- GV treo bảng phụ và cho HS

đọc yêu cầu:Viết giá trị của biểu

thức vào ô trống?- Nêu cách tính diện tích hình

vuông?- HS quan sát cách nhân:

- 2,3 em nêu lại cách nhânBài 1: cả lớp làm vở nháp - 3 em

lên bảng

Bài 2 :Cả lớp làm vào nháp - 3 em

lên bảng

Bài 3:

- Cả lớp làm vở 1 em lên bảng

chữa bài.

Diện tích hình vuông:

125 x 125 = 15625 (m2)D.Các hoạt động nối tiếp:

1.Củng cố:

3487 x 456 = ?

2.Dặn dò: Về nhà ôn lại bàiTh ............ ngy .......... thỏng .......... nm 201TUN 15

Tit 30

Toán (tăng)Luyện đổi các đơn vị ®o:

TÊn - t¹- yÕn - kg ; m2 - dm2 - cm2

A. Mơc tiªu:

- Cđng cè cho HS mèi quan hệ giữa các đơn vị đo đại lợng; Đơn

vị đo diện tích.

- Vận dụng trong giải toán có lời văn.

B. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ vở bài tập toán 4.

C. Các hoạt động dạy học

Mai Vĩnh Lộc

An Thạnh Nam35Trêng TiÓu häcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông. Giải toán có lời văn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×