1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 6: CÁC CHIẾN THUẬT THÂU TÓM THÙ ĐỊCH

CHƯƠNG 6: CÁC CHIẾN THUẬT THÂU TÓM THÙ ĐỊCH

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. TỔNG QUAN VỀ THÂU TÓM

1.1 KHÁI NIỆM1.2 PHÂN LOẠI1. TỔNG QUAN VỀ THÂU TÓM31.1 KHÁI NIỆMTheo luật Mỹ định nghĩa: “Thâu tóm đề cập đến hành động giả định

sự kiểm sốt đối với một cơng ty. Việc thâu tóm thường đạt được bằng

cách mua cổ phiếu hoặc sáp nhập.”1. TỔNG QUAN VỀ THÂU TĨM41.2 PHÂN LOẠI

Thâu tóm thân thiện

Thâu tómChào mua với giá cực kỳ

cao (bear hug)Thâu tóm thù địchChào mua công khai

Lôi kéo cổ đông bất mãn- Trong thâu tóm thân thiện, cơng ty thâu tóm và cơng ty mục

tiêu sẽ cùng nhau bàn bạc đi đến đến thỏa thuận về các vấn đề

chính yếu trong q trình thâu tóm như chiến lược phát triển

chung trong dài hạn, cách mà cơng ty sau thâu tóm sẽ được điều

hành trong ngắn hạn, và những người sẽ nắm giữ những vị trí

quản lý chủ chốt.

1. TỔNG QUAN VỀ THÂU TĨM51.2 PHÂN LOẠI

Ngược lại với thâu tóm thân thiện, khi một cơng ty có chủ ý thâu tóm một cơng ty

khác theo kiểu "thơn tính" (khơng được ban lãnh đạo và HĐQT cơng ty bị thâu

tóm tán thành và ủng hộ) mà cơng ty có chủ ý vẫn quyết định thực hiện thì được

gọi là thâu tóm thù địch.

Trong số các chiến thuật thâu tóm thù địch, bear hug là chiến thuật

ít hung hăng nhất và thường diễn ra ở thời điểm đầu của một cuộc

thâu tóm thù địch. Khi cơng ty mục tiêu không phản ứng mạnh mẽ

đối với cuộc thâu tóm thì chiến thuật bear hug là đủ dùng. Tuy

nhiên, đối với một công ty mục tiêu kiên quyết và cố thủ thì chiến

thuật bear hug khơng đủ để hồn tất cuộc thâu tóm mà chúng ta cần

sử dụng hai chiến thuật khác là chào mua công khai và lơi kéo cổ

đơng bất mãn.

1. TỔNG QUAN VỀ THÂU TĨM62. CHIẾN THUẬT BEAR HUG

1. KHÁI NIỆM

2. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

3. QUY TRÌNH ÁP DỤNG

4. ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM

5. THƯƠNG VỤ THỰC TẾ2. CHIẾN THUẬT BEAR HUG72.1 KHÁI NIỆM

Chiến lược "bear hug" là tình huống khi

cơng ty thâu tóm đưa ra lời đề nghị mua lại

công ty đến ban giám đốc công ty mục

tiêu mà không cần thông báo hay tiếp xúc

với các cổ đông. Thông thường lời đề nghị

mua lại này cao hơn rất nhiều giá thị trường

thực tế của công ty mục tiêu.2. CHIẾN THUẬT BEAR HUG82.1 KHÁI NIỆM

Điểm khác biệt cơ bản giữa chiến thuật Bear hugs

với các chiến thuật khác nằm ở chỗ cơng ty thâu

tóm sẽ gửi để nghị đến ban giám đốc của công ty

mục tiêu mà không cần thông báo hoặc tiếp xúc với

các cổ đông.

Sự khác biệt này là do ban giám đốc là những

người tạo ra giá trị tăng thêm cho công ty và là

người được các cổ đông ủy quyền. Khi nhận được

lời đề nghị mua lại công ty họ sẽ phải cân nhắc để

bảo vệ quyền lợi cho cổ đông. Vì vậy nếu thuyết

phục được ban giám đốc của cơng ty mục tiêu, khả

năng cao cuộc thâu tóm sẽ trở nên thân thiện và

diễn ra một cách nhanh chóng, thuận lợi.

2. CHIẾN THUẬT BEAR HUG92.1 KHÁI NIỆM

Chiến thuật bear hug bao gồm hai loại: Teddy

bear hug và Normal bear hug.

 Teddy bear hug ở mức độ ít thù địch hơn,

trong đó cơng ty thâu tóm gửi đề nghị mua lại

khơng công khai tới ban lãnh đạo của công ty

mục tiêu nhưng không kèm theo giá mua hoặc

các điều khoản thỏa thuận cụ thể. Lời đề nghị

này mang tính thiện chí nhằm hướng cuộc

thâu tóm trở thành một cuộc thâu tóm thân

thiện.

2. CHIẾN THUẬT BEAR HUG102.1 KHÁI NIỆM

 Normal bear hug mang tính thù địch cao hơn,

trong đó cơng ty thâu tóm gửi đề nghị mua lại

cơng khai tới ban lãnh đạo của công ty mục tiêu

kèm theo giá mua cụ thể hoặc các điều khoản

thỏa thuận cụ thể.

Khi lời đề nghị được cơng khai, hội đồng quản trị

có thể sẽ bị thúc đẩy để bỏ phiếu ủng hộ bởi vì

trách nhiệm và áp lực phải ủy thác đối với cổ

đông mục tiêu. Những giám đốc bỏ phiếu chống

lại lời đề nghị có thể vấp phải sự kiện tụng của cổ

đơng mục tiêu. Điều này đặc biệt đúng nếu lời đề

nghị đó đưa ra một khoản phần bù đáng kể đối

với giá cổ phiếu hiện hành của công ty mục tiêu.

2. CHIẾN THUẬT BEAR HUG112.2 ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

 Khi mục tiêu thâu tóm khơng phản ứng mạnh mẽ đối với cuộc thâu tóm

thì chiến thuật “bear hug” được xem là có hiệu quả.

 Khi các nhà thầu khơng muốn tham gia vào một đề nghị chào thầu tốn

kém như chào mua công khai hoặc lôi kéo các cổ đông bất mãn.2. CHIẾN THUẬT BEAR HUG122.3 QUY TRÌNH ÁP DỤNG

Teddy bear hugB1B2B3Normal bear hugĐưa ra lời đề nghị không bao Đưa ra lời đề nghị bao gồm bao gồm

gồm giá mua hoặc các điều giá mua và được công khai.

khoản giao dịch cụ thể và không

được công khai.

Nếu công ty mục tiêu đồng ý với đề nghị của công ty thâu tóm thì q

trình thâu tóm sẽ trở thành thâu tóm thân thiện.

Ngược lại, nếu công ty mục tiêu không đồng ý, cơng ty thâu tóm sẽ

thực hiện các chiến thuật tiếp theo như chào mua công khai, lôi kéo cổ

đông bất mãn.2. CHIẾN THUẬT BEAR HUG13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 6: CÁC CHIẾN THUẬT THÂU TÓM THÙ ĐỊCH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×