1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Bất động sản >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết quả cấp GCN đất nông nghiệp của thành phố Hà Giang nói chung và phường Nguyễn Trãi nói riêng được thể hiện qua hình 3.3 sau:

Kết quả cấp GCN đất nông nghiệp của thành phố Hà Giang nói chung và phường Nguyễn Trãi nói riêng được thể hiện qua hình 3.3 sau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 3.3. Kết quả cấp GCN của phường Nguyễn Trãi và các xã phường khác

giai đoạn 2009 – 2014Qua hình 3.3, ta thấy trong giai đoạn 2009 - 2014, số hộ đã được cấp giấy

chứng nhận đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố đạt tương đối tốt. Đến nay

công tác cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp tại phường, xã đã đạt được kết quả

nhất định, có những phường, xã đã gần hồn tất cơng tác cấp giấy chứng nhận

đến các hộ dân như: Phường Nguyễn Trãi, phường Ngọc Hà.

Sở dĩ các xã, phường này thu được kết quả như vậy là do các xã, phường này

có số hộ sử dụng đất nông nghiệp không nhiều nên dễ dàng cho việc thống kê

diện tích và xảy ra ít tranh chấp giữa những người sử dụng đất. Đồng thời sự năng

động của cán bộ địa chính xã cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong kết quả

này. Các chủ sử dụng đất luôn được tạo điều kiện để được cấp giấy chứng nhận.

3.3.1.2. Đất ở

Trong giai đoạn 2009 - 2014, UBND thành phố đã đẩy mạnh công tác

cấp GCN đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân. UBND thành phố cũng đã ban

39hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác cấp GCN đất ở cụ thể cho các

xã, phường rà soát, thẩm định hồ sơ cấp GCN cho các đối tượng.

Kết quả cấp GCN đất ở trên địa bàn phường Nguyễn Trãi cũng như các xã,

phường khác giai đoạn 2009 - 2014 được thể hiện qua bảng 3.6.

Bảng 3.6. Kết quả cấp GCN đối với đất ở của phường Nguyễn Trãi và các xã, phường

khác giai đoạn 2009 - 2014Đất ở

STT1

2

3

4

5

6

7

8Xã, phườngDT cầnDT đãcấpcấp(ha)(ha)DT còn

Số GCN lại chưa

đã cấpcấpSố

GCN

chưa(ha)

cấp

Nguyễn Trãi

33,15

28,65

440

4,50

70

Quang Trung

36,86

28,80

576

8,06

107

Minh Khai

17,86

17,63

488

0,23

8

Ngọc Hà

19,53

16,16

462

3,40

97

Ngọc Đường

16,80

12,55

502

4,25

121

Phương Độ

20,97

19,55

329

1,42

24

Trần Phú

16,53

13,89

413

2,64

66

Phương Thiện

18,08

15,01

623

3,07

103

Tổng

179,78

152,24

3.833

27,57

596

(Nguồn: Phòng Tài ngun và Mơi trường thành phố Hà Giang)

Qua bảng trên ta thấy, trong giai đoạn này toàn thành phố cấp được 3.833GCN với tổng diện tích 152,24 ha, riêng phường Nguyễn Trãi cấp được 440 giấy,

với diện tích là 28,65 ha, xã Phương Thiện là xã cấp được nhiều nhất với 623

GCN, với diện tích là 15,01 ha.

Nhìn chung, cơng tác cấp GCN đất ở của thành phố Hà Giang nói chung

và phường Nguyễn Trãi nói riêng ngày càng dần được hoàn thiện và bổ sung

theo quy định mới của pháp luật, để công tác cấp GCN đất ở được tốt hơn cũng

như giúp các cán bộ phòng Tài ngun và Mơi trường quản lý hiệu quả đòi hỏi

40thành phố phải quy hoạch khu ở của thành phố một cách toàn diện, hợp lý và

khoa học hơn.

Trong quá trình thực hiện do các hộ sử dụng đất phần lớn là nhận thừa kế,

chia tách thửa, chuyển nhượng nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác lập hồ sơ

đăng ký, kê khai cấp giấy chứng nhận. Để giải quyết những vướng mắc trên, Ủy

ban nhân dân thành phố đã thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ kiểm điểm

rút kinh nghiệm, kiểm tra tiến độ thực hiện và thống nhất biện pháp giải quyết

tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tổ chức tập huấn đến từng tổ công tác của

các phường, xã.

3.3.2. Nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác cấp GCN của phường Nguyễn

Trãi và các xã, phường khác

3.3.2.1. Đối với đất nông nghiệp

Bên cạnh những phường, xã đã hồn thành tốt cơng tác cấp giấy chứng nhận

đất nơng nghiệp đến các hộ gia đình, cá nhân là những phường, xã hiện nay còn

tồn đọng.41Bảng 3.7. Thống kê những trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận đất

nông nghiệp của phường Nguyễn Trãi và các xã, phường khác

Tên xã,Tổngphườngsố

trườngNgun nhân chưa được cấp GCN

Tranh

Khơng

Chưa hồn Chưa kê

chấp, lấnđủ giấythành nghĩachiếmtờvụ tài chínhkhaihợp

Nguyễn Trãi

33

5

15

10

3

Quang Trung

274

40

61

73

100

Minh Khai

101

6

22

23

50

Ngọc Hà

16

9

0

3

4

Ngọc Đường

34

3

6

8

17

Phương Độ

71

9

32

10

20

Trần Phú

41

0

18

13

9

Phương Thiện

300

18

193

89

0

Tổng

870

90

347

259

203

(Nguồn: Phòng Tài ngun và Mơi trường thành phố Hà Giang)

Qua bảng trên ta thấy: Các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận do

những nguyên nhân sau:

- Các hộ chưa kê khai có 203 hộ. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng các hộ

chưa kê khai là do: người dân ở các khu vực xa khu vực trung tâm nên chưa được

tuyên truyền rộng rãi để họ hiểu về quy định pháp luật, quy định về cấp giấy

chứng nhận nói chung và tầm quan trọng của việc cấp GCN nói riêng, một số

khác là do chủ sử dụng đất khơng có mặt ở địa phương nên khơng đi kê khai đăng

ký được, một số hộ khác thì do ngại thủ tục rườm rà và sợ tốn kém. Như vậy, để

tăng số lượng cấp giấy chứng nhận, đạt được chỉ tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân

thành phố cùng Ủy ban nhân dân các phường, xã cần tăng cường hơn nữa công42tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, hay phát tờ rơi, … để các hộ

dân hiểu và nắm rõ pháp luật, để họ khơng còn tình trạng sợ sệt hay ngại khi làm

thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận.

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất của người dân do thời gian đã bị mất, hỏng,

thất lạc, … dẫn tới việc không đủ giấy tờ hợp lệ khi cấp GCN. Số hộ đăng ký

nhưng chưa đủ giấy tờ chính minh nguồn gốc đất chiếm tỷ lệ rất khá cao .

- Việc vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố còn tồn tại, đặc biệt

là tranh chấp ranh giới, lấn chiếm đối với đất ở rất phức tạp chưa thể giải quyết

được.

- Một số hộ gia đình, cá nhân có hồn cảnh khó khăn nên chưa thực hiện

nghĩa vụ tài chính khi làm thủ tục đăng ký, cấp GCN như: lệ phí trước bạ nhà đất,

thuế thu nhập cá nhân đối với các trường hợp chuyển nhượng…Số hộ chưa thực

hiện nghĩa vụ tài chính đối với đất nơng nghiệp có 259 trường hợp.

3.3.2.2. Đối với đất ở

Nguyên nhân các hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp GCN đất ở được thống

kê trong bảng 3.8.43Bảng 3.8. Thống kê những trường hợp chưa được cấp giấy chứng

nhận đất ở của phường Nguyễn Trãi và các xã, phường khác

Tổng số

Tên xã,trườngphườnghợpNguyên nhân chưa được cấp GCN

Chưa kê

Tranh

Không đủ Vượt hạn

khaichấp, lấngiấy tờmứcchiếm

Nguyễn Trãi

70

34

2

18

16

Quang Trung

107

53

5

20

27

Minh Khai

8

0

0

7

1

Ngọc Hà

97

36

9

31

21

Ngọc Đường

121

59

18

35

9

Phương Độ

24

8

9

5

2

Trần Phú

66

13

5

20

28

Phương Thiện

103

48

9

29

17

Tổng

596

251

57

165

121

(Nguồn: Phòng Tài ngun và Mơi trường thành phố Hà Giang)

Qua bảng trên ta thấy:

- Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc chưa được cấp GCN đất ở là do các hộ

chưa kê khai đăng ký đất đai, số hộ chưa kê khai đăng ký có 251 hộ, chiếm

42,11% số trường hợp chưa được cấp GCN đất ở. Nguyên nhân chủ yếu do số hộ

chưa làm thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận do sợ cán bộ gây phiền hà, sợ mất

thời gian và số hộ sợ tốn kém khi làm thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận

chiếm tỷ lệ cao. Công tác cấp GCN đất ở nơng thơn thực hiện theo hình thức cấp

thường xuyên và theo nguyện vọng của nhân dân, trong khi đó nhiều người dân

chưa nhận thức được tầm quan trọng của công tác này nên không thực hiện kê

khai để cấp GCN.44- Các vi phạm Luật Đất đai như: Tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai, vi

phạm quy hoạch, vi phạm hành lang an tồn cơng trình... gây cản trở đến công tác

cấp GCN.

Số trường hợp tranh chấp lấn chiếm có 57 trường hợp.

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất của người dân do thời gian đã bị mất, hỏng,

thất lạc, … dẫn tới việc không đủ giấy tờ hợp lệ khi cấp GCN. Số hộ đăng ký

nhưng chưa đủ giấy tờ chính minh nguồn gốc đất chiếm tỷ lệ khá cao gồm 165

trường hợp.

- Ngoài ra, một nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc các hộ chưa được cấp

GCN đất ở là do hạn mức đất ở theo quy định của UBND tỉnh Hà Giang quy định

đối với các khu vực nội thị là 200m2. Trong khi đó diện tích đất ở cần cấp GCN

đối với khu vực nông thôn lớn hơn 200m2. Các hộ muốn cấp GCN đối với diện

tích đất ở đó phải thực hiện việc tách thửa để tiếp tục việc cấp GCN cho các hộ

gia đình, cá nhân có nhu cầu.

3.3.3. Đánh giá chung về công tác cấp GCNQSDĐ

3.3.3.1. Thuận lợi

Trong giai đoạn 2009 - 2014 công tác đăng ký đất đai, cấp GCN của thành

phố Tuyên Quang đã đi vào hoạt động ổn định và được quan tâm đến nhiều hơn.

Có được kết quả đó là do có những điều kiện thuận lợi nhất định sau:

- Đăng ký đất đai, cấp GCN là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước

ta. Nó phù hợp với tâm tư nguyện vọng của người dân và được nhân dân đồng

tình hưởng ứng.

- Có sự hướng dẫn, chỉ đạo sát sao từ Trung ương đến cơ sở về chun mơn

trong từng khâu. Do đó trong q trình thực hiện nếu có vướng mắc có thể xin ý

kiến chỉ đạo kịp thời từ cấp trên.

45- Các văn bản của Nhà nước được ban hành khá đầy đủ và cụ thể tạo điều

kiện thuận lợi cho công tác đăng ký đất đai, cấp GCN.

- Ban lãnh đạo của phòng Tài ngun và Mơi trường liên tục có sự tổng

kết, đúc rút kinh nghiệm để đưa ra giải pháp tối ưu nhằm rút ngắn công đoạn

và thời gian thực hiện, nhưng vẫn đảm bảo theo đúng quy trình. Từ những

tổng kết đó, ban lãnh đạo sẽ có những điều chỉnh đối với từng đơn vị hành

chính của các phường, xã, đồng thời có sự khích lệ động viên đối với những

đơn vị làm tốt và kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với những đơn vị làm chưa

tốt.

3.3.3.2. Khó khăn, tồn tại

- Việc cấp giấy chứng nhận đất ở của phường Nguyễn Trãi và các xã,

phường lân cận nhìn chung còn chậm. Còn tồn đọng nhiều giấy chứng nhận do

người sử dụng đất chưa đến nhận hoặc do Uỷ ban nhân dân thành phố đã nhận

nhưng chưa giao cho người được cấp giấy chứng nhận.

- Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn có rất nhiều quy định mới so với

các quy định trước đó, khối lượng cơng việc phải tiến hành rất lớn, đặc biệt công

tác lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận. Vẫn còn một số người dân chưa

nhận thức đúng đắn và đầy đủ các quy định mới của pháp luật đất đai nên trong

q trình giải phóng mặt bằng còn xảy ra khiếu kiện hoặc chậm trễ triển khai thực

hiện.

- Hệ thống bản đồ, hồ sơ địa chính lập từ những năm 1998, 2000 (bản đồ tỷ

lệ 1/1000) có nhiều sai sót về kích thước, hình thể, diện tích; biến động nhiều về

chủ sử dụng đất. Hồ sơ địa chính phục vụ công tác xét duyệt cấp giấy chứng nhận

cơ bản được xây dựng từ năm 2000, đến nay đã được sử dụng 14 năm nên mức

độ biến động nhiều, có nơi vượt quá mức độ cho phép theo quy phạm. Cơ bản số

46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết quả cấp GCN đất nông nghiệp của thành phố Hà Giang nói chung và phường Nguyễn Trãi nói riêng được thể hiện qua hình 3.3 sau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×