1. Trang chủ >
  2. Khoa học tự nhiên >
  3. Sinh học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Danh mục cấu trúc và các lớp thông tin về ĐDSH

Danh mục cấu trúc và các lớp thông tin về ĐDSH

Tải bản đầy đủ - 0trang

34- Nhóm lớp thơng tin nền địa lý.

- Nhóm lớp thơng tin chun đề về đa dạng sinh học.

Nhóm lớp thông tin nền địa lý

Trong lĩnh vực GIS, ở Việt Nam hiện nay chuẩn về hệ quy chiếu và tọa độ

quốc gia là chuẩn và đã được hoàn thiện đầy đủ. Hiện nay chuẩn Hệ quy chiếu và

hệ tọa độ q́c gia VN-2000 được chính phủ ban hành theo quyết định số

83/2000/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2000 đã tạo nền tảng thống nhất về cơ sơ

qui chiếu cho dữ liệu đo đạc bản đồ nói chung và dữ liệu thơng tin địa lý nói riêng.

Thể hiện toàn bộ các lớp thông tin về địa hình, thủy hệ, giao thông,.. về địa điểm

nghiên cứu.

Căn cứ theo thông tư 20/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 4 Năm 2014 của Bộ

Tài nguyên và môi trường quy định các chỉ tiêu kỹ thuật đối với mô hình cấu trúc,

nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:50.000 như bảng 2.1

Bảng 2.1. Tên gói và phạm vi áp dụng của CSDL nền địa lý tỷ lệ 1:50000

Tên góiPhạm vi áp dụng

Quy định cấu trúc dữ liệu của các kiểu đối tượng địa lý thuộc

CoSoDoDac

chủ đề khống chế trắc địa

Quy định cấu trúc dữ liệu của các kiểu đối tượng địa lý thuộc

BienGioiDiaGioi

chủ đề biên giới q́c gia và địa giới hành chính

Quy định cấu trúc dữ liệu của các kiểu đối tượng địa lý thuộc

DiaHinh

chủ đề địa hình

Quy định cấu trúc dữ liệu của các kiểu đối tượng địa lý thuộc

ThuyHe

chủ đề thuỷ hệ

Quy định cấu trúc dữ liệu của các kiểu đối tượng địa lý thuộc

GiaoThong

chủ đề giao thông

Quy định cấu trúc dữ liệu của các kiểu đối tượng địa lý thuộc

DanCuCoSoHaTang

chủ đề hạ tầng dân cư và hạ tầng kỹ thuật

Quy định cấu trúc dữ liệu của các kiểu đối tượng địa lý thuộc

PhuBeMat

chủ đề phủ bề mặt

Các gói dữ liệu và phạm vi được quy đinh chi tiết và cụ thể, phục vụ cho

công tác xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu bản đồ về tài nguyên môi trường cấp

tỉnh.

Nhóm lớp thơng tin về đa dạng sinh học35Nhóm lớp thơng tin này là nhóm lớp thơng tin chun đề. Nhóm lớp thơng tin

chun đề thể hiện các thơng tin và đối tượng quản lý dữ liệu. Bao gồm các gói

thơng tin đa dạng hệ sinh thái, đa dạng loài, và đa dạng gen. Trong các gói thơng tin

này bao gồm các nhóm lớp và lớp thơng tin, thể hiện đặc điểm, thuộc tính riêng của

mỗi gói. Trong đó Lớp thông tin đa dạng sinh học được thể hiện ở 3 cấp độ: đa dạng

hệ sinh thái, đa dạng loài và đa dạng gen.- Đa dạng hệ sinh thái bao gồm hệ sinh thái bao gồm hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh

-thái đất ngập nước, hệ sinh thái biển.

Đa dạng loài bao gồm đa dạng các loài động vật, các loài thực vật, và các loài vi-sinh vật.

Đa dạng gen bao gồm các nguồn gen động vật, các nguồn gen thực vật, các nguồn

gen vi sinh vật.

Các lớp thông tin được thể hiện chi tiết theo sơ đồ Hình 2.336Hệ sinh thái rừngHệ sinh thái trên cạnHệ sinh thái cồn cát

Hệ sinh thái khácĐa dạng hệ sinh thái

Hệ sinh thái đất ngập nướcHệ sinh thái rừng ngập mặn

Hệ sinh thái vùng triềuHệ sinh thái đất ngập nước khác

Hệ sinh thái cỏ biển

Hệ sinh thái biển

Đa Dạng sinh họcHệ sinh thái rạng san hơ

Hệ sinh thái khácCác lồi động vật

Đa dạng loàiCác loài thực vật

Các loài vi sinh vật

Nguồn gen các loài động vậtĐa dạng genNguồn gen các loài thực vật

Nguồn gen các lồi vi sinh vậtHình 2.3. Sơ đồ mơ hình cấu trúc khung CSDL

2.5.2. Thiết kế mơ hình dữ liệu cho các nhóm, lớp thơng tin về đa dạng sinh họca. Nhóm lớp thơng tin nền địa lý

- Biên giới Quốc gia

- Tên nhóm lớp: BienGioiDiaGioi• Lớp thông tin: Đường biên giới

- Tên lớp: BG_dg

- Nội dung: Đường biên giới quốc gia trên đất liền và trên biển

- Định dạng dữ liệu: Đường

Thuộc tính dữ liệu được thể hiện tại Bảng 2.2.37Bảng 2.2. Bảng quy định thuộc tính lớp Đường biên giới

Thơng tin thuộc tính

Tên trườngKiểu dữ liệuMô tảMa_loaiMã nhận dạng đường biên giớiText (10)QGLKQuốc gia liền kềText (250)GhichuGhi chúText 50ThoigianThời điểm cập nhậtDateChieudai

Chiều dài đường biên giới

• Lớp thơng tin: Đường địa giớiDouble (12,2)- Tên lớp: DiaGioiHC

- Nội dung: Địa giới hành chính các cấp trên đất liền và trên biển

- Định dạng dữ liệu: Đường

Thuộc tính dữ liệu được thể hiện tại Bảng 2.3.

Bảng 2.3. Bảng quy định tḥc tính lớp Địa giới hành chính

Tên trường

Ma_loai

MotaThơng tin thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Mơ tả

Mã nhận dạng đường địa giới

Text (10)

Mô tả hiện trạng pháp lý của đường địa giới Text(150)HCLKhành chính tại thời điểm điều tra

Mã nhận dạng vùng q́c gia, vùng hành Text (10)Chieudaichính các cấp

Chiều dài của tuyến địa giới hành chính theo Double (12,2)hồ sơ địa giới hành chính

Lớp thơng tin: Uỷ ban nhân dân

- Tên lớp: UBHC

- Nội dung: Uỷ ban nhân dân các cấp

- Định dạng dữ liệu: Điểm

Thuộc tính dữ liệu được thể hiện tại Bảng 2.4.

Bảng 2.4. Bảng quy định tḥc tính lớp Ủy ban nhân dân

Thơng tin thuộc tính

Tên trường

Mô tả

Maloai

Mã nhận dạng uỷ ban hànhKiểu dữ liệu

IntegerTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Danh mục cấu trúc và các lớp thông tin về ĐDSH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×