1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TỔNG QUAN VỀ THÂU TÓM

TỔNG QUAN VỀ THÂU TÓM

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1 KHÁI NIỆMTheo luật Mỹ định nghĩa: “Thâu tóm đề cập đến hành động giả định

sự kiểm soát đối với một cơng ty. Việc thâu tóm thường đạt được bằng

cách mua cổ phiếu hoặc sáp nhập.”1. TỔNG QUAN VỀ THÂU TĨM41.2 PHÂN LOẠI

Thâu tóm thân thiện

Thâu tómChào mua với giá cực kỳ

cao (bear hug)Thâu tóm thù địchChào mua cơng khai

Lơi kéo cổ đơng bất mãn- Trong thâu tóm thân thiện, cơng ty thâu tóm và cơng ty mục

tiêu sẽ cùng nhau bàn bạc đi đến đến thỏa thuận về các vấn đề

chính yếu trong q trình thâu tóm như chiến lược phát triển

chung trong dài hạn, cách mà công ty sau thâu tóm sẽ được điều

hành trong ngắn hạn, và những người sẽ nắm giữ những vị trí

quản lý chủ chốt.

1. TỔNG QUAN VỀ THÂU TÓM51.2 PHÂN LOẠI

Ngược lại với thâu tóm thân thiện, khi một cơng ty có chủ ý thâu tóm một cơng ty

khác theo kiểu "thơn tính" (không được ban lãnh đạo và HĐQT công ty bị thâu

tóm tán thành và ủng hộ) mà cơng ty có chủ ý vẫn quyết định thực hiện thì được

gọi là thâu tóm thù địch.

Trong số các chiến thuật thâu tóm thù địch, bear hug là chiến thuật

ít hung hăng nhất và thường diễn ra ở thời điểm đầu của một cuộc

thâu tóm thù địch. Khi cơng ty mục tiêu khơng phản ứng mạnh mẽ

đối với cuộc thâu tóm thì chiến thuật bear hug là đủ dùng. Tuy

nhiên, đối với một cơng ty mục tiêu kiên quyết và cố thủ thì chiến

thuật bear hug khơng đủ để hồn tất cuộc thâu tóm mà chúng ta cần

sử dụng hai chiến thuật khác là chào mua công khai và lôi kéo cổ

đông bất mãn.

1. TỔNG QUAN VỀ THÂU TÓM62. CHIẾN THUẬT BEAR HUG

1. KHÁI NIỆM

2. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

3. QUY TRÌNH ÁP DỤNG

4. ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM

5. THƯƠNG VỤ THỰC TẾ2. CHIẾN THUẬT BEAR HUG72.1 KHÁI NIỆM

Chiến lược "bear hug" là tình huống khi

cơng ty thâu tóm đưa ra lời đề nghị mua lại

công ty đến ban giám đốc công ty mục

tiêu mà không cần thông báo hay tiếp xúc

với các cổ đông. Thông thường lời đề nghị

mua lại này cao hơn rất nhiều giá thị trường

thực tế của công ty mục tiêu.2. CHIẾN THUẬT BEAR HUG8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TỔNG QUAN VỀ THÂU TÓM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×