1. Trang chủ >
  2. Khoa học tự nhiên >
  3. Sinh học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MÔ HÌNH DỮ LIỆU

MÔ HÌNH DỮ LIỆU

Tải bản đầy đủ - 0trang

31Tổng hợp các kết quả nghiên cứu, các tư liệu đã có đồng thời kế thừa có chọn

lọc các thơng tin, tài liệu, các kết quả nghiên cứu phục vụ xây dựng CSDL để tiến

hành xây dựng mô hình dữ liệu.

Kế thừa có chọn lọc lớp thơng tin nền địa lý quy định theo Thông tư số

02/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở.

Kế thừa có chọn lọc các lớp thông tin của dự án xây dựng CSDL về đa dạng

sinh học của Tổng cục môi trường về Báo cáo chuyên đề : “ Nghiên cứu xây dựng

chuẩn metadata, cấu trúc các lớp thông tin bảo tồn đa dạng sinh học” . Để tiến hành

thiết kế mô hình dữ liệu quản lý thông tin về ĐDSH cho Vườn quốc gia Cơn Đảo.322.3. Phương pháp phân tích, thống kê

Ứng dụng phương pháp này để thống kê các số liệu thu thập được các số liệu về

thành phần loài, số lượng loài, kiểu hệ sinh thái của Vườn quốc gia Côn Đảo, phân

tích, phân loại, đánh giá các thơng tin, để lựa chọn các lớp thông tin phù hợp về đa

dạng sinh học cho Vườn q́c gia Cơn Đảo. Qua đó, lựa chọn các thơng tin đảm bảo

tính chính xác phù hợp. Sau đó áp dụng mơ hình khung lơgic trong tư duy xây dựng

khung và chuẩn của CSDL để xây dựng mô hình dữ liệu.2.4.Phương pháp kết hợp ứng dụng cơng cụ Visio và ArcCatalog

Thiết kế Mơ hình dữ liệu

Mơ hình dữ liệu các lớp thông tin được thiết kế bằng ngôn ngữ UML sử dụngphần mềm Microsoft Visio, sau đó xuất mơ hình dữ liệu theo định dạng XML và

đưa trực tiếp vào cơ sở dữ liệu Geodatabase SDE thơng qua cơng cụ ArcCatalog.Hình 2.1. Sơ đồ quy trình chung thiết kế MHDL33Để phục vụ quản lý dữ liệu từ mô hình dữ liệu trong ArcCatalog, nhập dữ liệu

nhằm phục vụ quản lý thông tin dữ liệu trong hệ thớng và tra cứu thơng tin khi cần thiết.2.5.Quy trình thiết kế mơ hình dữ liệu

2.5.1. Tạo khung CSDL cho vườn quốc gia Côn Đảo

Danh mục cấu trúc và các lớp thông tin về ĐDSH

Sơ đồ khung CSDL về đa dạng sinh học cho vườn quốc gia Côn Đảo được thể

hiện trên Hình 2.2

Cơ sở đo đạc

Biên giới Quốc gia, địa giới hành chính

Địa hình

Nền địa lýThủy hệ

Giao thơngCSDL ĐDSH vườn Quốc gia Côn ĐảoDân cư và cơ sở hạ tầng

Lớp phủ bề mặt

Đa dạng hệ sinh thái

Đa dạng sinh họcĐa dạng lồi

Đa dạng genHình 2.2. Sơ đồ khung CSDL về đa dạng sinh học của vườn quốc gia Côn Đảo

Sơ đồ khung cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên khung và cấu trúc các lớp

thông tin cơ sở dữ liệu môi trường Quốc gia – 2009 do Trung tâm Thông tin và Tư

liệu môi trường thực hiện.

Khung CSDL về đa dạng sinh học cho vườn quốc gia Cơn Đảo bao gồm 2 nhóm

lớp thơng tin chính như sau:34- Nhóm lớp thơng tin nền địa lý.

- Nhóm lớp thơng tin chun đề về đa dạng sinh học.

Nhóm lớp thông tin nền địa lý

Trong lĩnh vực GIS, ở Việt Nam hiện nay chuẩn về hệ quy chiếu và tọa độ

quốc gia là chuẩn và đã được hoàn thiện đầy đủ. Hiện nay chuẩn Hệ quy chiếu và

hệ tọa độ q́c gia VN-2000 được chính phủ ban hành theo quyết định số

83/2000/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2000 đã tạo nền tảng thống nhất về cơ sơ

qui chiếu cho dữ liệu đo đạc bản đồ nói chung và dữ liệu thơng tin địa lý nói riêng.

Thể hiện toàn bộ các lớp thông tin về địa hình, thủy hệ, giao thông,.. về địa điểm

nghiên cứu.

Căn cứ theo thông tư 20/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 4 Năm 2014 của Bộ

Tài nguyên và môi trường quy định các chỉ tiêu kỹ thuật đối với mô hình cấu trúc,

nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:50.000 như bảng 2.1

Bảng 2.1. Tên gói và phạm vi áp dụng của CSDL nền địa lý tỷ lệ 1:50000

Tên góiPhạm vi áp dụng

Quy định cấu trúc dữ liệu của các kiểu đối tượng địa lý thuộc

CoSoDoDac

chủ đề khống chế trắc địa

Quy định cấu trúc dữ liệu của các kiểu đối tượng địa lý thuộc

BienGioiDiaGioi

chủ đề biên giới q́c gia và địa giới hành chính

Quy định cấu trúc dữ liệu của các kiểu đối tượng địa lý thuộc

DiaHinh

chủ đề địa hình

Quy định cấu trúc dữ liệu của các kiểu đối tượng địa lý thuộc

ThuyHe

chủ đề thuỷ hệ

Quy định cấu trúc dữ liệu của các kiểu đối tượng địa lý thuộc

GiaoThong

chủ đề giao thông

Quy định cấu trúc dữ liệu của các kiểu đối tượng địa lý thuộc

DanCuCoSoHaTang

chủ đề hạ tầng dân cư và hạ tầng kỹ thuật

Quy định cấu trúc dữ liệu của các kiểu đối tượng địa lý thuộc

PhuBeMat

chủ đề phủ bề mặt

Các gói dữ liệu và phạm vi được quy đinh chi tiết và cụ thể, phục vụ cho

công tác xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu bản đồ về tài nguyên môi trường cấp

tỉnh.

Nhóm lớp thơng tin về đa dạng sinh họcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MÔ HÌNH DỮ LIỆU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×