1. Trang chủ >
  2. Khoa học tự nhiên >
  3. Sinh học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Biên giới Quốc gia

- Biên giới Quốc gia

Tải bản đầy đủ - 0trang

37Bảng 2.2. Bảng quy định tḥc tính lớp Đường biên giới

Thơng tin thuộc tính

Tên trườngKiểu dữ liệuMơ tảMa_loaiMã nhận dạng đường biên giớiText (10)QGLKQuốc gia liền kềText (250)GhichuGhi chúText 50ThoigianThời điểm cập nhậtDateChieudai

Chiều dài đường biên giới

• Lớp thơng tin: Đường địa giớiDouble (12,2)- Tên lớp: DiaGioiHC

- Nội dung: Địa giới hành chính các cấp trên đất liền và trên biển

- Định dạng dữ liệu: Đường

Thuộc tính dữ liệu được thể hiện tại Bảng 2.3.

Bảng 2.3. Bảng quy định thuộc tính lớp Địa giới hành chính

Tên trường

Ma_loai

MotaThơng tin thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Mô tả

Mã nhận dạng đường địa giới

Text (10)

Mô tả hiện trạng pháp lý của đường địa giới Text(150)HCLKhành chính tại thời điểm điều tra

Mã nhận dạng vùng quốc gia, vùng hành Text (10)Chieudaichính các cấp

Chiều dài của tuyến địa giới hành chính theo Double (12,2)hồ sơ địa giới hành chính

Lớp thơng tin: Uỷ ban nhân dân

- Tên lớp: UBHC

- Nội dung: Uỷ ban nhân dân các cấp

- Định dạng dữ liệu: Điểm

Thuộc tính dữ liệu được thể hiện tại Bảng 2.4.

Bảng 2.4. Bảng quy định tḥc tính lớp Ủy ban nhân dân

Thơng tin thuộc tính

Tên trường

Mơ tả

Maloai

Mã nhận dạng uỷ ban hànhKiểu dữ liệu

Integer38Ten_UBchính các cấp

Nhãn

Hụn

TỉnhMơ tả

Mã hành chính theo quy định

của Tổng cục Thớng kê ban

hành

Tên hành chính của Uỷ banGhichuNội dung ghi chú bổ sungDanh sách

giá trị

Mota

Ma_hc

1

2

3Thoigian

Thời điểm cập nhật

Lớp thơng tin: Địa phận hành chínhMơ tả

Hụn

TỉnhText (255)

Integer(10)

Text (150)

Text (50)

Date- Tên lớp: DPHC

- Nội dung: Địa phận hành chính các cấp

- Định dạng dữ liệu: Vùng

Thuộc tính dữ liệu được thể hiện tại Bảng 2.5

Bảng 2.5. Bảng quy định tḥc tính lớp Địa phận hành chính

Thơng tin thuộc tính

Tên trường

Mơ tả

Ma_th

Mã loại tổng hợp

Tentinh

Tên đơn vị hành chính tỉnhInteger(10)

Text(150)TenhuyenTên đơn vị hành chính huyệnText(150)TenxaTên đơn vị hành chính xãText(150)GhichuGhi chúText 50DientichDiện tích tính theo km2, theo cơng

Double 12/2

bớ của Chính PhủKiểu dữ liệu39Cơ sở đo đạc

Tên nhóm lớp: CoSoDoDac

• Lớp thơng tin: Điểm gốc quốc gia

Tên lớp: DiemGocQuocGia

Nội dung: Điểm gốc đo đạc quốc gia

Định dạng dữ liệu: Điểm

Thuộc tính dữ liệu được thể hiện tại Bảng 2.6

Bảng 2.6. Bảng quy định tḥc tính lớp Điểm gốc quốc gia

Thơng tin thuộc tính

Tên trường

MaDoituongMơ tảKiểu dữ liệuMã phân loại theo đối tượng danh Integer

mục đối tượng địa lý cơ sởDanh sách giá trịGhichu

GA01Nhãn

Tọa độMô tả

Điểm gốc tọa độ quốcGA02Độ caoĐiểm

gia gốc độ cao quốcGA03Vệ tinhgia

Điểm gốc vệ tinh.Ghi chú• Lớp thơng tin: Điểm đo đạc cơ sở quốc gia

Tên lớp: DiemCoSoQuocGia

Nội dung: Điểm đo đạc cơ sở quốc gia

Định dạng dữ liệu: Điểm

Thuộc tính dữ liệu được thể hiện tại Bảng 2.7Text(50)40Bảng 2.7. Bảng quy định tḥc tính lớp Điểm đo đạc cơ sở quốc gia

Thông tin thuộc tính

Tên trườngKiểu dữ liệuMơ tảMaDoituongMã phân loại theo đới tượng Integer

danh mục đối tượng địa lý cơ

sởNhãnMô tả01Tọa độĐiểm tọa độ cơ sở quốc giaDanh sách giá trị 02Độ caoĐiểm độ cao cơ sở quốcThiên văngia

Điểm thiên văn trong mạng03

GhichuGhi chúlưới tọa độ q́c gia

Text(50)ToadoXTọa độ XText(150)ToadoXTọa độ YText(150)Địa hình

Tên nhóm lớp: Diahinh

• Lớp thơng tin : Điểm độ cao

Tên lớp: Diemdocao

Nội dung: Điểm độ cao trên bề mặt địa hình

Định dạng dữ liệu: Điểm

Thuộc tính dữ liệu được thể hiện tại Bảng 2.8

Bảng 2.8. Bảng quy định tḥc tính lớp điểm đợ cao

Tên trường

MotaThơng tin thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Mơ tả

Điểm trên bề mặt địa hình có xác định Text 100Tencacthuoctinhgiá trị độ cao

Loại điểm độ cao, độ cao• Lớp thông tin: Đường đẳng sâu

- Tên lớp: Dsau_dg

- Nội dung: Hệ thống đường đẳng sâu

- Định dạng dữ liệu: Đường

Thuộc tính dữ liệu được thể hiện tại Bảng 2.9Text 100Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Biên giới Quốc gia

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×